Ogłoszenie o zmianach Statutu

Commercial Union Fundusz Inwestycyjny Otwarty, Commercial Union Fundusz Inwestycyjny Otwarty Aktywnej Alokacji, Commercial Union Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny, z dnia 27 lutego 2009 r.

Na podstawie art. 24 ust. 8 pkt 1) ustawy z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych (Dz.U.

Nr 146, poz. 1546, ze zm.), zwanej dalej „ustawą”, Commercial Union Polska – Towarzystwo

Funduszy Inwestycyjnych S.A., z siedzibą w Warszawie, ul. Prosta 70 („Towarzystwo”), działając

jako organ Commercial Union Funduszu Inwestycyjnego Otwartego („CU FIO”), Commercial Union

funduszu Inwestycyjnego Otwartego Aktywnej Alokacji („CU FIO Aktywnej Alokacji”) i

Commercial Union Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego („CU SFIO”)

I. Uchwałą 7/2009 z dnia 27 lutego 2009 r. w sprawie zmiany Statutu „Commercial Union

Fundusz Inwestycyjny Otwarty” niżej wskazane zmiany Statutu CU FIO, które wchodzą

w życie w terminie 3 miesięcy od dnia dokonania niniejszego ogłoszenia, czyli w dniu 27

maja 2009 r.:

1. Dodaje się Art. 36a w następującym brzmieniu:

„Art. 36a

Warunki dokonywania lokat Subfunduszu Aviva Investors Depozyt Plus

Aktywa Subfunduszu mogą być lokowane w kategorie lokat określone w niniejszym Rozdziale, pod

warunkiem, że lokaty te spełniają kryteria, warunki, zasady dywersyfikacji i ograniczenia

inwestycyjne określone w Statucie oraz w Ustawie i innych obowiązujących przepisach prawa.”

2. W Art. 37:

w ust. 1 lit. a) po sformułowaniu „na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub w państwie

członkowskim” dodaje się sformułowanie “na Rynku Zorganizowanym niebędącym rynkiem

regulowanym w Rzeczypospolitej Polskiej lub innym państwie członkowskim”;

w ust. 1 lit b) sformułowanie „dopuszczone do obrotu publicznego nabywane w obrocie pierwotnym

lub w pierwszej ofercie publicznej” zastępuje się sformułowaniem „będące przedmiotem oferty

publicznej”;

w ust.1 lit.e) skreśla się sformułowanie „z zachowaniem limitu określonego w art. 38 ust. 2”;

w ust. 4 po sformułowaniu „Rzeczpospolita Polska” dodaje się sformułowanie ”państwo

członkowskie”

ust. 5 i 6 skreśla się.

3. W Art. 37a:

ust. 1, z wyjątkiem wskazanych w nim Rynów Zorganizowanych otrzymuje następujące brzmienie:

„1. Subfundusz może zawierać umowy mające za przedmiot instrumenty pochodne dopuszczone do

obrotu na rynku regulowanym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub w państwie członkowskim,

a także na Rynku Zorganizowanym niebędącym rynkiem regulowanym w Rzeczypospolitej Polskiej

lub w innym państwie członkowskim oraz na następujących Rynkach Zorganizowanych w państwach

należących do OECD innych niż Rzeczpospolita Polska i państwa członkowskie:”

dodaje się ust. 1a w następującym brzmieniu:

„1.a Subfundusz może zawierać umowy, o których mowa w ust. 1, pod warunkiem, że:

a) zawarcie umowy jest zgodne z celem inwestycyjnym Subfunduszu,

b) umowa ma na celu zapewnienie sprawnego zarządzania portfelem

inwestycyjnym Subfunduszu lub ograniczenie ryzyka inwestycyjnego związanego ze

zmianą:

- kursów, cen lub wartości papierów wartościowych i instrumentów rynku pieniężnego

posiadanych przez Subfundusz albo papierów wartościowych i instrumentów rynku

pieniężnego, które Subfundusz zamierza nabyć w przyszłości, w tym umowa pozwala na

przeniesienie ryzyka kredytowego związanego z tym instrumentami finansowymi,

- kursów walut w związku z lokatami Subfunduszu,

- wysokości stóp procentowych w związku z lokatami w depozyty, dłużne papiery

wartościowe i instrumenty rynku pieniężnego oraz aktywami utrzymywanymi na

zaspokojenie bieżących zobowiązań Subfunduszu,

c) bazę instrumentów pochodnych, w tym niewystandaryzowanych instrumentów

pochodnych, stanowią instrumenty pochodne, o których mowa w art. 37 ust. 1 lit. a), b) i

d) Statutu, stopy procentowe, kursy walut lub indeksy, oraz

d) wykonanie nastąpi przez dostawę instrumentów finansowych, o których

mowa w art. 37 ust. 1 lit. a)-e), lub przez rozliczenie pieniężne.”

w ust. 3 tiret trzecie otrzymuje następujące brzmienie:

„kontrakty terminowe na papiery wartościowe i instrumenty rynku pieniężnego,”

ust. 6-8 skreśla się.

4. W Art. 38:

1. ust. 2 i 3 skreśla się;

2. w ust. 6 sformułowanie „Z zastrzeżeniem ust. 7-15”otrzymuje brzmienie: „Z zastrzeżeniem ust.

7 -16.

3. w ust. 7 po sformułowaniu „grupy kapitałowej” dodaje się sformułowanie ”w rozumieniu

ustawy o rachunkowości”;

4. w ust. 8 po sformułowaniu „grupy kapitałowej” dodaje się sformułowanie „o której mowa w

ust. 7”;

5. w ust. 9 po sformułowaniu „grupy kapitałowej” dodaje się sformułowanie „o której mowa w

ust. 7”;

6. ust. 15 otrzymuje następujące brzmienie:

„Subfundusz , z zastrzeżeniem ust. 16, nie może lokować więcej niż 25 % wartości Aktywów

Subfunduszu w:

- listy zastawne wyemitowane przez jeden bank hipoteczny lub

- dłużne papiery wartościowe wyemitowane przez jedną instytucję kredytową, która podlega

szczególnemu nadzorowi publicznemu mającemu na celu ochronę posiadaczy tych papierów

wartościowych, pod warunkiem, że kwoty uzyskane z emisji tych papierów wartościowych są

inwestowane przez emitenta w aktywa, które w całym okresie do dnia wykupu zapewniają spełnienie

wszystkich świadczeń pieniężnych wynikających z tych papierów wartościowych oraz w przypadku

niewypłacalności emitenta zapewniają spełnienie wszystkich świadczeń pieniężnych wynikających z

tych papierów wartościowych oraz w przypadku niewypłacalności emitenta zapewniają pierwszeństwo

w odzyskaniu wszystkich świadczeń pieniężnych wynikających z tych papierów wartościowych”

7. dodaje się ust. 16 w następującym brzmieniu:

„Suma lokat w papiery wartościowe, o których mowa w ust. 15, nie może przekraczać 80 % wartości

Aktywów Subfunduszu.”

5. W Art. 39:

W tytule Artykułu po sformułowaniu „zaciąganych” dodaje się sformułowanie „i udzielanych”;

w ust. 1 sformułowanie „w chwili zaciągania tych pożyczek i kredytów” zastępuje się sformułowaniem

„w chwili zawarcia umowy kredytu lub pożyczki”;

ust. 2 otrzymuje następujące brzmienie:

„Subfundusz może udzielać innym podmiotom pożyczek, których przedmiotem są zdematerializowane

papiery wartościowe, o ile zostaną spełnione warunki wskazane w Art. 102 Ustawy. Łączna wartość

pożyczonych przez Subfundusz papierów wartościowych nie może przekroczyć 30% wartości

Aktywów Netto Subfunduszu.”

ust. 3 skreśla się,

6. dodaje się Art. 45 a w następującym brzmieniu:

„Art. 45a

Warunki dokonywania lokat Subfunduszu Aviva Investors Obligacji

Aktywa Subfunduszu mogą być lokowane w kategorie lokat określone w niniejszym Rozdziale, pod

warunkiem, że lokaty te spełniają kryteria, warunki, zasady dywersyfikacji i ograniczenia

inwestycyjne określone w Statucie oraz w Ustawie i innych obowiązujących przepisach prawa.”

7. W Art. 46:

w ust. 1 lit. a) po sformułowaniu „na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub w państwie

członkowskim” dodaje się sformulowanie “na Rynku Zorganizowanym niebędącym rynkiem

regulowanym w Rzeczypospolitej Polskiej lub innym państwie członkowskim”;

w ust. 1 lit b) sformułowanie „dopuszczone do obrotu publicznego nabywane w obrocie

pierwotnym lub w pierwszej ofercie publicznej” zastępuje się sformułowaniem „będące przedmiotem

oferty publicznej”;

w ust.1 lit. e) skreśla się sformułowanie „z zachowaniem limitu określonego w art. 47 ust. 2”;

w ust. 4 po sformułowaniu „Rzeczpospolita Polska” dodaje się sformułowanie ”państwo

członkowskie”;

ust. 5 i 6 skreśla się.

