Ogłoszenie o zmianach Statutu

Aviva Investors Fundusz Inwestycyjny Otwarty Aktywnej Alokacji, z dnia 10 maja 2010 r.

Na podstawie art. 24 ust. 5 i ust. 8 pkt 2) ustawy z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych

(Dz.U. Nr 146, poz. 1546, ze zm. - „ustawa”), Aviva Investors Poland Towarzystwo Funduszy

Inwestycyjnych SA („Towarzystwo”), z siedzibą w Warszawie, ul. Prosta Nr 70, działając jako organ

Aviva Investors Funduszu Inwestycyjnego Otwartego Aktywnej Alokacji („Aviva Investors FIO

Aktywnej Alokacji”), wpisanego do rejestru funduszy inwestycyjnych pod numerem RFi 175,

informuje, że Uchwałą Nr 4/2010 z dnia 4 marca 2010 r., Zarząd Towarzystwa uchwalił niżej

wskazane zmiany Statutu Aviva Investors FIO Aktywnej Alokacji, które wchodzą w życie z dniem

dokonania niniejszego ogłoszenia, tj. z dniem 10 maja 2010 r.

1. W Art. 2 Statutu po definicji „Program Emerytalny” dodaje się następującą definicję:

„Pracowniczy Program Oszczędnościowy - program organizowany przez pracodawcę dla

wszystkich lub wybranych pracowników, umożliwiający gromadzenie oraz lokowanie środków

pieniężnych finansowanych przez pracodawcę w Funduszu, z przeznaczeniem ich na wypłatę

pracownikom, niebędący Programem Emerytalnym. W ramach Pracowniczego Programu

Oszczędnościowego środki pieniężne mogą być również wpłacane przez pracowników, będących

jego Uczestnikami. W ramach Pracowniczego Programu Oszczędnościowego konto Uczestnika

może zostać otwarte również dla pracodawcy uczestników Pracowniczego Programu

Oszczędnościowego;”

2. W Art. 10 ust. 6 Statutu na końcu dodaje się następujące postanowienie:

„Każdy ze spadkobierców, będący jednocześnie Uczestnikiem Funduszu, może przenieść

odziedziczone Jednostki Uczestnictwa na posiadane lub nowe konto w Subfunduszu (transfer

spadkowy).”

3. W Art. 19 ust. 5 Statutu postanowienie oznaczone literą a) otrzymuje następujące

brzmienie:

„a) wyspecjalizowanych programów inwestowania, o których mowa w art. 24, w tym w ramach

Programów Emerytalnych lub Pracowniczych Programów Oszczędnościowych;”

4. W Art. 24 ust. 2 Statutu na końcu dodaje się następujące postanowienie:

„Warunki uczestnictwa w wyspecjalizowanych programach inwestowania będących

Pracowniczymi Programami Oszczędnościowymi określa umowa z Funduszem oraz ustalenia

pomiędzy Uczestnikiem Funduszu a pracodawcą.”

5. Art. 25 Statutu otrzymuje następujące brzmienie:

„Art. 25

Sprzeczność złożonych zleceń

W przypadku otrzymania przez Agenta Obsługującego sprzecznych zleceń, dotyczących tego samego

konta Rejestrze Uczestników Funduszu, są one realizowane w kolejności ich składania, a przy braku

możliwości ustalenia kolejności w następujący sposób: blokada Jednostek Uczestnictwa zapisanych na

koncie w Rejestrze Uczestników Funduszu i odwołanie pełnomocnictwa jest wykonywane w

pierwszej kolejności.

Pozostałe zlecenia wykonywane są w następującym porządku: nabycie, transfer spadkowy, Konwersja

i odkupienie Jednostek Uczestnictwa.”

6. Art. 28 ust. 2 Statutu otrzymuje następujące brzmienie:

„2. Świadczenie dodatkowe, o którym mowa w ust. 1 przysługuje również Uczestnikom Funduszu

w ramach Programów Emerytalnych lub Pracowniczych Programów Oszczędnościowych, o ile

łączna wartość zainwestowanych środków pieniężnych w ramach danego Programu Emerytalnego

lub Pracowniczego Programu Oszczędnościowego spełnia warunki określone w ust. 3. W takich

przypadkach zasady obliczania, wysokość i sposób wypłaty świadczenia dodatkowego określa

umowa zakładowa i umowa o wnoszenie przez pracodawcę składek pracowników do funduszu

inwestycyjnego (Program Emerytalny) lub umowa z Funduszem (Pracowniczy Program

Oszczędnościowy).”

7. Dotychczasowe ustępy 2 – 6 Art. 28 Statutu otrzymują odpowiednio oznaczenia jako

ustępy 3 – 7.”

Ww. zmiany Statutu Aviva Investors FIO Aktywnej Alokacji wchodzą w życie z dniem ogłoszenia na

stronach internetowych www.avivainvestors.pl, tj. z dniem 10 maja 2010 r.