Ogłoszenie o zmianach Statutu

Ogłoszenie o zmianach Statutu

Na podstawie art. 24 ust. 5 i ust. 8 pkt 2) ustawy z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych (Dz.U. Nr 146, poz. 1546, ze zm. - „ustawa”), Aviva Investors Poland Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych SA („Towarzystwo”), z siedzibą w Warszawie, ul. Domaniewska Nr 44, działając jako organ Aviva Investors Funduszu Inwestycyjnego Otwartego („Aviva Investors FIO”), wpisanego do rejestru funduszy inwestycyjnych pod numerem RFi 261, informuje, że:

 1. Uchwałą Nr 15/2011 z dnia 15 czerwca 2011 r., Zarząd Towarzystwa uchwalił zmianę Statutu Aviva Investors FIO, w zakresie określonym w pkt 1 poniżej,
 2. Uchwałą Nr 9/2012 z dnia 20 czerwca 2012 r., Zarząd Towarzystwa uchwalił zmiany Statutu Aviva Investors FIO, w zakresie określonym w pkt 2- 5 poniżej.

Wszystkie ww. zmiany wchodzą w życie z dniem dokonania niniejszego ogłoszenia, tj. z dniem 30 czerwca 2012 r.:

 1. W Art. 28 ust. 6 lit. j) Statutu sformułowanie „art. 153 ust. 4” zastępuje się sformułowaniem „art. 153 ust. 8”;
 2. W Art. 4 Statutu po sformułowaniu „Towarzystwo” dodaje się sformułowanie „Transfer” w następującym brzmieniu:
  „Transfer Przeniesienie Jednostek Uczestnictwa pomiędzy kontami w ramach jednego Subfunduszu;”
 3. W Art. 8 Statutu dodaje się ust. 6 w następującym brzmieniu:
  „6. W przypadku określonym w ust. 5, Towarzystwo dopuszcza możliwość dokonania Transferu z Konta Małżeńskiego na posiadane lub nowe konto indywidualne.”
 4. W Art. 9 Statutu zdanie ostatnie otrzymuje następujące brzmienie:
  „Pozostałe zlecenia wykonywane są w następującym porządku: nabycie, Transfer, transfer spadkowy, Zamiana, Konwersja i odkupienie Jednostek Uczestnictwa.”
 5. W Art. 10 ust. 2 Statutu dodaje się zdanie ostatnie w następującym brzmieniu:
  „Towarzystwo może obniżyć kwotę, o której mowa w ust. 3 w stosunku do Uczestników Funduszu w ramach Programów Emerytalnych lub Pracowniczych Programów Oszczędnościowych.”

Ww. zmiany Statutu Aviva Investors FIO wchodzą w życie z dniem ogłoszenia na stronach internetowych www.avivainvestors.pl, tj. z dniem 30 czerwca 2012 r.