Ogłoszenie o zmianach Statutu

Commercial Union Fundusz Inwestycyjny Otwarty Walutowy, z dnia 2 stycznia 2008 r.

Na podstawie art. 24 ust. 5 i ust. 8 pkt 1) ustawy z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych

(Dz.U. Nr 146, poz. 1546, ze zm.), zwanej dalej „ustawą” oraz Art. 29 ust. 2 lit. d) Statutu Commercial

Union Fundusz Inwestycyjny Otwarty Walutowy, Commercial Union Polska – Towarzystwo Funduszy

Inwestycyjnych S.A., z siedzibą w Warszawie, ul. Prosta 70 („Towarzystwo”), działając jako organ

Commercial Union Funduszu Inwestycyjnego Otwartego Walutowego („CU FIO Walutowy”),

wpisanego do rejestru funduszy inwestycyjnych pod numerem RFi 175, informuje, że Uchwałą Nr

26/2007 z dnia 11 grudnia 2007 r., Zarząd Commercial Union Polska – Towarzystwo Funduszy

Inwestycyjnych S.A., uchwalił niżej wskazane zmiany Statutu CU FIO Walutowy, które wchodzą w

życie w terminie 3 miesięcy od dnia dokonania niniejszego ogłoszenia, czyli w dniu 2 kwietnia 2008 r.:

1. Art. 6 Statutu otrzymuje następujące brzmienie:

Art. 6

Kryteria doboru lokat

1. Fundusz realizuje cel inwestycyjny określony w art. 5 ust. 1 głównie poprzez aktywną alokację

Aktywów Funduszu, która polega na:

a) zmianie proporcji między lokatami Aktywów Funduszu w instrumenty o charakterze

udziałowym i dłużnym oraz

b) zmianie proporcji między lokatami Aktywów Funduszu między składnikami lokat

emitowanych przez podmioty zagraniczne i krajowe w ramach poszczególnych klas

aktywów.

2. Niezależne od decyzji alokacyjnych, dotyczących wyboru podstawowych klas aktywów lub

rynków, Fundusz dokonuje aktywnych decyzji o udziale walut zagranicznych w Aktywach

Funduszu.

3. Fundusz nie dokonuje aktywnej selekcji poszczególnych emitentów akcji. Zamierzony poziom

alokacji Aktywów Funduszu do klasy lokat w instrumenty o charakterze udziałowym uzyskuje

się, między innymi, poprzez aktywną selekcję jednostek uczestnictwa funduszy inwestycyjnych

otwartych, tytułów uczestnictwa emitowanych przez fundusze zagraniczne lub przez instytucje

wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą, inwestujących w akcje.

4. Proporcje między lokatami Aktywów Funduszu w poszczególne klasy aktywów są ustalane w

oparciu o prognozowane stopy zwrotu możliwe do uzyskania na rynku akcji i na rynku

instrumentów dłużnych. Prognozy te formułowane są na podstawie analizy fundamentalnej

gospodarki polskiej i gospodarki światowej, poziomu wyceny rynkowej aktywów oraz oceny

ryzyka zmienności ich cen i płynności.

5. Proporcje pomiędzy aktywami Funduszu inwestowanymi na rynku krajowym oraz na rynkach

zagranicznych, a także udział poszczególnych walut, ustalane są w oparciu o ocenę względnej

atrakcyjności poszczególnych stref gospodarczych pod względem bieżącej koniunktury i

konkurencyjności na rynkach międzynarodowych, prowadzonej polityki gospodarczej i

monetarnej, jak i względnego poziomu wyceny rynkowej aktywów na tych rynkach.

6. Dobór jednostek uczestnictwa funduszy inwestycyjnych otwartych, tytułów uczestnictwa

emitowanych przez fundusze zagraniczne lub przez instytucje wspólnego inwestowania mające

siedzibę za granicą jest dokonywany w oparciu o ocenę strategii inwestycyjnej tych funduszy i

instytucji, uzyskiwanych zwrotów z inwestycji oraz ryzyka podejmowanego przez dany fundusz

lub instytucję.”

