Ogłoszenie o zmianach Statutu

Commercial Union Fundusz Inwestycyjny Otwarty Walutowy, z dnia 2 kwietnia 2008 r.

Na podstawie art. 24 ust. 5, ust. 7 i ust. 8 pkt 2) ustawy z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych (Dz.U. Nr 146, poz. 1546, ze zm. - „ustawa”), Commercial Union Polska – Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych SA („Towarzystwo”), z siedzibą w Warszawie, ul. Prosta Nr 70, działając jako organ Commercial Union Fundusz Inwestycyjny Otwarty Walutowy („CU FIO Walutowy”), wpisanego do rejestru funduszy inwestycyjnych pod numerem RFi 175, informuje, że:

I. Uchwałą Nr 26/2007 z dnia 11 grudnia 2007 r., Uchwałą Nr 4/2008 z dnia 4 lutego 2008 r. i Uchwałą Nr 11/2008 z dnia 7 marca 2008 r., Zarząd Towarzystwa uchwalił niżej wskazane zmiany Statutu CU FIO Walutowy, które wchodzą w życie z dniem dokonania niniejszego ogłoszenia, tj. z dniem 2 kwietnia 2008 r.;

II. Na zmiany określone w pkt: 3, 4 i 5 poniżej, Komisja Nadzoru Finansowego wydała zezwolenie w Decyzji Nr DFL/4032/1/6/07/08/VI/14-5-1/SP z dnia 25 marca 2008 r. W ww. Decyzji Komisja Nadzoru Finansowego udzieliła też zezwolenia na skrócenie terminu wejście w życie ww. zmian Statutu CU FIO Walutowy w taki sposób, że wchodzą one w życie z dniem ogłoszenia, tj. z dniem 2 kwietnia 2008 r.;

III. Ogłoszenie o innych zmianach statutu CU FIO Walutowy, które wchodzą w życie w terminie 3 miesięcy od dnia dokonania ogłoszenia, tj. z dniem 2 kwietnia 2008 r., zostało zamieszczone na stronie internetowej www.cu.pl. w dniu 2 stycznia 2008 r.;

IV. Ogłoszenie o zmianie Art. 8 ust. 16 Statutu CU FIO Walutowy, która wchodzi w życie w terminie 3 miesięcy od dnia dokonania ogłoszenia, tj. z dniem 18 kwietnia 2008 r., zostało zamieszczone na stronie internetowej www.cu.pl. w dniu 18 stycznia 2008 r.

1. Art. 1 ust. 1 Statutu otrzymuje następujące brzmienie:

„1. Fundusz jest osobą prawną i działa pod nazwą: Commercial Union Fundusz Inwestycyjny Otwarty Aktywnej Alokacji i w dalszej części zwany jest „Funduszem”. Fundusz może używać skróconej nazwy CU FIO Aktywnej Alokacji.”

2. W Art. 2 Statutu:

a) dodaje się, po definicji „Jednostka Uczestnictwa”, definicję „Programu Emerytalnego” w następującym brzmieniu:

„Program Emerytalny – pracowniczy program emerytalny w rozumieniu ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o pracowniczych programach emerytalnych (Dz.U. Nr 116, poz. 1207, ze zm.)”

b) definicja Statutu otrzymuje następujące brzmienie:

„Statut – Statut Commercial Union Funduszu Inwestycyjnego Otwartego Aktywnej Alokacji;”

3. Art. 7 ust. 1 lit. a) i b) otrzymuje następujące brzmienie:

„1. Fundusz może lokować Aktywa Funduszu wyłącznie w następujące kategorie lokat:

a) papiery wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub Narodowy Bank Polski, papiery wartościowe i instrumenty rynku pieniężnego dopuszczone do obrotu na rynku regulowanym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub w państwie członkowskim. a także dopuszczonych do obrotu na niżej wymienionych Rynkach Zorganizowanych w państwach należących do OECD, innych niż Rzeczpospolita Polska i państwo członkowskie:

a. USA- NYSE (New York Stock Exchange), AMEX (American Stock & Option Exchange), Nasdaq (National Association of Securities Dealers Automated Quotations),

b. Australia – ASX (Australian Securities Exchange), SFE (Sydney Futures Exchange),

c. Japonia – TSE (Tokyo Stock Exchange),

d. Kanada – TSX (Toronto Stock Exchange),

e. Korea Południowa – KRX (Korea Stock Exchange),

f. Meksyk – BMV (Bolsa Mexicana de Valores),

g. Szwajcaria – SWX (Swiss Exchange),

h. Turcja – ISE (Istanbul Stock Exchange);

b) papiery wartościowe i instrumenty rynku pieniężnego dopuszczone do obrotu publicznego nabywane w obrocie pierwotnym lub w pierwszej ofercie publicznej, jeżeli warunki emisji lub pierwszej oferty publicznej zakładają złożenie wniosku o dopuszczenie do obrotu na rynku regulowanym, o którym mowa w lit a) oraz gdy dopuszczenie do tego obrotu jest zapewnione w okresie nie dłuższym niż rok od dnia, w którym po raz pierwszy nastąpi zaoferowanie tych papierów lub instrumentów;”

