Ogłoszenie o zmianach Statutu

Commercial Union Funduszu Inwestycyjnego Otwartego, 14 stycznia 2009 r.

Na podstawie art. 24 ust. 5 i ust. 8 pkt 1) ustawy z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach

inwestycyjnych (Dz.U. Nr 146, poz. 1546, ze zm.), zwanej dalej „ustawą” oraz Art. 26 ust. 2 lit.

d) Statutu Commercial Union Fundusz Inwestycyjny Otwarty, Commercial Union Polska –

Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A., z siedzibą w Warszawie, ul. Prosta 70

(„Towarzystwo”), działając jako organ Commercial Union Funduszu Inwestycyjnego Otwartego

(„CU FIO”), wpisanego do rejestru funduszy inwestycyjnych pod numerem RFi 261, informuje,

że Uchwałą Nr 37/2008 z dnia 8 października 2008 r., uchwalił niżej wskazaną zmianę Statutu

CU FIO, która wchodzi w życie w terminie 3 miesięcy od dnia dokonania niniejszego ogłoszenia,

czyli w dniu 14 stycznia 2009 r.:

Art. 38 ust. 1 Statutu otrzymuje następujące brzmienie:

„Całkowita wartość lokat w instrumenty rynku pieniężnego i dłużne papiery wartościowe będzie

nie niższa niż 70 proc. i może wynieść 100 proc. wartości Aktywów Subfunduszu, przy czym nie

mniej niż 25 proc. wartości Aktywów Subfunduszu będzie inwestowane w papiery wartościowe i

instrumenty rynku pieniężnego emitowane przez Skarb Państwa lub Narodowy Bank Polski.”

Ww. zmiana Statutu CU FIO wchodzi w życie w terminie 3 miesięcy od dnia dokonania na

stronach internetowych www.cu.pl ogłoszenia o zmianach, tj. z dniem 14 stycznia 2009 r.