Aktualizacja Prospektów informacyjnych funduszy inwestycyjnych

Ogłoszenie o aktualizacji Prospektów informacyjnych funduszy inwestycyjnych z dnia 30 listopada 2021 roku.

Informujemy, że w dniu 30 listopada 2021 roku zostały dokonane zmiany Prospektów informacyjnych:

I.       W przypadku Prospektów informacyjnych:

1.      Funduszu „Aviva Investors Fundusz Inwestycyjny Otwarty”,

2.      Funduszu „Aviva Investors Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty”,

3.      Funduszu „Aviva Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty”,

4.      Funduszu „Aviva Investors Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Stabilnego Dochodu”,

5.      Funduszu „Aviva Investors Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Dużych Spółek”,

6.      Funduszu „Aviva Investors Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty PPK”

zostały dokonane następujące zmiany:

1.      Na stronie tytułowej Prospektu zmieniono datę aktualizacji Prospektu.

2.      W Rozdziale II „Dane o towarzystwie funduszy inwestycyjnych”:

a)      pkt 6 otrzymuje następujące brzmienie:

„Podmiotem dominującym wobec Towarzystwa, posiadającym 51% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy jest Allianz Holding eins GmbH z siedzibą w Wiedniu.

Akcjonariuszem Towarzystwa jest również Aviva Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie SA z siedzibą w Warszawie, posiadająca 49% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy.”

b)     w pkt 7 w części „Portfel instrumentów udziałowych” wykreśla się „Marek Kaźmierczak” i wpisuje „Bartosz Pawlak”.

II.     W przypadku Prospektów informacyjnych:

1.      Funduszu „Aviva Investors Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty”,

2.      Funduszu „Aviva Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty”,

3.      Funduszu „Aviva Investors Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Stabilnego Dochodu”,

4.      Funduszu „Aviva Investors Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Dużych Spółek”,

5.      Funduszu „Aviva Investors Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty PPK”

dodatkowo  w Rozdziale I  „Osoby odpowiedzialne za informacje zawarte w prospekcie” w pkt 3 zmieniono nazwę organu, który wydał  rozporządzenie z dnia 22 maja 2013 r.

III.     W przypadku Prospektu informacyjnego Funduszu „Aviva Investors Fundusz Inwestycyjny Otwarty” dodatkowo w Rozdziale III „Dane o funduszu” w pkt 2 „Dane o subfunduszach” w pkt 2.7.1. i 2.12.1 skreśla się sformułowanie:

„Dominujący udział portfela Subfunduszu ulokowanego w tytułach uczestnictwa emitowanych przez fundusze zagraniczne lub przez instytucje wspólnego inwestowania mogą stanowić tytuły uczestnictwa funduszy zagranicznych Grupy Aviva.”

Pełny tekst Prospektów informacyjnych uwzględniający ww. aktualizację znajduje się na stronie internetowej www.aviva.pl.