8. W Art. 46a:

ust. 1, z wyjątkiem wskazanych w nim Rynów Zorganizowanych otrzymuje następujące

brzmienie: „1. Subfundusz może zawierać umowy mające za przedmiot instrumenty pochodne

dopuszczone do obrotu na rynku regulowanym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub w

państwie członkowskim, a także na Rynku Zorganizowanym niebędącym rynkiem regulowanym

w Rzeczypospolitej Polskiej lub w innym państwie członkowskim oraz na następujących

Rynkach Zorganizowanych w państwach należących do OECD innych niż Rzeczpospolita Polska

i państwa członkowskie:”

dodaje się ust. 1a w następującym brzmieniu:

„1.a Subfundusz może zawierać umowy, o których mowa w ust. 1, pod warunkiem, że:

a) zawarcie umowy jest zgodne z celem inwestycyjnym Subfunduszu,

b) umowa ma na celu zapewnienie sprawnego zarządzania portfelem

inwestycyjnym Subfunduszu lub ograniczenie ryzyka inwestycyjnego związanego ze zmianą:

- kursów, cen lub wartości papierów wartościowych i instrumentów rynku pieniężnego

posiadanych przez Subfundusz albo papierów wartościowych i instrumentów rynku pieniężnego,

które Subfundusz zamierza nabyć w przyszłości, w tym umowa pozwala na przeniesienie ryzyka

kredytowego związanego z tym instrumentami finansowymi,

- kursów walut w związku z lokatami Subfunduszu,

- wysokości stóp procentowych w związku z lokatami w depozyty, dłużne papiery

wartościowe i instrumenty rynku pieniężnego oraz aktywami utrzymywanymi na zaspokojenie

bieżących zobowiązań Subfunduszu,

c) bazę instrumentów pochodnych, w tym niewystandaryzowanych instrumentów

pochodnych, stanowią instrumenty pochodne, o których mowa w art. 46 ust. 1 lit. a), b) i d)

Statutu, stopy procentowe, kursy walut lub indeksy, oraz

d) wykonanie nastąpi przez dostawę instrumentów finansowych, o których

mowa w art. 46 ust. 1 lit. a)-e), lub przez rozliczenie pieniężne.”

w ust. 3 tiret trzecie otrzymuje następujące brzmienie:

„kontrakty terminowe na papiery wartościowe i instrumenty rynku pieniężnego,”

ust. 6-8 skreśla się.

9. W Art. 47:

ust. 2 i 3 skreśla się;

w ust. 6 sformułowanie „Z zastrzeżeniem ust. 7-15”otrzymuje brzmienie: „Z zastrzeżeniem ust. 7

-16”;

w ust. 7 po sformułowaniu „grupy kapitałowej” dodaje się sformułowanie ”w rozumieniu ustawy

o rachunkowości”;

w ust. 8 po sformułowaniu „grupy kapitałowej” dodaje się sformułowanie „o której mowo a w ust.

7”;

w ust. 9 po sformułowaniu „grupy kapitałowej” dodaje się sformułowanie „o której mowa w ust.

7”;

ust. 13 skreśla się:

ust. 15 otrzymuje następujące brzmienie:

„Subfundusz , z zastrzeżeniem ust. 16, nie może lokować więcej niż 25 % wartości Aktywów

Subfunduszu w:

- listy zastawne wyemitowane przez jeden bank hipoteczny lub

- dłużne papiery wartościowe wyemitowane przez jedną instytucję kredytową, która podlega

szczególnemu nadzorowi publicznemu mającemu na celu ochronę posiadaczy tych papierów

wartościowych, pod warunkiem, że kwoty uzyskane z emisji tych papierów wartościowych są

inwestowane przez emitenta w aktywa, które w całym okresie do dnia wykupu zapewniają

spełnienie wszystkich świadczeń pieniężnych wynikających z tych papierów wartościowych oraz

w przypadku niewypłacalności emitenta zapewniają spełnienie wszystkich świadczeń pieniężnych

wynikających z tych papierów wartościowych oraz w przypadku niewypłacalności emitenta

zapewniają pierwszeństwo w odzyskaniu wszystkich świadczeń pieniężnych wynikających z tych

papierów wartościowych”

dodaje się ust. 16 w następującym brzmieniu:

„Suma lokat w papiery wartościowe, o których mowa w ust. 15, nie może przekraczać 80 %

wartości Aktywów Subfunduszu.”

10. W Art. 48:

W tytule Artykułu po sformułowaniu „zaciąganych” dodaje się sformułowanie „i udzielanych”;

w ust. 1 sformułowanie „w chwili zaciągania tych pożyczek i kredytów” zastępuje się

sformułowaniem „w chwili zawarcia umowy kredytu lub pożyczki”;

ust. 2 otrzymuje następujące brzmienie:

„Subfundusz może udzielać innym podmiotom pożyczek, których przedmiotem są

zdematerializowane papiery wartościowe, o ile zostaną spełnione warunki wskazane w Art. 102

Ustawy. Łączna wartość pożyczonych przez Subfundusz papierów wartościowych nie może

przekroczyć 30% wartości Aktywów Netto Subfunduszu.”

ust. 3 skreśla się.

11. dodaje się Art. 54 a w następującym brzmieniu:

„Art. 54a

Warunki dokonywania lokat Subfunduszu Aviva Investors Ochrony Kapitału Plus

Aktywa Subfunduszu mogą być lokowane w kategorie lokat określone w niniejszym Rozdziale, pod

warunkiem, że lokaty te spełniają kryteria, warunki, zasady dywersyfikacji i ograniczenia

inwestycyjne określone w Statucie oraz w Ustawie i innych obowiązujących przepisach prawa.”

12. W Art. 55:

w ust. 1 lit. a) po sformułowaniu „na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub w państwie

członkowskim” dodaje się sformulowanie “na Rynku Zorganizowanym niebędącym rynkiem

regulowanym w Rzeczypospolitej Polskiej lub innym państwie członkowskim”;

w ust. 1 lit b) sformułowanie „dopuszczone do obrotu publicznego nabywane w obrocie

pierwotnym lub w pierwszej ofercie publicznej” zastępuje się sformułowaniem „będące

przedmiotem oferty publicznej”;

w ust.1 lit.e) skreśla się sformułowanie „z zachowaniem limitu określonego w art. 56 ust. 4”;

w ust. 4 po sformułowaniu „Rzeczpospolita Polska” dodaje się sformułowanie ”państwo

członkowskie”;

ust. 5 i 6 skreśla się.

13. W Art. 55a:

ust. 1, z wyjątkiem wskazanych w nim Rynów Zorganizowanych otrzymuje następujące

brzmienie: „1. Subfundusz może zawierać umowy mające za przedmiot instrumenty pochodne

dopuszczone do obrotu na rynku regulowanym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub w

państwie członkowskim, a także na Rynku Zorganizowanym niebędącym rynkiem regulowanym

w Rzeczypospolitej Polskiej lub w innym państwie członkowskim oraz na następujących

Rynkach Zorganizowanych w państwach należących do OECD innych niż Rzeczpospolita Polska

i państwa członkowskie:”

dodaje się ust. 1a w następującym brzmieniu:

„1.a Subfundusz może zawierać umowy, o których mowa w ust. 1, pod warunkiem, że:

a)zawarcie umowy jest zgodne z celem inwestycyjnym Subfunduszu,

b) umowa ma na celu zapewnienie sprawnego zarządzania portfelem inwestycyjnym

Subfunduszu lub ograniczenie ryzyka inwestycyjnego związanego ze zmianą:

- kursów, cen lub wartości papierów wartościowych i instrumentów rynku pieniężnego

posiadanych przez Subfundusz albo papierów wartościowych i instrumentów rynku

pieniężnego, które Subfundusz zamierza nabyć w przyszłości, w tym umowa pozwala na

przeniesienie ryzyka kredytowego związanego z tym instrumentami finansowymi,

- kursów walut w związku z lokatami Subfunduszu,

- wysokości stóp procentowych w związku z lokatami w depozyty, dłużne papiery

wartościowe i instrumenty rynku pieniężnego oraz aktywami utrzymywanymi na

zaspokojenie bieżących zobowiązań Subfunduszu,

c)bazę instrumentów pochodnych, w tym niewystandaryzowanych instrumentów

pochodnych, stanowią instrumenty pochodne, o których mowa w art. 55 ust. 1 lit. a), b) i

d) Statutu, stopy procentowe, kursy walut lub indeksy, oraz

d)wykonanie nastąpi przez dostawę instrumentów finansowych, o których mowa w art. 55

ust. 1 lit. a)-e), lub przez rozliczenie pieniężne.”

w ust. 3 tiret trzecie otrzymuje następujące brzmienie:

„kontrakty terminowe na papiery wartościowe i instrumenty rynku pieniężnego,”

ust. 6-8 skreśla się.

14. W Art. 56:

ust. 4 i 5 skreśla się;

w ust. 8 sformułowanie „Z zastrzeżeniem ust. 9-15”otrzymuje brzmienie: „Z zastrzeżeniem ust. 9 -

16”.

ust. 13 skreśla się ;

ust. 15 otrzymuje następujące brzmienie:

„Subfundusz , z zastrzeżeniem ust. 16, nie może lokować więcej niż 25 % wartości Aktywów

Subfunduszu w:

- listy zastawne wyemitowane przez jeden bank hipoteczny lub

- dłużne papiery wartościowe wyemitowane przez jedną instytucję kredytową, która podlega

szczególnemu nadzorowi publicznemu mającemu na celu ochronę posiadaczy tych papierów

wartościowych, pod warunkiem, że kwoty uzyskane z emisji tych papierów wartościowych są

inwestowane przez emitenta w aktywa, które w całym okresie do dnia wykupu zapewniają spełnienie

wszystkich świadczeń pieniężnych wynikających z tych papierów wartościowych oraz w przypadku

niewypłacalności emitenta zapewniają spełnienie wszystkich świadczeń pieniężnych wynikających z

tych papierów wartościowych oraz w przypadku niewypłacalności emitenta zapewniają pierwszeństwo

w odzyskaniu wszystkich świadczeń pieniężnych wynikających z tych papierów wartościowych”

dodaje się ust. 16 w następującym brzmieniu:

„Suma lokat w papiery wartościowe, o których mowa w ust. 15, nie może przekraczać 80 % wartości

Aktywów Subfunduszu.”

