Ogłoszenie o zmianach Statutu

Aviva Investors Fundusz Inwestycyjny Otwarty, z dnia 10 maja 2010 r.

Na podstawie art. 24 ust. 5, ust. 6 pkt 2) i ust. 8 pkt 2) ustawy z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach

inwestycyjnych (Dz.U. Nr 146, poz. 1546, ze zm. - „ustawa”), Aviva Investors Poland Towarzystwo

Funduszy Inwestycyjnych SA („Towarzystwo”), z siedzibą w Warszawie, ul. Prosta Nr 70, działając

jako organ Aviva Investors Funduszu Inwestycyjnego Otwartego („Aviva Investors FIO”), wpisanego

do rejestru funduszy inwestycyjnych pod numerem RFi 261, informuje, że:

I. Uchwałą Nr 21/2009 z dnia 11 sierpnia 2009 r., Uchwałą Nr 1/2010 z dnia 15 lutego

2010 r. i Uchwałą Nr 3/2010 z dnia 4 marca 2010 r., Zarząd Towarzystwa uchwalił

niżej wskazane zmiany Statutu Aviva Investors FIO, które wchodzą w życie z dniem

dokonania niniejszego ogłoszenia, tj. z dniem 10 maja 2010 r.;

II. Na zmiany Statutu Aviva Investors FIO określone w pkt 12 poniżej (dotyczącym

utworzenia nowego Subfunduszu Aviva Investors Optymalnego Wzrostu), Komisja

Nadzoru Finansowego wydała zezwolenie w Decyzji Nr

DFL/4032/138/19/09/10/VI/U/14-7-1/MG z dnia 26 lutego 2010 r.

1. W Art. 4 Statutu po definicji „Program Emerytalny” dodaje się następującą definicję:

„Pracowniczy Program Oszczędnościowy - program organizowany przez pracodawcę dla

wszystkich lub wybranych pracowników, umożliwiający gromadzenie oraz lokowanie środków

pieniężnych finansowanych przez pracodawcę w Funduszu, z przeznaczeniem ich na wypłatę

pracownikom, niebędący Programem Emerytalnym. W ramach Pracowniczego Programu

Oszczędnościowego środki pieniężne mogą być również wpłacane przez pracowników, będących

jego Uczestnikami. W ramach Pracowniczego Programu Oszczędnościowego konto Uczestnika

może zostać otwarte również dla pracodawcy uczestników Pracowniczego Programu

Oszczędnościowego;”

2. W Art. 5 Statutu wprowadza się następujące zmiany:

a) w ust. 1 dodaje się, co następuje:

„k) Aviva Investors Optymalnego Wzrostu”

b) ust. 4 otrzymuje następujące brzmienie:

„4. Postanowienie ust. 3 stosuje się również do tworzenia Subfunduszy, o których mowa w

ust. 1 lit. g)-k)”

3. Art. 9 Statutu otrzymuje następujące brzmienie:

„W przypadku otrzymania przez Agenta Obsługującego sprzecznych zleceń, dotyczących tego

samego konta w Subrejestrze Uczestnika Funduszu są one realizowane w kolejności ich składania,

a przy braku możliwości ustalenia kolejności w następujący sposób: blokada Jednostek

Uczestnictwa zapisanych na koncie w Subrejestrze i odwołanie pełnomocnictwa jest wykonywane

w pierwszej kolejności.

Pozostałe zlecenia wykonywane są w następującym porządku: nabycie, transfer spadkowy,

Zamiana, Konwersja i odkupienie Jednostek Uczestnictwa.”

4. Art. 10 ust. 2 Statutu otrzymuje następujące brzmienie:

„2. Świadczenie dodatkowe, o którym mowa w ust. 1 przysługuje również Uczestnikom Funduszu

w ramach Programów Emerytalnych lub Pracowniczych Programów Oszczędnościowych, o ile

łączna wartość zainwestowanych środków pieniężnych w ramach danego Programu Emerytalnego

lub Pracowniczego Programu Oszczędnościowego spełnia warunki określone w ust. 3. W takich

przypadkach zasady obliczania, wysokość i sposób wypłaty świadczenia dodatkowego określa

umowa zakładowa i umowa o wnoszenie przez pracodawcę składek pracowników do funduszu

inwestycyjnego (Program Emerytalny) lub umowa z Funduszem (Pracowniczy Program

Oszczędnościowy).”