2. Art. 7 Statutu otrzymuje następujące brzmienie:

„Art. 7

Rodzaje papierów wartościowych i innych praw majątkowych będących przedmiotem lokat

Funduszu

1. Fundusz może lokować Aktywa Funduszu wyłącznie w następujące kategorie lokat:

a) papiery wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub

Narodowy Bank Polski, papiery wartościowe i instrumenty rynku pieniężnego

dopuszczone do obrotu na rynku regulowanym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej

lub w państwie członkowskim. a także dopuszczonych do obrotu na niżej wymienionych

Rynkach Zorganizowanych w państwach należących do OECD, innych niż

Rzeczpospolita Polska i państwo członkowskie (*):

c) depozyty w bankach krajowych lub instytucjach kredytowych, o terminie zapadalności nie

dłuższym niż rok, płatne na żądanie lub które można wycofać przed terminem

zapadalności;

d) depozyty w wymienionych poniżej bankach zagranicznych, pod warunkiem udzielenia

zgody przez Komisję:

- Deutsche Bank AG, Frankfurt nad Menem, Niemcy;

- BNP Paribas, Paryż, Francja;

- UBS AG, Zürich, Szwajcaria;

- Société Générale SA, Paryż La Défense, Francja;

- Dresdner Bank AG, Frankfurt nad Menem, Niemcy;

- Barclays Bank PLC, Londyn, Wielka Brytania;

- JPMorgan Chase Bank National Association , Nowy Jork , USA;

- HSBC Bank plc , Londyn , Wielka Brytania;

- Bank Austria Creditanstalt, Wiedeń, Austria;

- Erste Bank der Oesterreichischen Sparkassen AG (Erste Bank), Wiedeń, Austria;

- Raiffeisen Zentralbank Österreich AG, Wiedeń, Austria;.

e) instrumenty rynku pieniężnego inne niż określone w lit a) i b), jeżeli instrumenty te lub ich

emitent podlegają regulacjom mającym na celu ochronę inwestorów i oszczędności oraz

są:

- emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa, Narodowy Bank

Polski, jednostkę samorządu terytorialnego, właściwe centralne, regionalne lub

lokalne władze publiczne państwa członkowskiego, albo przez bank centralny

państwa członkowskiego, Europejski Bank Centralny, Unię Europejską lub

Europejski Bank Inwestycyjny, państwo inne niż państwo członkowskie, albo, w

przypadku państwa federalnego, przez jednego z członków federacji, albo przez

organizację międzynarodową, do której należy co najmniej jedno państwo

członkowskie, lub

- emitowane, poręczone lub gwarantowane przez podmiot podlegający nadzorowi

właściwego organu nadzoru nad rynkiem finansowym, zgodnie z kryteriami

określonymi prawem wspólnotowym, albo przez podmiot podlegający i stosujący się

do zasad, które są co najmniej tak rygorystyczne, jak określone prawem

wspólnotowym, lub

- emitowane przez podmiot, którego papiery wartościowe są w obrocie na rynku

regulowanym, o którym mowa w lit. a);

f) papiery wartościowe i instrumenty rynku pieniężnego, inne niż określone w lit a), b) i e) z

zachowaniem limitu określonego w art. 8 ust. 4;

g) jednostki uczestnictwa w funduszach inwestycyjnych otwartych mających siedzibę na

terytorium Rzeczpospolitej Polskiej;

h) tytuły uczestnictwa emitowane przez fundusze zagraniczne;

i) tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę

za granicą, jeżeli:

- instytucje te oferują publicznie tytuły uczestnictwa i umarzają je na żądanie

- instytucje te podlegają nadzorowi właściwego organu nadzoru nad rynkiem

finansowym lub kapitałowym państwa członkowskiego lub państwa należącego do

OECD oraz zapewniona jest, na zasadzie wzajemności, współpraca Komisji z tym

organem,

- ochrona posiadaczy tytułów uczestnictwa tych instytucji jest taka sama jak posiadaczy

jednostek uczestnictwa funduszy inwestycyjnych otwartych, w szczególności

instytucje te stosują ograniczenia inwestycyjne co najmniej takie, jak określone w

niniejszym rozdziale,

instytucje te są obowiązane do sporządzania rocznych i półrocznych sprawozdań

finansowych

j) jednostki uczestnictwa lub certyfikaty inwestycyjne innego funduszu inwestycyjnego lub

tytuły uczestnictwa funduszu zagranicznego lub instytucji wspólnego inwestowania, o

której mowa w ust. 1 pkt i), zarządzanych przez Towarzystwo lub podmiot z grupy

kapitałowej Towarzystwa. W takim przypadku Towarzystwo lub podmiot z grupy

kapitałowej Towarzystwa nie może pobierać opłat za zbywanie lub odkupywanie tych

jednostek uczestnictwa, certyfikatów inwestycyjnych lub tytułów uczestnictwa.

