Ogłoszenie o zmianach Statutu

Commercial Union Fundusz Inwestycyjny Otwarty, z dnia 21 marca 2008 r.

Na podstawie art. 24 ust. 5, ust. 7 i ust. 8 pkt 2) ustawy z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach

inwestycyjnych (Dz.U. Nr 146, poz. 1546, ze zm. - „ustawa”), Commercial Union Polska –

Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych SA („Towarzystwo”), z siedzibą w Warszawie, ul. Prosta Nr

70, działając jako organ Commercial Union Fundusz Inwestycyjny Otwarty („CU FIO”), wpisanego

do rejestru funduszy inwestycyjnych pod numerem RFi 261, informuje, że:

I. Uchwałą Nr 23/2007 z dnia 21 listopada 2007 r., Uchwałą Nr 24/2007 z dnia 11

grudnia 2007 r., Uchwałą Nr 25/2007 z dnia 11 grudnia 2007 r., Uchwałą Nr Uchwałą

Nr 5/2008 z dnia 8 lutego 2008 r., Uchwałą Nr 6/2008 z dnia 19 lutego 2008 r. i

Uchwałą Nr 12/2008 z dnia 7 marca 2008 r., Zarząd Towarzystwa uchwalił niżej

wskazane zmiany Statutu CU FIO, które wchodzą w życie z dniem dokonania

niniejszego ogłoszenia, tj. z dniem 21 marca 2008 r.;

II. Na zmiany określone w pkt: 6-17, 19-22, 24, 26-29, 31, 32-35, 37 - 41, 43 poniżej,

Komisja Nadzoru Finansowego wydała zezwolenie w Decyzji Nr

DFL/4032/130/7/07/08/U/VI/14-7-1/AP z dnia 20 marca 2008 r. W ww. Decyzji

Komisja Nadzoru Finansowego udzieliła też zezwolenia na skrócenie terminu wejście

w życie ww. zmian Statutu CU FIO w taki sposób, że wchodzą one w życie z dniem

ogłoszenia, tj. z dniem 21 marca 2008 r.;

III. Ogłoszenie o innych zmianach statutu funduszu inwestycyjnego otwartego, które

wchodzą w życie w terminie 3 miesięcy od dnia dokonania ogłoszenia, tj. z dniem 21

marca 2008 r., zostało zamieszczone na stronie internetowej www.cu.pl w dniu 21

grudnia 2007 r.;

IV. Ogłoszenie o zmianach Art. 93 ust. 14, Art. 104 ust. 14, Art. 114 ust. 14 i Art. 124

ust. 14 statutu funduszu inwestycyjnego otwartego, które wchodzą w życie w terminie

3 miesięcy od dnia dokonania ogłoszenia, tj. z dniem 18 kwietnia 2008 r., zostało

zamieszczone na stronie internetowej www.cu.pl w dniu 18 stycznia 2008 r.

1. W Art. 5 Statutu wprowadza się następujące zmiany:

a) ust. 1 dodaje się, co następuje:

„ g) CU Małych Spółek,

h) CU Nowoczesnych Technologii,

i) CU Akcji Europy Wschodzącej,

j) CU Nowych Spółek.”

b) ust. 3 otrzymuje następujące brzmienie:

„3. Szczegółowe informacje dotyczące tworzenia nowych Subfunduszy, w tym informacje

o szczegółowych zasadach prowadzenia zapisów na Jednostki Uczestnictwa tych

Subfunduszy, zawarte są w Rozdziale IX art. 27 Statutu.

c) ust. 4 otrzymuje następujące brzmienie:

„4. Postanowienie ust. 3 stosuje się również do tworzenia Subfunduszy, o których mowa

w ust. 1 lit. g)-j).”

2. W Art. 16 Statutu wprowadza się następujące zmiany:

a) ust. 1 otrzymuje następujące brzmienie:

„1. Fundusz jest obowiązany do zbywania i odkupywania Jednostek Uczestnictwa bez

ograniczeń, z zastrzeżeniem art. 19 i art. 19a.”

b) ust. 6 otrzymuje następujące brzmienie:

„6. Wysokość minimalnych wpłat tytułem nabycia Jednostek Uczestnictwa dla poszczególnych

Subfunduszy określają art.: 40, 49, 58, 67, 76, 85, 95, 106, 116 i 126 Statutu.”

3. Po Artykule 19 dodaje się Art. 19a w następującym brzmieniu:

„ Art. 19a.

Zawieszenie zbywania Jednostek Uczestnictwa

Fundusz może zawiesić zbywanie Jednostek Uczestnictwa Subfunduszu CU Małych Spółek i

Subfunduszu CU Nowych Spółek, na zasadach szczegółowo określonych w Art. 99 i Art.130

Statutu.”

4. Art. 20 ust. 2 otrzymuje następujące brzmienie:

„2.Maksymalne stawki opłaty manipulacyjnej za zbywanie Jednostek Uczestnictwa dla każdego z

Subfunduszy określają art.:50, 59, 68, 77, 86, 96, 107, 117 i 127 Statutu.”

5. W Art. 27 ust. 11 skreśla się.

6. Art. 28 ust. 6 lit. j) otrzymuje następujące brzmienie:

„j) ustalenie kosztów dotyczących likwidowanego Subfunduszu i należności likwidowanego

Subfunduszu, które to koszty i należności dotyczą całego Funduszu, następuje zgodnie z zasadą

określoną w art. 43 ust. 4, art. 52 ust. 4, art. 61 ust. 4, art. 70 ust. 4, art. 79 ust. 4, art. 88 ust. 4, art.

98 ust. 4, art. 109 ust. 4, art. 119 ust. 4 i art. 129 ust. 4 Statutu.”

7. W Art. 37 Statutu wprowadza się następujące zmiany:

a) w ust. 1 lit. a) dodaje się następujące sformułowanie:

„a także dopuszczone do obrotu na niżej wymienionych Rynkach Zorganizowanych w

państwach należących do OECD, innych niż Rzeczpospolita Polska i państwo członkowskie:

- USA- NYSE (New York Stock Exchange),

- Japonia – TSE (Tokyo Stock Exchange),

- Szwajcaria – SWX (Swiss Exchange),

- Turcja – ISE (Istanbul Stock Exchange);”

8. Dodaje się Art. 37a ust. 1 lit. a) Statutu w następującym brzmieniu:

„Art. 37a

Lokaty Subfunduszu CU Depozyt Plus w instrumenty pochodne

1. Subfundusz może zawierać umowy mające za przedmiot instrumenty pochodne, pod warunkiem

że:

a) takie instrumenty pochodne są przedmiotem obrotu na rynku regulowanym w

Rzeczypospolitej Polskiej lub państwie członkowskim lub na rynkach zorganizowanych:

 •  AMEX (American Stock & Option Exchange),USA
 •  CME Group, A CME/Chicago Board of Trade Company, USA
 • CBOE (Chicago Board Options Exchange), USA
 •  EURONEXT.LIFFE, USA
 •  Hong Kong Futures Exchange, Chiny
 •  Singapore Exchange, Singapur
 •  Osaka Securities Exchange, Japonia

z zastrzeżeniem ust. 2, oraz ”

