Ogłoszenie o zmianach w Statucie

Ogłoszenie o zmianach w Statucie Aviva Investors Funduszu Inwestycyjnego Otwartego z dnia 30 maja 2014

OGŁOSZENIE O ZMIANACH STATUTU „AVIVA INVESTORS FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY”, Z DNIA 30 MAJA 2014 R.

Na podstawie art. 24 ust. 5 i ust. 8 pkt. 2) ustawy z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych (tekst jednolity Dz.U. z 2014 r., poz. 157 - „ustawa”), Aviva Investors Poland Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych SA („Towarzystwo”), z siedzibą w Warszawie, ul. Domaniewska Nr 44, działając jako organ Aviva Investors Funduszu Inwestycyjnego Otwartego („Aviva Investors FIO”), wpisanego do rejestru funduszy inwestycyjnych pod numerem RFi 261, informuje, że Uchwałą Nr 11/2014 z dnia 7 maja 2014 r., Zarząd Towarzystwa uchwalił zmianę Statutu Aviva Investors FIO, w zakresie określonym poniżej:

1.  Art. 20 ust. 3  Statutu otrzymuje następujące brzmienie:
„3. Skala i wysokość opłaty manipulacyjnej za zbywanie Jednostek Uczestnictwa oraz podstawa naliczania opłaty manipulacyjnej za zbywanie Jednostek Uczestnictwa jest określana w tabeli opłat publikowanej przez Towarzystwo i dostępnej na stronie internetowej Towarzystwa www.aviva.pl, u Dystrybutorów oraz w siedzibie Funduszu.”

2. W Art. 23 ust. 4 Statutu zdanie ostatnie otrzymuje następujące brzmienie:
„Szczegółowe zasady obniżania wysokości lub zwalniania z opłaty manipulacyjnej, wydane na podstawie postanowienia ust. 4, Towarzystwo ogłasza w Internecie na stronach www.aviva.pl, u Dystrybutorów oraz w siedzibie Funduszu.”

3. W Art. 26 Statutu:
- ust. 1 otrzymuje następujące brzmienie:
„1. Jeżeli przepisy prawa wymagają publikacji w dzienniku, ogłoszenia będą dokonywane w dzienniku „Parkiet”. W przypadku zawieszenia lub zaprzestania wydawania dziennika „Parkiet”, ogłoszenia o których mowa powyżej, będą publikowane w dzienniku „Rzeczpospolita” lub w dzienniku „Gazeta Prawna”. W wyżej określonej sytuacji, tytuł aktualnego do publikacji dziennika spośród wskazanych powyżej dwóch dzienników zostanie podany w Internecie na stronach www.aviva.pl.
- ust. 2 otrzymuje następujące brzmienie:
„2. Fundusz ogłasza cenę zbywania i odkupywania Jednostek Uczestnictwa oraz Wartość Aktywów Netto Subfunduszu na Jednostkę Uczestnictwa w Internecie na stronach www.aviva.pl oraz udostępnia ją w siedzibie Towarzystwa niezwłocznie po jej ustaleniu. Ponadto na stronach internetowych, o których mowa powyżej Fundusz publikuje:
a)  prospekty informacyjne oraz kluczowe informacje dla inwestorów,
b) roczne i półroczne sprawozdania finansowe Funduszu, w tym połączone sprawozdanie Funduszu z wydzielonymi Subfunduszami oraz sprawozdania jednostkowe Subfunduszy,
c)  informacje o zmianach w prospekcie informacyjnym oraz ujednoliconą wersję kluczowych informacji dla inwestorów obejmującą wszystkie zmiany,
d) zmiany Statutu wraz z informacją o terminie wejścia w życie tych zmian, 
e)  ogłoszenie o każdym przypadku zmniejszenia wartości Aktywów Netto Funduszu poniżej poziomu 2 500 000 zł,
f) ogłoszenia o zwołaniu Zgromadzenia Uczestników.”

4. Art. 27 ust. 10 Statutu otrzymuje następujące brzmienie:
„10. Szczegółowe informacje dotyczące tworzenia nowego subfunduszu, w tym informacje o szczegółowych zasadach prowadzenia zapisów na jednostki uczestnictwa nowego subfunduszu, Towarzystwo ogłosi na stronach internetowych www.aviva.pl i zamieści w prospekcie informacyjnym Funduszu.”

Ww. zmiany Statutu Aviva Investors FIO wchodzą w życie z dniem ogłoszenia na stronie internetowej Towarzystwa www.avivainvestors.pl  tj. z dniem 30 maja 2014 r.