Ogłoszenie o zmianach w Statucie

Informacja o zmianach w Statucie Aviva Investors Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego z dnia 30 maja 2014 roku.

OGŁOSZENIE O ZMIANACH STATUTU „AVIVA INVESTORS SPECJALISTYCZNY FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY”, Z DNIA 30 MAJA 2014 R.

Na podstawie art. 24 ust. 5 i ust. 8 pkt. 2) ustawy z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych (tekst jednolity Dz.U. z 2014 r., poz. 157- „ustawa”), Aviva Investors Poland Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych SA („Towarzystwo”), z siedzibą w Warszawie, ul. Domaniewska Nr 44, działając jako organ Aviva Investors Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego („Aviva Investors SFIO”), wpisanego do rejestru funduszy inwestycyjnych pod numerem RFi 419, informuje, że Uchwałą Nr 12/2014 z dnia 7 maja 2014 r., Zarząd Towarzystwa uchwalił zmianę Statutu Aviva Investors SFIO, w zakresie określonym poniżej:

1. W Art. 18 Statutu wprowadza się następujące zmiany:
- ust. 1 otrzymuje następujące brzmienie:
„1. Jeżeli przepisy prawa wymagają publikacji w dzienniku, ogłoszenia będą dokonywane w dzienniku „Parkiet”. W przypadku  zawieszenia lub zaprzestania  wydawania dziennika „Parkiet”, ogłoszenia o których mowa powyżej, będą publikowane  w dzienniku „Rzeczpospolita” lub w dzienniku „Gazeta Prawna”. W wyżej określonej sytuacji, tytuł aktualnego do publikacji dziennika spośród wskazanych powyżej dwóch dzienników zostanie podany w Internecie na stronach www.aviva.pl.”,

- ust.2 otrzymuje następujące brzmienie:
„2. Fundusz ogłasza cenę zbywania i odkupywania Jednostek Uczestnictwa oraz Wartość Aktywów Netto Subfunduszu na Jednostkę Uczestnictwa w Internecie na stronach www.aviva.pl oraz udostępnia ją w siedzibie Towarzystwa niezwłocznie po jej ustaleniu. Ponadto na stronach internetowych, o których mowa powyżej Fundusz publikuje: 
a) prospekty informacyjne oraz kluczowe informacje dla inwestorów,  
b) roczne i półroczne sprawozdania finansowe Funduszu, w tym połączone sprawozdanie Funduszu z wydzielonymi Subfunduszami oraz sprawozdania jednostkowe Subfunduszy, 
c) informacje o zmianach w prospekcie informacyjnym oraz ujednoliconą wersję kluczowych informacji dla inwestorów obejmującą wszystkie zmiany, 
d) zmiany Statutu wraz z informacją o terminie wejścia w życie tych zmian,  
e) ogłoszenie o każdym przypadku zmniejszenia wartości Aktywów Netto Funduszu poniżej poziomu 2 500 000 zł.” 

2. W Art. 19 ust. 13 Statutu otrzymuje następujące brzmienie:
„13. Szczegółowe informacje dotyczące tworzenia nowego subfunduszu, w tym informacje o szczegółowych zasadach prowadzenia zapisów na jednostki uczestnictwa nowego subfunduszu, Towarzystwo ogłosi na stronach internetowych www.aviva.pl i zamieści w prospekcie informacyjnym Funduszu.”

Ww. zmiany Statutu Aviva Investors SFIO wchodzą w życie z dniem ogłoszenia na stronie internetowej Towarzystwa tj. z dniem 30 maja  2014 r.