Ogłoszenie o zmianie

Regulaminu uczestnictwa w wyspecjalizowanym programie inwestowania Aktywny Plan Inwestycyjny Expander, dalej „regulamin”, z dnia 31 lipca 2017 r.

Działając na podstawie § 5 ust. 1 pkt b. Regulaminu, Aviva Investors Fundusz Inwestycyjny Otwarty oraz Aviva Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty, z siedzibą w Warszawie, przy ul. Inflanckiej 4b, w imieniu i na rzecz, którego działa Aviva Investors Poland Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Inflanckiej 4b, zwane dalej „Towarzystwem”, wpisane do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS0000011017, o w pełni opłaconym kapitale zakładowym w wysokości 12.250.000 zł, niniejszym informują o zmianie „Regulaminu Uczestnictwa w Wyspecjalizowanym Programie Inwestowania Aktywny Plan Inwestycyjny Expander”.

Aktualizacja Regulaminu związana jest ze zmianą nazwy Subfunduszu Aviva Investors Akcji Rynków Wschodzących na Aviva Investors Globalnych Akcji (dalej „Subfundusz”).

Subfundusz zmienia politykę inwestycyjną poprzez rozszerzenie spektrum inwestycji o rynki akcji globalnych. Po zmianie Subfundusz będzie lokować swoje aktywa  głównie w tytuły uczestnictwa emitowane przez fundusze zagraniczne lub przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą, które lokują swoje aktywa głównie w akcjach lub bezpośrednio w akcje. Portfel akcji Subfunduszu w ramach inwestycji bezpośrednich lub pośrednio poprzez tytuły uczestnictwa  jest szeroko zdywersyfikowany geograficznie i obejmuje akcje spółek z siedzibami w krajach rozwiniętych i rozwijających się.

Szczegółowe informacje dotyczące ww. opisanych zmian znajdują się w prospekcie informacyjnym Aviva Investors Fundusz Inwestycyjny Otwarty dostępnym na stronie internetowej www.aviva.pl

Zmiana Regulaminu w zakresie określonym powyżej wchodzi w życie z dniem 14 sierpnia 2017 r.

Poniżej treść Regulaminu w wersji uwzględniającej wyżej wskazaną zmianę:
Regulamin Aktywny Plan Inwestycyjny Expander