9. Dodaje się Art. 46a ust. 1 lit. a) Statutu w następującym brzmieniu:

„Art. 46a

Lokaty Subfunduszu CU Obligacji w instrumenty pochodne

1. Subfundusz może zawierać umowy mające za przedmiot instrumenty pochodne, pod warunkiem

że:

a) takie instrumenty pochodne są przedmiotem obrotu na rynku regulowanym w

Rzeczypospolitej Polskiej lub państwie członkowskim lub na rynkach zorganizowanych:

- AMEX (American Stock & Option Exchange),USA

- CME Group, A CME/Chicago Board of Trade Company, USA

- CBOE (Chicago Board Options Exchange), USA

- EURONEXT.LIFFE, USA

- Hong Kong Futures Exchange, Chiny

- Singapore Exchange, Singapur

- Osaka Securities Exchange, Japonia

z zastrzeżeniem ust. 2, oraz „

10. W Art. 55 Statutu dokonuje się następujących zmian:

a) w ust. 1 lit. a) dodaje się następujące sformułowanie:

„a także dopuszczone do obrotu na niżej wymienionych Rynkach Zorganizowanych w

państwach należących do OECD, innych niż Rzeczpospolita Polska i państwo

członkowskie:

- USA- NYSE (New York Stock Exchange),

- Japonia – TSE (Tokyo Stock Exchange),

- Szwajcaria – SWX (Swiss Exchange),

- Turcja – ISE (Istanbul Stock Exchange);”

11. Dodaje się Art. 55a ust. 1 lit. a) w następującym brzmieniu:

„Art. 55a

Lokaty Subfunduszu CU Ochrony Kapitału Plus w instrumenty pochodne

1. Subfundusz może zawierać umowy mające za przedmiot instrumenty pochodne, pod warunkiem

że:

a) takie instrumenty pochodne są przedmiotem obrotu na rynku regulowanym w

Rzeczypospolitej Polskiej lub państwie członkowskim lub na rynkach zorganizowanych:

 •  AMEX (American Stock & Option Exchange),USA
 •  CME Group, A CME/Chicago Board of Trade Company, USA
 •  CBOE (Chicago Board Options Exchange), USA
 •  EURONEXT.LIFFE, USA
 •  Hong Kong Futures Exchange, Chiny
 •  Singapore Exchange, Singapur
 •  Osaka Securities Exchange, Japonia

z zastrzeżeniem ust. 2, oraz”

12. W Art. 64 Statutu dokonuje się następujących zmian:

a) w ust. 1 lit. a) dodaje się następujące sformułowanie:

„a także dopuszczone do obrotu na niżej wymienionych Rynkach Zorganizowanych w

państwach należących do OECD, innych niż Rzeczpospolita Polska i państwo

członkowskie:

- USA- NYSE (New York Stock Exchange),

- Japonia – TSE (Tokyo Stock Exchange),

- Szwajcaria – SWX (Swiss Exchange),

- Turcja – ISE (Istanbul Stock Exchange);”

13. Dodaje się Art. 64a ust. 1 lit. a) w następującym brzmieniu:

„Art. 64a

Lokaty Subfunduszu CU Stabilnego Inwestowania w instrumenty pochodne

1. Subfundusz może zawierać umowy mające za przedmiot instrumenty pochodne, pod warunkiem

że:

a) takie instrumenty pochodne są przedmiotem obrotu na rynku regulowanym w

Rzeczypospolitej Polskiej lub państwie członkowskim lub na rynkach zorganizowanych:

 •  AMEX (American Stock & Option Exchange),USA
 •  CME Group, A CME/Chicago Board of Trade Company, USA
 •  CBOE (Chicago Board Options Exchange), USA
 •  EURONEXT.LIFFE, USA
 •  Hong Kong Futures Exchange, Chiny
 •  Singapore Exchange, Singapur
 •  Osaka Securities Exchange, Japonia

z zastrzeżeniem ust. 2, oraz”

14. W Art. 73 Statutu wprowadza się następujące zmiany:

a) w ust. 1 lit a) dodaje się następujące sformułowanie:

„ a także dopuszczone do obrotu na niżej wymienionych Rynkach Zorganizowanych w

państwach należących do OECD, innych niż Rzeczpospolita Polska i państwo członkowskie:

- USA- NYSE (New York Stock Exchange),

- Japonia – TSE (Tokyo Stock Exchange),

- Szwajcaria – SWX (Swiss Exchange),

- Turcja – ISE (Istanbul Stock Exchange);”

15. Dodaje się Art. 73a ust. 1 lit. a) Statutu w następującym brzmieniu:

„Art. 73a

Lokaty Subfunduszu CU Polskich Akcji w instrumenty pochodne

1. Subfundusz może zawierać umowy mające za przedmiot instrumenty pochodne, pod warunkiem

że:

a) takie instrumenty pochodne są przedmiotem obrotu na rynku regulowanym w

Rzeczypospolitej Polskiej lub państwie członkowskim lub na rynkach

zorganizowanych:

 •  AMEX (American Stock & Option Exchange),USA
 •  CME Group, A CME/Chicago Board of Trade Company, USA
 •  CBOE (Chicago Board Options Exchange), USA
 •  EURONEXT.LIFFE, USA
 •  Hong Kong Futures Exchange, Chiny
 •  Singapore Exchange, Singapur
 •  Osaka Securities Exchange, Japonia

z zastrzeżeniem ust. 2, oraz”

16. W Art. 82 Statutu dokonuje się następujących zmian:

a) w ust. 1 lit. a) dodaje się następujące sformułowanie:

„a także dopuszczone do obrotu na niżej wymienionych Rynkach Zorganizowanych w

państwach należących do OECD, innych niż Rzeczpospolita Polska i państwo członkowskie:

- USA- NYSE (New York Stock Exchange),

- Japonia – TSE (Tokyo Stock Exchange),

- Szwajcaria – SWX (Swiss Exchange),

- Turcja – ISE (Istanbul Stock Exchange);”

17. Dodaje się Art. 82a ust. 1 lit. a) Statutu w następującym brzmieniu:

„Art. 82a

Lokaty Subfunduszu CU Zrównoważony w instrumenty pochodne

1. Subfundusz może zawierać umowy mające za przedmiot instrumenty pochodne, pod warunkiem

że:

a) takie instrumenty pochodne są przedmiotem obrotu na rynku regulowanym w

Rzeczypospolitej Polskiej lub państwie członkowskim lub na rynkach

zorganizowanych:

 •  AMEX (American Stock & Option Exchange),USA
 •  CME Group, A CME/Chicago Board of Trade Company, USA
 •  CBOE (Chicago Board Options Exchange), USA
 •  EURONEXT.LIFFE, USA
 •  Hong Kong Futures Exchange, Chiny
 •  Singapore Exchange, Singapur
 •  Osaka Securities Exchange, Japonia

z zastrzeżeniem ust. 2, oraz”