15. W Art. 57:

W tytule Artykułu po sformułowaniu „zaciąganych” dodaje się sformułowanie „i

udzielanych”;

w ust. 1 sformułowanie „w chwili zaciągania tych pożyczek i kredytów” zastępuje się

sformułowaniem „w chwili zawarcia umowy kredytu lub pożyczki”;

ust. 2 otrzymuje następujące brzmienie:

„Subfundusz może udzielać innym podmiotom pożyczek, których przedmiotem są zdematerializowane

papiery wartościowe, o ile zostaną spełnione warunki wskazane w Art. 102 Ustawy. Łączna wartość

pożyczonych przez Subfundusz papierów wartościowych nie może przekroczyć 30% wartości

Aktywów Netto Subfunduszu.”

ust. 3 skreśla się.

16. Dodaje się Art. 63a w następującym brzmieniu:

„Art. 63a

Warunki dokonywania lokat Subfunduszu Aviva Investors Stabilnego Inwestowania

Aktywa Subfunduszu mogą być lokowane w kategorie lokat określone w niniejszym Rozdziale, pod

warunkiem, że lokaty te spełniają kryteria, warunki, zasady dywersyfikacji i ograniczenia

inwestycyjne określone w Statucie oraz w Ustawie i innych obowiązujących przepisach prawa.”

17. W Art. 64:

w ust. 1 lit. a) po sformułowaniu „na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub w państwie

członkowskim” dodaje się sformulowanie “na Rynku Zorganizowanym niebędącym rynkiem

regulowanym w Rzeczypospolitej Polskiej lub innym państwie członkowskim”;

w ust. 1 lit b) sformułowanie „dopuszczone do obrotu publicznego nabywane w obrocie pierwotnym

lub w pierwszej ofercie publicznej” zastępuje się sformułowaniem „będące przedmiotem oferty

publicznej”;

w ust.1 lit. e) skreśla się sformułowanie „z zachowaniem limitu określonego w art. 65 ust. 3”;

w ust. 4 po sformułowaniu „Rzeczpospolita Polska” dodaje się sformułowanie ”państwo

członkowskie”;

ust. 5 i 6 skreśla się.

18. W Art. 64a:

ust. 1, z wyjątkiem wskazanych w nim Rynów Zorganizowanych otrzymuje następujące brzmienie:

„1. Subfundusz może zawierać umowy mające za przedmiot instrumenty pochodne dopuszczone

do obrotu na rynku regulowanym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub w państwie

członkowskim, a także na Rynku Zorganizowanym niebędącym rynkiem regulowanym w

Rzeczypospolitej Polskiej lub w innym państwie członkowskim oraz na następujących Rynkach

Zorganizowanych w państwach należących do OECD innych niż Rzeczpospolita Polska i państwa

członkowskie:”

dodaje się ust. 1a w następującym brzmieniu:

„1.a Subfundusz może zawierać umowy, o których mowa w ust. 1, pod warunkiem, że:

a) zawarcie umowy jest zgodne z celem inwestycyjnym Subfunduszu,

b) umowa ma na celu zapewnienie sprawnego zarządzania portfelem

inwestycyjnym Subfunduszu lub ograniczenie ryzyka inwestycyjnego związanego ze

zmianą:

- kursów, cen lub wartości papierów wartościowych i instrumentów rynku pieniężnego

posiadanych przez Subfundusz albo papierów wartościowych i instrumentów rynku

pieniężnego, które Subfundusz zamierza nabyć w przyszłości, w tym umowa pozwala na

przeniesienie ryzyka kredytowego związanego z tym instrumentami finansowymi,

- kursów walut w związku z lokatami Subfunduszu,

- wysokości stóp procentowych w związku z lokatami w depozyty, dłużne papiery

wartościowe i instrumenty rynku pieniężnego oraz aktywami utrzymywanymi na

zaspokojenie bieżących zobowiązań Subfunduszu,

c) bazę instrumentów pochodnych, w tym niewystandaryzowanych instrumentów

pochodnych, stanowią instrumenty pochodne, o których mowa w art. 64 ust. 1 lit. a), b) i

d) Statutu, stopy procentowe, kursy walut lub indeksy, oraz

d) wykonanie nastąpi przez dostawę instrumentów finansowych, o których

mowa w art. 64 ust. 1 lit. a)-e), lub przez rozliczenie pieniężne.”

w ust. 3 tiret trzecie otrzymuje następujące brzmienie:

„kontrakty terminowe na papiery wartościowe i instrumenty rynku pieniężnego,”

ust. 6-8 skreśla się.

19. W Art. 65:

ust. 3 i 4 skreśla się;

w ust. 7 sformułowanie „Z zastrzeżeniem ust. 8-16”otrzymuje brzmienie: „Z zastrzeżeniem ust. 8-

17”.

w ust. 8 po sformułowaniu „grupy kapitałowej” dodaje się sformułowanie ”w rozumieniu ustawy o

rachunkowości”;

w ust. 9 po sformułowaniu „grupy kapitałowej” dodaje się sformułowanie „o której mowa w ust. 8”;

w ust. 10 po sformułowaniu „grupy kapitałowej” dodaje się sformułowanie „o której mowa w ust. 8”;

ust. 14 skreśla się ;

ust. 16 otrzymuje następujące brzmienie:

„Subfundusz , z zastrzeżeniem ust. 17, nie może lokować więcej niż 25 % wartości Aktywów

Subfunduszu w:

- listy zastawne wyemitowane przez jeden bank hipoteczny lub

- dłużne papiery wartościowe wyemitowane przez jedną instytucję kredytową, która podlega

szczególnemu nadzorowi publicznemu mającemu na celu ochronę posiadaczy tych papierów

wartościowych, pod warunkiem, że kwoty uzyskane z emisji tych papierów wartościowych są

inwestowane przez emitenta w aktywa, które w całym okresie do dnia wykupu zapewniają spełnienie

wszystkich świadczeń pieniężnych wynikających z tych papierów wartościowych oraz w przypadku

niewypłacalności emitenta zapewniają spełnienie wszystkich świadczeń pieniężnych wynikających z

tych papierów wartościowych oraz w przypadku niewypłacalności emitenta zapewniają pierwszeństwo

w odzyskaniu wszystkich świadczeń pieniężnych wynikających z tych papierów wartościowych”

dodaje się ust. 17 w następującym brzmieniu:

„Suma lokat w papiery wartościowe, o których mowa w ust. 16, nie może przekraczać 80 % wartości

Aktywów Subfunduszu.”

20. W Art. 66:

W tytule Artykułu po sformułowaniu „zaciąganych” dodaje się sformułowanie „i udzielanych”;

w ust. 1 sformułowanie „w chwili zaciągania tych pożyczek i kredytów” zastępuje się

sformułowaniem „w chwili zawarcia umowy kredytu lub pożyczki”;

ust. 2 otrzymuje następujące brzmienie:

„Subfundusz może udzielać innym podmiotom pożyczek, których przedmiotem są zdematerializowane

papiery wartościowe, o ile zostaną spełnione warunki wskazane w Art. 102 Ustawy. Łączna wartość

pożyczonych przez Subfundusz papierów wartościowych nie może przekroczyć 30% wartości

Aktywów Netto Subfunduszu.”

ust. 3 skreśla się.

21. Dodaje się Art. 72a w następującym brzmieniu:

„Art. 72a

Warunki dokonywania lokat Subfunduszu Aviva Investors Polskich Akcji

Aktywa Subfunduszu mogą być lokowane w kategorie lokat określone w niniejszym Rozdziale, pod

warunkiem, że lokaty te spełniają kryteria, warunki, zasady dywersyfikacji i ograniczenia

inwestycyjne określone w Statucie oraz w Ustawie i innych obowiązujących przepisach prawa.”

22. W Art. 73:

w ust. 1 lit. a) po sformułowaniu „na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub w państwie

członkowskim” dodaje się sformulowanie “na Rynku Zorganizowanym niebędącym rynkiem

regulowanym w Rzeczypospolitej Polskiej lub innym państwie członkowskim”;

w ust. 1 lit b) sformułowanie „dopuszczone do obrotu publicznego nabywane w obrocie pierwotnym

lub w pierwszej ofercie publicznej” zastępuje się sformułowaniem „będące przedmiotem oferty

publicznej”;

w ust.1 lit. e) skreśla się sformułowanie „z zachowaniem limitu określonego w art. 74 ust. 3”;

w ust. 4 po sformułowaniu „Rzeczpospolita Polska” dodaje się sformułowanie ”państwo

członkowskie”;

ust. 5 i 6 skreśla się.