5. W Art. 11 ust. 6 Statutu na końcu dodaje się następujące postanowienie:

„Każdy ze spadkobierców, będący jednocześnie Uczestnikiem Funduszu, może przenieść

odziedziczone Jednostki Uczestnictwa na posiadane lub nowe konto w Subfunduszu (transfer

spadkowy).”

6. Art. 16 ust. 6 Statutu otrzymuje następujące brzmienie:

„6. Wysokość minimalnych wpłat tytułem nabycia Jednostek Uczestnictwa dla poszczególnych

Subfunduszy określają art.: 40,49, 58, 67, 76, 85, 95, 106, 116, 126 i 138 Statutu.”

7. Art. 19a Statutu otrzymuje następujące brzmienie:

„Fundusz może zawiesić zbywanie Jednostek Uczestnictwa Subfunduszu Aviva Investors Małych

Spółek, Subfunduszu Aviva Investors Nowych Spółek i Subfunduszu Aviva Investors

Optymalnego Wzrostu na zasadach szczegółowo określonych w prospekcie informacyjnym

Funduszu.

Fundusz może wznowić zbywanie Jednostek Uczestnictwa Subfunduszu Aviva Investors Małych

Spółek, Subfunduszu Aviva Investors Nowych Spółek i Subfunduszu Aviva Investors

Optymalnego Wzrostu, na zasadach określonych w art. 99, art. 130 i art. 142 Statutu.”

8. Art. 20 ust. 2 Statutu otrzymuje następujące brzmienie:

„2. Maksymalne stawki opłaty manipulacyjnej za zbywanie Jednostek Uczestnictwa dla każdego z

Subfunduszy określają art.: 50, 59, 68, 77, 86, 96, 107, 117, 127 i 139 Statutu”.

9. W Art. 23 ust. 4 Statutu postanowienie oznaczone literą a) otrzymuje następujące

brzmienie:

„a) wyspecjalizowanych programów inwestowania, o których mowa w art. 24, w tym w ramach

Programów Emerytalnych lub Pracowniczych Programów Oszczędnościowych;”

10. W Art. 24 ust. 2 Statutu na końcu dodaje się następujące postanowienie:

„Warunki uczestnictwa w wyspecjalizowanych programach inwestowania będących

Pracowniczymi Programami Oszczędnościowymi określa umowa z Funduszem oraz ustalenia

pomiędzy Uczestnikiem Funduszu a pracodawcą.”

11. Art. 28 ust. 6 lit. j) Statutu otrzymuje następujące brzmienie:

„j)ustalenie kosztów dotyczących likwidowanego Subfunduszu i należności likwidowanego

Subfunduszu, które to koszty i należności dotyczą całego Funduszu, następuje zgodnie z zasadą

określoną w art. 43 ust. 4, art. 52 ust. 4, art. 61 ust. 4, art. 70 ust. 4, art. 79 ust. 4, art. 88 ust. 4, art.

98 ust. 4, art. 109 ust. 4, art. 119 ust. 4, art. 129 ust. 4 i art. 141 ust. 8 Statutu.”

12. Dodaje się Rozdział XXIII Statutu w następującym brzmieniu:

„Rozdział XXIII.

Subfundusz Aviva Investors Optymalnego Wzrostu

Art. 131

Cel inwestycyjny Subfunduszu Aviva Investors Optymalnego Wzrostu

1. Celem inwestycyjnym Subfunduszu jest długoterminowy wzrost wartości Aktywów

Subfunduszu w wyniku wzrostu wartości lokat.

