Ogłoszenie o zmianach Statutu

Aviva Investors Fundusz Inwestycyjny Otwarty Aktywnej Alokacji, z dnia 22 października 2010 r.

Na podstawie art. 24 ust. 5 i ust. 8 pkt 2) ustawy z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych

(Dz.U. Nr 146, poz. 1546, ze zm. - „ustawa”), Aviva Investors Poland Towarzystwo Funduszy

Inwestycyjnych SA („Towarzystwo”), z siedzibą w Warszawie, ul. Prosta Nr 70, działając jako organ

Aviva Investors Funduszu Inwestycyjnego Otwartego Aktywnej Alokacji („Aviva Investors FIO

Aktywnej Alokacji”), wpisanego do rejestru funduszy inwestycyjnych pod numerem RFi 175,

informuje, że Uchwałą Nr 19/2010 z dnia 21 września 2010 r., Zarząd Towarzystwa uchwalił niżej

wskazane zmiany Statutu Aviva Investors FIO Aktywnej Alokacji, które wchodzą w życie z dniem

dokonania niniejszego ogłoszenia, tj. z dniem 22 października 2010 r.:

1. W Art. 2 Statutu po definicji „Ustawa o rachunkowości” dodaje się następującą

definicję:

„Ustawa o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy - Ustawa z dnia 16 listopada 2000 r. o

przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (j.t. Dz.U. z 2010 r. Nr 46, poz. 276);”

2. W Art. 10 Statutu ust. 6 zdanie drugie otrzymuje następujące brzmienie:

„Każdy ze spadkobierców może dokonać transferu Jednostek Uczestnictwa polegającego na

przeniesieniu Jednostek Uczestnictwa spadkodawcy na posiadane lub nowe konto spadkobiercy

Uczestnika w Funduszu (transfer spadkowy).”

3. W Art. 12 Statutu:

a) ust. 4 zdanie drugie otrzymuje następujące brzmienie:

„Podpis mocodawcy powinien być poświadczony przez pracownika Dystrybutora,

pracownika podmiotu świadczącego usługi finansowe w rozumieniu Ustawy o

przeciwdziałaniu praniu pieniędzy albo notarialnie.’’

b) ust. 7 otrzymuje następujące brzmienie:

„Pełnomocnikowi nie przysługuje prawo udzielania dalszych pełnomocnictw, z

wyłączeniem pełnomocnictw udzielanych podmiotom świadczącym usługi finansowe w

rozumieniu Ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy, które mogą udzielać dalszych

pełnomocnictw swoim pracownikom.”

4. W Art. 16 Statutu dodaje się ust. 13-16 w następującym brzmieniu:

„13. Agent Obsługujący w imieniu Funduszu sporządza i przekazuje niezwłocznie, tj. nie później niż

w ciągu 7 dni, Uczestnikowi Funduszu pisemne potwierdzenie zbycia lub odkupienia Jednostek

Uczestnictwa przez Fundusz, chyba że Uczestnik Funduszu wyraził pisemną zgodę na przekazywanie

tych potwierdzeń przy użyciu innego nośnika informacji niż papier, w innych terminach, na ich

osobisty odbiór lub przekazywanie za pomocą poczty elektronicznej.

14. Umowy w ramach Programów Emerytalnych, Pracowniczych Programów Oszczędnościowych lub

regulamin uczestnictwa w wyspecjalizowanych programach inwestowania, o których mowa w art. 24

mogą przewidywać inny sposób i terminy przekazywania potwierdzeń transakcji, o których mowa w

ust. 13, za pisemną zgodą Uczestnika Funduszu.

15.Potwierdzenie zawiera co najmniej:

a) dane identyfikujące Uczestnika Funduszu, w tym numer Uczestnika Funduszu w Rejestrze;

b) datę wystawienia;

c) nazwę Funduszu;

d) datę zbycia lub odkupienia Jednostek Uczestnictwa;

e) podawaną z dokładnością przynajmniej do trzech miejsc po przecinku, liczbę zbytych lub

odkupionych Jednostek Uczestnictwa oraz ich wartość;

f) liczbę Jednostek Uczestnictwa posiadanych przez Uczestnika Funduszu po ostatnim

zleceniu zbycia lub odkupienia.

16.Uczestnik Funduszu niezwłoczne poinformuje Fundusz o wszelkich niezgodnościach danych

zawartych w treści potwierdzenia ze stanem faktycznym.”

5. Art. 28 ust. 2 Statutu otrzymuje następujące brzmienie:

„2. Świadczenie dodatkowe, o którym mowa w ust. 1 przysługuje również Uczestnikom Funduszu w

ramach: Programów Emerytalnych, Pracowniczych Programów Oszczędnościowych lub

wyspecjalizowanych programów inwestowania o których mowa w art. 24, o ile łączna wartość

zainwestowanych środków pieniężnych odpowiednio w ramach danego Programu Emerytalnego,

Pracowniczego Programu Oszczędnościowego lub wyspecjalizowanego programu inwestowania,

spełnia warunki określone w ust. 3. W takich przypadkach zasady obliczania, wysokość i sposób

wypłaty świadczenia dodatkowego określa umowa zakładowa i umowa o wnoszenie przez pracodawcę

składek pracowników do funduszu inwestycyjnego (Program Emerytalny), umowa z Funduszem

(Pracowniczy Program Oszczędnościowy) lub umowa o uczestnictwo w danym wyspecjalizowanym

programie inwestowania.”

Ww. zmiany Statutu Aviva Investors FIO Aktywnej Alokacji wchodzą w życie z dniem ogłoszenia na

stronach internetowych www.avivainvestors.pl, tj. z dniem 22 października 2010 r.