4. Dodaje się Art. 7a ust. 1 lit. a) Statutu w następującym brzmieniu:

„Art. 7a

Lokaty Funduszu w instrumenty pochodne

1. Fundusz może zawierać umowy mające za przedmiot instrumenty pochodne, pod warunkiem że:

a) takie instrumenty pochodne są przedmiotem obrotu na rynku regulowanym w Rzeczypospolitej Polskiej lub państwie członkowskim lub na rynkach zorganizowanych:

− AMEX (American Stock & Option Exchange),USA,

− CME Group, A CME/Chicago Board of Trade Company, USA,

− CBOE (Chicago Board Options Exchange), USA,

− EURONEXT.LIFFE, USA,

− Hong Kong Futures Exchange, Chiny,

− Singapore Exchange, Singapur,

− Osaka Securities Exchange, Japonia,

− EUREX Niemcy

z zastrzeżeniem ust. 2, oraz”

5. W Art. 8 Statutu ust. 10, 11, 12 i 15 otrzymuje następujące brzmienie:

„10. Fundusz może lokować od 5% do 10% wartości Aktywów Funduszu w papiery wartościowe i instrumenty rynku pieniężnego wyemitowane przez jeden podmiot, jeżeli łączna wartość takich lokat nie przekroczy 40% wartości Aktywów Funduszu.

11. Fundusz może lokować łącznie do 20% wartości Aktywów Funduszu w papiery wartościowe lub instrumenty rynku pieniężnego wyemitowane przez podmioty należące do grupy kapitałowej, pod warunkiem że jest dla niej sporządzane skonsolidowane sprawozdanie finansowe.

12. W przypadku, o którym mowa w ust. 11 Fundusz nie może lokować więcej niż 10% Aktywów Funduszu w papiery wartościowe lub instrumenty rynku pieniężnego wyemitowane przez jeden podmiot należący do grupy kapitałowej.

15. Fundusz może nie stosować ograniczeń, o których mowa w ust. 13 i 14 do lokat w papiery wartościowe i będące papierami wartościowymi instrumenty rynku pieniężnego emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa, Narodowy Bank Polski lub rządy Australii, Czech, Danii, Francji, Grecji, Hiszpanii, Islandii, Japonii, Kanady, Meksyku, Nowej Zelandii, Niemiec, Portugalii, Słowacji, Szwecji, Szwajcarii, Turcji, Włoch, USA, Węgier lub Wielkiej Brytanii.”

6. W Art. 15 Statutu ust. 5 otrzymuje następujące brzmienie:

„5. Wartość Aktywów Netto Funduszu oraz Wartość Aktywów Netto Funduszu na Jednostkę

Uczestnictwa jest obliczana w złotych. Do dnia 30 września 2008 r. Fundusz oblicza również Wartość Aktywów Netto Funduszu na Jednostkę Uczestnictwa wyrażoną w dolarach amerykańskich oraz euro po przeliczeniu Wartości Aktywów Netto Funduszu na Jednostkę Uczestnictwa wyrażonej w złotych według średniego kursu ustalonego dla danej waluty przez Narodowy Bank Polski i przyjętego przez Fundusz dla ustalenia Wartości Aktywów Netto Funduszu w Dniu Wyceny.”

7. W Art. 16 Statutu wprowadza się następujące zmiany:

a) ust. 6 otrzymuje następujące brzmienie:

„6. Minimalna początkowa wpłata do Funduszu wynosi 1000 złotych.”

b) ust. 7 otrzymuje następujące brzmienie:

„7. Minimalna kwota każdej następnej wpłaty do Funduszu wynosi 100 złotych.”

c) ust. 8 otrzymuje następujące brzmienie:

„8. Fundusz, w ramach prowadzonych wyspecjalizowanych programów inwestowania, może obniżyć wysokość wpłaty minimalnej. Minimalna wpłata do Funduszu w ramach wyspecjalizowanych programów inwestowania nie może być mniejsza niż 1 złoty. Minimalna wpłata do Funduszu w ramach Programów Emerytalnych, wynosi 10 złotych.”

8. W Art. 18 Statutu ust. 2 skreśla się.

9. W Art. 20 Statutu:

a) ust. 2 otrzymuje następujące brzmienie:

„2. Do dnia 30 września 2008 r. w przypadku odkupywania Jednostek Uczestnictwa nabytych za wpłaty dokonane w dolarach amerykańskich lub euro, kwota należna z tytułu odkupienia Jednostek Uczestnictwa wyrażona w złotych, wyliczona w oparciu o cenę odkupienia obliczoną zgodnie z ust. 1, podlega przeliczeniu na jej równowartość wyrażoną odpowiednio w dolarach amerykańskich lub euro według średniego kursu ustalonego dla danej waluty przez Narodowy Bank Polski i przyjętego przez Fundusz dla ustalenia Wartości Aktywów Netto Funduszu w Dniu Wyceny.

b) dodaje się ust. 3 w następującym brzmieniu:

„3. Po dniu 30 września 2008 r., wypłata kwoty należnej z tytułu odkupienia Jednostek Uczestnictwa następuje w złotych, niezależnie od waluty, w której została dokonana wpłata, za którą zostały nabyte te Jednostki Uczestnictwa. ”