Ogłoszenie o aktualizacji prospektu informacyjnego

Aviva Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty

Ogłoszenie o aktualizacji prospektu "Aviva Investors Specjalistyczny  Fundusz Inwestycyjny Otwarty Dużych Spółek", z dnia 7 lipca 2020 r. (w tym aktualizacja roczna).

Na podstawie § 22 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 maja 2013 r. w sprawie prospektu informacyjnego funduszu inwestycyjnego otwartego i specjalistycznego funduszu inwestycyjnego otwartego oraz wyliczania wskaźnika zysku do ryzyka tych funduszy (Dz. U. 2013, poz. 673) Aviva Investors Poland Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych SA („Towarzystwo”), z siedzibą w Warszawie, ul. Inflancka 4b, działając jako organ Aviva Investors Specjalistycznego  Funduszu Inwestycyjnego Otwartego Dużych Spółek („Aviva Investors SFIO Dużych Spółek”), wpisanego do rejestru funduszy inwestycyjnych pod numerem RFi 1655, informuje o dokonaniu w dniu 7 lipca 2020 r. następujących zmian w treści prospektu informacyjnego Aviva Investors SFIO Dużych Spółek:

1.   Na stronie tytułowej Prospektu zmieniono datę aktualizacji prospektu.

2.   W Rozdziale II „Dane o towarzystwie funduszy inwestycyjnych”

1)    W pkt 1 zmieniono adres poczty elektronicznej,

2)    W pkt 4 uwzględniono aktualne dane finansowe Towarzystwa,

3)    Dodano lit. e) w pkt 9.

3.   W Rozdziale III „Dane o funduszu”:

1)    w pkt 1.6) dokonano zmian w:

- lit. a) „zbywania jednostek uczestnictwa” pkt. 4),

- lit. b) „odkupywanie jednostek uczestnictwa” pkt 4),

- w lit. e) „spełnienia świadczeń należnych z tytułu nieterminowych realizacji zleceń Uczestników Funduszu oraz błędnej wyceny Wartości Aktywów Netto na Jednostkę Uczestnictwa” pkt 1)-2);

2)    w pkt 1.12 zaktualizowano lit. a. i c.

3)    w pkt 1.17 zaktualizowano  lit. a.

4.     Zaktualizowano definicje w  Rozdziale VII.

Pełny tekst prospektu informacyjnego uwzględniający ww. aktualizację znajduje się na stronie internetowej www.aviva.pl.