Ogłoszenie o zmianie

Regulaminu uczestnictwa w wyspecjalizowanym programie inwestowania AVIVA INVESTORS 24, dalej „Regulamin”, z dnia 1 sierpnia 2017 r.

Działając na podstawie Art. 5 ust. 3 Regulaminu, Aviva Investors Fundusz Inwestycyjny Otwarty oraz Aviva Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty, z siedzibą w Warszawie, przy ul. Inflanckiej 4b, w imieniu i na rzecz, którego działa Aviva Investors Poland Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Inflanckiej 4b, zwane dalej „Towarzystwem”, wpisane do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS0000011017, o w pełni opłaconym kapitale zakładowym w wysokości 12.250.000 zł, niniejszym informują o zmianie „Regulaminu Uczestnictwa w Wyspecjalizowanym Programie Inwestowania Aviva Investors 24”.

Aktualizacja Regulaminu związana jest ze zmianą nazwy dwóch Subfunduszy:

  1. Subfunduszu Aviva Investors Akcji Rynków Wschodzących na Aviva Investors Globalnych Akcji
  2. Subfunduszu Aviva Investors Akcji Europy Wschodzącej na Aviva Investors Europejskich Akcji

Zmiana nazw ww. Subfunduszy wiąże się ze zmianą  polityki inwestyycjnej, w następujący sposób:

  1. Subfundusz Aviva Investors Globalnych Akcji będzie lokować swoje aktywa głównie w tytuły uczestnictwa emitowane przez fundusze zagraniczne lub przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą, które lokują swoje aktywa głównie w akcjach lub bezpośrednio w akcje. Portfel akcji Subfunduszu w ramach inwestycji bezpośrednich lub pośrednio poprzez tytuły uczestnictwa  jest szeroko zdywersyfikowany geograficznie i obejmuje akcje spółek z siedzibami w krajach rozwiniętych i rozwijających się.
  2. Subfundusz Aviva Investors Europejskich Akcji będzie lokować swoje aktywa
    głównie w akcje spółek z siedzibą w krajach europejskich oraz w tytuły uczestnictwa emitowane przez fundusze zagraniczne lub przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą, które inwestują głównie w akcje spółek z siedzibą w krajach europejskich.

Szczegółowe informacje dotyczące ww. opisanych zmian znajdują się w prospekcie informacyjnym Aviva Investors Fundusz Inwestycyjny Otwarty dostępnym na stronie internetowej www.aviva.pl

Zmiana Regulaminu w zakresie określonym powyżej wchodzi w życie z dniem 31 sierpnia 2017 r.

Poniżej treść Regulaminu w wersji uwzględniającej wyżej wskazaną zmianę:

Regulamin Programu Aviva Investors 24