18. Dotychczasowy Rozdział XIX Statutu skreśla się.

19. Dodaje się Art. 91 ust. 1 lit. a) i b) w następującym brzmieniu:

„Art. 91

Rodzaje papierów wartościowych i innych praw majątkowych będących przedmiotem lokat

Subfunduszu CU Małych Spółek

1. Subfundusz może lokować Aktywa Subfunduszu wyłącznie w następujące kategorie lokat:

a) papiery wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub

Narodowy Bank Polski, papiery wartościowe i instrumenty rynku pieniężnego

dopuszczone do obrotu na rynku regulowanym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej

lub w państwie członkowskim, a także dopuszczone do obrotu na niżej wymienionych

Rynkach Zorganizowanych w państwach należących do OECD, innych niż

Rzeczpospolita Polska i państwo członkowskie:

- USA- NYSE (New York Stock Exchange),

- Japonia – TSE (Tokyo Stock Exchange),

- Szwajcaria – SWX (Swiss Exchange),

- Turcja – ISE (Istanbul Stock Exchange),

b) papiery wartościowe i instrumenty rynku pieniężnego dopuszczone do obrotu publicznego

nabywane w obrocie pierwotnym lub w pierwszej ofercie publicznej, jeżeli warunki emisji

lub pierwszej oferty publicznej zakładają złożenie wniosku o dopuszczenie do obrotu na

rynku regulowanym, o którym mowa w lit a) oraz gdy dopuszczenie do tego obrotu jest

zapewnione w okresie nie dłuższym niż rok od dnia, w którym po raz pierwszy nastąpi

zaoferowanie tych papierów lub instrumentów;”

20. Dodaje się Art. 92 ust. 1 lit. a) w następującym brzmieniu:

1. Subfundusz może zawierać umowy mające za przedmiot instrumenty

pochodne, pod warunkiem że:

a) takie instrumenty pochodne są przedmiotem obrotu na rynku regulowanym w

Rzeczypospolitej Polskiej lub państwie członkowskim lub na rynkach zorganizowanych:

 •  AMEX (American Stock & Option Exchange),USA
 •  CME Group, A CME/Chicago Board of Trade Company, USA
 •  CBOE (Chicago Board Options Exchange), USA
 •  EURONEXT.LIFFE, USA
 •  Hong Kong Futures Exchange, Chiny
 •  Singapore Exchange, Singapur
 •  Osaka Securities Exchange, Japonia

z zastrzeżeniem ust. 2, oraz”

21. Dodaje się Art. 93 ust. 8, 9 i 10 w następującym brzmieniu:

„8. Subfundusz może lokować od 5% do 10% wartości Aktywów Subfunduszu w papiery

wartościowe i instrumenty rynku pieniężnego wyemitowane przez jeden podmiot,

jeżeli łączna wartość takich lokat nie przekroczy 40% wartości Aktywów

Subfunduszu.

9. Subfundusz może lokować łącznie do 20% wartości Aktywów Subfunduszu w

papiery wartościowe lub instrumenty rynku pieniężnego wyemitowane przez

podmioty należące do grupy kapitałowej, pod warunkiem że jest dla niej sporządzane

skonsolidowane sprawozdanie finansowe.

10. W przypadku, o którym mowa w ust. 9 Subfundusz nie może lokować więcej niż 10%

Aktywów Subfunduszu w papiery wartościowe lub instrumenty rynku pieniężnego

wyemitowane przez jeden podmiot należący do grupy kapitałowej.”

22. Dodaje się Art. 93 ust. 13 w następującym brzmieniu:

„13. Subfundusz może nie stosować ograniczeń, o których mowa w ust. 11 i 12 do

lokat w papiery wartościowe i będące papierami wartościowymi instrumenty

rynku pieniężnego emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb

Państwa, Narodowy Bank Polski.”

23. Dodaje się Art. 95-97 w następującym brzmieniu:

„Art. 95

Wysokość minimalnych wpłat tytułem nabycia Jednostek Uczestnictwa Subfunduszu CU

Małych Spółek

1. Minimalna początkowa wpłata do Subfunduszu wynosi 1.000 złotych, a każda następna

wpłata nie może być niższa niż 100 złotych.

2. Subfundusz, w ramach prowadzonych wyspecjalizowanych programów inwestowania, może

obniżyć wysokość wpłaty minimalnej. Minimalna wpłata do Subfunduszu w ramach

wyspecjalizowanych programów inwestowania nie może być mniejsza niż 1 złoty. Minimalna

wpłata do Subfunduszu w ramach Programów Emerytalnych, tworzonych przez pracodawcę

na podstawie ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o pracowniczych programach emerytalnych,

wynosi 10 złotych.

Art. 96

Wysokość opłaty manipulacyjnej dla Subfunduszu CU Małych Spółek

Z zastrzeżeniem art. 23, za zbycie Jednostki Uczestnictwa Towarzystwo pobiera opłatę

manipulacyjną w wysokości nie większej niż 4,5 % wartości dokonywanej wpłaty.

Art. 97

Dochody Subfunduszu CU Małych Spółek

Wszelkie dochody Subfunduszu powiększają Wartość Aktywów Netto Subfunduszu. Subfundusz nie

będzie wypłacać Uczestnikom Funduszu kwot stanowiących dochody Subfunduszu bez odkupywania

Jednostek Uczestnictwa.”

24. Dodaje się Art. 98 w następującym brzmieniu:

Art. 98

Koszty obciążające Subfundusz CU Małych Spółek

1. Za zarządzanie Subfunduszem Towarzystwo pobiera z Aktywów Subfunduszu wynagrodzenie

(zwane dalej Wynagrodzeniem) maksymalnie do wysokości 4 % w skali roku naliczone od

średniej rocznej Wartości Aktywów Netto Subfunduszu.

2. Wynagrodzenie naliczane jest w każdym Dniu Wyceny i za każdy dzień w roku od wartości

Aktywów Netto Subfunduszu ustalonych w poprzednim Dniu Wyceny. Wynagrodzenie

rozliczane jest w okresach miesięcznych i płatne jest do 7 (siódmego) dnia roboczego

następnego miesiąca kalendarzowego.

3. Oprócz Wynagrodzenia Subfundusz pokrywa następujące koszty:

a) prowizje i opłaty za przechowywanie papierów wartościowych oraz otwarcie i

prowadzenie rachunków bankowych;

b) prowizje i opłaty związane z transakcjami kupna i sprzedaży papierów wartościowych

i praw majątkowych;

c) opłaty, prowizje i koszty związane z obsługą i spłatą zaciągniętych przez Subfundusz

pożyczek i kredytów bankowych;

d) podatki, taksy notarialne, opłaty sądowe i inne opłaty wymagane przez organy

państwowe i samorządowe, w tym opłaty za zezwolenia oraz rejestracyjne,

e) koszty likwidacji Funduszu, o których mowa w art. 29 ust. 7,

f) koszty likwidacji Subfunduszu, o których mowa w art. 28 ust. 8.