2. Fundusz może dokonywać lokat, o których mowa w ust. 1 lit. g) – j) pod warunkiem, że nie

więcej niż 10% wartości aktywów odpowiednio funduszy inwestycyjnych otwartych, funduszy

zagranicznych lub instytucji może być, zgodnie z ich statutem lub regulaminem, zainwestowana

łącznie w jednostki uczestnictwa innych funduszy inwestycyjnych otwartych oraz tytuły

uczestnictwa innych funduszy zagranicznych i instytucji wspólnego inwestowania.

3. Fundusz utrzymuje część Aktywów Funduszu na pieniężnych rachunkach bankowych w

zakresie niezbędnym do zaspokojenia bieżących zobowiązań Funduszu.

4. Lokowanie w papiery wartościowe lub instrumenty rynku pieniężnego będące przedmiotem

obrotu na Rynku Zorganizowanym, oraz w papiery wartościowe i instrumenty rynku

pieniężnego, których dopuszczenie do takiego obrotu jest zapewnione, w państwie innym niż

Rzeczpospolita Polska lub państwo należące do OECD, wymaga uzyskania zgody Komisji na

dokonywanie lokat na określonej giełdzie lub rynku.

5. W celu zapewnienia bieżących rozliczeń Funduszu wynikających z transakcji zbycia i

odkupienia Jednostek Uczestnictwa oraz rozliczeń z tytułu zawartych umów dotyczących kupna

lub sprzedaży składników lokat Funduszu, Fundusz może, wyłącznie w ramach realizacji celu

inwestycyjnego Funduszu, w zgodzie z przyjętą polityką inwestycyjną oraz interesem

Uczestników Funduszu, zawierać z Depozytariuszem, na warunkach rynkowych, umowy:

a) rachunków lokat terminowych na okresy nie dłuższe niż 7 dni,

b) rachunków pieniężnych, tj. rachunków bankowych rozliczeniowych, w tym bieżących i

pomocniczych, w postaci rachunków nabyć, odkupień, podstawowych oraz wydzielonego

rachunku, na który dokonywane są wpłaty w ramach wyspecjalizowanych programów

inwestowania,

c) kredytu lub pożyczki pieniężnej, z zastrzeżeniem art. 9,

d) transakcji wymiany walut spot i forward, w przypadku jeżeli dokonanie takiej transakcji z

innym podmiotem spowoduje opóźnienie lub uniemożliwi dokonanie transakcji dotyczącej

lokat Funduszu lub całkowity koszt zawarcia takiej transakcji z innym podmiotem jest

wyższy,

e) pożyczek papierów wartościowych.

6. Fundusz dokonuje lokat oraz zawiera umowy, o których mowa w ust.5 tylko w sytuacji gdy

zawarcia umowy lub dokonania lokaty wymaga interes Uczestników Funduszu, a dokonanie

lokaty lub zawarcie umowy nie spowoduje wystąpienia konfliktów interesów.”

3. Dodaje się Art. 7a Statutu w następującym brzmieniu:

„Art. 7a

Lokaty Funduszu w instrumenty pochodne

1. Fundusz może zawierać umowy mające za przedmiot instrumenty pochodne, pod warunkiem

że:

a) takie instrumenty pochodne są przedmiotem obrotu na rynku regulowanym w

Rzeczypospolitej Polskiej lub państwie członkowskim lub na rynkach zorganizowanych :

(*)

z zastrzeżeniem ust. 2, oraz

b) umowa ma na celu zapewnienie sprawnego zarządzania portfelem inwestycyjnym

Funduszu lub ograniczenie ryzyka inwestycyjnego związanego ze zmianą:

- kursów, cen lub wartości papierów wartościowych i instrumentów rynku pieniężnego,

posiadanych przez Fundusz, albo papierów wartościowych i instrumentów rynku

pieniężnego, które Fundusz zamierza nabyć w przyszłości,

- kursów walut w związku z aktualnymi lub planowanymi lokatami Funduszu,

- wysokości stóp procentowych w związku z aktualnymi lub planowanymi lokatami

Funduszu w depozyty, dłużne papiery wartościowe i instrumenty rynku pieniężnego

oraz aktywami utrzymywanymi na zaspokojenie bieżących zobowiązań Funduszu;

- zawarcie umowy będzie zgodne z celem inwestycyjnym Funduszu.

2. Fundusz może zawierać umowy mające za przedmiot niewystandaryzowane instrumenty

pochodne.

3. W celu zapewnienia sprawnego zarządzania portfelem inwestycyjnym, Fundusz może zawierać

umowy, mające za przedmiot następujące instrumenty pochodne, w tym niewystandaryzowane

instrumenty pochodne:

- kontrakty terminowe na indeksy giełdowe,

- kontrakty terminowe na kursy walut,

- kontrakty terminowe na obligacje,

- transakcje forward na kursy walut,

- transakcje swap na kursy walut,

- transakcje swap na stopę procentową,

- transakcje typu FRA (forward rate agreement),

- opcje na indeksy giełdowe,

- opcje na kursy walut.

