Ogłoszenie o zmianie Regulaminu AI 24

z dnia 28 czerwca 2018 roku

Działając na podstawie Art. 5 ust. 3 Regulaminu, Aviva Investors Fundusz Inwestycyjny Otwarty oraz Aviva Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty, z siedzibą w Warszawie, przy ul. Inflanckiej 4b, w imieniu i na rzecz, którego działa Aviva Investors Poland Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Inflanckiej 4b, zwane dalej „Towarzystwem”, wpisane do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS0000011017, o w pełni opłaconym kapitale zakładowym w wysokości 12.250.000 zł, niniejszym informują o zmianie „Regulaminu Uczestnictwa w Wyspecjalizowanym Programie Inwestowania Aviva Investors 24” .

Aktualizacja Regulaminu związana jest ze zmianą warunków prowadzenia Programu tj. wprowadzeniem świadczenia dodatkowego dla Wszystkich Uczestników Programu Aviva Investors 24, które polega na zwrocie, w formie dodatkowych jednostek uczestnictwa,  50% pobranej opłaty za zarządzanie w subfunduszach Aviva Investors Fundusz Inwestycyjny Otwarty. 

W Regulaminie dokonano następujących zmian:

a.      Art.3 ust 6. otrzymuje brzmienie:

„6. Uczestnik Aviva Investors 24 jest uprawniony do świadczenia dodatkowego, z zastrzeżeniem postanowień ust. 7.”

b.     W Art.3  w ust.7. dodaje się lit. f)- h) o następującym brzmieniu:

f)      Uczestnik Aviva Investors 24, dla którego Umowa weszła w życie do dnia 31 grudnia 2013 r. włącznie, jest uprawniony do świadczenia dodatkowego na zasadach określonych w niniejszym Artykule,

g)    Świadczenia dodatkowe należne są także Uczestnikom Aviva Investors  24 na dzień 1 lipca 2018 r. , ale dla których Umowa nie weszła w życie do dnia 31 grudnia 2013 r. Pierwsze świadczenia dodatkowe zostaną im przyznane po upływie ich indywidualnego rocznego okresu uczestnictwa w Aviva Investors 24, który mógł się rozpocząć przed dniem 1 lipca 2018 r.,

h)    Uczestnik Aviva Investors 24 dla którego Umowa weszła w życie od dnia 1 lipca 2018 r., jest uprawniony do świadczenia dodatkowego na zasadach określonych w niniejszym Artykule.

c.     Art.5. ust.7 otrzymuje brzmienie:

„7. Regulamin został sporządzony w dniu 28 listopada 2012, zmieniony w dniu 1 stycznia 2014 r., 28 listopada 2014 r., 18 grudnia 2015r., 1 sierpnia 2016 r., 31 sierpnia 2017 r. i w dniu 1 lipca 2018r.”

Szczegółowe informacje dotyczące ww. zmian znajdują się w Regulaminie Aviva Investors 24 dostępnym na stronie internetowej www.aviva.pl

Zmiana Regulaminu w zakresie określonym powyżej wchodzi w życie z dniem 1 lipca 2018 r.