4. Koszty, o których mowa w ust. 3 pokrywane są z Aktywów Subfunduszu w następującej

wysokości:

a) w przypadku kosztów związanych bezpośrednio z funkcjonowaniem Subfunduszu – w

całości z Aktywów Subfunduszu;

b) w przypadku kosztów dotyczących całego Funduszu – proporcjonalnie do udziału

Wartości Aktywów Netto Subfunduszu w Wartości Aktywów Netto Funduszu według

stanu na Dzień Wyceny poprzedzający dzień ujęcia kosztów w księgach

rachunkowych;

c) w przypadku kosztów, o których mowa w ust. 3 lit. b) i d) związanych z transakcjami

nabycia lub zbycia składników Aktywów Funduszu – w takim zakresie, w jakim

dotyczą proporcjonalnie nabywanych lub zbywanych składników Aktywów

Subfunduszu;

d) w przypadku kosztów innych niż te, o których mowa w lit. a) – c) niniejszego ustępu,

dotyczących Subfunduszu CU Małych Spółek oraz innych Subfunduszy –

proporcjonalnie do udziału Wartości Aktywów Netto Subfunduszu CU Małych

Spółek w sumie Wartości Aktywów Netto Subfunduszu wszystkich Subfunduszy,

których koszt dotyczy według stanu na Dzień Wyceny poprzedzający dzień ujęcia

kosztów w księgach rachunkowych.

5. Towarzystwo pokrywa ze środków własnych, w tym z Wynagrodzenia, wszelkie pozostałe

koszty i wydatki związane z działalnością Subfunduszu, za wyjątkiem wymienionych w ust. 3,

w szczególności:

a) wynagrodzenie Depozytariusza za wycenę i przechowywanie Aktywów Subfunduszu;

b) opłaty dla Agenta Obsługującego oraz koszty pokrywane na podstawie umowy o świadczenie

usług Agenta Obsługującego;

c) koszty związane z prowadzeniem ksiąg rachunkowych i badaniem ksiąg Subfunduszu;

d) koszty doradztwa prawnego, podatkowego i innych usług;

e) koszty reklamy, promocji, dystrybucji oraz koszty przygotowania, druku i dystrybucji

materiałów informacyjnych i ogłoszeń, w tym wymaganych przepisami Ustawy.

6. Pokrycie kosztów, o których mowa w ust. 3 i 5, następuje w terminach wynikających z

przepisów prawa lub zawartych umów.”

25. Dodaje się Art. 99 w następującym brzmieniu:

Art. 99

Zawieszenie zbywania Jednostek Uczestnictwa

1. Fundusz może zawiesić zbywanie Jednostek Uczestnictwa Subfunduszu CU Małych Spółek, jeżeli

Wartość Aktywów Netto Subfunduszu przekroczy 350.000.000 zł (trzysta pięćdziesiąt milionów

złotych), z zastrzeżeniem ust. 3.

2. Zawieszenie zbywania dotyczy również zbywania Jednostek Uczestnictwa w ramach Zamiany lub

Konwersji.

3. Zawieszenie zbywania Jednostek Uczestnictwa Subfunduszu nie dotyczy wpłat dokonywanych w

ramach Programów Emerytalnych. W przypadku natomiast wpłat dokonywanych do Subfunduszu

w okresie zawieszenia zbywania Jednostek Uczestnictwa Subfunduszu, w ramach innych

wyspecjalizowanych programów inwestowania, o których mowa w Art. 24 Statutu, w których

umowa o uczestnictwo zakłada systematyczność wpłat, wpłaty są zwracane, a Uczestnik jest

zwolniony z obowiązku dokonywania wpłat do Subfunduszu, jeżeli taki obowiązek był w nich

przewidziany.

4. Fundusz może wznowić zbywanie Jednostek Uczestnictwa Subfunduszu CU Małych Spółek, w

pierwszym dniu roboczym po Dniu Wyceny, w którym Wartość Aktywów Netto Subfunduszu

spadnie poniżej kwoty 300.000.000 zł (trzysta milionów złotych).

5. Fundusz może wznowić zbywanie Jednostek Uczestnictwa Subfunduszu CU Małych Spółek

również w przypadku, gdy zdaniem Funduszu dostępność lokat oraz płynność rynku giełdowego

pozwoli na sprawną realizację polityki inwestycyjnej Subfunduszu.

6. O zawieszeniu i wznowieniu zbywania Jednostek Uczestnictwa Fundusz ogłosi niezwłocznie w

sposób określony w Art. 26 ust. 2 Statutu.”

26. Dodaje się Art. 102 ust. 1 lit. a) i lit. b) w następującym brzmieniu:

„Art. 102

Rodzaje papierów wartościowych i innych praw majątkowych będących przedmiotem lokat

Subfunduszu CU Nowoczesnych Technologii

1. Subfundusz może lokować Aktywa Subfunduszu wyłącznie w następujące kategorie lokat:

a) papiery wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub

Narodowy Bank Polski, papiery wartościowe i instrumenty rynku pieniężnego

dopuszczone do obrotu na rynku regulowanym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej

lub w państwie członkowskim, a także dopuszczone do obrotu na niżej wymienionych

Rynkach Zorganizowanych w państwach należących do OECD, innych niż

Rzeczpospolita Polska i państwo członkowskie:

- USA- NYSE (New York Stock Exchange),

- Japonia – TSE (Tokyo Stock Exchange),

- Szwajcaria – SWX (Swiss Exchange),

- Turcja – ISE (Istanbul Stock Exchange).

b) papiery wartościowe i instrumenty rynku pieniężnego dopuszczone do obrotu publicznego

nabywane w obrocie pierwotnym lub w pierwszej ofercie publicznej, jeżeli warunki emisji

lub pierwszej oferty publicznej zakładają złożenie wniosku o dopuszczenie do obrotu na

rynku regulowanym, o którym mowa w lit a) oraz gdy dopuszczenie do tego obrotu jest

zapewnione w okresie nie dłuższym niż rok od dnia, w którym po raz pierwszy nastąpi

zaoferowanie tych papierów lub instrumentów;”

27. Dodaje się Art. 103 ust. 1 lit. a) w następującym brzmieniu:

„Art.103

Lokaty Subfunduszu CU Nowoczesnych Technologii w instrumenty pochodne

1. Subfundusz może zawierać umowy mające za przedmiot instrumenty pochodne, pod warunkiem

że:

a) takie instrumenty pochodne są przedmiotem obrotu na rynku regulowanym w

Rzeczypospolitej Polskiej lub państwie członkowskim lub na rynkach zorganizowanych:

 •  AMEX (American Stock & Option Exchange),USA
 •  CME Group, A CME/Chicago Board of Trade Company, USA
 •  CBOE (Chicago Board Options Exchange), USA
 •  EURONEXT.LIFFE, USA
 •  Hong Kong Futures Exchange, Chiny
 •  Singapore Exchange, Singapur
 •  Osaka Securities Exchange, Japonia

z zastrzeżeniem ust. 2, oraz”

28. Dodaje się Art. 104 ust. 8, 9 i 10 w następującym brzmieniu:

„8. Subfundusz może lokować od 5% do 10% wartości Aktywów Subfunduszu w papiery

wartościowe i instrumenty rynku pieniężnego wyemitowane przez jeden podmiot, jeżeli łączna

wartość takich lokat nie przekroczy 40% wartości Aktywów Subfunduszu.