4. Przy zawieraniu umów mających za przedmiot instrumenty pochodne, w tym

niewystandaryzowane instrumenty pochodne, o których mowa w ust. 3, przy wyborze tych

instrumentów Fundusz kieruje się kryterium zgodności ze strategią i celem inwestycyjnym

Funduszu, ceną, płynnością oraz wielkością kosztów transakcyjnych.

5. Fundusz może zawierać umowy mające za przedmiot instrumenty pochodne, w tym

niewystandaryzowane instrumenty pochodne, o których mowa w ust. 3, w szczególności w

sytuacji gdy zastosowanie instrumentów pochodnych w celu zmiany poziomu zaangażowania w

papiery wartościowe lub rodzaje klas aktywów jest bardziej efektywne, w szczególności, pod

względem, kosztów, szybkości realizacji, bezpieczeństwa rozliczenia lub możliwości realizacji

zamierzonej strategii, niż zakup instrumentów lub papierów wartościowych będących bazą dla

tych instrumentów pochodnych.

6. Transakcje dotyczące niewystandaryzowanych instrumentów pochodnych mogą być zawierane

przez Fundusz wyłącznie z bankami, z którymi Fundusz zawarł uprzednio ramową umowę

dotyczącą transakcji instrumentami pochodnymi.

7. Przy stosowaniu limitów, o których mowa w niniejszym Rozdziale Fundusz uwzględnia wartość

papierów wartościowych, instrumentów rynku pieniężnego lub walut stanowiących bazę

instrumentów pochodnych.

8. Jeżeli papier wartościowy lub instrument rynku pieniężnego zawiera wbudowany instrument

pochodny, instrument ten uwzględnia się przy stosowaniu przez Fundusz limitów

inwestycyjnych.”

4. Art. 8 Statutu otrzymuje następujące brzmienie:

„Art. 8

Zasady dywersyfikacji lokat i limity inwestycyjne

1. Fundusz nie posiada ustalonych, stałych limitów alokacji aktywów pomiędzy instrumenty o

charakterze udziałowym oraz instrumenty o charakterze dłużnym.

2. Lokaty w instrumenty finansowe o charakterze udziałowym lub których cena bezpośrednio lub

pośrednio zależy od cen instrumentów o charakterze udziałowym lub indeksów akcyjnych, w

jednostki uczestnictwa w funduszach inwestycyjnych otwartych mających siedzibę na terytorium

Rzeczpospolitej Polskiej, tytuły uczestnictwa emitowane przez fundusze zagraniczne, tytuły

uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą,

o których mowa w Art 7, punkt i), a także jednostki uczestnictwa lub certyfikaty inwestycyjne, o

których mowa w art. 7 ust. 1 lit. j), których polityka inwestycyjna dopuszcza, między innymi,

lokowanie w akcje, mogą stanowić od 0 do 100% Aktywów Funduszu.

3. Całkowita wartość lokat w instrumenty rynku pieniężnego, dłużne papiery wartościowe,

instrumenty, których cena bezpośrednio lub pośrednio zależy od instrumentów rynku

pieniężnego lub dłużnych papierów wartościowych, depozyty bankowe, jednostki uczestnictwa

w funduszach inwestycyjnych otwartych mających siedzibę na terytorium Rzeczpospolitej

Polskiej, tytuły uczestnictwa emitowane przez fundusze zagraniczne, tytuły uczestnictwa

emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą, o których

mowa w Art 7, punkt i), a także jednostki uczestnictwa lub certyfikaty inwestycyjne, o których

mowa w art. 7 ust. 1 lit. j), których polityka inwestycyjna dopuszcza lokowanie aktywów, między

innymi, w papiery wartościowe lub instrumenty o charakterze dłużnym, może stanowić od 0 do

100% wartości Aktywów Funduszu.

4. Łączna wartość lokat, o których mowa w art. 7 ust. 1 lit. f) nie może przewyższać 10% wartości

Aktywów Funduszu z zastrzeżeniem ust. 18.

5. Wartość lokat w jednostki uczestnictwa jednego funduszu inwestycyjnego otwartego lub tytułów

uczestnictwa funduszu zagranicznego lub instytucji wspólnego inwestowania, o której mowa w

art. 7 ust. 1 lit. i), a nie może przekroczyć 20% wartości Aktywów Funduszu, a jeżeli ten fundusz

inwestycyjny otwarty, fundusz zagraniczny lub instytucja wspólnego inwestowania jest

funduszem z wydzielonymi subfunduszami lub funduszem lub instytucją składającą się z

subfunduszy i każdy z subfunduszy stosuje inną politykę inwestycyjną Fundusz nie może

lokować więcej niż 20% wartości swoich Aktywów w jednostki uczestnictwa lub tytuły

uczestnictwa jednego subfunduszu.