2. Subfundusz nie gwarantuje osiągnięcia celu określonego w ust.1.

Art. 132

Kryteria doboru lokat Subfunduszu Aviva Investors Optymalnego Wzrostu

1. Ekspozycja netto Subfunduszu dotycząca akcji oraz proporcje między lokatami Aktywów

Subfunduszu w akcje, dłużne papiery wartościowe i instrumenty rynku pieniężnego, w ramach

limitów, o których mowa w art. 136 ust. 1 - 3, uzależnione są od decyzji podejmowanych

przez Subfundusz na podstawie analizy możliwości wzrostu lub spadku wartości rynkowej

poszczególnych papierów wartościowych oraz indeksów giełdowych rynków akcji, a także

analizy bieżącej i prognozowanej sytuacji na rynku akcji i rynku finansowych instrumentów

dłużnych. Ekspozycja netto Subfunduszu dotycząca akcji oznacza odniesioną do Wartości

Aktywów Netto Subfunduszu wartość akcji powiększoną o wartość instrumentów bazowych

otwartych długich pozycji w instrumentach pochodnych dotyczących akcji i indeksów

giełdowych oraz pomniejszoną o wartość instrumentów bazowych otwartych krótkich pozycji

w instrumentach pochodnych dotyczących akcji i indeksów giełdowych.

2. Analiza bieżącej i prognozowanej sytuacji na rynku akcji służąca podjęciu decyzji o alokacji

środków, doborze akcji oraz poziomie ekspozycji netto Subfunduszu dotyczącej akcji, o

której mowa w ust.1 będzie obejmowała:

a) ocenę możliwości spadku lub wzrostu cen papierów wartościowych oraz wartości

indeksów giełdowych dotyczących rynków akcji;

b) analizę fundamentalną uwzględniającą obecną i prognozowaną sytuację ekonomiczno –

finansową i pozycję rynkową poszczególnych spółek;

c) ocenę poziomu wyceny rynkowej;

d) ocenę ryzyk braku płynności papierów wartościowych, instrumentów pochodnych,

zmienności ich cen oraz niewypłacalności emitentów.

3. Analiza sytuacji na rynku dłużnych papierów wartościowych i instrumentów rynku pieniężnego

służąca podjęciu decyzji o alokacji środków oraz doborze dłużnych papierów wartościowych i

instrumentów rynku pieniężnego będzie obejmowała:

a) ocenę sytuacji gospodarczej kraju;

b) ocenę ryzyka spadku wartości rynkowej papierów wartościowych i instrumentów rynku

pieniężnego;

c) ocenę możliwości wzrostu cen papierów wartościowych i instrumentów rynku

pieniężnego;

d) ocenę bieżącego i prognozowanego poziomu rynkowych stóp procentowych oraz inflacji;

e) ocenę ryzyk braku płynności papierów wartościowych i instrumentów rynku pieniężnego,

zmienności ich cen oraz niewypłacalności emitentów.

Art. 133

Warunki dokonywania lokat Subfunduszu Aviva Investors Optymalnego Wzrostu

Aktywa Subfunduszu mogą być lokowane w kategorie lokat określone w niniejszym Rozdziale, pod

warunkiem, że lokaty te spełniają kryteria, warunki, zasady dywersyfikacji i ograniczenia

inwestycyjne określone w Statucie oraz w Ustawie i innych obowiązujących przepisach prawa.

Art. 134

Rodzaje papierów wartościowych i innych praw majątkowych będących przedmiotem lokat

Subfunduszu Aviva Investors Optymalnego Wzrostu

1. Subfundusz może lokować Aktywa Subfunduszu wyłącznie w następujące kategorie lokat:

a) papiery wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub

Narodowy Bank Polski, papiery wartościowe i instrumenty rynku pieniężnego

dopuszczone do obrotu na rynku regulowanym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej

lub w państwie członkowskim, na Rynku Zorganizowanym niebędącym rynkiem

regulowanym w Rzeczypospolitej Polskiej lub innym państwie członkowskim, a także

dopuszczone do obrotu na niżej wymienionych Rynkach Zorganizowanych w państwach

należących do OECD, innych niż Rzeczpospolita Polska i państwo członkowskie:

- USA- NYSE (New York Stock Exchange),

- Japonia – TSE (Tokyo Stock Exchange),

- Szwajcaria – SWX (Swiss Exchange),

- Turcja – ISE (Istanbul Stock Exchange).

