Ogłoszenie o zmianach statutu

Ogłoszenie o zmianach statutu Aviva Investors Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty, z dnia 30 listopada 2016 r.

Na podstawie art. 24 ust. 5 i ust. 8 pkt 2) ustawy z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi (jednolity tekst Dz.U. z 2016 r., poz. 1896 - „ustawa”), Aviva Investors Poland Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych SA („Towarzystwo”), z siedzibą w Warszawie, ul. Inflancka Nr 4b, działając jako organ Aviva Investors Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego („Aviva Investors SFIO”), wpisanego do rejestru funduszy inwestycyjnych pod numerem RFi 419, informuje, że Uchwałą Nr 27/2016 z dnia  30 listopada 2016 r., Zarząd Towarzystwa uchwalił następujące zmiany Statutu Aviva Investors SFIO:

 1. 1 ust. 3 Statutu otrzymuje następujące brzmienie:

„3. Fundusz zorganizowany jest i działa na zasadach określonych w ustawie z dnia 27 maja 2004 roku o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi (jednolity tekst  Dz. U. z 2016 r., poz. 1896) oraz w niniejszym Statucie.”

 1. W Art. 3 Statutu:
 • 4 skreśla się,
 • 5 otrzymuje następujące brzmienie:

„5. Depozytariusz odpowiada za szkody spowodowane niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem swoich obowiązków, na zasadach określonych w umowie z Funduszem, Ustawie, Rozporządzeniu i innych obowiązujących przepisach prawa.”

 1. W Art. 4 Statutu niżej wskazane Definicje otrzymują następujące brzmienie:

„Ustawa” - Ustawa z dnia 27 maja 2004 roku o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi (jednolity tekst Dz. U. z 2016 r. poz.1896);”

„Ustawa o obrocie instrumentami finansowymi” - Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (jednolity tekst Dz. U. z 2016 r., poz.1636, ze zm.);”

„Zarządzający z UE” - Osoba prawna z siedzibą na terytorium państwa członkowskiego, która uzyskała zezwolenie właściwego organu w państwie członkowskim na wykonywanie działalności zarządzania alternatywnym funduszem inwestycyjnym zgodnie z prawem wspólnotowym regulującym działalność zarządzających alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi;”