9. Subfundusz może lokować łącznie do 20% wartości Aktywów Subfunduszu w papiery

wartościowe lub instrumenty rynku pieniężnego wyemitowane przez podmioty należące do grupy

kapitałowej, pod warunkiem że jest dla niej sporządzane skonsolidowane sprawozdanie

finansowe.

10. W przypadku, o którym mowa w ust. 9 Subfundusz nie może lokować więcej niż 10% Aktywów

Subfunduszu w papiery wartościowe lub instrumenty rynku pieniężnego wyemitowane przez

jeden podmiot należący do grupy kapitałowej.”

29. Dodaje się Art. 104 ust. 13 w następującym brzmieniu:

„13. Subfundusz może nie stosować ograniczeń, o których mowa w ust. 11 i 12 do lokat

w papiery wartościowe i będące papierami wartościowymi instrumenty rynku

pieniężnego emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa,

Narodowy Bank Polski.”

30. Dodaje się Art. 106-108 w następującym brzmieniu:

„Art. 106

Wysokość minimalnych wpłat tytułem nabycia Jednostek Uczestnictwa Subfunduszu CU

Nowoczesnych Technologii

1. Minimalna początkowa wpłata do Subfunduszu wynosi 1.000 złotych, a każda następna wpłata nie

może być niższa niż 100 złotych.

2. Subfundusz, w ramach prowadzonych wyspecjalizowanych programów inwestowania, może

obniżyć wysokość wpłaty minimalnej. Minimalna wpłata do Subfunduszu w ramach

wyspecjalizowanych programów inwestowania nie może być mniejsza niż 1 złoty. Minimalna

wpłata do Subfunduszu w ramach Programów Emerytalnych, tworzonych przez pracodawcę na

podstawie ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o pracowniczych programach emerytalnych, wynosi

10 złotych.

Art. 107

Wysokość opłaty manipulacyjnej dla Subfunduszu CU Nowoczesnych Technologii

Z zastrzeżeniem art. 23, za zbycie Jednostki Uczestnictwa Towarzystwo pobiera opłatę

manipulacyjną w wysokości nie większej niż 4,5 % wartości dokonywanej wpłaty.

Art. 108

Dochody Subfunduszu CU Nowoczesnych Technologii

Wszelkie dochody Subfunduszu powiększają Wartość Aktywów Netto Subfunduszu. Subfundusz nie

będzie wypłacać Uczestnikom Funduszu kwot stanowiących dochody Subfunduszu bez odkupywania

Jednostek Uczestnictwa.”

31. Dodaje się Art. 109 w następującym brzmieniu:

Art. 109

Koszty obciążające Subfundusz CU Nowoczesnych Technologii

1. Za zarządzanie Subfunduszem Towarzystwo pobiera z Aktywów Subfunduszu wynagrodzenie

(zwane dalej Wynagrodzeniem) maksymalnie do wysokości 4 % w skali roku naliczone od średniej

rocznej Wartości Aktywów Netto Subfunduszu.

2. Wynagrodzenie naliczane jest w każdym Dniu Wyceny i za każdy dzień w roku od wartości

Aktywów Netto Subfunduszu ustalonych w poprzednim Dniu Wyceny. Wynagrodzenie rozliczane jest

w okresach miesięcznych i płatne jest do 7 (siódmego) dnia roboczego następnego miesiąca

kalendarzowego.

3. Oprócz Wynagrodzenia Subfundusz pokrywa następujące koszty:

a) prowizje i opłaty za przechowywanie papierów wartościowych oraz otwarcie i

prowadzenie rachunków bankowych;

b) prowizje i opłaty związane z transakcjami kupna i sprzedaży papierów wartościowych i

praw majątkowych;

c) opłaty, prowizje i koszty związane z obsługą i spłatą zaciągniętych przez Subfundusz

pożyczek i kredytów bankowych;

d) podatki, taksy notarialne, opłaty sądowe i inne opłaty wymagane przez organy państwowe

i samorządowe, w tym opłaty za zezwolenia oraz rejestracyjne,

e) koszty likwidacji Funduszu, o których mowa w art. 29 ust. 7,

f) koszty likwidacji Subfunduszu, o których mowa w art. 28 ust. 8.

4. Koszty, o których mowa w ust. 3 pokrywane są z Aktywów Subfunduszu w następującej

wysokości:

a) w przypadku kosztów związanych bezpośrednio z funkcjonowaniem Subfunduszu – w

całości z Aktywów Subfunduszu;

b) w przypadku kosztów dotyczących całego Funduszu – proporcjonalnie do udziału

Wartości Aktywów Netto Subfunduszu w Wartości Aktywów Netto Funduszu według

stanu na Dzień Wyceny poprzedzający dzień ujęcia kosztów w księgach rachunkowych;

c) w przypadku kosztów, o których mowa w ust. 3 lit. b) i d) związanych z transakcjami

nabycia lub zbycia składników Aktywów Funduszu – w takim zakresie, w jakim dotyczą

proporcjonalnie nabywanych lub zbywanych składników Aktywów Subfunduszu;

d) w przypadku kosztów innych niż te, o których mowa w lit. a) – c) niniejszego ustępu,

dotyczących Subfunduszu CU Nowoczesnych Technologii oraz innych Subfunduszy –

proporcjonalnie do udziału Wartości Aktywów Netto Subfunduszu CU Nowoczesnych

Technologii w sumie Wartości Aktywów Netto Subfunduszu wszystkich Subfunduszy,

których koszt dotyczy według stanu na Dzień Wyceny poprzedzający dzień ujęcia

kosztów w księgach rachunkowych.

5. Towarzystwo pokrywa ze środków własnych, w tym z Wynagrodzenia, wszelkie pozostałe koszty

i wydatki związane z działalnością Subfunduszu, za wyjątkiem wymienionych w ust. 3, w

szczególności:

a) wynagrodzenie Depozytariusza za wycenę i przechowywanie Aktywów Subfunduszu;

b) opłaty dla Agenta Obsługującego oraz koszty pokrywane na podstawie umowy o

świadczenie usług Agenta Obsługującego;

c) koszty związane z prowadzeniem ksiąg rachunkowych i badaniem ksiąg Subfunduszu;

d) koszty doradztwa prawnego, podatkowego i innych usług;

e) koszty reklamy, promocji, dystrybucji oraz koszty przygotowania, druku i dystrybucji

materiałów informacyjnych i ogłoszeń, w tym wymaganych przepisami Ustawy.

6. Pokrycie kosztów, o których mowa w ust. 3 i 5, następuje w terminach wynikających

z przepisów prawa lub zawartych umów.”