b) papiery wartościowe i instrumenty rynku pieniężnego będące przedmiotem oferty

publicznej, jeżeli warunki emisji lub pierwszej oferty publicznej zakładają złożenie

wniosku o dopuszczenie do obrotu na rynku regulowanym, o którym mowa w lit a) oraz

gdy dopuszczenie do tego obrotu jest zapewnione w okresie nie dłuższym niż rok od dnia,

w którym po raz pierwszy nastąpi zaoferowanie tych papierów lub instrumentów;

c) depozyty w bankach krajowych lub instytucjach kredytowych, o terminie zapadalności nie

dłuższym niż rok, płatne na żądanie lub które można wycofać przed terminem

zapadalności z zastrzeżeniem ust. 3;

d) instrumenty rynku pieniężnego inne niż określone w lit a) i b), jeżeli instrumenty te lub

ich emitent podlegają regulacjom mającym na celu ochronę inwestorów i oszczędności

oraz są:

− emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa, Narodowy Bank

Polski, jednostkę samorządu terytorialnego, właściwe centralne, regionalne lub

lokalne władze publiczne państwa członkowskiego, albo przez bank centralny

państwa członkowskiego, Europejski Bank Centralny, Unię Europejską lub

Europejski Bank Inwestycyjny, państwo inne niż państwo członkowskie, albo, w

przypadku państwa federalnego, przez jednego z członków federacji, albo przez

organizację międzynarodową, do której należy co najmniej jedno państwo

członkowskie, lub

− emitowane, poręczone lub gwarantowane przez podmiot podlegający nadzorowi

właściwego organu nadzoru nad rynkiem finansowym, zgodnie z kryteriami

określonymi prawem wspólnotowym, albo przez podmiot podlegający i stosujący

się do zasad, które są co najmniej tak rygorystyczne, jak określone prawem

wspólnotowym, lub

− emitowane przez podmiot, którego papiery wartościowe są w obrocie na rynku

regulowanym, o którym mowa w lit. a);

e) papiery wartościowe i instrumenty rynku pieniężnego, inne niż określone w lit a), b) i d), z

tym że łączna wartość tych lokat nie może przewyższyć 10% wartości Aktywów

Subfunduszu;

f) jednostki uczestnictwa w funduszach inwestycyjnych otwartych mających siedzibę na

terytorium Rzeczpospolitej Polskiej;

g) tytuły uczestnictwa emitowane przez fundusze zagraniczne;

h) tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę

za granicą, jeżeli:

− instytucje te oferują publicznie tytuły uczestnictwa i umarzają je na żądanie

uczestnika,

− instytucje te podlegają nadzorowi właściwego organu nadzoru nad rynkiem

finansowym lub kapitałowym państwa członkowskiego lub państwa należącego do

OECD oraz zapewniona jest, na zasadzie wzajemności, współpraca Komisji z tym

organem,

− ochrona posiadaczy tytułów uczestnictwa tych instytucji jest taka sama jak

posiadaczy jednostek uczestnictwa funduszy inwestycyjnych otwartych, w

szczególności instytucje te stosują ograniczenia inwestycyjne co najmniej takie, jak

określone w Rozdziale 1 Działu V Ustawy,

− instytucje te są obowiązane do sporządzania rocznych i półrocznych sprawozdań

finansowych.

2. Subfundusz może dokonywać lokat, o których mowa w ust. 1 lit. f) – h) pod warunkiem, że nie

więcej niż 10% wartości aktywów tych funduszy inwestycyjnych otwartych, funduszy

zagranicznych lub instytucji może być, zgodnie z ich statutem lub regulaminem, zainwestowana

łącznie w jednostki uczestnictwa innych funduszy inwestycyjnych otwartych oraz tytuły

uczestnictwa innych funduszy zagranicznych i instytucji wspólnego inwestowania.

3. Subfundusz utrzymuje część Aktywów Subfunduszu na pieniężnych rachunkach bankowych w

zakresie niezbędnym do zaspokojenia bieżących zobowiązań Subfunduszu.

