Ogłoszenie o aktualizacji prospektu informacyjnego

Aviva Investors Fundusz Inwestycyjny Otwarty

Na podstawie § 22 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 maja 2013 r. w sprawie prospektu informacyjnego funduszu inwestycyjnego otwartego i specjalistycznego funduszu inwestycyjnego otwartego oraz wyliczania wskaźnika zysku do ryzyka tych funduszy (Dz. U. 2013, poz. 673) Aviva Investors Poland Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych SA („Towarzystwo”), z siedzibą w Warszawie, ul. Inflancka 4b, działając jako organ Aviva Investors Funduszu Inwestycyjnego Otwartego („Aviva Investors FIO”), wpisanego do rejestru funduszy inwestycyjnych pod numerem RFi 261, informuje o dokonaniu w dniu 9 czerwca  2020 r. następujących zmian w treści prospektu informacyjnego Aviva Investors FIO:

1.   Na stronie tytułowej Prospektu zmieniono datę aktualizacji prospektu.

2.   W Rozdziale II „Dane o towarzystwie funduszy inwestycyjnych”

1)    W pkt 1 zmieniono adres poczty elektronicznej,

2)    W pkt 4 uwzględniono aktualne dane finansowe Towarzystwa,

3)    Dodano lit. d) i e) w pkt 9.

3.   W Rozdziale III „Dane o funduszu”:

1)    Zmieniono pkt 1.3. lit.a),

2)    Uzupełniono pkt 1.5.lit.e),

3)    w pkt 1.6) dokonano zmian w:

- lit. a) „zbywania jednostek uczestnictwa” pkt. 1)-3),

- lit. b) „odkupywanie jednostek uczestnictwa” pkt 2)-3),

- w lit. c) „konwersji Jednostek Uczestnictwa na jednostki uczestnictwa w innym funduszu zarządzanym przez Towarzystwo oraz wysokość opłat z tym związanych („Konwersji”)”,

- w lit. g) „spełnienia świadczeń należnych z tytułu nieterminowych realizacji zleceń Uczestników Funduszu oraz błędnej wyceny Wartości Aktywów Netto na Jednostkę Uczestnictwa” pkt 1)-2);

4)    w pkt 1.9. uaktualniono lit. a.-c.

5)    w pkt 2:

- zaktualizowano wskaźnik WKC w lit. b punktów: 2.1.4; 2.2.4; 2.3.4; 2.4.4; 2.5.4; 2.6.4; 2.7.4; 2.8.4; 2.9.4; 2.10.4; 2.11.4; 2.12.4; 2.13.4; 2.14.4; 2.15.4;

- zmieniono opłaty manipulacyjne w lit. c punktów: 2.1.4; 2.2.4; 2.3.4; 2.4.4; 2.5.4; 2.6.4; 2.7.4; 2.8.4; 2.9.4; 2.10.4; 2.11.4; 2.12.4; 2.13.4; 2.14.4; 2.15.4;

- zmieniono/dodano opłatę zmienną w lit.d punktów:2.2.4; 2.3.4; 2.4.4; 2.5.4; 2.6.4; 2.8.4;2.9.4; 2.10.5; 2.11.4; 2.13.4; 2.14.4; 2.15.4;

- zmieniono wysokość wynagrodzenia za zarządzanie Subfunduszem w lit.e punktów: 2.1.4; 2.2.4; 2.3.4; 2.4.4; 2.5.4; 2.6.4; 2.7.4; 2.8.4; 2.9.4; 2.10.4; 2.11.4; 2.12.4; 2.13.4; 2.14.4; 2.15.4;

- zaktualizowano dane finansowe Subfunduszy w pkt: 2.1.5; 2.2.5; 2.3.5; 2.4.5; 2.5.5;2.6.5; 2.7.5; 2.8.5; 2.9.5; 2.10.6; 2.11.5; 2.12.5; 2.13.5; 2.14.5; 2.15.5.

4.     Zaktualizowano  pkt 5 w Rozdziale IV.

5.     Zaktualizowano pkt 2 w Rozdziale V.

6.     Zaktualizowano definicje w Rozdziale VII.

7.     Zmieniono  Statut Aviva Investors FIO w zakresie określonym w ogłoszeniach o zmianie Statutu Aviva Investors FIO z dnia 9 marca 2020 r. i 9 czerwca 2020 r.  zamieszczonych na stronie internetowej www.aviva.pl.

Pełny tekst prospektu informacyjnego uwzględniający ww. aktualizację znajduje się na stronie internetowej www.aviva.pl.