Ogłoszenie o aktualizacji prospektu informacyjnego

Aviva Investors Fundusz Inwestycyjny Otwarty

Ogłoszenie o aktualizacji prospektu "Aviva Investors Fundusz Inwestycyjny Otwarty", z dnia 12 stycznia 2021 r.

Na podstawie § 22 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 maja 2013 r. w sprawie prospektu informacyjnego funduszu inwestycyjnego otwartego i specjalistycznego funduszu inwestycyjnego otwartego oraz wyliczania wskaźnika zysku do ryzyka tych funduszy (Dz. U. 2013, poz. 673) Aviva Investors Poland Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych SA („Towarzystwo”), z siedzibą w Warszawie, ul. Inflancka 4b, działając jako organ Aviva Investors Funduszu Inwestycyjnego Otwartego („Aviva Investors FIO”), wpisanego do rejestru funduszy inwestycyjnych pod numerem RFi 261, informuje o dokonaniu w dniu 12 stycznia 2021 r. następujących zmian w treści prospektu informacyjnego Aviva Investors FIO:

1.     Na stronie tytułowej Prospektu zmieniono:

- nazwę Subfunduszu Aviva Investors Obligacji na Aviva Investors Obligacji Globalny,

- datę aktualizacji prospektu.

2.     W Rozdziale II „Dane o towarzystwie funduszy inwestycyjnych”

W pkt 7 lit. c zmienia się lista osób fizycznych zarządzających  portfelem instrumentów udziałowych.

3.     W Rozdziale III „Dane o funduszu”:

1)    W pkt 1.11 lit. b zmienia się „Oświadczenie podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych o zgodności metod i zasad wyceny Aktywów Funduszu opisanych w Prospekcie Informacyjnym z przepisami dotyczącymi rachunkowości funduszy inwestycyjnych, a także o zgodności i kompletności tych zasad z przyjętą przez poszczególne Subfundusze polityką inwestycyjną.”

2)    Zmienia się nazwa Subfunduszu w pkt 2.2. na Aviva Investors Obligacji Globalny,

3)    Zmienia się pkt 2.2.1,

4)    Zmienia się pkt 2.2.2. lit. a.

5)    Zmienia się pkt 2.2.3,

6)    W pkt 2.2.5 lit.d otrzymuje brzmienie „Nie dotyczy.”, a dotychczasową treść się skreśla.

4.     W Rozdziale V „Dane o podmiotach obsługujących fundusz” pkt 2 aktualizuję się listę danych o podmiotach, które pośredniczą w zbywaniu i odkupywaniu przez Fundusz Jednostek Uczestnictwa.

5.     W Rozdziale VII „Załączniki” zmienia się definicję Subfunduszu,Subfunduszy.

6.     Zmienia się   Statut Aviva Investors FIO w zakresie określonym w ogłoszeniu o zmianie Statutu Aviva Investors FIO z dnia 12 października 2020 r. i 12 stycznia 2021r.  zamieszczonym na stronie internetowej www.aviva.pl.

Pełny tekst prospektu informacyjnego uwzględniający ww. aktualizację znajduje się na stronie internetowej www.aviva.pl.