4. Za zgodą Komisji Subfundusz może lokować Aktywa Subfunduszu w depozyty w bankach

zagranicznych pod warunkiem, że bank ten podlega nadzorowi właściwego organu nadzoru nad

rynkiem finansowym w zakresie, co najmniej takim, jak określony w prawie wspólnotowym.

5. Lokowanie w papiery wartościowe lub instrumenty rynku pieniężnego będące przedmiotem

obrotu na Rynku Zorganizowanym, oraz w papiery wartościowe i instrumenty rynku

pieniężnego, których dopuszczenie do takiego obrotu jest zapewnione, w państwie innym niż

Rzeczpospolita Polska, państwo członkowskie lub państwo należące do OECD, wymaga

uzyskania zgody Komisji na dokonywanie lokat na określonej giełdzie lub rynku.

Art. 135

Lokaty Subfunduszu Aviva Investors Optymalnego Wzrostu w instrumenty pochodne

1. Subfundusz może zawierać umowy mające za przedmiot instrumenty pochodne dopuszczone

do obrotu na rynku regulowanym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub w państwie

członkowskim, a także na Rynku Zorganizowanym niebędącym rynkiem regulowanym w

Rzeczypospolitej Polskiej lub w innym państwie członkowskim oraz na następujących

Rynkach Zorganizowanych w państwach należących do OECD innych niż Rzeczpospolita

Polska i państwa członkowskie:

- AMEX (American Stock & Option Exchange),USA,

- CME Group, A CME/Chicago Board of Trade Company, USA,

- CBOE (Chicago Board Options Exchange), USA,

- EURONEXT.LIFFE, USA,

- Hong Kong Futures Exchange, Chiny,

- Singapore Exchange, Singapur,

- Osaka Securities Exchange, Japonia,

- EUREX Niemcy.

2. Subfundusz może zawierać umowy, o których mowa w ust. 1, pod warunkiem, że:

a) zawarcie umowy jest zgodne z celem inwestycyjnym Subfunduszu,

b) umowa ma na celu zapewnienie sprawnego zarządzania portfelem

inwestycyjnym Subfunduszu, w tym realizację przyjętej strategii

inwestycyjnej lub ograniczenie ryzyka inwestycyjnego związanego ze zmianą:

- kursów, cen lub wartości papierów wartościowych i instrumentów rynku pieniężnego

posiadanych przez Subfundusz albo papierów wartościowych i instrumentów rynku

pieniężnego, które Subfundusz zamierza nabyć w przyszłości, w tym umowa pozwala na

przeniesienie ryzyka kredytowego związanego z tym instrumentami finansowymi,

- kursów walut w związku z lokatami Subfunduszu,

- wysokości stóp procentowych w związku z lokatami w depozyty, dłużne papiery

wartościowe i instrumenty rynku pieniężnego oraz aktywami utrzymywanymi na

zaspokojenie bieżących zobowiązań Subfunduszu,

c) bazę instrumentów pochodnych, w tym niewystandaryzowanych

instrumentów pochodnych, stanowią instrumenty finansowe, o których mowa

w art. 134 ust. 1 lit.a), b) i d) Statutu, stopy procentowe, kursy walut lub

indeksy, oraz

d) wykonanie nastąpi przez dostawę instrumentów finansowych, o których mowa

w art. 134 ust. 1 lit. a)-e), lub przez rozliczenie pieniężne.

3. Subfundusz może zawierać umowy mające za przedmiot niewystandaryzowane instrumenty

pochodne.

4. W celu zapewnienia sprawnego zarządzania portfelem inwestycyjnym, a w szczególności w

celu realizacji przyjętej strategii inwestycyjnej, Subfundusz może zawierać umowy, mające

za przedmiot następujące instrumenty pochodne, w tym niewystandaryzowane instrumenty

pochodne:

- kontrakty terminowe na indeksy giełdowe,

- kontrakty terminowe na kursy walut,

- kontrakty terminowe na papiery wartościowe i instrumenty rynku pieniężnego,

- transakcje forward na kursy walut,

- transakcje swap na kursy walut,

- transakcje swap na stopę procentową,

6

- transakcje typu FRA (forward rate agreement),

- opcje na indeksy giełdowe,

- opcje na kursy walut.

