Ogłoszenie o zmianach Statutu

Commercial Union Fundusz Inwestycyjny Otwarty, z dnia 18 stycznia 2008 r.

Na podstawie art. 24 ust. 5 i ust. 8 pkt 1) ustawy z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach

inwestycyjnych (Dz.U. Nr 146, poz. 1546, ze zm.), zwanej dalej „ustawą” oraz Art. 26 ust. 2

lit. d) Statutu Commercial Union Fundusz Inwestycyjny Otwarty, Commercial Union Polska –

Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych SA, z siedzibą w Warszawie, ul. Prosta 70

(„Towarzystwo”), działając jako organ Commercial Union Funduszu Inwestycyjnego

Otwartego („CU FIO”), wpisanego do rejestru funduszy inwestycyjnych pod numerem RFi

261, informuje, Ŝe Uchwałą Nr 23/2007 z dnia 21 listopada 2007 r., Uchwałą Nr 24/2007 z

dnia 11 grudnia 2007 r. i Uchwałą Nr 25/2007 z dnia 11 grudnia 2007 r., Zarząd Commercial

Union Polska – Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych SA, uchwalił niŜej wskazane zmiany

Statutu CU FIO, które wchodzą w Ŝycie w terminie 3 miesięcy od dnia dokonania niniejszego

ogłoszenia, czyli w dniu 18 kwietnia 2008 r.:

Art. 93 ust. 14 Statutu, Art. 104 ust. 14 Statutu, Art. 114 ust. 14 i Art. 124 ust. 14 Statutu

otrzymują następujące brzmienie:

„14. W przypadku, o którym mowa w ust. 13, Subfundusz jest obowiązany

dokonywać lokat w papiery wartościowe, co najmniej sześciu róŜnych emisji

jednego emitenta z tym, Ŝe wartość lokaty w papiery wartościowe Ŝadnej z tych

emisji nie moŜe przewyŜszać 30 % wartości Aktywów Subfunduszu.”

Ww. zmiany Statutu CU FIO wchodzą w Ŝycie w terminie 3 miesięcy od dnia dokonania na

stronach internetowych www.cu.pl ogłoszenia o zmianach, tj. z dniem 18 kwietnia 2008 r.