Ogłoszenie o zmianach Statutu

Ogłoszenie o zmianach Statutu Aviva Investors FIO z dnia 18 września 2012 r., które wchodzą w życie z dniem 18 grudnia 2012 r.

Na podstawie art. 24  ust. 8 pkt 1) ustawy z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych (Dz.U. Nr 146, poz. 1546, ze zm. - „ustawa”), Aviva Investors Poland Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych SA („Towarzystwo”), z siedzibą w Warszawie, ul. Domaniewska Nr 44, działając jako organ Aviva Investors Funduszu Inwestycyjnego Otwartego („Aviva Investors FIO”), wpisanego do rejestru funduszy inwestycyjnych pod numerem RFi 261, informuje, że Uchwałą Nr 11/2012 z dnia 14 września 2012 r., Zarząd Towarzystwa uchwalił zmianę Statutu Aviva Investors FIO, w zakresie określonym poniżej:
1. Art. 177 Statutu otrzymuje następujące brzmienie:
„Art. 177
Kryteria doboru lokat Subfunduszu Aviva Investors Dłużnych Papierów Korporacyjnych
1. W ramach limitów, o których mowa w art. 181 ust. 1 , Subfundusz lokuje Aktywa Subfunduszu głównie w: 
a) nieskarbowe instrumenty rynku pieniężnego,
b) nieskarbowe dłużne papiery wartościowe,
c) jednostki uczestnictwa w funduszach inwestycyjnych otwartych mających siedzibę na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, tytuły uczestnictwa emitowane przez fundusze zagraniczne, tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą, pod warunkiem, że ww. fundusze lub instytucje wspólnego inwestowania lokują swoje aktywa głównie w nieskarbowe dłużne instrumenty finansowe.
Przez nieskarbowe instrumenty rynku pieniężnego i nieskarbowe dłużne papiery wartościowe rozumie się instrumenty rynku pieniężnego lub dłużne papiery wartościowe emitowane przez podmioty inne niż Skarb Państwa (i jego odpowiedniki w innych państwach należących do OECD) lub  banki centralne państw należących do OECD.
2. Podjęciu decyzji o alokacji środków oraz doborze instrumentów finansowych służyć będzie ocena bieżącej i prognozowanej sytuacji na rynku  instrumentów rynku pieniężnego, dłużnych papierów wartościowych i jednostek uczestnictwa w funduszach inwestycyjnych otwartych mających siedzibę na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, tytułów uczestnictwa emitowanych przez fundusze zagraniczne, tytułów uczestnictwa emitowanych przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą, która będzie obejmowała w szczególności: - 
a) ocenę sytuacji finansowej emitenta dłużnych papierów wartościowych lub instrumentów rynku pieniężnego;
b) analizę ratingów przyznanych emitentowi lub emisjom przez wyspecjalizowane instytucje ratingowe;
c) ocenę sytuacji gospodarczej kraju; 
d) ocenę ryzyka spadku wartości rynkowej papierów wartościowych i instrumentów rynku pieniężnego;
e) ocenę możliwości wzrostu cen papierów wartościowych i instrumentów rynku pieniężnego;
f) ocenę bieżącego i prognozowanego poziomu rynkowych stóp procentowych oraz inflacji; 
g) ocenę ryzyka braku płynności papierów wartościowych i instrumentów rynku pieniężnego, zmienności ich cen;
h)  ocenę ryzyka braku płynności (zawieszenia odkupień) jednostek uczestnictwa w funduszach inwestycyjnych otwartych mających siedzibę na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, tytułów uczestnictwa emitowanych przez fundusze zagraniczne, tytułów uczestnictwa emitowanych przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą;
i) ocenę polityki inwestycyjnej realizowanej przez podmioty wymienione w lit. h).”
2. Art. 181 ust. 1 Statutu otrzymuje następujące brzmienie:
„1.Całkowita wartość lokat w nieskarbowe instrumenty rynku pieniężnego, nieskarbowe dłużne papiery wartościowe oraz jednostki uczestnictwa w funduszach inwestycyjnych otwartych mających siedzibę na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, tytuły uczestnictwa emitowane przez fundusze zagraniczne, tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą, o których mowa w art. 177 ust. 1, będzie nie niższa niż 70 proc. i może wynieść 100 proc. wartości Aktywów Subfunduszu.”


Ww. zmiany Statutu Aviva Investors FIO wchodzą w życie w terminie 3 miesięcy  od dnia ogłoszenia o zmianach Statutu Aviva Investors FIO, na stronie  internetowej  www.avivainvestors.pl, tj. z dniem 18 grudnia 2012 r.