Ogłoszenie o zmianach Statutu

Ogłoszenie o zmianach Statutu Aviva Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty, z dnia 31 maja 2017 roku

Na podstawie art. 24 ust. 5 i ust. 8 pkt 2) ustawy z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi (jednolity tekst Dz.U. z 2014 r., poz. 157, ze zm. - „ustawa”), Aviva Investors Poland Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych SA („Towarzystwo”), z siedzibą w Warszawie, ul. Inflancka Nr 4b, działając jako organ Aviva Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego („Aviva SFIO”), wpisanego do rejestru funduszy inwestycyjnych pod numerem RFi 1243, informuje, że Uchwałą Nr 13/2017 z dnia 15 maja 2017 r., Zarząd Towarzystwa uchwalił zmianę Statutu Aviva SFIO:

W Art. 26 Statutu dodać ust. 6 o następującym brzmieniu:

 „6. Fundusz publikuje skład portfeli Subfunduszy na stronie internetowej Towarzystwa (www.aviva.pl) w formacie pliku programu Excel (.xls), w terminie do końca miesiąca następującego po zakończeniu każdego kwartału kalendarzowego. Skład portfela Subfunduszu publikowany jest w formie tabeli zawierającej następujące dane:

a) Identyfikacja portfela Subfunduszu:

─         identyfikator Funduszu,

─         pełna nazwa Funduszu,

─         nazwa Subfunduszu,

─         typ Funduszu,

─         standardowy identyfikator Subfunduszu,

─         waluta wyceny aktywów i zobowiązań Subfunduszu,

b) Informacje o składnikach aktywów i zobowiązań Subfunduszu:

─         nazwa emitenta,

─         identyfikator instrumentu (kod ISIN),

─         dostępny, inny niż kod ISIN, standardowy identyfikator instrumentu,

─         typ instrumentu,

─         kategoria instrumentu,

─         kraj emitenta,

─         waluta wykorzystywana do wyceny instrumentu,

─         ilość instrumentów w portfelu,

─         wartość instrumentu w walucie wyceny Subfunduszu,

─         informacje uzupełniające.”

Ww. zmiany Statutu Aviva SFIO wchodzą w życie z dniem ogłoszenia na stronie internetowej Towarzystwa www.aviva.pl, tj. z dniem 31 maja 2017 r.