32. Dodaje się Art. 112 ust. 1 lit. a) i b) w następującym brzmieniu:

„Art. 112

Rodzaje papierów wartościowych i innych praw majątkowych będących przedmiotem lokat

Subfunduszu CU Akcji Europy Wschodzącej

1. Subfundusz może lokować Aktywa Subfunduszu wyłącznie w następujące kategorie lokat:

a) papiery wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa

lub Narodowy Bank Polski, papiery wartościowe i instrumenty rynku pieniężnego

dopuszczone do obrotu na rynku regulowanym na terytorium Rzeczypospolitej

Polskiej lub w państwie członkowskim, a także dopuszczone do obrotu na niżej

wymienionych Rynkach Zorganizowanych w państwach należących do OECD,

innych niż Rzeczpospolita Polska i państwo członkowskie:

- USA- NYSE (New York Stock Exchange),

- Japonia – TSE (Tokyo Stock Exchange),

- Szwajcaria – SWX (Swiss Exchange),

- Turcja – ISE (Istanbul Stock Exchange).

b) papiery wartościowe i instrumenty rynku pieniężnego dopuszczone do obrotu

publicznego nabywane w obrocie pierwotnym lub w pierwszej ofercie publicznej,

jeżeli warunki emisji lub pierwszej oferty publicznej zakładają złożenie wniosku o

dopuszczenie do obrotu na rynku regulowanym, o którym mowa w lit a) oraz gdy

dopuszczenie do tego obrotu jest zapewnione w okresie nie dłuższym niż rok od

dnia, w którym po raz pierwszy nastąpi zaoferowanie tych papierów lub

instrumentów;”

33. Dodaje się Art. 113 ust. 1 lit a) w następującym brzmieniu:

„Art. 113

Lokaty Subfunduszu CU Akcji Europy Wschodzącej w instrumenty pochodne

1. Subfundusz może zawierać umowy mające za przedmiot instrumenty pochodne, pod warunkiem

że:

a) takie instrumenty pochodne są przedmiotem obrotu na rynku regulowanym w

Rzeczypospolitej Polskiej lub państwie członkowskim lub na rynkach

zorganizowanych:

- AMEX (American Stock & Option Exchange),USA

- CME Group, A CME/Chicago Board of Trade Company,

USA

- CBOE (Chicago Board Options Exchange), USA

- EURONEXT.LIFFE, USA

- Hong Kong Futures Exchange, Chiny

- Singapore Exchange, Singapur

- Osaka Securities Exchange, Japonia

z zastrzeżeniem ust. 2, oraz”

34. Dodaje się Art. 114 ust. 8, 9 i 10 w następującym brzmieniu:

„8. Subfundusz może lokować od 5% do 10% wartości Aktywów Subfunduszu w papiery

wartościowe i instrumenty rynku pieniężnego wyemitowane przez jeden podmiot, jeżeli łączna

wartość takich lokat nie przekroczy 40% wartości Aktywów Subfunduszu.

9. Subfundusz może lokować łącznie do 20% wartości Aktywów Subfunduszu w papiery

wartościowe lub instrumenty rynku pieniężnego wyemitowane przez podmioty należące do

grupy kapitałowej, pod warunkiem że jest dla niej sporządzane skonsolidowane sprawozdanie

finansowe.

10. W przypadku, o którym mowa w ust. 9 Subfundusz nie może lokować więcej niż 10%

Aktywów Subfunduszu w papiery wartościowe lub instrumenty rynku pieniężnego

wyemitowane przez jeden podmiot należący do grupy kapitałowej.”

35. Dodaje się Art. 114 ust. 13 w następującym brzmieniu:

„13. Subfundusz może nie stosować ograniczeń, o których mowa w ust. 11 i 12 do lokat w

papiery wartościowe i będące papierami wartościowymi instrumenty rynku pieniężnego

emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa, Narodowy Bank Polski.”

36. Dodaje się Art. 116-118 w następującym brzmieniu:

„Art. 116

Wysokość minimalnych wpłat tytułem nabycia Jednostek Uczestnictwa Subfunduszu CU

Europy Wschodzącej

1. Minimalna początkowa wpłata do Subfunduszu wynosi 1.000 złotych, a każda następna wpłata nie

może być niższa niż 100 złotych.

2. Subfundusz, w ramach prowadzonych wyspecjalizowanych programów inwestowania, może

obniżyć wysokość wpłaty minimalnej. Minimalna wpłata do Subfunduszu w ramach

wyspecjalizowanych programów inwestowania nie może być mniejsza niż 1 złoty. Minimalna

wpłata do Subfunduszu w ramach Programów Emerytalnych, tworzonych przez pracodawcę na

podstawie ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o pracowniczych programach emerytalnych, wynosi

10 złotych.

Art. 117

Wysokość opłaty manipulacyjnej dla Subfunduszu CU Europy Wschodzącej

Z zastrzeżeniem art. 23, za zbycie Jednostki Uczestnictwa Towarzystwo pobiera opłatę

manipulacyjną w wysokości nie większej niż 4,5 % wartości dokonywanej wpłaty.

Art. 118

Dochody Subfunduszu CU Europy Wschodzącej

Wszelkie dochody Subfunduszu powiększają Wartość Aktywów Netto Subfunduszu. Subfundusz nie

będzie wypłacać Uczestnikom Funduszu kwot stanowiących dochody Subfunduszu bez odkupywania

Jednostek Uczestnictwa.”

37. Dodaje się Art. 119 w następującym brzmieniu:

„Art. 119

Koszty obciążające Subfundusz CU Europy Wschodzącej

1. Za zarządzanie Subfunduszem Towarzystwo pobiera z Aktywów Subfunduszu wynagrodzenie

(zwane dalej Wynagrodzeniem) maksymalnie do wysokości 4 % w skali roku naliczone od

średniej rocznej Wartości Aktywów Netto Subfunduszu.

2. Wynagrodzenie naliczane jest w każdym Dniu Wyceny i za każdy dzień w roku od wartości

Aktywów Netto Subfunduszu ustalonych w poprzednim Dniu Wyceny. Wynagrodzenie

rozliczane jest w okresach miesięcznych i płatne jest do 7 (siódmego) dnia roboczego następnego

miesiąca kalendarzowego.

3. Oprócz Wynagrodzenia Subfundusz pokrywa następujące koszty:

a) prowizje i opłaty za przechowywanie papierów wartościowych oraz otwarcie i

prowadzenie rachunków bankowych;

b) prowizje i opłaty związane z transakcjami kupna i sprzedaży papierów

wartościowych i praw majątkowych;

c) opłaty, prowizje i koszty związane z obsługą i spłatą zaciągniętych przez

Subfundusz pożyczek i kredytów bankowych;

d) podatki, taksy notarialne, opłaty sądowe i inne opłaty wymagane przez organy

państwowe i samorządowe, w tym opłaty za zezwolenia oraz rejestracyjne,

e) koszty likwidacji Funduszu, o których mowa w art. 29 ust. 7,

f) koszty likwidacji Subfunduszu, o których mowa w art. 28 ust. 8.

