Ogłoszenie o zmianach Statutu

Commercial Union Fundusz Inwestycyjny Otwarty Walutowy, z dnia 18 stycznia 2008 r.

Na podstawie art. 24 ust. 5 i ust. 8 pkt 1) ustawy z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach

inwestycyjnych (Dz.U. Nr 146, poz. 1546, ze zm.), zwanej dalej „ustawą” oraz Art. 29 ust. 2

lit. d) Statutu Commercial Union Fundusz Inwestycyjny Otwarty Walutowy, Commercial

Union Polska – Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych SA, z siedzibą w Warszawie, ul.

Prosta 70 („Towarzystwo”), działając jako organ Commercial Union Funduszu

Inwestycyjnego Otwartego Walutowego („CU FIO Walutowy”), wpisanego do rejestru

funduszy inwestycyjnych pod numerem RFi 175, informuje, Ŝe Uchwałą Nr 26/2007 z dnia 11

grudnia 2007 r., Zarząd Commercial Union Polska – Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych

SA, uchwalił niŜej wskazaną zmianę Statutu CU FIO Walutowy, która wejdzie w Ŝycie w

terminie 3 miesięcy od dnia dokonania niniejszego ogłoszenia, czyli w dniu 18 kwietnia 2008 r.:

Art. 8 ust. 16 Statutu otrzymuje następujące brzmienie:

„W przypadku, o którym mowa w ust. 15, Fundusz jest obowiązany dokonywać lokat w

papiery wartościowe, co najmniej sześciu róŜnych emisji jednego emitenta z tym, Ŝe wartość

lokaty w papiery wartościowe Ŝadnej z tych emisji nie moŜe przewyŜszać 30 % wartości

Aktywów Funduszu.”

Ww. zmiana Statutu CU FIO Walutowy wchodzi w Ŝycie w terminie 3 miesięcy od dnia

dokonania na stronach internetowych www.cu.pl ogłoszenia o zmianie, tj. z dniem 18

kwietnia 2008 r.