23. W Art. 73a:

ust. 1, z wyjątkiem wskazanych w nim Rynów Zorganizowanych otrzymuje następujące brzmienie:

„1. Subfundusz może zawierać umowy mające za przedmiot instrumenty pochodne dopuszczone

do obrotu na rynku regulowanym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub w państwie

członkowskim, a także na Rynku Zorganizowanym niebędącym rynkiem regulowanym w

Rzeczypospolitej Polskiej lub w innym państwie członkowskim oraz na następujących Rynkach

Zorganizowanych w państwach należących do OECD innych niż Rzeczpospolita Polska i państwa

członkowskie:”

dodaje się ust. 1a w następującym brzmieniu:

„1.a Subfundusz może zawierać umowy, o których mowa w ust. 1, pod warunkiem, że:

a) zawarcie umowy jest zgodne z celem inwestycyjnym Subfunduszu,

b) umowa ma na celu zapewnienie sprawnego zarządzania portfelem

inwestycyjnym Subfunduszu lub ograniczenie ryzyka inwestycyjnego związanego ze

zmianą:

- kursów, cen lub wartości papierów wartościowych i instrumentów rynku pieniężnego

posiadanych przez Subfundusz albo papierów wartościowych i instrumentów rynku

pieniężnego, które Subfundusz zamierza nabyć w przyszłości, w tym umowa pozwala na

przeniesienie ryzyka kredytowego związanego z tym instrumentami finansowymi,

- kursów walut w związku z lokatami Subfunduszu,

- wysokości stóp procentowych w związku z lokatami w depozyty, dłużne papiery

wartościowe i instrumenty rynku pieniężnego oraz aktywami utrzymywanymi na

zaspokojenie bieżących zobowiązań Subfunduszu,

c) bazę instrumentów pochodnych, w tym niewystandaryzowanych instrumentów

pochodnych, stanowią instrumenty pochodne, o których mowa w art. 73 ust. 1 lit. a), b) i

d) Statutu, stopy procentowe, kursy walut lub indeksy, oraz

d) wykonanie nastąpi przez dostawę instrumentów finansowych, o których

mowa w art. 73 ust. 1 lit. a)-e), lub przez rozliczenie pieniężne.”

w ust. 3 tiret trzecie otrzymuje następujące brzmienie:

„kontrakty terminowe na papiery wartościowe i instrumenty rynku pieniężnego,”

ust. 6-8 skreśla się.

24. W Art. 74:

ust. 3 i 4 skreśla się;

w ust. 7 sformułowanie „Z zastrzeżeniem ust. 8-16”otrzymuje brzmienie: „Z zastrzeżeniem ust. 8-

17”.

w ust. 9 po sformułowaniu „grupy kapitałowej” dodaje się sformułowanie ”w rozumieniu ustawy o

rachunkowości”;

w ust. 10 po sformułowaniu „grupy kapitałowej” dodaje się sformułowanie „o której mowa w ust. 9”;

ust. 14 skreśla się ;

ust. 16 otrzymuje następujące brzmienie:

„Subfundusz , z zastrzeżeniem ust. 17, nie może lokować więcej niż 25 % wartości Aktywów

Subfunduszu w:

- listy zastawne wyemitowane przez jeden bank hipoteczny lub

- dłużne papiery wartościowe wyemitowane przez jedną instytucję kredytową, która podlega

szczególnemu nadzorowi publicznemu mającemu na celu ochronę posiadaczy tych papierów

wartościowych, pod warunkiem, że kwoty uzyskane z emisji tych papierów wartościowych są

inwestowane przez emitenta w aktywa, które w całym okresie do dnia wykupu zapewniają spełnienie

wszystkich świadczeń pieniężnych wynikających z tych papierów wartościowych oraz w przypadku

niewypłacalności emitenta zapewniają spełnienie wszystkich świadczeń pieniężnych wynikających z

tych papierów wartościowych oraz w przypadku niewypłacalności emitenta zapewniają pierwszeństwo

w odzyskaniu wszystkich świadczeń pieniężnych wynikających z tych papierów wartościowych”

dodaje się ust. 17 w następującym brzmieniu:

„Suma lokat w papiery wartościowe, o których mowa w ust. 16, nie może przekraczać 80 % wartości

Aktywów Subfunduszu.”

25. W Art. 75:

W tytule Artykułu po sformułowaniu „zaciąganych” dodaje się sformułowanie „i udzielanych”;

w ust. 1 sformułowanie „w chwili zaciągania tych pożyczek i kredytów” zastępuje się

sformułowaniem „w chwili zawarcia umowy kredytu lub pożyczki”;

ust. 2 otrzymuje następujące brzmienie:

„Subfundusz może udzielać innym podmiotom pożyczek, których przedmiotem są zdematerializowane

papiery wartościowe, o ile zostaną spełnione warunki wskazane w Art. 102 Ustawy. Łączna wartość

pożyczonych przez Subfundusz papierów wartościowych nie może przekroczyć 30% wartości

Aktywów Netto Subfunduszu.”

ust. 3 skreśla się.

26. Dodaje się Art. 81a w następującym brzmieniu:

„Art. 81a

Warunki dokonywania lokat Subfunduszu Aviva Investors Zrównoważony

Aktywa Subfunduszu mogą być lokowane w kategorie lokat określone w niniejszym Rozdziale, pod

warunkiem, że lokaty te spełniają kryteria, warunki, zasady dywersyfikacji i ograniczenia

inwestycyjne określone w Statucie oraz w Ustawie i innych obowiązujących przepisach prawa.”

27. W Art. 82:

w ust. 1 lit. a) po sformułowaniu „na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub w państwie

członkowskim” dodaje się sformulowanie “na Rynku Zorganizowanym niebędącym rynkiem

regulowanym w Rzeczypospolitej Polskiej lub innym państwie członkowskim”;

w ust. 1 lit b) sformułowanie „dopuszczone do obrotu publicznego nabywane w obrocie

pierwotnym lub w pierwszej ofercie publicznej” zastępuje się sformułowaniem „będące

przedmiotem oferty publicznej”;

w ust.1 lit. e) skreśla się sformułowanie „z zachowaniem limitu określonego w art. 83 ust. 3”;

w ust. 4 po sformułowaniu „Rzeczpospolita Polska” dodaje się sformułowanie ”państwo

członkowskie”;

ust. 5 i 6 skreśla się.

28. W Art. 82a:

ust. 1, z wyjątkiem wskazanych w nim Rynów Zorganizowanych otrzymuje następujące brzmienie:

„1. Subfundusz może zawierać umowy mające za przedmiot instrumenty pochodne dopuszczone do

obrotu na rynku regulowanym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub w państwie członkowskim,

a także na Rynku Zorganizowanym niebędącym rynkiem regulowanym w Rzeczypospolitej Polskiej

lub w innym państwie członkowskim oraz na następujących Rynkach Zorganizowanych w państwach

należących do OECD innych niż Rzeczpospolita Polska i państwa członkowskie:”

dodaje się ust. 1a w następującym brzmieniu:

„1.a Subfundusz może zawierać umowy, o których mowa w ust. 1, pod warunkiem, że:

a) zawarcie umowy jest zgodne z celem inwestycyjnym Subfunduszu,

b) umowa ma na celu zapewnienie sprawnego zarządzania portfelem

inwestycyjnym Subfunduszu lub ograniczenie ryzyka inwestycyjnego związanego ze

zmianą:

- kursów, cen lub wartości papierów wartościowych i instrumentów rynku pieniężnego

posiadanych przez Subfundusz albo papierów wartościowych i instrumentów rynku

pieniężnego, które Subfundusz zamierza nabyć w przyszłości, w tym umowa pozwala na

przeniesienie ryzyka kredytowego związanego z tym instrumentami finansowymi,

- kursów walut w związku z lokatami Subfunduszu,

- wysokości stóp procentowych w związku z lokatami w depozyty, dłużne papiery

wartościowe i instrumenty rynku pieniężnego oraz aktywami utrzymywanymi na

zaspokojenie bieżących zobowiązań Subfunduszu,

c) bazę instrumentów pochodnych, w tym niewystandaryzowanych instrumentów

pochodnych, stanowią instrumenty pochodne, o których mowa w art. 82 ust. 1 lit. a), b) i

d) Statutu, stopy procentowe, kursy walut lub indeksy, oraz

d) wykonanie nastąpi przez dostawę instrumentów finansowych, o których

mowa w art. 82 ust. 1 lit. a)-e), lub przez rozliczenie pieniężne.”

ust. 3 tiret trzecie otrzymuje następujące brzmienie:

„kontrakty terminowe na papiery wartościowe i instrumenty rynku pieniężnego,”

ust. 6-8 skreśla się.

129. W Art. 83:

ust. 3 i 4 skreśla się;

w ust. 7 sformułowanie „Z zastrzeżeniem ust. 8-16”otrzymuje brzmienie: „Z zastrzeżeniem ust. 8-17”.

w ust. 8 po sformułowaniu „grupy kapitałowej” dodaje się sformułowanie ”w rozumieniu ustawy o

rachunkowości”;

w ust. 9 po sformułowaniu „grupy kapitałowej” dodaje się sformułowanie „o której mowa w ust. 8”;

w ust. 10 po sformułowaniu „grupy kapitałowej” dodaje się sformułowanie „o której mowa w ust. 8”;

ust. 14 skreśla się ;

ust. 16 otrzymuje następujące brzmienie:

„Subfundusz , z zastrzeżeniem ust. 17, nie może lokować więcej niż 25 % wartości Aktywów

Subfunduszu w:

- listy zastawne wyemitowane przez jeden bank hipoteczny lub

- dłużne papiery wartościowe wyemitowane przez jedną instytucję kredytową, która

podlega szczególnemu nadzorowi publicznemu mającemu na celu ochronę posiadaczy tych

papierów wartościowych, pod warunkiem, że kwoty uzyskane z emisji tych papierów

wartościowych są inwestowane przez emitenta w aktywa, które w całym okresie do dnia

wykupu zapewniają spełnienie wszystkich świadczeń pieniężnych wynikających z tych

papierów wartościowych oraz w przypadku niewypłacalności emitenta zapewniają spełnienie

wszystkich świadczeń pieniężnych wynikających z tych papierów wartościowych oraz w

przypadku niewypłacalności emitenta zapewniają pierwszeństwo w odzyskaniu wszystkich

świadczeń pieniężnych wynikających z tych papierów wartościowych”

dodaje się ust. 17 w następującym brzmieniu:

„Suma lokat w papiery wartościowe, o których mowa w ust. 16, nie może przekraczać 80 % wartości

Aktywów Subfunduszu.”