5. W celu zapewnienia sprawnego zarządzania portfelem inwestycyjnym,, przy zawieraniu

umów mających za przedmiot instrumenty pochodne, w tym niewystandaryzowane

instrumenty pochodne, przy wyborze tych instrumentów Subfundusz kieruje się kryterium

zgodności ze strategią i celem inwestycyjnym Subfunduszu, ceną, płynnością oraz wielkością

kosztów transakcyjnych.

6. W celu zapewnienia sprawnego zarządzania portfelem inwestycyjnym, Subfundusz może

zawierać umowy mające za przedmiot instrumenty pochodne, w tym niewystandaryzowane

instrumenty pochodne, jeżeli zastosowanie instrumentów pochodnych dokonywane w celu

zmiany poziomu zaangażowania w papiery wartościowe lub rodzaje klas aktywów jest

bardziej efektywne pod względem choćby jednego z następujących czynników: kosztów,

szybkości realizacji, bezpieczeństwa rozliczenia oraz możliwości realizacji zamierzonej

strategii, niż dokonywanie transakcji bezpośrednio dotyczących papierów wartościowych

lub instrumentów finansowych.

Art. 136

Zasady dywersyfikacji lokat i limity inwestycyjne Subfunduszu Aviva Investors Optymalnego

Wzrostu

1. Całkowita wartość lokat w akcje będzie wynosiła od 0% do 100 % wartości Aktywów

Subfunduszu. Subfundusz będzie lokował aktywa Subfunduszu wyłącznie w akcje

zdematerializowane zgodnie z przepisami ustawy o obrocie instrumentami finansowymi.

2. Wartość instrumentów bazowych dla instrumentów pochodnych wchodzących w skład

Aktywów Subfunduszu będzie wynosiła od 0 do 100% wartości Aktywów Subfunduszu.

3. Całkowita wartość lokat w dłużne papiery wartościowe oraz instrumenty rynku pieniężnego

będzie wynosiła od 0 do 100% wartości Aktywów Subfunduszu.

4. Subfundusz nie może lokować więcej niż 20% wartości Aktywów Subfunduszu w depozyty w

tym samym banku krajowym lub tej samej instytucji kredytowej.

5. Z zastrzeżeniem ust. 6 - 15 Subfundusz nie może lokować więcej niż 5% wartości Aktywów

Subfunduszu w papiery wartościowe lub instrumenty rynku pieniężnego wyemitowane przez

jeden podmiot.

6. Subfundusz może lokować od 5% do 10% wartości Aktywów Subfunduszu w papiery

wartościowe i instrumenty rynku pieniężnego wyemitowane przez jeden podmiot, jeżeli łączna

wartość takich lokat nie przekroczy 40% wartości Aktywów Subfunduszu.

7. Subfundusz może lokować łącznie do 20% wartości Aktywów Subfunduszu w papiery

wartościowe lub instrumenty rynku pieniężnego wyemitowane przez podmioty należące do

grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy o rachunkowości, pod warunkiem że jest dla niej

sporządzane skonsolidowane sprawozdanie finansowe.

8. W przypadku, o którym mowa w ust. 7 Subfundusz nie może lokować więcej niż 10%

Aktywów Subfunduszu w papiery wartościowe lub instrumenty rynku pieniężnego

wyemitowane przez jeden podmiot należący do grupy kapitałowej, której mowa w ust. 7.

9. Subfundusz może lokować do 35% wartości Aktywów Subfunduszu w papiery wartościowe

emitowane przez Skarb Państwa, Narodowy Bank Polski, jednostkę samorządu terytorialnego,

państwo członkowskie, jednostkę samorządu terytorialnego państwa członkowskiego, państwo

należące do OECD lub międzynarodową instytucję finansową, której członkiem jest

Rzeczpospolita Polska lub, co najmniej jedno państwo członkowskie.

