Ogłoszenie o zmianach statutu

Aviva Investors Fundusz Inwestycyjny Otwarty, z dnia 28 kwietnia 2017 r.

Na podstawie art. 24 ust. 5 i ust. 8 pkt 1) ustawy z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi (jednolity tekst Dz.U. z 2016 r., poz. 1896 - „ustawa”), Aviva Investors Poland Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych SA („Towarzystwo”), z siedzibą w Warszawie, ul. Inflancka Nr 4b, działając jako organ Aviva Investors Funduszu Inwestycyjnego Otwartego („Aviva Investors FIO”), wpisanego do rejestru funduszy inwestycyjnych pod numerem RFi 261, informuje, że Uchwałą Nr 4/2017 z dnia 11 kwietnia 2017 r., Zarząd Towarzystwa uchwalił następujące zmiany Statutu Aviva Investors FIO:

1. W Art. 4 Statutu wykreśla się definicję „Kraje Wschodzące”.

2. W art. 111 ust. 1-3 Statutu otrzymują następujące brzmienie:

1. „W ramach limitów, o których mowa w art. 114 ust.1-3,Subfundusz lokuje Aktywa Subfunduszu głównie w akcje  spółek z siedzibą w krajach europejskich oraz w tytuły uczestnictwa emitowane przez fundusze zagraniczne lub przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą, które inwestują głównie w akcje spółek z siedzibą w krajach europejskich.

2. Proporcje między lokatami Aktywów Subfunduszu w akcjach poszczególnych spółek, tytułami uczestnictwa emitowanymi przez poszczególne fundusze zagraniczne lub instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą, dłużnymi papierami wartościowymi i instrumentami rynku pieniężnego, w ramach limitów, o których mowa w art. 114 ust. 1 - 3, uzależnione są od decyzji podejmowanych przez Subfundusz na podstawie analizy prognozowanej sytuacji na poszczególnych rynkach akcji i rynkach finansowych instrumentów dłużnych oraz możliwości wzrostu wartości rynkowej poszczególnych papierów wartościowych lub tytułów uczestnictwa.

3. Analiza bieżącej i prognozowanej sytuacji na rynkach akcji służąca podjęciu decyzji o alokacji środków i doborze akcji oraz tytułów przez fundusze zagraniczne lub przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą będzie obejmowała:

a) ocenę polityki inwestycyjnej przyjętej i realizowanej przez poszczególne fundusze zagraniczne lub przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą;

b) ocenę możliwości wzrostu cen i ryzyka spadku cen papierów wartościowych oraz tytułów uczestnictwa emitowanych przez fundusze zagraniczne lub przez instytucje wspólnego inwestowania na poszczególnych rynkach;

c) analizę fundamentalną uwzględniającą obecną i prognozowaną sytuację ekonomiczno – finansową i pozycję rynkową poszczególnych spółek;

d) ocenę poziomu wyceny rynkowej na poszczególnych rynkach oraz dotyczącą poszczególnych spółek;

e) ocenę ryzyk braku płynności papierów wartościowych lub tytułów uczestnictwa , zmienności ich cen oraz niewypłacalności emitentów.”

3. W art. 114 ust. 2 Statutu otrzymuje następujące brzmienie:

„2. Subfundusz będzie dążył do tego, aby co najmniej 75% wartości portfela akcji oraz tytułów uczestnictwa emitowanych  przez fundusze zagraniczne lub przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą Subfunduszu stanowiły akcje spółek z siedzibą w krajach europejskich  oraz tytuły uczestnictwa emitowane przez fundusze zagraniczne lub przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą, które inwestują głównie w akcje spółek z siedzibą w krajach europejskich. Dominujący udział portfela Subfunduszu ulokowanego w tytułach uczestnictwa emitowanych przez fundusze zagraniczne lub przez instytucje wspólnego inwestowania mogą stanowić tytuły uczestnictwa funduszy zagranicznych Grupy Aviva.”

4. 155 ust. 1 – 3 Statutu otrzymują następujące brzmienie:

„1. w ramach limitów, o których mowa w art. 159 ust  1 i 3, Subfundusz lokuje Aktywa Subfunduszu głównie w tytuły uczestnictwa emitowane przez fundusze zagraniczne lub przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą, które lokują swoje aktywa głównie w akcjach lub bezpośrednio w akcje. Portfel akcji Subfunduszu w ramach inwestycji bezpośrednich lub pośrednio poprzez tytuły uczestnictwa  jest szeroko zdywersyfikowany geograficznie i obejmuje akcje spółek  z siedzibami  w krajach rozwiniętych  i rozwijających się.

  1. Proporcje między lokatami Aktywów Subfunduszu w tytułach uczestnictwa emitowanych przez poszczególne fundusze zagraniczne lub instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą, w akcjach poszczególnych spółek, dłużnych papierach wartościowych i instrumentach rynku pieniężnego, w ramach limitów, o których mowa w art. 159 ust. 1 i 3, uzależnione są od decyzji podejmowanych przez Subfundusz na podstawie analizy prognozowanej sytuacji na poszczególnych rynkach akcji i rynkach finansowych instrumentów dłużnych oraz możliwości wzrostu wartości rynkowej poszczególnych papierów wartościowych lub tytułów uczestnictwa.
  2. Analiza bieżącej i prognozowanej sytuacji na rynkach akcji służąca podjęciu decyzji o alokacji środków i doborze akcji oraz tytułów uczestnictwa o charakterze akcyjnym emitowanych przez fundusze zagraniczne lub przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą będzie obejmowała:

a) ocenę polityki inwestycyjnej przyjętej i realizowanej przez poszczególne fundusze zagraniczne lub przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą;

b) ocenę możliwości wzrostu cen i ryzyka spadku cen papierów wartościowych oraz tytułów uczestnictwa emitowanych przez fundusze zagraniczne lub przez instytucje wspólnego inwestowania na poszczególnych rynkach;

c) analizę fundamentalną uwzględniającą obecną i prognozowaną sytuację ekonomiczno – finansową i pozycję rynkową poszczególnych spółek;

d) ocenę poziomu wyceny rynkowej na poszczególnych rynkach oraz dotycząca poszczególnych spółek,

e) ocenę ryzyk braku płynności papierów wartościowych lub tytułów uczestnictwa , zmienności ich cen oraz niewypłacalności emitentów.”

5. W art. 159 ust. 1-2 Statutu otrzymują następujące brzmienie:

„1. Całkowita wartość lokat w akcjach oraz w tytułach uczestnictwa emitowanych przez fundusze zagraniczne lub przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą, które inwestują głównie w akcje, będzie wynosiła nie mniej niż 60 % i może wynieść 100 %wartości Aktywów Subfunduszu.

  1. Dominujący udział portfela Subfunduszu ulokowanego w tytułach uczestnictwa emitowanych przez fundusze zagraniczne lub przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą, mogą stanowić tytuły uczestnictwa funduszy zagranicznych Grupy Aviva.”

 Ww. zmiany Statutu Aviva Investors FIO wchodzą w życie z dniem 28 lipca 2017 r.