30. W Art. 84:

W tytule Artykułu po sformułowaniu „zaciąganych” dodaje się sformułowanie „i udzielanych”;

w ust. 1 sformułowanie „w chwili zaciągania tych pożyczek i kredytów” zastępuje się

sformułowaniem „w chwili zawarcia umowy kredytu lub pożyczki”;

ust. 2 otrzymuje następujące brzmienie:

„Subfundusz może udzielać innym podmiotom pożyczek, których przedmiotem są

zdematerializowane papiery wartościowe, o ile zostaną spełnione warunki wskazane w Art. 102

Ustawy. Łączna wartość pożyczonych przez Subfundusz papierów wartościowych nie może

przekroczyć 30% wartości Aktywów Netto Subfunduszu.”

ust. 3 skreśla się.

31. Dodaje się Art. 90a w następującym brzmieniu:

„Art. 90a

Warunki dokonywania lokat Subfunduszu Aviva Investors Małych Spółek

Aktywa Subfunduszu mogą być lokowane w kategorie lokat określone w niniejszym Rozdziale, pod

warunkiem, że lokaty te spełniają kryteria, warunki, zasady dywersyfikacji i ograniczenia

inwestycyjne określone w Statucie oraz w Ustawie i innych obowiązujących przepisach prawa.”

32. W Art. 91:

w ust. 1 lit. a) po sformułowaniu „na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub w państwie

członkowskim” dodaje się sformulowanie “na Rynku Zorganizowanym niebędącym rynkiem

regulowanym w Rzeczypospolitej Polskiej lub innym państwie członkowskim”;

w ust. 1 lit b) sformułowanie „dopuszczone do obrotu publicznego nabywane w obrocie pierwotnym

lub w pierwszej ofercie publicznej” zastępuje się sformułowaniem „będące przedmiotem oferty

publicznej”;

w ust.1 lit. e) skreśla się sformułowanie „z zachowaniem limitu określonego w art. 93 ust. 4”;

w ust. 4 po sformułowaniu „Rzeczpospolita Polska” dodaje się sformułowanie ”państwo

członkowskie”;

ust. 6 i 7 skreśla się.

33. W Art. 92:

ust. 1, z wyjątkiem wskazanych w nim Rynów Zorganizowanych otrzymuje następujące brzmienie:

„1. Subfundusz może zawierać umowy mające za przedmiot instrumenty pochodne dopuszczone

do obrotu na rynku regulowanym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub w państwie

członkowskim, a także na Rynku Zorganizowanym niebędącym rynkiem regulowanym w

Rzeczypospolitej Polskiej lub w innym państwie członkowskim oraz na następujących Rynkach

Zorganizowanych w państwach należących do OECD innych niż Rzeczpospolita Polska i państwa

członkowskie:”

dodaje się ust. 1a w następującym brzmieniu:

„1.a Subfundusz może zawierać umowy, o których mowa w ust. 1, pod warunkiem, że:

a) zawarcie umowy jest zgodne z celem inwestycyjnym Subfunduszu,

b) umowa ma na celu zapewnienie sprawnego zarządzania portfelem

inwestycyjnym Subfunduszu lub ograniczenie ryzyka inwestycyjnego związanego ze

zmianą:

- kursów, cen lub wartości papierów wartościowych i instrumentów rynku pieniężnego

posiadanych przez Subfundusz albo papierów wartościowych i instrumentów rynku

pieniężnego, które Subfundusz zamierza nabyć w przyszłości, w tym umowa pozwala na

przeniesienie ryzyka kredytowego związanego z tym instrumentami finansowymi,

- kursów walut w związku z lokatami Subfunduszu,

- wysokości stóp procentowych w związku z lokatami w depozyty, dłużne papiery

wartościowe i instrumenty rynku pieniężnego oraz aktywami utrzymywanymi na

zaspokojenie bieżących zobowiązań Subfunduszu,

c) bazę instrumentów pochodnych, w tym niewystandaryzowanych instrumentów

pochodnych, stanowią instrumenty pochodne, o których mowa w art. 91 ust. 1 lit. a), b) i

d) Statutu, stopy procentowe, kursy walut lub indeksy, oraz

d) wykonanie nastąpi przez dostawę instrumentów finansowych, o których

mowa w art. 91 ust. 1 lit. a)-e), lub przez rozliczenie pieniężne.”

w ust. 3 tiret trzecie otrzymuje następujące brzmienie:

„kontrakty terminowe na papiery wartościowe i instrumenty rynku pieniężnego,”

ust. 6-8 skreśla się.

34. W Art. 93:

ust. 4 i 5 skreśla się;

w ust. 7 sformułowanie „Z zastrzeżeniem ust. 8-16”otrzymuje brzmienie: „Z zastrzeżeniem ust. 8-

17”.

w ust. 9 po sformułowaniu „grupy kapitałowej” dodaje się sformułowanie ”w rozumieniu ustawy o

rachunkowości”;

w ust. 10 po sformułowaniu „grupy kapitałowej” dodaje się sformułowanie „o której mowa w ust. 9”;

ust. 14 skreśla się ;

ust. 15 otrzymuje następujące brzmienie:

„Subfundusz , z zastrzeżeniem ust. 17, nie może lokować więcej niż 25 % wartości Aktywów

Subfunduszu w:

- listy zastawne wyemitowane przez jeden bank hipoteczny lub

- dłużne papiery wartościowe wyemitowane przez jedną instytucję kredytową, która podlega

szczególnemu nadzorowi publicznemu mającemu na celu ochronę posiadaczy tych papierów

wartościowych, pod warunkiem, że kwoty uzyskane z emisji tych papierów wartościowych są

inwestowane przez emitenta w aktywa, które w całym okresie do dnia wykupu zapewniają spełnienie

wszystkich świadczeń pieniężnych wynikających z tych papierów wartościowych oraz w przypadku

niewypłacalności emitenta zapewniają spełnienie wszystkich świadczeń pieniężnych wynikających z

tych papierów wartościowych oraz w przypadku niewypłacalności emitenta zapewniają pierwszeństwo

w odzyskaniu wszystkich świadczeń pieniężnych wynikających z tych papierów wartościowych”

dodaje się ust. 17 w następującym brzmieniu:

„Suma lokat w papiery wartościowe, o których mowa w ust. 15, nie może przekraczać 80 % wartości

Aktywów Subfunduszu.”

35. W Art. 94:

W tytule Artykułu po sformułowaniu „zaciąganych” dodaje się sformułowanie „i udzielanych”;

w ust. 1 sformułowanie „w chwili zaciągania tych pożyczek i kredytów” zastępuje się

sformułowaniem „w chwili zawarcia umowy kredytu lub pożyczki”;

ust. 2 otrzymuje następujące brzmienie:

„Subfundusz może udzielać innym podmiotom pożyczek, których przedmiotem są zdematerializowane

papiery wartościowe, o ile zostaną spełnione warunki wskazane w Art. 102 Ustawy. Łączna wartość

pożyczonych przez Subfundusz papierów wartościowych nie może przekroczyć 30% wartości

Aktywów Netto Subfunduszu.”

ust. 3 skreśla się.

36. Dodaje się Art. 101a w następującym brzmieniu:

„Art. 101a

Warunki dokonywania lokat Subfunduszu Aviva Investors Nowoczesnych Technologii

Aktywa Subfunduszu mogą być lokowane w kategorie lokat określone w niniejszym Rozdziale, pod

warunkiem, że lokaty te spełniają kryteria, warunki, zasady dywersyfikacji i ograniczenia

inwestycyjne określone w Statucie oraz w Ustawie i innych obowiązujących przepisach prawa.”

37. W Art. 102:

w ust. 1 lit. a) po sformułowaniu „na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub w państwie

członkowskim” dodaje się sformulowanie “na Rynku Zorganizowanym niebędącym rynkiem

regulowanym w Rzeczypospolitej Polskiej lub innym państwie członkowskim”;

w ust. 1 lit b) sformułowanie „dopuszczone do obrotu publicznego nabywane w obrocie pierwotnym

lub w pierwszej ofercie publicznej” zastępuje się sformułowaniem „będące przedmiotem oferty

publicznej”;

w ust.1 lit. e) skreśla się sformułowanie „z zachowaniem limitu określonego w art. 104 ust. 4”;

w ust. 4 po sformułowaniu „Rzeczpospolita Polska” dodaje się sformułowanie ”państwo

członkowskie”;

ust. 6 i 7 skreśla się.