6. Łączna wartość lokat w tytuły uczestnictwa instytucji wspólnego inwestowania innych niż

jednostki uczestnictwa funduszy inwestycyjnych otwartych lub tytuły uczestnictwa funduszy

zagranicznych nie może przewyższać 30% wartości Aktywów Funduszu.

7. Łączna wartość lokat, o których mowa w art. 7 ust. 1 lit. j) może stanowić od 0 do 100% wartości

Aktywów Funduszu. W przypadku, gdy Fundusz ulokuje powyżej 50% swoich aktywów w tych

jednostkach uczestnictwa, certyfikatach inwestycyjnych lub tytułach uczestnictwa, Fundusz

ujawni maksymalny poziom wynagrodzenia za zarządzanie funduszami emitującymi te

jednostki, tytuły uczestnictwa lub certyfikaty w prospekcie informacyjnym oraz w rocznym i

półrocznym sprawozdaniu finansowym.

8. Fundusz nie może lokować więcej niż 20% wartości Aktywów Funduszu w depozyty w tym

samym banku krajowym lub tej samej instytucji kredytowej.

9. Z zastrzeżeniem ust. 10 - 18 Fundusz nie może lokować więcej niż 5% wartości Aktywów

Funduszu w papiery wartościowe lub instrumenty rynku pieniężnego wyemitowane przez jeden

podmiot.

13. Fundusz może lokować do 35% wartości Aktywów Funduszu w papiery wartościowe emitowane

przez Skarb Państwa, Narodowy Bank Polski, jednostkę samorządu terytorialnego, państwo

członkowskie, jednostkę samorządu terytorialnego państwa członkowskiego, państwo należące

do OECD lub międzynarodową instytucję finansową, której członkiem jest Rzeczpospolita

Polska lub, co najmniej jedno państwo członkowskie.

14. Fundusz może lokować do 35% wartości Aktywów Funduszu w papiery wartościowe poręczone

lub gwarantowane przez podmioty, o których mowa w ust. 13, przy czym łączna wartość lokat w

papiery wartościowe lub instrumenty rynku pieniężnego wyemitowane przez podmiot, którego

papiery wartościowe są poręczane lub gwarantowane, depozytów w tym podmiocie oraz

wartość ryzyka kontrahenta wynikającą z transakcji, których przedmiotem są

niewystandaryzowane instrumenty pochodne, zawartych z tym podmiotem, nie może

przekroczyć 35% wartości Aktywów Funduszu.

17. Lokaty Funduszu w listy zastawne wyemitowane przez jeden bank hipoteczny nie mogą

przewyższać 25% wartości Aktywów Funduszu, przy czym suma lokat w listy zastawne nie

może przekraczać 80% wartości Aktywów Funduszu.

18. Łączna wartość lokat w papiery wartościowe lub instrumenty rynku pieniężnego wyemitowane

przez ten sam bank hipoteczny, depozyty w tym podmiocie oraz wartość ryzyka kontrahenta,

wynikająca z transakcji, których przedmiotem są niewystandaryzowane instrumenty pochodne,

zawartych z tym samym bankiem, nie może przekroczyć 35% wartości Aktywów Funduszu.”

5. Dotychczasową treść Art. 9 Statutu oznacza się jako ust. 1 oraz dodaje się ust. 2 i 3

Statutu w następującym brzmieniu:

„2. Fundusz może zawierać z innymi podmiotami umowy pożyczek papierów wartościowych o ile

zostaną spełnione warunki wskazane w art. 102 Ustawy.

3. Przy obliczaniu limitów, o których mowa w niniejszym Statucie papiery wartościowe będące

przedmiotem udzielonej pożyczki powiększają łączną wartość lokat w dany papier wartościowy.”

7

(*) – dokładne nazwy właściwych Rynków Zorganizowanych zostaną ogłoszone po

uzyskaniu stosownego zezwolenia Komisji Nadzoru Finansowego i wejdą w życie na

warunkach określonych w tym zezwoleniu.

Ww. zmiany Statutu CU FIO Walutowy wchodzą w życie w terminie 3 miesięcy od dnia

dokonania na stronach internetowych www.cu.pl ogłoszenia o zmianach, tj. z dniem 2

kwietnia 2008 r.