Ogłoszenie o zmianach Statutu

Aviva Investors Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty, z dnia 10 sierpnia 2009 r.

Na podstawie art. 24 ust. 5 i ust. 8 pkt 2) ustawy z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach

inwestycyjnych (Dz.U. Nr 146, poz. 1546, ze zm. - „ustawa”), Aviva Investors Poland

Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych SA („Towarzystwo”), z siedzibą w Warszawie, ul.

Prosta Nr 70, działając jako organ Aviva Investors Specjalistycznego Funduszu

Inwestycyjnego Otwartego („SFIO”), wpisanego do rejestru funduszy inwestycyjnych pod

numerem RFi 419, informuje, że Uchwałą Nr 4/2009 z dnia 7 stycznia 2009 r., Zarząd

Towarzystwa uchwalił niżej wskazaną zmianę Statutu SFIO, która wchodzi w życie z dniem

dokonania niniejszego ogłoszenia, tj. z dniem 10 sierpnia 2009 r.

„Art. 20 ust. 6 lit. d) Statutu otrzymuje następujące brzmienie:

d) o rozpoczęciu likwidacji Towarzystwo ogłasza w sposób, o którym mowa w art. 18 ust. 2

Statutu. Ogłoszenie o otwarciu likwidacji Subfundusz będzie zawierać, między innymi,

wezwanie wierzycieli, których roszczenia nie wynikają z tytułu uczestnictwa w Subfunduszu,

do zgłaszania roszczeń likwidatorami wraz z oznaczeniem terminu, do których wierzyciele

powinni składać swoje roszczenia,”

Ww. zmiany Statutu SFIO wchodzą w życie z dniem ogłoszenia na stronach internetowych

www.avivainvestors.pl , tj. w dniu 10 sierpnia 2009 r.