38. W Art. 103:

ust. 1, z wyjątkiem wskazanych w nim Rynów Zorganizowanych otrzymuje następujące brzmienie:

„1. Subfundusz może zawierać umowy mające za przedmiot instrumenty pochodne dopuszczone

do obrotu na rynku regulowanym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub w państwie

członkowskim, a także na Rynku Zorganizowanym niebędącym rynkiem regulowanym w

Rzeczypospolitej Polskiej lub w innym państwie członkowskim oraz na następujących Rynkach

Zorganizowanych w państwach należących do OECD innych niż Rzeczpospolita Polska i państwa

członkowskie:”

dodaje się ust. 1a w następującym brzmieniu:

„1.a Subfundusz może zawierać umowy, o których mowa w ust. 1, pod warunkiem, że:

a) zawarcie umowy jest zgodne z celem inwestycyjnym Subfunduszu,

b) umowa ma na celu zapewnienie sprawnego zarządzania portfelem

inwestycyjnym Subfunduszu lub ograniczenie ryzyka inwestycyjnego związanego ze

zmianą:

- kursów, cen lub wartości papierów wartościowych i instrumentów rynku pieniężnego

posiadanych przez Subfundusz albo papierów wartościowych i instrumentów rynku

pieniężnego, które Subfundusz zamierza nabyć w przyszłości, w tym umowa pozwala na

przeniesienie ryzyka kredytowego związanego z tym instrumentami finansowymi,

- kursów walut w związku z lokatami Subfunduszu,

- wysokości stóp procentowych w związku z lokatami w depozyty, dłużne papiery

wartościowe i instrumenty rynku pieniężnego oraz aktywami utrzymywanymi na

zaspokojenie bieżących zobowiązań Subfunduszu,

c) bazę instrumentów pochodnych, w tym niewystandaryzowanych instrumentów

pochodnych, stanowią instrumenty pochodne, o których mowa w art. 102 ust. 1 lit. a), b)

i d) Statutu, stopy procentowe, kursy walut lub indeksy, oraz

d) wykonanie nastąpi przez dostawę instrumentów finansowych, o których

mowa w art. 102 ust. 1 lit. a)-e), lub przez rozliczenie pieniężne.”

w ust. 3 tiret trzecie otrzymuje następujące brzmienie:

„kontrakty terminowe na papiery wartościowe i instrumenty rynku pieniężnego,”

ust. 6-8 skreśla się.

39. W Art. 104:

ust. 4 i 5 skreśla się;

w ust. 7 sformułowanie „Z zastrzeżeniem ust. 8-16”otrzymuje brzmienie: „Z zastrzeżeniem ust. 8-

17”.

w ust. 9 po sformułowaniu „grupy kapitałowej” dodaje się sformułowanie ”w rozumieniu ustawy o

rachunkowości”;

w ust. 10 po sformułowaniu „grupy kapitałowej” dodaje się sformułowanie „o której mowa w ust. 9”;

ust. 14 skreśla się ;

ust. 15 otrzymuje następujące brzmienie:

„Subfundusz , z zastrzeżeniem ust. 17, nie może lokować więcej niż 25 % wartości Aktywów

Subfunduszu w

- listy zastawne wyemitowane przez jeden bank hipoteczny lub

- dłużne papiery wartościowe wyemitowane przez jedną instytucję kredytową, która podlega

szczególnemu nadzorowi publicznemu mającemu na celu ochronę posiadaczy tych papierów

wartościowych, pod warunkiem, że kwoty uzyskane z emisji tych papierów wartościowych są

inwestowane przez emitenta w aktywa, które w całym okresie do dnia wykupu zapewniają spełnienie

wszystkich świadczeń pieniężnych wynikających z tych papierów wartościowych oraz w przypadku

niewypłacalności emitenta zapewniają spełnienie wszystkich świadczeń pieniężnych wynikających z

tych papierów wartościowych oraz w przypadku niewypłacalności emitenta zapewniają pierwszeństwo

w odzyskaniu wszystkich świadczeń pieniężnych wynikających z tych papierów wartościowych”

dodaje się ust. 17 w następującym brzmieniu:

„Suma lokat w papiery wartościowe, o których mowa w ust. 15, nie może przekraczać 80 % wartości

Aktywów Subfunduszu.”

40. W Art. 105:

W tytule Artykułu po sformułowaniu „zaciąganych” dodaje się sformułowanie „i udzielanych”;

w ust. 1 sformułowanie „w chwili zaciągania tych pożyczek i kredytów” zastępuje się

sformułowaniem „w chwili zawarcia umowy kredytu lub pożyczki”;

ust. 2 otrzymuje następujące brzmienie:

„Subfundusz może udzielać innym podmiotom pożyczek, których przedmiotem są zdematerializowane

papiery wartościowe, o ile zostaną spełnione warunki wskazane w Art. 102 Ustawy. Łączna wartość

pożyczonych przez Subfundusz papierów wartościowych nie może przekroczyć 30% wartości

Aktywów Netto Subfunduszu.”

ust. 3 skreśla się.

41. Dodaje się Art. 111a w następującym brzmieniu:

„Art. 111a

Warunki dokonywania lokat Subfunduszu Aviva Investors Akcji Europy Wschodzącej

Aktywa Subfunduszu mogą być lokowane w kategorie lokat określone w niniejszym Rozdziale, pod

warunkiem, że lokaty te spełniają kryteria, warunki, zasady dywersyfikacji i ograniczenia

inwestycyjne określone w Statucie oraz w Ustawie i innych obowiązujących przepisach prawa.”

42. W Art. 112:

w ust. 1 lit. a) po sformułowaniu „na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub w państwie

członkowskim” dodaje się sformulowanie “na Rynku Zorganizowanym niebędącym rynkiem

regulowanym w Rzeczypospolitej Polskiej lub innym państwie członkowskim”;

w ust. 1 lit b) sformułowanie „dopuszczone do obrotu publicznego nabywane w obrocie pierwotnym

lub w pierwszej ofercie publicznej” zastępuje się sformułowaniem „będące przedmiotem oferty

publicznej”;

w ust.1 lit. e) skreśla się sformułowanie „z zachowaniem limitu określonego w art. 114 ust. 4”;

w ust. 4 po sformułowaniu „Rzeczpospolita Polska” dodaje się sformułowanie ”państwo

członkowskie”;

ust. 6 i 7 skreśla się.

43. W Art. 113:

ust. 1, z wyjątkiem wskazanych w nim Rynów Zorganizowanych otrzymuje następujące brzmienie:

„1. Subfundusz może zawierać umowy mające za przedmiot instrumenty pochodne dopuszczone do

obrotu na rynku regulowanym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub w państwie członkowskim,

a także na Rynku Zorganizowanym niebędącym rynkiem regulowanym w Rzeczypospolitej Polskiej

lub w innym państwie członkowskim oraz na następujących Rynkach Zorganizowanych w państwach

należących do OECD innych niż Rzeczpospolita Polska i państwa członkowskie:”

dodaje się ust. 1a w następującym brzmieniu:

„1.a Subfundusz może zawierać umowy, o których mowa w ust. 1, pod warunkiem, że:

a) zawarcie umowy jest zgodne z celem inwestycyjnym Subfunduszu,

b) umowa ma na celu zapewnienie sprawnego zarządzania portfelem

inwestycyjnym Subfunduszu lub ograniczenie ryzyka inwestycyjnego związanego ze

zmianą:

- kursów, cen lub wartości papierów wartościowych i instrumentów rynku pieniężnego

posiadanych przez Subfundusz albo papierów wartościowych i instrumentów rynku

pieniężnego, które Subfundusz zamierza nabyć w przyszłości, w tym umowa pozwala na

przeniesienie ryzyka kredytowego związanego z tym instrumentami finansowymi,

- kursów walut w związku z lokatami Subfunduszu,

- wysokości stóp procentowych w związku z lokatami w depozyty, dłużne papiery

wartościowe i instrumenty rynku pieniężnego oraz aktywami utrzymywanymi na

zaspokojenie bieżących zobowiązań Subfunduszu,

c) bazę instrumentów pochodnych, w tym niewystandaryzowanych instrumentów

pochodnych, stanowią instrumenty pochodne, o których mowa w art. 112 ust. 1 lit. a), b)

i d) Statutu, stopy procentowe, kursy walut lub indeksy, oraz

d) wykonanie nastąpi przez dostawę instrumentów finansowych, o których

mowa w art. 112 ust. 1 lit. a)-e), lub przez rozliczenie pieniężne.”

w ust. 3 tiret trzecie otrzymuje następujące brzmienie:

„kontrakty terminowe na papiery wartościowe i instrumenty rynku pieniężnego,”

ust. 6-8 skreśla się.

44. W Art. 114:

ust. 4 i 5 skreśla się;

w ust. 7 sformułowanie „Z zastrzeżeniem ust. 8-16”otrzymuje brzmienie: „Z zastrzeżeniem ust. 8-

17”.

w ust. 9 po sformułowaniu „grupy kapitałowej” dodaje się sformułowanie ”w rozumieniu ustawy o

rachunkowości”;

w ust. 10 po sformułowaniu „grupy kapitałowej” dodaje się sformułowanie „o której mowa w ust. 9”;

ust. 14 skreśla się ;

ust. 15 otrzymuje następujące brzmienie:

„Subfundusz , z zastrzeżeniem ust. 17, nie może lokować więcej niż 25 % wartości Aktywów

Subfunduszu w:

- listy zastawne wyemitowane przez jeden bank hipoteczny lub

- dłużne papiery wartościowe wyemitowane przez jedną instytucję kredytową, która podlega

szczególnemu nadzorowi publicznemu mającemu na celu ochronę posiadaczy tych papierów

wartościowych, pod warunkiem, że kwoty uzyskane z emisji tych papierów wartościowych są

inwestowane przez emitenta w aktywa, które w całym okresie do dnia wykupu zapewniają spełnienie

wszystkich świadczeń pieniężnych wynikających z tych papierów wartościowych oraz w przypadku

niewypłacalności emitenta zapewniają spełnienie wszystkich świadczeń pieniężnych wynikających z

tych papierów wartościowych oraz w przypadku niewypłacalności emitenta zapewniają pierwszeństwo

w odzyskaniu wszystkich świadczeń pieniężnych wynikających z tych papierów wartościowych”

dodaje się ust. 17 w następującym brzmieniu:

„Suma lokat w papiery wartościowe, o których mowa w ust. 15, nie może przekraczać 80 % wartości

Aktywów Subfunduszu.”