4. Koszty, o których mowa w ust. 3 pokrywane są z Aktywów Subfunduszu w następującej

wysokości:

a) w przypadku kosztów związanych bezpośrednio z funkcjonowaniem Subfunduszu

– w całości z Aktywów Subfunduszu;

b) w przypadku kosztów dotyczących całego Funduszu – proporcjonalnie do udziału

Wartości Aktywów Netto Subfunduszu w Wartości Aktywów Netto Funduszu

według stanu na Dzień Wyceny poprzedzający dzień ujęcia kosztów w księgach

rachunkowych;

c) w przypadku kosztów, o których mowa w ust. 3 lit. b) i d) związanych z

transakcjami nabycia lub zbycia składników Aktywów Funduszu – w takim

zakresie, w jakim dotyczą proporcjonalnie nabywanych lub zbywanych

składników Aktywów Subfunduszu;

d) w przypadku kosztów innych niż te, o których mowa w lit. a) – c) niniejszego

ustępu, dotyczących Subfunduszu CU Akcji Europy Wschodzącej oraz innych

Subfunduszy – proporcjonalnie do udziału Wartości Aktywów Netto Subfunduszu

CU Akcji Europy Wschodzącej w sumie Wartości Aktywów Netto Subfunduszu

wszystkich Subfunduszy, których koszt dotyczy według stanu na Dzień Wyceny

poprzedzający dzień ujęcia kosztów w księgach rachunkowych.

5. Towarzystwo pokrywa ze środków własnych, w tym z Wynagrodzenia, wszelkie pozostałe koszty

i wydatki związane z działalnością Subfunduszu, za wyjątkiem wymienionych w ust. 3, w

szczególności:

a) wynagrodzenie Depozytariusza za wycenę i przechowywanie Aktywów

Subfunduszu;

b) opłaty dla Agenta Obsługującego oraz koszty pokrywane na podstawie umowy o

świadczenie usług Agenta Obsługującego;

c) koszty związane z prowadzeniem ksiąg rachunkowych i badaniem ksiąg

Subfunduszu;

d) koszty doradztwa prawnego, podatkowego i innych usług;

e) koszty reklamy, promocji, dystrybucji oraz koszty przygotowania, druku i

dystrybucji materiałów informacyjnych i ogłoszeń, w tym wymaganych

przepisami Ustawy.

6. Pokrycie kosztów, o których mowa w ust. 3 i 5, następuje w terminach wynikających z przepisów

prawa lub zawartych umów.”

38. Dodaje się w Art. 122 ust. 1 lit. a) i b) w następującym brzmieniu:

„Art. 122

Rodzaje papierów wartościowych i innych praw majątkowych będących przedmiotem lokat

Subfunduszu CU Nowych Spółek

1. Subfundusz może lokować Aktywa Subfunduszu wyłącznie w następujące kategorie lokat:

a) papiery wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa

lub Narodowy Bank Polski, papiery wartościowe i instrumenty rynku pieniężnego

dopuszczone do obrotu na rynku regulowanym na terytorium Rzeczypospolitej

Polskiej lub w państwie członkowskim, a także dopuszczone do obrotu na niżej

wymienionych Rynkach Zorganizowanych w państwach należących do OECD,

innych niż Rzeczpospolita Polska i państwo członkowskie:

- USA- NYSE (New York Stock Exchange),

- Japonia – TSE (Tokyo Stock Exchange),

- Szwajcaria – SWX (Swiss Exchange),

- Turcja – ISE (Istanbul Stock Exchange).

b) papiery wartościowe i instrumenty rynku pieniężnego dopuszczone do obrotu

publicznego nabywane w obrocie pierwotnym lub w pierwszej ofercie publicznej,

jeżeli warunki emisji lub pierwszej oferty publicznej zakładają złożenie wniosku o

dopuszczenie do obrotu na rynku regulowanym, o którym mowa w lit a) oraz gdy

dopuszczenie do tego obrotu jest zapewnione w okresie nie dłuższym niż rok od dnia,

w którym po raz pierwszy nastąpi zaoferowanie tych papierów lub instrumentów;”

39. Dodaje się Art. 123 ust. 1 lit. a) w następującym brzmieniu:

„Art. 123

Lokaty Subfunduszu CU Nowych Spółek w instrumenty pochodne

1. Subfundusz może zawierać umowy mające za przedmiot instrumenty pochodne, pod warunkiem

że:

a) takie instrumenty pochodne są przedmiotem obrotu na rynku regulowanym w

Rzeczypospolitej Polskiej lub państwie członkowskim lub na rynkach

zorganizowanych:

 •  AMEX (American Stock & Option Exchange),USA
 •  CME Group, A CME/Chicago Board of Trade Company, USA
 •  CBOE (Chicago Board Options Exchange), USA
 •  EURONEXT.LIFFE, USA
 •  Hong Kong Futures Exchange, Chiny
 •  Singapore Exchange, Singapur
 •  Osaka Securities Exchange, Japonia

z zastrzeżeniem ust. 2, oraz”

40. Dodaje się Art. 124 ust. 8, 9 i 10 w następującym brzmieniu:

„8. Subfundusz może lokować od 5% do 10% wartości Aktywów Subfunduszu w papiery

wartościowe i instrumenty rynku pieniężnego wyemitowane przez jeden podmiot,

jeżeli łączna wartość takich lokat nie przekroczy 40% wartości Aktywów

Subfunduszu.

9. Subfundusz może lokować łącznie do 20% wartości Aktywów Subfunduszu w papiery

wartościowe lub instrumenty rynku pieniężnego wyemitowane przez podmioty

należące do grupy kapitałowej, pod warunkiem że jest dla niej sporządzane

skonsolidowane sprawozdanie finansowe.

10. W przypadku, o którym mowa w ust. 9 Subfundusz nie może lokować więcej niż 10%

Aktywów Subfunduszu w papiery wartościowe lub instrumenty rynku pieniężnego

wyemitowane przez jeden podmiot należący do grupy kapitałowej.”

41. Dodaje się Art. 124 ust. 13 w następującym brzmieniu:

„13. Subfundusz może nie stosować ograniczeń, o których mowa w ust. 11 i 12 do lokat w

papiery wartościowe i będące papierami wartościowymi instrumenty rynku

pieniężnego emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa,

Narodowy Bank Polski.”

42. Dodaje się Art. 126-128 w następującym brzmieniu:

„Art. 126

Wysokość minimalnych wpłat tytułem nabycia Jednostek Uczestnictwa Subfunduszu CU

Nowych Spółek

1. Minimalna początkowa wpłata do Subfunduszu wynosi 1.000 złotych, a każda następna wpłata

nie może być niższa niż 100 złotych.

2. Subfundusz, w ramach prowadzonych wyspecjalizowanych programów inwestowania, może

obniżyć wysokość wpłaty minimalnej. Minimalna wpłata do Subfunduszu w ramach

wyspecjalizowanych programów inwestowania nie może być mniejsza niż 1 złoty. Minimalna

wpłata do Subfunduszu w ramach Programów Emerytalnych, tworzonych przez pracodawcę na

podstawie ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o pracowniczych programach emerytalnych,

wynosi 10 złotych.

