Ogłoszenie o zmianach Statutu

Commercial Union Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty, z dnia 17 kwietnia 2009 r.

Na podstawie art. 24 ust. 5, ust. 7 i ust. 8 pkt 2) ustawy z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach

inwestycyjnych (Dz.U. Nr 146, poz. 1546, ze zm. - „ustawa”), Commercial Union Polska –

Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych SA („Towarzystwo”), z siedzibą w Warszawie, ul. Prosta Nr

70, działając jako organ Commercial Union Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego

(„CU SFIO”), wpisanego do rejestru funduszy inwestycyjnych pod numerem RFi 419, informuje, że:

I. Uchwałą Nr 36/2008 z dnia 8 października 2008 r., Zarząd Towarzystwa uchwalił

niżej wskazane zmiany Statutu CU SFIO, które wchodzą w życie z dniem dokonania

niniejszego ogłoszenia, tj. z dniem 17 kwietnia 2009 r.;

II. Na zmiany określone w pkt: 5 i 7 (w zakresie dotyczącym Art. 66 Statutu) poniżej,

Komisja Nadzoru Finansowego wydała zezwolenie w Decyzji Nr

DFL/4033/30/10/08/09/U/VI/14-3-2/KM z dnia 26 stycznia 2009 r. W ww. Decyzji

Komisja Nadzoru Finansowego udzieliła też zezwolenia na skrócenie terminu wejście

w życie ww. zmian Statutu CU SFIO w taki sposób, że wchodzą one w życie z dniem

ogłoszenia, tj. z dniem 17 kwietnia 2009 r.;

III. Ogłoszenia o innych zmianach statutu CU SFIO, które weszły w życie w terminie 3

miesięcy od dnia dokonania ogłoszeń, tj. z dniem 14 stycznia 2009 r. i 13 stycznia

2009 r., zostały zamieszczone na stronie internetowej www.cu.pl. w dniu 14

października 2009 r. i 13 stycznia 2009 r.

1. W Art. 2 Statutu ustęp 7 otrzymuje następujące brzmienie:

„7. Towarzystwo na podstawie zawartej Umowy powierzyło zarządzanie Aktywami Funduszu

Aviva Investors Poland SA z siedzibą w Warszawie przy ul. Prostej Nr 70. Zawarcie przez

Towarzystwo umowy, nie zwalnia Towarzystwa z odpowiedzialności wobec Uczestników

Funduszu określonej w ust. 6. Za szkody spowodowane niewykonaniem lub nienależytym

wykonaniem umowy, o której mowa powyżej, Towarzystwo odpowiada wobec Uczestników

Funduszu solidarnie z Aviva Investors Poland SA, chyba że szkoda jest wynikiem okoliczności, za

które Aviva Investors Poland SA nie ponosi odpowiedzialności.”

2. W Art. 5 Statutu wprowadza się następujące zmiany:

a) w ust. 1 dodaje się, co następuje:

„d) CU Papierów Nieskarbowych”

b) ust. 11 otrzymuje następujące brzmienie:

„Dokonanie wpłat w formie Zdematerializowanych Papierów Wartościowych, pod rygorem

odmowy dokonania przydziału Jednostek Uczestnictwa, nie może naruszać postanowień art.

28, 29, 30,38,39,40,48,49,50, 58, 59 oraz 60 Statutu.”

3. W Art. 12 Statutu wprowadza się następujące zmiany:

a) ust. 5 otrzymuje następujące brzmienie:

„5. Wysokość minimalnych wpłat tytułem nabycia Jednostek Uczestnictwa dla poszczególnych

Subfunduszy określają art.: 33,43, 53 i 63 Statutu.”

b) ust. 12 otrzymuje następujące brzmienie:

„12. Dokonanie wpłat w formie Zdematerializowanych Papierów Wartościowych, pod rygorem

odmowy dokonania przydziału Jednostek Uczestnictwa, nie może naruszać postanowień art.

28,29,30,38,39,40,48,49,50, 58,59 oraz 60 Statutu.”

4. W Art. 19 ustęp 9 otrzymuje następujące brzmienie:

„9. W przypadku wniesienia wpłat w formie Zdematerializowanych Papierów Wartościowych, ich

wartość określa się zgodnie z zasadami wyceny określonymi w art.. 17 Statutu, z zastrzeżeniem,

że w przypadku wierzycielskich papierów wartościowych ich wartość powiększa się o naliczone

odsetki. Za wniesienie Zdematerializowanych Papierów Wartościowych rozumie się ich zapisanie

na rachunku papierów wartościowych Funduszu prowadzonym przez Depozytariusza. Dokonanie

wpłat w formie Zdematerializowanych Papierów Wartościowych, pod rygorem odmowy

dokonania przydziału Jednostek Uczestnictwa, nie może naruszać postanowień art. 28, 29, 30, 38,

39, 40, 48, 49,50, 58, 59 oraz 60 Statutu.”

5. W Art. 20 ust. 6 Statutu lit. j) otrzymuje następujące brzmienie:

„j) ustalenie kosztów dotyczących likwidowanego Subfunduszu i należności likwidowanego

Subfunduszu, które to koszty i należności dotyczą całego Funduszu, następuje zgodnie z zasadą

określoną w art. 36 ust. 4, art. 46 ust. 4, art. 56 ust. 4 oraz art. 66 ust. 4 Statutu.”