45. W Art. 115:

W tytule Artykułu po sformułowaniu „zaciąganych” dodaje się sformułowanie „i udzielanych”;

w ust. 1 sformułowanie „w chwili zaciągania tych pożyczek i kredytów” zastępuje się

sformułowaniem „w chwili zawarcia umowy kredytu lub pożyczki”;

ust. 2 otrzymuje następujące brzmienie:

„Subfundusz może udzielać innym podmiotom pożyczek, których przedmiotem są zdematerializowane

papiery wartościowe, o ile zostaną spełnione warunki wskazane w Art. 102 Ustawy. Łączna wartość

pożyczonych przez Subfundusz papierów wartościowych nie może przekroczyć 30% wartości

Aktywów Netto Subfunduszu.”

ust. 3 skreśla się.

46. Dodaje się Art. 121a w następującym brzmieniu:

„Art. 121a

Warunki dokonywania lokat Subfunduszu Aviva Investors Nowych Spółek

Aktywa Subfunduszu mogą być lokowane w kategorie lokat określone w niniejszym Rozdziale, pod

warunkiem, że lokaty te spełniają kryteria, warunki, zasady dywersyfikacji i ograniczenia

inwestycyjne określone w Statucie oraz w Ustawie i innych obowiązujących przepisach prawa.”

47. W Art. 122:

w ust. 1 lit. a) po sformułowaniu „na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub w państwie

członkowskim” dodaje się sformulowanie “na Rynku Zorganizowanym niebędącym rynkiem

regulowanym w Rzeczypospolitej Polskiej lub innym państwie członkowskim”;

w ust. 1 lit b) sformułowanie „dopuszczone do obrotu publicznego nabywane w obrocie pierwotnym

lub w pierwszej ofercie publicznej” zastępuje się sformułowaniem „będące przedmiotem oferty

publicznej”;

w ust.1 lit. e) skreśla się sformułowanie „z zachowaniem limitu określonego w art. 124 ust. 4”;

w ust. 4 po sformułowaniu „Rzeczpospolita Polska” dodaje się sformułowanie ”państwo

członkowskie”;

ust. 6 i 7 skreśla się.

48. W Art. 123:

ust. 1, z wyjątkiem wskazanych w nim Rynów Zorganizowanych otrzymuje następujące brzmienie:

„1. Subfundusz może zawierać umowy mające za przedmiot instrumenty pochodne dopuszczone

do obrotu na rynku regulowanym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub w państwie

członkowskim, a także na Rynku Zorganizowanym niebędącym rynkiem regulowanym w

Rzeczypospolitej Polskiej lub w innym państwie członkowskim oraz na następujących Rynkach

Zorganizowanych w państwach należących do OECD innych niż Rzeczpospolita Polska i państwa

członkowskie:”

dodaje się ust. 1a w następującym brzmieniu:

„1.a Subfundusz może zawierać umowy, o których mowa w ust. 1, pod warunkiem, że:

a) zawarcie umowy jest zgodne z celem inwestycyjnym Subfunduszu,

b) umowa ma na celu zapewnienie sprawnego zarządzania portfelem

inwestycyjnym Subfunduszu lub ograniczenie ryzyka inwestycyjnego związanego ze

zmianą:

- kursów, cen lub wartości papierów wartościowych i instrumentów rynku pieniężnego

posiadanych przez Subfundusz albo papierów wartościowych i instrumentów rynku

pieniężnego, które Subfundusz zamierza nabyć w przyszłości, w tym umowa pozwala na

przeniesienie ryzyka kredytowego związanego z tym instrumentami finansowymi,

- kursów walut w związku z lokatami Subfunduszu,

- wysokości stóp procentowych w związku z lokatami w depozyty, dłużne papiery

wartościowe i instrumenty rynku pieniężnego oraz aktywami utrzymywanymi na

zaspokojenie bieżących zobowiązań Subfunduszu,

c) bazę instrumentów pochodnych, w tym niewystandaryzowanych instrumentów

pochodnych, stanowią instrumenty pochodne, o których mowa w art. 122 ust. 1 lit. a), b)

i d) Statutu, stopy procentowe, kursy walut lub indeksy, oraz

d) wykonanie nastąpi przez dostawę instrumentów finansowych, o których

mowa w art. 122 ust. 1 lit. a)-e), lub przez rozliczenie pieniężne.”

w ust. 3 tiret trzecie otrzymuje następujące brzmienie:

„kontrakty terminowe na papiery wartościowe i instrumenty rynku pieniężnego,”

ust. 6-8 skreśla się.

49. W Art. 124:

ust. 4 i 5 skreśla się;

w ust. 7 sformułowanie „Z zastrzeżeniem ust. 8-16”otrzymuje brzmienie: „Z zastrzeżeniem

ust. 8-17”.

w ust. 9 po sformułowaniu „grupy kapitałowej” dodaje się sformułowanie ”w rozumieniu

ustawy o rachunkowości”;

w ust. 10 po sformułowaniu „grupy kapitałowej” dodaje się sformułowanie „o której mowo a

w ust. 9”;

ust. 14 skreśla się ;

ust. 15 otrzymuje następujące brzmienie:

„Subfundusz , z zastrzeżeniem ust. 17, nie może lokować więcej niż 25 % wartości Aktywów

Subfunduszu w:

- listy zastawne wyemitowane przez jeden bank hipoteczny lub

- dłużne papiery wartościowe wyemitowane przez jedną instytucję kredytową, która podlega

szczególnemu nadzorowi publicznemu mającemu na celu ochronę posiadaczy tych papierów

wartościowych, pod warunkiem, że kwoty uzyskane z emisji tych papierów wartościowych są

inwestowane przez emitenta w aktywa, które w całym okresie do dnia wykupu zapewniają spełnienie

wszystkich świadczeń pieniężnych wynikających z tych papierów wartościowych oraz w przypadku

niewypłacalności emitenta zapewniają spełnienie wszystkich świadczeń pieniężnych wynikających z

tych papierów wartościowych oraz w przypadku niewypłacalności emitenta zapewniają pierwszeństwo

w odzyskaniu wszystkich świadczeń pieniężnych wynikających z tych papierów wartościowych”

dodaje się ust. 17 w następującym brzmieniu:

„Suma lokat w papiery wartościowe, o których mowa w ust. 15, nie może przekraczać 80 % wartości

Aktywów Subfunduszu.”

50. W Art.125:

W tytule Artykułu po sformułowaniu „zaciąganych” dodaje się sformułowanie „i

udzielanych”;

w ust. 1 sformułowanie „w chwili zaciągania tych pożyczek i kredytów” zastępuje się

sformułowaniem „w chwili zawarcia umowy kredytu lub pożyczki”;

ust. 2 otrzymuje następujące brzmienie:

„Subfundusz może udzielać innym podmiotom pożyczek, których przedmiotem są zdematerializowane

papiery wartościowe, o ile zostaną spełnione warunki wskazane w Art. 102 Ustawy. Łączna wartość

pożyczonych przez Subfundusz papierów wartościowych nie może przekroczyć 30% wartości

Aktywów Netto Subfunduszu.”

ust. 3 skreśla się.”

II. Uchwałą 8/2009 z dnia 27 lutego 2009 r. w sprawie zmiany Statutu „Commercial Union

Fundusz Inwestycyjny Otwarty Aktywnej Alokacji” niżej wskazane zmiany Statutu CU

FIO Aktywnej Alokacji, które wchodzą w życie w terminie 3 miesięcy od dnia dokonania

niniejszego ogłoszenia, czyli w dniu 27 maja 2009 r.

1. Dodaje się Art. 6a w następującym brzmieniu:

„Art. 6a

Warunki dokonywania lokat Funduszu

Aktywa Funduszu mogą być lokowane w kategorie lokat określone w niniejszym Statucie, pod

warunkiem, że lokaty te spełniają kryteria, warunki, zasady dywersyfikacji i ograniczenia

inwestycyjne określone w Statucie oraz w Ustawie i innych obowiązujących przepisach prawa.”

2. W Art. 7:

w ust. 1 lit. a) po sformułowaniu „na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub w państwie

członkowskim” dodaje się sformulowanie “na Rynku Zorganizowanym niebędącym rynkiem

regulowanym w Rzeczypospolitej Polskiej lub innym państwie członkowskim”;

w ust. 1 lit b) sformułowanie „dopuszczone do obrotu publicznego nabywane w obrocie pierwotnym

lub w pierwszej ofercie publicznej” zastępuje się sformułowaniem „będące przedmiotem oferty

publicznej”;

w ust.1 lit.f) skreśla się sformułowanie „z zachowaniem limitu określonego w art. 8 ust. 4”;

w ust. 4 po sformułowaniu „Rzeczpospolita Polska” dodaje się sformułowanie ”państwo

członkowskie”

ust. 5 i 6 skreśla się.

