Ogłoszenie o zmianie Regulaminu Aviva24

z dnia 28 czerwca 2018 roku

Działając na podstawie Art. 5 ust. 3 Regulaminu, Aviva Investors Fundusz Inwestycyjny Otwarty oraz Aviva Investors Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Lokacyjny, z siedzibą w Warszawie, przy ul. Inflanckiej 4b, w imieniu     i na rzecz, którego działa Aviva Investors Poland Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Inflanckiej 4b, zwane dalej „Towarzystwem”, wpisane do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS0000011017, o w pełni opłaconym kapitale zakładowym w wysokości 12.250.000 zł, niniejszym informują  o zmianie „Regulaminu Uczestnictwa w Wyspecjalizowanym Programie Inwestowania Aviva24” .

Aktualizacja Regulaminu związana jest ze zmianą warunków prowadzenia Programu tj. wprowadzeniem świadczenia dodatkowego dla Wszystkich Uczestników Programu Aviva24, które polega na zwrocie, w formie dodatkowych jednostek uczestnictwa, 50% pobranej opłaty za zarządzanie w subfunduszach Aviva Investors Fundusz Inwestycyjny Otwarty. 

W Regulaminie dokonano następujących zmian:

a)   W Art.3 dodano ust 8.-11. o następującym brzmieniu:

„ 8. Uczestnik Aviva 24 jest uprawniony do świadczenia dodatkowego, z zastrzeżeniem postanowień ust. 9.

9.     Świadczenie dodatkowe, z zastrzeżeniem pkt.d poniżej, wypłacane jest w formie dodatkowych Jednostek Uczestnictwa odpowiedniego Subfunduszu AI FIO, zgodnie z postanowieniami Statutu tego Funduszu,                                z zachowaniem następujących zasad:

a.     świadczenie dodatkowe przyznawane jest w rocznych okresach rozliczeniowych, obliczanych na każdy ostatni dzień roku uczestnictwa w Aviva 24 na podstawie Wartości Aktywów Netto przypadających w rocznym okresie rozliczeniowym na Jednostki Uczestnictwa w AI FIO posiadane przez Uczestnika Aviva24 w każdym dniu tego okresu;

b.     dodatkowe Jednostki Uczestnictwa przyznawane są w terminie do 15 dnia miesiąca następującego po zakończeniu rocznego okresu rozliczeniowego;

c.     wypłata wszystkich środków z Aviva24 przed końcem rocznego okresu rozliczeniowego, powoduje utratę prawa do świadczenia dodatkowego od wypłaconych środków za ten roczny okres rozliczeniowy;

d.     Uczestnikowi Aviva24, który po spełnieniu warunku wskazanego w pkt. a. powyżej wypłacił wszystkie Jednostki Uczestnictwa z Aviva24, świadczenie dodatkowe wypłacane jest w formie środków pieniężnych na rachunek bankowy na który przekazane były środki z ostatniego odkupienia Jednostek Uczestnictwa tego Uczestnika;

e.     wysokość świadczenia dodatkowego stanowić będzie 50 proc. faktycznie pobranego przez Towarzystwo wynagrodzenia za zarządzanie Subfunduszem AI FIO w skali roku, od Wartości Aktywów Netto posiadanych przez Uczestnika Aviva  24 w rocznym okresie rozliczeniowym, z zastrzeżeniem postanowień lit. c. powyżej.

f.      W przypadku, gdy zgodnie z postanowieniami Statutu AI FIO, Towarzystwo za zarządzanie Subfunduszem pobiera wynagrodzenie składające się z części stałej (wynagrodzenie stałe) i części zmiennej (wynagrodzenie zmienne), podstawę do ustalenia wysokości świadczenia dodatkowego stanowi wynagrodzenie stałe.

g.     Świadczenie dodatkowe nie jest naliczane i wypłacane w AI SFIO Lokacyjny,

h.     Świadczenia dodatkowe należne są także Uczestnikom Aviva24 na dzień 1 lipca 2018 r. Pierwsze świadczenia dodatkowe zostaną im przyznane po upływie ich indywidualnego rocznego okresu uczestnictwa w Aviva24, który mógł się rozpocząć przed dniem 1 lipca 2018 r.

10.  Wysokość wynagrodzenia faktycznie pobieranego przez Towarzystwo za zarządzanie Subfunduszem w skali roku jest każdorazowo określona w prospekcie informacyjnym AI FIO dostępnym na stronie internetowej www.aviva.pl.

11.  Powyższe postanowienia Art. 3 ust. 8-10 Regulaminu, nie wyłączają możliwości otrzymywania przez Uczestnika AI FIO  świadczenia dodatkowego na podstawie odrębnej umowy zawieranej pomiędzy Uczestnikiem Funduszu            a ww. Funduszem, na warunkach określonych odpowiednimi postanowieniami Statutu ww. Funduszu. Oznacza to jednak, iż Uczestnikowi Funduszu przysługuje jedno świadczenie dodatkowe otrzymywane na podstawie niniejszego Regulaminu albo odrębnej umowy.”

b)    Art.5. ust.7 otrzymuje brzmienie:

„7. Regulamin został sporządzony w dniu 26 lutego 2018 r., zmieniony w dniu 1 lipca 2018r.”

Szczegółowe informacje dotyczące ww. zmian znajdują się w Regulaminie Aviva 24 dostępnym na stronie internetowej www.aviva24.pl

Zmiana Regulaminu w zakresie określonym powyżej wchodzi w życie z dniem 1 lipca 2018 r.