Ogłoszenie o zmianach statutu

Ogłoszenie o zmianach statutu Aviva Investors Fundusz Inwestycyjny Otwarty

Na podstawie art. 24 ust. 5 i ust. 8 pkt 2) ustawy z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych (Dz.U. Nr 146, poz. 1546, ze zm. - „ustawa”), Aviva Investors Poland Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych SA („Towarzystwo”), z siedzibą w Warszawie, ul. Domaniewska Nr 44, działając jako organ Aviva Investors Funduszu Inwestycyjnego Otwartego („Aviva Investors FIO”), wpisanego do rejestru funduszy inwestycyjnych pod numerem RFi 261, informuje, że Uchwałą Nr 5/2013 pkt 1  z dnia 15 kwietnia 2013 r., Zarząd Towarzystwa uchwalił zmianę Statutu Aviva Investors FIO, w zakresie określonym poniżej:

Art. 8 Statutu otrzymuje następujące brzmienie:

„Art. 8

Konto Małżeńskie

1.     Małżonkowie pozostający we wspólności majątkowej mogą nabywać Jednostki Uczestnictwa na jedno wspólne Konto Małżeńskie. Małżonkowie są współuprawnieni do Jednostek Uczestnictwa pozostających na Koncie Małżeńskim.

2.     Małżonkowie, otwierając Konto Małżeńskie oświadczają, że: 

a)      pozostają we wspólności majątkowej w zakresie umożliwiającym wykonywanie wszystkich uprawnień związanych z uczestnictwem w Funduszu; 

b)      wyrażają zgodę na wykonywanie przez każdego z nich osobno i bez ograniczeń wszystkich uprawnień związanych z uczestnictwem w Funduszu, włączywszy żądanie odkupienia wszystkich nabytych Jednostek Uczestnictwa, żądanie ustanowienia blokady, a także na przekazanie należnych małżonkom środków pieniężnych na rachunek bankowy jednego z nich lub w inny sposób uzgodniony z Funduszem, przy czym udzielenie pełnomocnictwa do dysponowania Jednostkami Uczestnictwa na Koncie Małżeńskim następuje wyłącznie na podstawie zgodnego oświadczenia woli małżonków; 

c)      przyjmują do wiadomości, że Fundusz nie ponosi odpowiedzialności za skutki złożonych przez małżonków i ich pełnomocników odmiennych zleceń w przypadku otrzymania takich zleceń przez Agenta Obsługującego oraz że Fundusz realizować będzie zlecenia zgodnie z zasadami określonymi w art. 9; 

d)      zobowiązują się do niezwłocznego zawiadomienia Funduszu o ustaniu wspólności majątkowej, wraz z przedłożeniem dokumentów zaświadczających o tej okoliczności;

e)      zrzekają się podnoszenia wobec Funduszu jakichkolwiek zarzutów i roszczeń w związku z:

         - wykonywaniem dyspozycji złożonych przez jednego z małżonków po ustaniu wspólności majątkowej, jeżeli w momencie złożenia takiego zlecenia Fundusz nie posiadał informacji o ustaniu wspólności majątkowej,

         -     dokonaniem przez Fundusz, według zasady równości udziałów, podziału Jednostek Uczestnictwa znajdujących się na Koncie Małżeńskim w momencie ustania wspólności majątkowej, z powodu śmierci jednego ze współmałżonków.

3.     Małżonkowie zobowiązani są do podania wspólnego adresu dla celów doręczania korespondencji związanej z uczestnictwem w Funduszu. 

4.     Do otwarcia Konta Małżeńskiego wystarczające jest uzyskanie podpisu tylko jednego ze współmałżonków, jeżeli otwarcie konta następuje w drodze reinwestycji, zamiany lub wpłaty na kolejne Konto Małżeńskie.

5.     Podział środków należnych małżonkom w wyniku podziału majątku wspólnego może nastąpić wyłącznie na skutek prawomocnego orzeczenia sądowego lub na skutek zawarcia w formie aktu notarialnego umowy o wyłączenie lub ograniczenie wspólności ustawowej. 

6.     W przypadku określonym w ust. 5, Towarzystwo dopuszcza możliwość dokonania Transferu z Konta Małżeńskiego na posiadane lub nowe konto indywidualne.”

Ww. zmiana Statutu Aviva Investors FIO wchodzi w życie z dniem ogłoszenia na stronie  internetowych www.avivainvestors.pl, tj. z dniem 29 maja 2013 r.