Ogłoszenie o zmianie Regulaminu

z dnia 5 lipca 2018 r.

Ogłoszenie o zmianie „REGULAMINU UCZESTNICTWA W WYSPECJALIZOWANYM PROGRAMIE INWESTOWANIA AKTYWNY PLAN INWESTYCYJNY ”, dalej „REGULAMIN”,
z dnia 5 lipca 2018 r.

Działając na podstawie § 5 ust. 1 pkt b. Regulaminu, Aviva Investors Fundusz Inwestycyjny Otwarty oraz Aviva Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty, z siedzibą w Warszawie, przy ul. Inflanckiej 4b, w imieniu i na rzecz, którego działa Aviva Investors Poland Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Inflanckiej 4b, zwane dalej „Towarzystwem”, wpisane do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS0000011017, o w pełni opłaconym kapitale zakładowym w wysokości 12.250.000 zł, niniejszym informują o zmianie „Regulaminu Uczestnictwa w Wyspecjalizowanym Programie Inwestowania Aktywny Plan Inwestycyjny” (dalej „Program”).

Aktualizacja Regulaminu związana jest ze zmianą jednego z Subfunduszy wchodzących  w skład każdej  strategii inwestycyjnej Programu. Od dnia 23 lipca 2018 roku Subfundusz Aviva Investors Polskich Akcji zostanie zastąpiony Subfunduszem Aviva Investors Europejskich Akcji.

W Regulaminie dokonano następujących zmian:

1.   W § 2 ust 1. lit. a.-c. otrzymuje następujące brzmienie

„ a. Strategia Oszczędnościowa, w ramach której środki Uczestnika alokowane są: w 75% w Jednostki Uczestnictwa Funduszu Aviva SFIO Subfundusz Aviva Oszczędnościowy, w 12,5% w Jednostki Uczestnictwa Funduszu AI FIO Subfundusz Aviva Investors Europejskich Akcji oraz w 12,5% w Jednostki Uczestnictwa Funduszu AI FIO Subfunduszu Aviva Investors Globalnych Akcji;

b. Strategia Wyważona, w ramach której środki Uczestnika alokowane są: w 50% w Jednostki Uczestnictwa Funduszu Aviva SFIO Subfundusz Aviva Oszczędnościowy, w 25% w Jednostki Uczestnictwa Funduszu AI FIO Subfundusz Aviva Investors Europejskich Akcji oraz w 25% w Jednostki Uczestnictwa Funduszu AI FIO Subfundusz Aviva Investors Globalnych Akcji;

c.  Strategia Wzrostowa, w ramach której środki Uczestnika alokowane są: w 30 % w Jednostki Uczestnictwa Funduszu Aviva SFIO Subfundusz Aviva Oszczędnościowy, w 35% w Jednostki Uczestnictwa Funduszu AI FIO Subfundusz Aviva Investors Europejskich Akcji oraz w 35% w Jednostki Uczestnictwa Funduszu AI FIO Subfundusz Aviva Investors Globalnych Akcji.

2. W § 5 ust.1. lit. c. otrzymuje brzmienie:

„c. zmiany Subfunduszy lub Funduszy wchodzących w skład Strategii Inwestycyjnych, w tym w przypadku zmiany oferty produktowej Towarzystwa.”

3.   W § 5 ust.3 otrzymuje brzmienie:

„ 3. O każdej zmianie Regulaminu Uczestnicy Planu zostaną powiadomieni niezwłocznie:

a.   w formie pisemnej lub

b.   za pośrednictwem poczty elektronicznej – w przypadku, gdy Uczestnik Planu wyraził zgodę na przekazywanie mu informacji tą drogą komunikacji lub gdy jest użytkownikiem portalu oferowanego przez Proservice Finteco Sp. z o.o. na podstawie „Regulaminu korzystania z usług Serwisu Transakcyjno-Informacyjnego Aviva Investors 24.” 

4.  W § 8. ust.2 otrzymuje następujące brzmienie:

„2. Regulamin został sporządzony w dniu 9 lutego 2017 r., zmieniony w dniu 14 sierpnia 2017r. i 23 lipca  2018 r.”

Szczegółowe informacje dotyczące ww. opisanych zmian znajdują się w Regulaminie Programu  dostępnym na stronie internetowej www.aviva.pl

Zmiana Regulaminu w zakresie określonym powyżej wchodzi w życie z dniem 23 lipca 2018 r.

Poniżej treść Regulaminu w wersji uwzględniającej wyżej wskazaną zmianę.