10. Subfundusz może lokować do 35% wartości Aktywów Subfunduszu w papiery wartościowe

poręczone lub gwarantowane przez podmioty, o których mowa w ust. 9, przy czym łączna

wartość lokat w papiery wartościowe lub instrumenty rynku pieniężnego wyemitowane przez

podmiot, którego papiery wartościowe są poręczane lub gwarantowane, depozytów w tym

podmiocie oraz wartość ryzyka kontrahenta wynikającą z transakcji, których przedmiotem są

niewystandaryzowane instrumenty pochodne, zawartych z tym podmiotem, nie może

przekroczyć 35% wartości Aktywów Subfunduszu.

11. Subfundusz może nie stosować ograniczeń, o których mowa w ust. 9 i 10 do lokat w papiery

wartościowe i będące papierami wartościowymi instrumenty rynku pieniężnego emitowane,

poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa, Narodowy Bank Polski.

12. Subfundusz , z zastrzeżeniem ust. 13 i 14, nie może lokować więcej niż 25 % wartości

Aktywów Subfunduszu w:

- listy zastawne wyemitowane przez jeden bank hipoteczny lub

- dłużne papiery wartościowe wyemitowane przez jedną instytucję kredytową, która podlega

szczególnemu nadzorowi publicznemu mającemu na celu ochronę posiadaczy tych papierów

wartościowych, pod warunkiem, że kwoty uzyskane z emisji tych papierów wartościowych są

inwestowane przez emitenta w aktywa, które w całym okresie do dnia wykupu zapewniają

spełnienie wszystkich świadczeń pieniężnych wynikających z tych papierów wartościowych

oraz w przypadku niewypłacalności emitenta zapewniają spełnienie wszystkich świadczeń

pieniężnych wynikających z tych papierów wartościowych oraz w przypadku

niewypłacalności emitenta zapewniają pierwszeństwo w odzyskaniu wszystkich świadczeń

pieniężnych wynikających z tych papierów wartościowych.

13. Łączna wartość lokat w papiery wartościowe lub instrumenty rynku pieniężnego wyemitowane

przez ten sam bank hipoteczny, depozyty w tym podmiocie oraz wartość ryzyka kontrahenta,

wynikająca z transakcji, których przedmiotem są niewystandaryzowane instrumenty pochodne,

zawartych z tym samym bankiem, nie może przekroczyć 35% wartości Aktywów Subfunduszu.

14. Suma lokat w papiery wartościowe, o których mowa w ust. 12, nie może przekraczać 80 %

wartości Aktywów Subfunduszu.

15. Łączna wartość instrumentów bazowych dla instrumentów pochodnych dotyczących jednego

uznanego indeksu giełdowego może wynieść od 0 do 100% wartości Aktywów Subfunduszu. ---

Art. 137

Dopuszczalna wartość kredytów i pożyczek zaciąganych i udzielanych przez Subfundusz Aviva

Investors Optymalnego Wzrostu

1. Subfundusz może zaciągać, wyłącznie w bankach krajowych lub instytucjach kredytowych,

pożyczki i kredyty, o terminie spłaty do roku, w łącznej wysokości nie przekraczającej 10%

Wartości Aktywów Netto Subfunduszu w chwili zawarcia umowy kredytu lub pożyczki.

2. Subfundusz może udzielać innym podmiotom pożyczek, których przedmiotem są

zdematerializowane papiery wartościowe, o ile zostaną spełnione warunki wskazane w Art.

102 Ustawy. Łączna wartość pożyczonych przez Subfundusz papierów wartościowych nie

może przekroczyć 30% wartości Aktywów Netto Subfunduszu.

Art.138

Wysokość minimalnych wpłat tytułem nabycia Jednostek Uczestnictwa Subfunduszu Aviva

Investors Optymalnego Wzrostu

1. Minimalna początkowa wpłata do Subfunduszu wynosi 1.000 złotych, a każda następna wpłata

nie może być niższa niż 100 złotych.

2. Subfundusz, w ramach prowadzonych wyspecjalizowanych programów inwestowania, może

obniżyć wysokość wpłaty minimalnej. Minimalna wpłata do Subfunduszu w ramach

wyspecjalizowanych programów inwestowania nie może być mniejsza niż 1 złoty. Minimalna

wpłata do Subfunduszu w ramach Programów Emerytalnych, tworzonych przez pracodawcę na

podstawie ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o pracowniczych programach emerytalnych,

wynosi 10 złotych.