 1. Dodaje się Art. 8a Statutu w następującym brzmieniu:

Art. 8a

Zgromadzenie Uczestników

 1. Do kompetencji Zgromadzenia Uczestników należy:
 • przejęcie zarządzania Funduszem przez inne towarzystwo funduszy inwestycyjnych;
 • przejęcie zarządzania Funduszem i prowadzenia jego spraw przez Zarządzającego z UE;
 • przyjęcie Regulaminu działania Zgromadzenia Uczestników.
 1. Zgromadzenie Uczestników odbywa się w miejscu siedziby Funduszu albo w innym miejscu w Warszawie, określonym przez Towarzystwo w ogłoszeniu o zwołaniu Zgromadzenia.
 2. Zgromadzenie Uczestników zwołuje Towarzystwo, zawiadamiając o tym każdego Uczestnika wpisanego do Rejestru Uczestników Funduszu według stanu na dzień roboczy poprzedzający dzień sporządzenia zawiadomień, indywidualnie przesyłką poleconą lub na Trwałym nośniku informacji, co najmniej na 21 dni przed planowanym terminem Zgromadzenia. Przed przekazaniem zawiadomień o zwołaniu Zgromadzenia, Towarzystwo zamieszcza ogłoszenie o zwołaniu Zgromadzenia w sposób określony w art. 18 Statutu.
 3. Uprawnieni do udziału w Zgromadzeniu Uczestników są Uczestnicy wpisani do Rejestru Uczestników Funduszu według stanu na koniec drugiego dnia roboczego poprzedzającego dzień Zgromadzenia Uczestników, przy czym w sprawach dotyczących tylko Subfunduszu uprawnieni do udziału w Zgromadzeniu są tylko Uczestnicy tego Subfunduszu. Listę Uczestników uprawnionych do udziału w Zgromadzeniu sporządza Agent Transferowy.
 4. Uczestnik może wziąć udział w Zgromadzeniu Uczestników osobiście lub przez pełnomocnika. Pełnomocnictwo powinno być udzielone w formie pisemnej pod rygorem nieważności.
 5. Pracownicy oraz członkowie organów Towarzystwa mogą być obecni podczas obrad Zgromadzenia Uczestników.
 6. Za zgodą Zarządu Towarzystwa podczas Zgromadzenia Uczestników mogą być także obecne inne osoby.
 7. Zgromadzenie Uczestników jest ważne, jeżeli wezmą w nim udział Uczestnicy posiadający, co najmniej 50% Jednostek Uczestnictwa Funduszu lub Subfunduszu, według stanu na dwa dni robocze przed dniem Zgromadzenia Uczestników.
 8. Zgromadzenie Uczestników otwiera oraz prowadzi osoba wyznaczona na przewodniczącego przez Zarząd Towarzystwa. Osoba ta w szczególności:
 • zapewnia prawidłowy przebieg Zgromadzenia Uczestników,
 • udziela głosu,
 • wydaje zarządzenia porządkowe,
 • zarządza głosowania, czuwa nad ich prawidłowym przebiegiem oraz ogłasza ich wyniki,
 • rozstrzyga wątpliwości proceduralne.
 1. Przed podjęciem uchwały przez Zgromadzenie Uczestników Zarząd Towarzystwa przedstawia Uczestnikom swoją rekomendację oraz udziela Uczestnikom wyjaśnień na temat interesujących ich zagadnień związanych ze zdarzeniem, o którym mowa w ust. 1 pkt 1)-2).
 2. Przed podjęciem uchwały każdy Uczestnik może wnioskować o przeprowadzenie dyskusji w przedmiocie zasadności wyrażenia zgody, o której mowa w ust. 1 pkt 1)-2).
 3. Każda cała Jednostka Uczestnictwa upoważnia Uczestnika do oddania jednego głosu.
 4. Uchwała o wyrażeniu zgody, o której mowa w ust. 1 pkt 1)-2), zapada większością 2/3 głosów Uczestników obecnych lub reprezentowanych na Zgromadzeniu Uczestników. Uchwały podejmowane są w głosowaniu jawnym.
 5. Uchwały Zgromadzenia Uczestników protokołowane są przez notariusza.
 6. Uchwały podjęte przez Zgromadzenie Uczestników będą publikowane przez Towarzystwo w sposób określony w art. 18 Statutu, najpóźniej w terminie 7 dni od dnia ich powzięcia.
 7. Uchwały Zgromadzenia Uczestników sprzeczne z Ustawą mogą być zaskarżone na zasadach określonych w Ustawie.

Od dnia poprzedzającego dzień Zgromadzenia Uczestników do dnia Zgromadzenia Uczestników zawiesza się zbywanie i odkupywanie Jednostek Uczestnictwa Funduszu lub Subfunduszu.”

 1. W Art. 18 Statutu:
 • w ust. 2 Statutu lit. a) i c) otrzymują następujące brzmienie:

„a) prospekty informacyjne, kluczowe informacje dla inwestorów oraz informacje dla klienta określone w Art. 222a Ustawy,”

 „c) informacje o zmianach w prospekcie informacyjnym, ujednoliconą wersję kluczowych informacji dla inwestorów oraz informacje dla klienta określone w Art. 222a Ustawy, obejmujące wszystkie zmiany,”

 • 5 Statutu otrzymuje następujące brzmienie:

„5. Roczne i półroczne: połączone sprawozdania finansowe Funduszu oraz sprawozdania jednostkowe Subfunduszy, a także aktualne informacje o zmianach w prospekcie informacyjnym oraz ujednolicone wersje kluczowych informacji dla inwestorów i informacji dla klienta określonej w art. 222a Ustawy, obejmujące wszystkie zmiany, są dostępne u Dystrybutorów wskazanych w prospekcie informacyjnym.”

Ww. zmiana Statutu Aviva Investors SFIO wchodzi w życie z dniem ogłoszenia na stronie internetowej Towarzystwa www.aviva.pl, tj. z dniem 30 listopada 2016 r.