6. Dodaje się sformułowanie: „Rozdział XV. Subfundusz CU Papierów Nieskarbowych”

7. Dodaje się Art. 63 – 66 w następującym brzmieniu:

Art. 63

Wysokość minimalnych wpłat tytułem nabycia Jednostek Uczestnictwa Subfunduszu CU

Papierów Nieskarbowych

Minimalna początkowa wpłata w środkach pieniężnych do Subfunduszu wynosi 1.000 złotych, a

każda następna wpłata w środkach pieniężnych nie może być niższa niż 100 złotych.

Art. 64

Wysokość opłaty manipulacyjnej dla Subfunduszu CU Papierów Nieskarbowych

Za zbycie Jednostek Uczestnictwa Subfunduszu Towarzystwo nie pobiera opłaty manipulacyjnej.

Art. 65

Dochody Subfunduszu CU Papierów Nieskarbowych

Wszelkie dochody Subfunduszu powiększają Wartość Aktywów Netto Subfunduszu. Subfundusz nie

będzie wypłacać Uczestnikom Funduszu kwot stanowiących dochody Subfunduszu bez odkupywania

Jednostek Uczestnictwa.

Art. 66

Koszty obciążające Subfundusz CU Papierów Nieskarbowych

1. Za zarządzanie Subfunduszem Towarzystwo pobiera z Aktywów Subfunduszu wynagrodzenie

(zwane dalej Wynagrodzeniem) maksymalnie do wysokości 1,5 % w skali roku naliczone od

średniej rocznej Wartości Aktywów Netto Subfunduszu.

2. Wynagrodzenie naliczane jest w każdym Dniu Wyceny i za każdy dzień w roku od wartości

Aktywów Netto Subfunduszu ustalonych w poprzednim Dniu Wyceny. Wynagrodzenie

rozliczane jest w okresach miesięcznych i płatne jest do 7 (siódmego) dnia roboczego

następnego miesiąca kalendarzowego.

3. Oprócz Wynagrodzenia Subfundusz pokrywa następujące koszty:

a) prowizje i opłaty za przechowywanie papierów wartościowych oraz otwarcie i

prowadzenie rachunków bankowych;

b) prowizje i opłaty związane z transakcjami kupna i sprzedaży papierów wartościowych i

praw majątkowych;

c) opłaty, prowizje i koszty związane z obsługą i spłatą zaciągniętych przez Subfundusz

pożyczek i kredytów bankowych;

d) podatki, taksy notarialne, opłaty sądowe i inne opłaty wymagane przez organy państwowe

i samorządowe, w tym opłaty za zezwolenia oraz rejestracyjne,

e) koszty likwidacji Funduszu, o których mowa w art. 21 ust. 7,

f) koszty likwidacji Subfunduszu, o których mowa w art. 20 ust. 8.

4. Koszty, o których mowa w ust. 3 pokrywane są z Aktywów Subfunduszu w następującej

wysokości:

a) w przypadku kosztów związanych bezpośrednio z funkcjonowaniem Subfunduszu – w

całości z Aktywów Subfunduszu;

b) w przypadku kosztów dotyczących całego Funduszu – proporcjonalnie do udziału

Wartości Aktywów Netto Subfunduszu w Wartości Aktywów Netto Funduszu według

stanu na Dzień Wyceny poprzedzający dzień ujęcia kosztów w księgach rachunkowych;

c) w przypadku kosztów, o których mowa w ust. 3 lit. b) i d) związanych z transakcjami

nabycia lub zbycia składników Aktywów Funduszu – w takim zakresie, w jakim dotyczą

proporcjonalnie nabywanych lub zbywanych składników Aktywów Subfunduszu;

d) w przypadku kosztów innych niż te, o których mowa w lit. a) – c) niniejszego ustępu,

dotyczących Subfunduszu CU Papierów Nieskarbowych oraz innych Subfunduszy –

proporcjonalnie do udziału Wartości Aktywów Netto Subfunduszu CU Papierów

Nieskarbowych w sumie Wartości Aktywów Netto Subfunduszu wszystkich Subfunduszy,

których koszt dotyczy według stanu na Dzień Wyceny poprzedzający dzień ujęcia

kosztów w księgach rachunkowych.

5. Towarzystwo pokrywa ze środków własnych, w tym z Wynagrodzenia, wszelkie pozostałe

koszty i wydatki związane z działalnością Subfunduszu, za wyjątkiem wymienionych w ust. 3,

w szczególności:

a) wynagrodzenie Depozytariusza za wycenę i przechowywanie Aktywów Subfunduszu;

b) opłaty dla Agenta Transferowego oraz koszty pokrywane na podstawie umowy o

świadczenie usług Agenta Transferowego;

c) koszty związane z prowadzeniem ksiąg rachunkowych i badaniem ksiąg Subfunduszu;

d) koszty doradztwa prawnego, podatkowego i innych usług;

e) koszty reklamy, promocji, dystrybucji oraz koszty przygotowania, druku i dystrybucji

materiałów informacyjnych i ogłoszeń, w tym wymaganych przepisami Ustawy.

Pokrycie kosztów, o których mowa w ust. 3 i 5, następuje w terminach wynikających z przepisów

prawa lub zawartych umów.”

Ww. zmiany Statutu CU SFIO wchodzą w życie z dniem ogłoszenia na stronach internetowych

www.cu.pl, tj. w dniu 17 kwietnia 2009 r.