Art. 127

Wysokość opłaty manipulacyjnej dla Subfunduszu CU Nowych Spółek

Z zastrzeżeniem art. 23, za zbycie Jednostki Uczestnictwa Towarzystwo pobiera opłatę

manipulacyjną w wysokości nie większej niż 4,5 % wartości dokonywanej wpłaty.

Art. 128

Dochody Subfunduszu CU Nowych Spółek

Wszelkie dochody Subfunduszu powiększają Wartość Aktywów Netto Subfunduszu. Subfundusz nie

będzie wypłacać Uczestnikom Funduszu kwot stanowiących dochody Subfunduszu bez odkupywania

Jednostek Uczestnictwa.

43. Dodaje się Art. 129 w następującym brzmieniu:

„Art. 129

Koszty obciążające Subfundusz CU Nowych Spółek

1. Za zarządzanie Subfunduszem Towarzystwo pobiera z Aktywów Subfunduszu wynagrodzenie

(zwane dalej Wynagrodzeniem) maksymalnie do wysokości 4 % w skali roku naliczone od

średniej rocznej Wartości Aktywów Netto Subfunduszu.

2. Wynagrodzenie naliczane jest w każdym Dniu Wyceny i za każdy dzień w roku od wartości

Aktywów Netto Subfunduszu ustalonych w poprzednim Dniu Wyceny. Wynagrodzenie

rozliczane jest w okresach miesięcznych i płatne jest do 7 (siódmego) dnia roboczego

następnego miesiąca kalendarzowego.

3. Oprócz Wynagrodzenia Subfundusz pokrywa następujące koszty:

a) prowizje i opłaty za przechowywanie papierów wartościowych oraz otwarcie i

prowadzenie rachunków bankowych;

b) prowizje i opłaty związane z transakcjami kupna i sprzedaży papierów wartościowych

i praw majątkowych;

c) opłaty, prowizje i koszty związane z obsługą i spłatą zaciągniętych przez Subfundusz

pożyczek i kredytów bankowych;

d) podatki, taksy notarialne, opłaty sądowe i inne opłaty wymagane przez organy

państwowe i samorządowe, w tym opłaty za zezwolenia oraz rejestracyjne,

e) koszty likwidacji Funduszu, o których mowa w art. 29 ust. 7,

f) koszty likwidacji Subfunduszu, o których mowa w art. 28 ust. 8.

4. Koszty, o których mowa w ust. 3 pokrywane są z Aktywów Subfunduszu w następującej

wysokości:

a) w przypadku kosztów związanych bezpośrednio z funkcjonowaniem Subfunduszu

– w całości z Aktywów Subfunduszu;

b) w przypadku kosztów dotyczących całego Funduszu – proporcjonalnie do udziału

Wartości Aktywów Netto Subfunduszu w Wartości Aktywów Netto Funduszu

według stanu na Dzień Wyceny poprzedzający dzień ujęcia kosztów w księgach

rachunkowych;

c) w przypadku kosztów, o których mowa w ust. 3 lit. b) i d) związanych z

transakcjami nabycia lub zbycia składników Aktywów Funduszu – w takim

zakresie, w jakim dotyczą proporcjonalnie nabywanych lub zbywanych

składników Aktywów Subfunduszu;

d) w przypadku kosztów innych niż te, o których mowa w lit. a) – c) niniejszego

ustępu, dotyczących Subfunduszu CU Nowych Spółek oraz innych Subfunduszy –

proporcjonalnie do udziału Wartości Aktywów Netto Subfunduszu CU Nowych

Spółek w sumie Wartości Aktywów Netto Subfunduszu wszystkich Subfunduszy,

których koszt dotyczy według stanu na Dzień Wyceny poprzedzający dzień ujęcia

kosztów w księgach rachunkowych.

5. Towarzystwo pokrywa ze środków własnych, w tym z Wynagrodzenia, wszelkie pozostałe

koszty i wydatki związane z działalnością Subfunduszu, za wyjątkiem wymienionych w ust. 3,

w szczególności:

a) wynagrodzenie Depozytariusza za wycenę i przechowywanie Aktywów

Subfunduszu;

b) opłaty dla Agenta Obsługującego oraz koszty pokrywane na podstawie umowy o

świadczenie usług Agenta Obsługującego;

18

c) koszty związane z prowadzeniem ksiąg rachunkowych i badaniem ksiąg

Subfunduszu;

d) koszty doradztwa prawnego, podatkowego i innych usług;

e) koszty reklamy, promocji, dystrybucji oraz koszty przygotowania, druku i

dystrybucji materiałów informacyjnych i ogłoszeń, w tym wymaganych

przepisami Ustawy.

6. Pokrycie kosztów, o których mowa w ust. 3 i 5, następuje w terminach wynikających z

przepisów prawa lub zawartych umów.”

44. Dodaje się Art. 130 w następującym brzmieniu:

„Art.130

Zawieszenie zbywania Jednostek Uczestnictwa

1. Fundusz może zawiesić zbywanie Jednostek Uczestnictwa Subfunduszu CU Nowych Spółek,

jeżeli Wartość Aktywów Netto Subfunduszu przekroczy 450.000.000 zł (czterysta pięćdziesiąt

milionów złotych), z zastrzeżeniem ust. 3.

2. Zawieszenie zbywania dotyczy również zbywania Jednostek Uczestnictwa w ramach Zamiany

lub Konwersji.

3. Zawieszenie zbywania Jednostek Uczestnictwa Subfunduszu nie dotyczy wpłat dokonywanych

w ramach Programów Emerytalnych. W przypadku natomiast wpłat dokonywanych do Subfunduszu

w okresie zawieszenia zbywania Jednostek Uczestnictwa Subfunduszu, w ramach innych

wyspecjalizowanych programów inwestowania, o których mowa w Art. 24 Statutu, w których umowa

o uczestnictwo zakłada systematyczność wpłat, wpłaty są zwracane, a Uczestnik jest zwolniony z

obowiązku dokonywania wpłat do Subfunduszu, jeżeli taki obowiązek był w nich przewidziany.

4. Fundusz może wznowić zbywanie Jednostek Uczestnictwa Subfunduszu CU Nowych Spółek, w

pierwszym dniu roboczym po Dniu Wyceny, w którym Wartość Aktywów Netto Subfunduszu spadnie

poniżej kwoty 400.000.000 zł (czterysta milionów złotych).

5. Fundusz może wznowić zbywanie Jednostek Uczestnictwa Subfunduszu CU Nowych Spółek

również w przypadku, gdy zdaniem Funduszu dostępność lokat oraz płynność rynku giełdowego

pozwoli na sprawną realizację polityki inwestycyjnej Subfunduszu.

6. O zawieszeniu i wznowieniu zbywania Jednostek Uczestnictwa Fundusz ogłosi niezwłocznie w

sposób określony w Art. 26 ust. 2 Statutu.”

45. W Art. 64 ust. 1 lit. h), Art. 82 ust. 1 lit. h), Art. 91 ust. 1 lit. h), Art. 102 ust. 1 lit.

h), Art. 112 ust. 1 lit. h), Art. 122 ust. 1 lit. h) w tiret pierwszym na końcu dodaje

się sformułowanie „Uczestnika”.