3. W Art. 7a:

ust. 1, z wyjątkiem wskazanych w nim Rynów Zorganizowanych otrzymuje następujące brzmienie:

„1. Fundusz może zawierać umowy mające za przedmiot instrumenty pochodne dopuszczone do

obrotu na rynku regulowanym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub w państwie członkowskim,

a także na Rynku Zorganizowanym niebędącym rynkiem regulowanym w Rzeczypospolitej Polskiej

lub w innym państwie członkowskim oraz na następujących Rynkach Zorganizowanych w państwach

należących do OECD innych niż Rzeczpospolita Polska i państwa członkowskie:”

dodaje się ust. 1a w następującym brzmieniu:

„1.a Fundusz może zawierać umowy, o których mowa w ust. 1, pod warunkiem, że:

a) zawarcie umowy jest zgodne z celem inwestycyjnym Funduszu,

b) umowa ma na celu zapewnienie sprawnego zarządzania portfelem inwestycyjnym

Funduszu lub ograniczenie ryzyka inwestycyjnego związanego ze zmianą:

- kursów, cen lub wartości papierów wartościowych i instrumentów rynku pieniężnego

posiadanych przez Fundusz albo papierów wartościowych i instrumentów rynku pieniężnego, które

Fundusz zamierza nabyć w przyszłości, w tym umowa pozwala na przeniesienie ryzyka kredytowego

związanego z tym instrumentami finansowymi,

- kursów walut w związku z lokatami Funduszu,

- wysokości stóp procentowych w związku z lokatami w depozyty, dłużne papiery wartościowe

i instrumenty rynku pieniężnego oraz aktywami utrzymywanymi na zaspokojenie bieżących

zobowiązań Funduszu,

c) bazę instrumentów pochodnych, w tym niewystandaryzowanych instrumentów

pochodnych, stanowią instrumenty pochodne, o których mowa w art. 7 ust. 1 lit. a), b) i e) Statutu,

stopy procentowe, kursy walut lub indeksy, oraz

d) wykonanie nastąpi przez dostawę instrumentów finansowych, o których mowa w art.

7 ust. 1 lit. a)-f), lub przez rozliczenie pieniężne.”

w ust. 3 tiret trzecie otrzymuje następujące brzmienie:

„kontrakty terminowe na papiery wartościowe i instrumenty rynku pieniężnego,”

ust. 6-8 skreśla się.

4. W Art. 8:

w ust. 11 po sformułowaniu „grupy kapitałowej” dodaje się sformułowanie ”w rozumieniu ustawy o

rachunkowości”;

w ust. 12 po sformułowaniu „grupy kapitałowej” dodaje się sformułowanie „o której mowa w ust.

11”;

ust. 16 skreśla się;

ust. 17 otrzymuje następujące brzmienie:

„Fundusz , z zastrzeżeniem zdania ostatniego niniejszego ustępu, nie może lokować więcej niż 25 %

wartości Aktywów Funduszu w:

- listy zastawne wyemitowane przez jeden bank hipoteczny lub

- dłużne papiery wartościowe wyemitowane przez jedną instytucję kredytową, która podlega

szczególnemu nadzorowi publicznemu mającemu na celu ochronę posiadaczy tych papierów

wartościowych, pod warunkiem, że kwoty uzyskane z emisji tych papierów wartościowych są

inwestowane przez emitenta w aktywa, które w całym okresie do dnia wykupu zapewniają spełnienie

wszystkich świadczeń pieniężnych wynikających z tych papierów wartościowych oraz w przypadku

niewypłacalności emitenta zapewniają spełnienie wszystkich świadczeń pieniężnych wynikających z

tych papierów wartościowych oraz w przypadku niewypłacalności emitenta zapewniają pierwszeństwo

w odzyskaniu wszystkich świadczeń pieniężnych wynikających z tych papierów wartościowych.

Suma lokat w papiery wartościowe, o których mowa powyżej nie może przekroczyć 80% wartości

Aktywów Funduszu.”

5. W Art. 9:

W tytule Artykułu po sformułowaniu „zaciąganych” dodaje się sformułowanie „i udzielanych”;

ust. 2 otrzymuje następujące brzmienie:

„Fundusz może udzielać innym podmiotom pożyczek, których przedmiotem są zdematerializowane

papiery wartościowe, o ile zostaną spełnione warunki wskazane w Art. 102 Ustawy. Łączna wartość

pożyczonych przez Fundusz papierów wartościowych nie może przekroczyć 30% wartości Aktywów

Netto Subfunduszu.”

ust. 3 skreśla się.”

III. Uchwałą 9/2009 z dnia 27 lutego 2009 r. w sprawie zmiany Statutu „Commercial Union

specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty” niżej wskazane zmiany Statutu CU SFIO,

które wchodzą w życie w terminie 3 miesięcy od dnia dokonania niniejszego ogłoszenia,

czyli w dniu 27 maja 2009 r.

1. W Art. 29:

w ust. 2 lit. d) sformułowanie „spełniające warunki określone w art. 32 Statutu” skreśla

się;

ust. 3 otrzymuje następujące brzmienie:

„Subfundusz może lokować Aktywa Subfunduszu w jednostki uczestnictwa funduszy

inwestycyjnych, w tym jednostki uczestnictwa funduszy inwestycyjnych zarządzanych przez

Towarzystwo, oraz tytuły uczestnictwa w instytucjach wspólnego inwestowania, mających siedzibę

za granicą.”

ust. 4 i 5 skreśla się;

2. W Art. 30 ust. 3-9 skreśla się;

3. W Art. 31:

ust. 3 otrzymuje następujące brzmienie:

„Subfundusz może udzielać innym podmiotom pożyczek, których przedmiotem są papiery

wartościowe wyłącznie w trybie określonym przepisami wydanymi na podstawie art. 94 ust. 1 pkt 3

Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi.”

ust. 4 skreśla się;

ust. 5 otrzymuje następujące brzmienie:

„Łączna wartość pożyczonych papierów wartościowych i papierów wartościowych tego samego

emitenta będących portfelu inwestycyjnym Subfunduszu nie może przekroczyć 20 % wartości

Aktywów Netto Subfunduszu.”

4. W Art. 32:

w ust. 5 sformułowanie „nabywanych” zastępuje się sformułowaniem „przy transakcjach

zawieranych”;

ust. 8 skreśla się;

w ust. 9 sformułowanie „uznane indeksy” zastępuje się sformułowaniem ”indeksy

giełdowe lub indeksy o podobnym charakterze”;

5. W Art. 39:

w ust. 2 lit. d) sformułowanie „spełniające warunki określone w art. 42 Statutu” skreśla

się;

ust. 3 otrzymuje następujące brzmienie:

„Subfundusz może lokować Aktywa Subfunduszu w certyfikaty inwestycyjne, jednostki uczestnictwa

funduszy inwestycyjnych, w tym jednostki uczestnictwa funduszy inwestycyjnych zarządzanych

przez Towarzystwo, oraz tytuły uczestnictwa w instytucjach wspólnego inwestowania, mających

siedzibę za granicą, których polityka inwestycyjna zakłada lokowanie aktywów wyłącznie w

instrumenty o charakterze dłużnym lub pieniężnym.”

ust. 4 i 5 skreśla się;

6. W Art. 40 ust. 2-8 skreśla się;

7. W Art. 41:

ust. 3 otrzymuje następujące brzmienie:

„Subfundusz może udzielać innym podmiotom pożyczek, których przedmiotem są papiery

wartościowe wyłącznie w trybie określonym przepisami wydanymi na podstawie art. 94 ust. 1 pkt 3

Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi.”

ust. 4 skreśla się;

ust. 5 otrzymuje następujące brzmienie:

„Łączna wartość pożyczonych papierów wartościowych i papierów wartościowych tego samego

emitenta będących portfelu inwestycyjnym Subfunduszu nie może przekroczyć 20 % wartości

Aktywów Netto Subfunduszu.”

8. W Art. 42:

w ust. 5 sformułowanie „nabywanych” zastępuje się sformułowaniem „przy transakcjach

zawieranych”;

ust. 8 skreśla się;

w ust. 9 sformułowanie „uznane indeksy” zastępuje się sformułowaniem „indeksy

dotyczące instrumentów dłużnych”;

9. W Art. 49:

w ust. 2 lit. d) sformułowanie „spełniające warunki określone w art. 52 Statutu” skreśla

się;

ust. 3 otrzymuje następujące brzmienie:

„Subfundusz może lokować Aktywa Subfunduszu w certyfikaty inwestycyjne, jednostki uczestnictwa

funduszy inwestycyjnych, w tym jednostki uczestnictwa funduszy inwestycyjnych zarządzanych

przez Towarzystwo, oraz tytuły uczestnictwa w instytucjach wspólnego inwestowania, mających

siedzibę za granicą, których polityka inwestycyjna zakłada lokowanie aktywów wyłącznie w

instrumenty o charakterze dłużnym lub pieniężnym.”

ust. 4 i 5 skreśla się;

10. W Art. 50 ust. 2-8 skreśla się;

11. W Art. 51:

ust. 3 otrzymuje następujące brzmienie:

„Subfundusz może udzielać innym podmiotom pożyczek, których przedmiotem są papiery

wartościowe wyłącznie w trybie określonym przepisami wydanymi na podstawie art. 94 ust. 1 pkt 3

Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi.”

ust. 4 skreśla się;

ust. 5 otrzymuje następujące brzmienie:

„Łączna wartość pożyczonych papierów wartościowych i papierów wartościowych tego samego

emitenta będących portfelu inwestycyjnym Subfunduszu nie może przekroczyć 20 % wartości

Aktywów Netto Subfunduszu.”

12. W Art. 52:

w ust. 5 sformułowanie „nabywanych” zastępuje się sformułowaniem „przy transakcjach

zawieranych”;

ust. 8 skreśla się;

w ust. 9 sformułowanie „uznane indeksy” zastępuje się sformułowaniem „indeksy

dotyczące rynków instrumentów dłużnych”;

Ww. zmiany Statutu CU FIO, CU FIO Aktywnej Alokacji i CU SFIO wchodzą w życie w terminie 3

miesięcy od dnia dokonania na stronach internetowych www.cu.pl ogłoszenia o zmianach, tj. w dniu

27 lutego 2009 r.