Ogłoszenie o zmianach Statutu

Commercial Union Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego, z dnia 13 stycznia 2009 r.

Na podstawie:

1. art. 24 ust. 5 i ust. 8 pkt 1) ustawy z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach

inwestycyjnych (Dz.U. Nr 146, poz. 1546, ze zm.), zwanej dalej „ustawą”,

2. art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 4 września 2008 r. o zmianie ustawy o funduszach

inwestycyjnych, ustawy – Prawo bankowe oraz ustawy o nadzorze nad rynkiem

finansowym (Dz.U. Nr 231, poz. 1546),

3. Art. 18 ust. 2 lit. d) Statutu Commercial Union Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny

Otwarty („CU SFIO”), oraz

w związku z uwagami Komisji Nadzoru Finansowego z dnia 24 grudnia 2008 r. dotyczącymi

zmian Statutu CU SFIO objętych treścią ww. Ogłoszenia z dnia 14 października 2008 r.,

Commercial Union Polska – Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A., z siedzibą w

Warszawie, ul. Prosta 70 („Towarzystwo”), działając jako organ Commercial Union

Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego („CU SFIO”), wpisanego do rejestru

funduszy inwestycyjnych pod numerem RFi 419, informuje, że Uchwałą Nr 3/2009 z dnia 7

stycznia 2009 r., uchwalił zmiany niektórych postanowień Uchwały Nr 36/2008 z dnia 8

października 2008 r., które powodują niżej wskazane zmiany Statutu CU SFIO, które

wchodzą w życie w terminie 3 miesięcy od dnia dokonania niniejszego Ogłoszenia, czyli w

dniu 13 kwietnia 2009 r.:

1. Art. 59 ust. 3 Statutu otrzymuje następujące brzmienie:

„3. Subfundusz może lokować Aktywa Subfunduszu w certyfikaty inwestycyjne, jednostki

uczestnictwa funduszy inwestycyjnych oraz tytuły uczestnictwa w instytucjach wspólnego

inwestowania, mających siedzibą za granicą, których polityka inwestycyjna zakłada

lokowanie aktywów w nieskarbowe instrumenty o charakterze dłużnym lub pieniężnym”.

2. Art. 60 ust. 1 Statutu otrzymuje następujące brzmienie:

„1. Całkowita wartość lokat w nieskarbowe instrumenty rynku pieniężnego i nieskarbowe

dłużne papiery wartościowe łącznie z wartością jednostek uczestnictwa, certyfikatów

inwestycyjnych funduszy inwestycyjnych oraz tytułów uczestnictwa instytucji wspólnego

inwestowania mających siedzibą za granicą, o których mowa w art. 59 ust. 3 Statutu,

będzie nie niższa niż 70% i może wynieść 100% wartości Aktywów Subfunduszu.”

3. Art. 60 ust. 6 Statutu otrzymuje następujące brzmienie:

„6. Ograniczeń, o których mowa w ust. 2, nie stosuje się do papierów wartościowych

emitowanych, poręczonych lub gwarantowanych przez Skarb Państwa, Narodowy Bank

Polski, państwa należące do OECD albo międzynarodowe instytucje finansowe, których

członkiem jest Rzeczpospolita Polska lub co najmniej jedno z państw należących do

OECD.”

4. Art. 61 Statutu otrzymuje następujące brzmienie:

„Art.61

Dopuszczalna wartość kredytów i pożyczek zaciąganych lub udzielanych przez

Subfundusz CU Papierów Nieskarbowych

1. Subfundusz może zaciągać, wyłącznie w bankach krajowych, instytucjach kredytowych

lub bankach zagranicznych, pożyczki i kredyty o łącznej wysokości nieprzekraczającej

75 % wartości Aktywów Netto Subfunduszu w chwili zawarcia umowy pożyczki lub

kredytu.

2. Subfundusz nie może udzielać pożyczek pieniężnych, poręczeń lub gwarancji ani

emitować obligacji.

3. Subfundusz może udzielać innym podmiotom pożyczek, których przedmiotem są

papiery wartościowe wyłącznie w trybie określonym przepisami wydanymi na

podstawie art. 94 ust. 1 pkt 3 Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi.

4. Łączna wartość pożyczonych przez Subfundusz innym podmiotom papierów

wartościowych i papierów wartościowych tego samego emitenta będących w portfelu

inwestycyjnym Subfunduszu nie może przekroczyć limitu, o którym mowa w art. 60 ust.

2 i 3 Statutu.”

Pozostałe zmiany Statutu CU SFIO ogłoszone w dniu 14 października 2008 roku pozostają

aktualne i wchodzą w życie w dniu 14 stycznia 2009 r.

Ww. zmiany Statutu CU SFIO wchodzą w życie w terminie 3 miesięcy od dnia dokonania na

stronach internetowych www.cu.pl ogłoszenia o zmianach, tj. z dniem 13 kwietnia 2009 r.