Ogłoszenie o zmianach statutu

Aviva Investors Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Lokacyjny, z dnia 28 kwietnia 2017 r.

Na podstawie art. 24 ust. 5 i ust. 8 pkt 1)  ustawy z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi (jednolity tekst Dz.U. z 2016 r., poz. 1896 - „ustawa”), Aviva Investors Poland Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych SA („Towarzystwo”), z siedzibą w Warszawie, ul. Inflancka Nr 4b, działając jako organ Aviva Investors Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego Lokacyjny  („Aviva Investors SFIO Lokacyjny”), wpisanego do rejestru funduszy inwestycyjnych pod numerem RFi 1432, informuje, że Uchwałą Nr  6/2017 z dnia  26 kwietnia 2017  r., Zarząd Towarzystwa uchwalił następującą zmianę Statutu Aviva Investors SFIO Lokacyjny:

W Art. 24 Statutu ust. 1 otrzymuje następujące brzmienie:

„Całkowita wartość lokat w skarbowe instrumenty rynku pieniężnego, skarbowe dłużne papiery wartościowe, instrumenty rynku pieniężnego gwarantowane przez Skarb Państwa i dłużne papiery wartościowe gwarantowane przez Skarb Państwa oraz depozyty będzie wynosić od 25% do 100% wartości Aktywów Funduszu.”

 Ww. zmiana Statutu Aviva Investors SFIO Lokacyjny wchodzi w życie z dniem 28 lipca 2017 r.