Ogłoszenie o aktualizacji prospektu informacyjnego

Aviva Investors Fundusz Inwestycyjny Otwarty

Ogłoszenie o aktualizacji prospektu "Aviva Investors Fundusz Inwestycyjny Otwarty", z dnia 1 stycznia 2021 r.

Na podstawie § 22 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 maja 2013 r. w sprawie prospektu informacyjnego funduszu inwestycyjnego otwartego i specjalistycznego funduszu inwestycyjnego otwartego oraz wyliczania wskaźnika zysku do ryzyka tych funduszy (Dz. U. 2013, poz. 673) Aviva Investors Poland Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych SA („Towarzystwo”), z siedzibą w Warszawie, ul. Inflancka 4b, działając jako organ Aviva Investors Funduszu Inwestycyjnego Otwartego („Aviva Investors FIO”), wpisanego do rejestru funduszy inwestycyjnych pod numerem RFi 261, informuje o dokonaniu w dniu 1 stycznia 2021 r. następujących zmian w treści prospektu informacyjnego Aviva Investors FIO:

1.   Na stronie tytułowej Prospektu zmieniono datę aktualizacji prospektu.

2.   W Rozdziale II „Dane o towarzystwie funduszy inwestycyjnych”

1)    W pkt 9 lit. d) dodaje się „Aviva PPK 2065.” zmieniono adres poczty elektronicznej.

3.   W Rozdziale III „Dane o funduszu”:

1)    W pkt 2.1.4 lit.e) dodano sformułowanie:

„Na dzień sporządzenia aktualizacji Prospektu wysokość wynagrodzenia dla Jednostek Uczestnictwa kategorii A wynosi 0,90% w skali roku.”

2)    W pkt 2.2.4. lit. e) dodano sformułowanie:

„Na dzień sporządzenia aktualizacji Prospektu wysokość wynagrodzenia dla Jednostek Uczestnictwa kategorii A wynosi 1,50% w skali roku.”

3)    W pkt 2.2.5 lit.c) :

- zmieniono pkt 4,

- dodano pkt 5 w następującym brzmieniu:

„Od dnia 1 stycznia 2021 roku Subfundusz nie stosuje wzorca służącego do oceny efektywności inwestycji w Jednostki Uczestnictwa Subfunduszu.”

4)    w pkt 2.4.4.lit.e) dodano sformułowanie:

„Na dzień sporządzenia aktualizacji Prospektu wysokość wynagrodzenia dla Jednostek Uczestnictwa kategorii A wynosi 2,30% w skali roku.”

5)    W pkt 2.5.4 lit.e):

- zmieniono pkt 1) i 2),

- dodano sformułowanie:

„Na dzień sporządzenia aktualizacji Prospektu wysokość wynagrodzenia dla Jednostek Uczestnictwa kategorii A wynosi 2,30% w skali roku.”

6)    W pkt 2.6.4 lit.e) zmieniono pkt 1) i 2),

7)    W pkt 2.7.4 lit.e) zmieniono pkt 1) i 2),

8)    W pkt 2.8.5 lit.e) zmieniono pkt 1) i 2),

9)    W pkt 2.9.4 lit.e) zmieniono pkt 1) i 2),

10)  W pkt 2.12.4.lit.e):

- zmieniono pkt 1) i 2),

- dodano sformułowanie:

„Na dzień sporządzenia aktualizacji Prospektu wysokość wynagrodzenia dla Jednostek Uczestnictwa kategorii A wynosi 2,00% w skali roku.”

- wykreślono dotychczasowe stawki wysokości wynagrodzenia, obowiązujące na dzień sporządzenia poprzedniej wersji Prospektu.

4.     Zmieniono  Statut Aviva Investors FIO w zakresie określonym w ogłoszeniu o zmianie Statutu Aviva Investors FIO z dnia 1 stycznia 2021r.  zamieszczonym na stronie internetowej www.aviva.pl.

Pełny tekst prospektu informacyjnego uwzględniający ww. aktualizację znajduje się na stronie internetowej www.aviva.pl.