Ogłoszenie o zmianach Statutu

Aviva Investors Fundusz Inwestycyjny Otwarty, z dnia 22 października 2010 r.

Na podstawie art. 24 ust. 5 i ust. 8 pkt 2) ustawy z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych

(Dz.U. Nr 146, poz. 1546, ze zm. - „ustawa”), Aviva Investors Poland Towarzystwo Funduszy

Inwestycyjnych SA („Towarzystwo”), z siedzibą w Warszawie, ul. Prosta Nr 70, działając jako organ

Aviva Investors Funduszu Inwestycyjnego Otwartego („Aviva Investors FIO”), wpisanego do rejestru

funduszy inwestycyjnych pod numerem RFi 261, informuje, że Uchwałą Nr 18/2010 z dnia 21

września 2010 r., Zarząd Towarzystwa uchwalił niżej wskazane zmiany Statutu Aviva Investors FIO,

które wchodzą w życie z dniem dokonania niniejszego ogłoszenia, tj. z dniem 22 października 2010 r.:

1. W Art. 4 Statutu po definicji „Ustawa o rachunkowości” dodaje się następującą

definicję:

„Ustawa o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy - Ustawa z dnia 16 listopada 2000 r. o

przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (j.t. Dz.U. z 2010 r. Nr 46, poz. 276);”

2. W Art. 7 Statutu:

a) ust. 4 zdanie drugie otrzymuje następujące brzmienie:

„Podpis mocodawcy powinien być poświadczony przez pracownika Dystrybutora,

pracownika podmiotu świadczącego usługi finansowe w rozumieniu Ustawy o

przeciwdziałaniu praniu pieniędzy albo notarialnie.’’

b) ust. 7 otrzymuje następujące brzmienie:

„Pełnomocnikowi nie przysługuje prawo udzielania dalszych pełnomocnictw, z

wyłączeniem pełnomocnictw udzielanych podmiotom świadczącym usługi finansowe w

rozumieniu Ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy, które mogą udzielać dalszych

pełnomocnictw swoim pracownikom.”

3. Art. 10 ust. 2 Statutu otrzymuje następujące brzmienie:

„2. Świadczenie dodatkowe, o którym mowa w ust. 1 przysługuje również Uczestnikom Funduszu

w ramach: Programów Emerytalnych, Pracowniczych Programów Oszczędnościowych lub

wyspecjalizowanych programów inwestowania o których mowa w art. 24, o ile łączna wartość

zainwestowanych środków pieniężnych odpowiednio w ramach danego Programu Emerytalnego,

Pracowniczego Programu Oszczędnościowego lub wyspecjalizowanego programu inwestowania,

spełnia warunki określone w ust. 3. W takich przypadkach zasady obliczania, wysokość i sposób

wypłaty świadczenia dodatkowego określa umowa zakładowa i umowa o wnoszenie przez

pracodawcę składek pracowników do funduszu inwestycyjnego (Program Emerytalny), umowa z

Funduszem (Pracowniczy Program Oszczędnościowy) lub umowa o uczestnictwo w danym

wyspecjalizowanym programie inwestowania.”

4. W Art. 11 Statutu ust. 6 zdanie drugie otrzymuje następujące brzmienie:

„Każdy ze spadkobierców może dokonać transferu Jednostek Uczestnictwa polegającego na

przeniesieniu Jednostek Uczestnictwa spadkodawcy na posiadane lub nowe konto spadkobiercy

Uczestnika w tym samym Subfunduszu (transfer spadkowy).”

5. W Art. 12 Statutu:

a) ust. 1 otrzymuje następujące brzmienie:

„1.Agent Obsługujący w imieniu Funduszu sporządza i przekazuje niezwłocznie, tj. nie później

niż w ciągu 7 dni, Uczestnikowi Funduszu pisemne potwierdzenie zbycia lub odkupienia

Jednostek Uczestnictwa przez Fundusz, chyba że Uczestnik Funduszu wyraził pisemną zgodę na

przekazywanie tych potwierdzeń przy użyciu innego nośnika informacji niż papier, w innych

terminach, na ich osobisty odbiór lub przekazywanie za pomocą poczty elektronicznej.”

b) ust. 2, 5 i 6 skreśla się,

c) ust. 3 otrzymuje następujące brzmienie:

„3. Umowy w ramach Programów Emerytalnych, Pracowniczych Programów Oszczędnościowych

lub regulamin uczestnictwa w wyspecjalizowanych programach inwestowania, o których mowa w

art. 24, mogą przewidywać inny sposób i terminy przekazywania potwierdzeń transakcji, o

których mowa w ust. 1, za pisemną zgodą Uczestnika Funduszu.”

Ww. zmiany Statutu Aviva Investors FIO wchodzą w życie z dniem ogłoszenia na stronach

internetowych www.avivainvestors.pl, tj. z dniem 22 października 2010 r.