Art. 139

Wysokość opłaty manipulacyjnej dla Subfunduszu Aviva Investors Optymalnego Wzrostu

Z zastrzeżeniem art. 23, za zbycie Jednostki Uczestnictwa Towarzystwo pobiera opłatę

manipulacyjną w wysokości nie większej niż 3,5 % wartości dokonywanej wpłaty.

Art. 140

Dochody Subfunduszu Aviva Investors Optymalnego Wzrostu

Wszelkie dochody Subfunduszu powiększają Wartość Aktywów Netto Subfunduszu. Subfundusz nie

będzie wypłacać Uczestnikom Funduszu kwot stanowiących dochody Subfunduszu bez odkupywania

Jednostek Uczestnictwa.

Art. 141

Koszty obciążające Subfundusz Aviva Investors Optymalnego Wzrostu

8

1. Za zarządzanie Subfunduszem Towarzystwo pobiera z Aktywów Subfunduszu wynagrodzenie

(zwane dalej Wynagrodzeniem), składające się z części stałej (Wynagrodzenie Stałe) i części

zmiennej (Wynagrodzenie Zmienne) uzależnionej od wyników zarządzania Subfunduszem

osiągniętych w danym okresie rozliczeniowym.

2. Wynagrodzenie Stałe wynosi maksymalnie 2,5% w skali roku i naliczane jest w każdym Dniu

Wyceny i za każdy dzień w roku od wartości Aktywów Netto Subfunduszu ustalonych w

poprzednim Dniu Wyceny. Wynagrodzenie Stałe rozliczane jest w okresach miesięcznych i

płatne jest do 7 (siódmego) dnia roboczego następnego miesiąca kalendarzowego.

3. Na Wynagrodzenie Zmienne tworzona jest rezerwa, której wartość ustalana jest w każdym Dniu

Wyceny oraz na ostatni dzień kalendarzowy w okresie rozliczeniowym zgodnie z następującym

wzorem:

WZ = MAX(0;ST x (WANJU1 – WANJU0) x LJU)

gdzie:

WZ – wysokość rezerwy na Wynagrodzenie Zmienne w dniu naliczania rezerwy

ST – stawka Wynagrodzenia Zmiennego

WANJU1 – Wartość Aktywów Netto Subfunduszu powiększona o rezerwę na Wynagrodzenie

Zmienne przypadająca na Jednostkę Uczestnictwa Subfunduszu w dniu naliczania

rezerwy na Wynagrodzenie Zmienne

WANJU0 – Wartość Aktywów Netto Subfunduszu na Jednostkę Uczestnictwa Subfunduszu w

ostatnim dniu kalendarzowym poprzedniego okresu rozliczeniowego

LJU - średnia arytmetyczna liczby Jednostek Uczestnictwa w każdym dniu w okresie od

początku okresu rozliczeniowego do dnia naliczenia rezerwy na Wynagrodzenie

Zmienne

4. Okresem rozliczeniowym, o którym mowa w ust. 1 jest rok kalendarzowy. Pierwszym okresem

rozliczeniowym jest okres od pierwszego Dnia Wyceny Subfunduszu do końca roku

kalendarzowego, w którym utworzony został Subfundusz.

5. Maksymalna stawka Wynagrodzenia Zmiennego wynosi 10%.

6. Wynagrodzenie Zmienne naliczane jest w ostatnim dniu kalendarzowym okresu

rozliczeniowego w wysokości równej rezerwie na Wynagrodzenie Zmienne. Wynagrodzenie

Zmienne płatne jest do 7 (siódmego) dnia roboczego po zakończeniu okresu rozliczeniowego.

7. Oprócz Wynagrodzenia Subfundusz pokrywa następujące koszty:

a) prowizje i opłaty za przechowywanie papierów wartościowych oraz otwarcie i

prowadzenie rachunków bankowych;

b) prowizje i opłaty związane z transakcjami kupna i sprzedaży papierów wartościowych

i praw majątkowych;

c) opłaty, prowizje i koszty związane z obsługą i spłatą zaciągniętych przez Subfundusz

pożyczek i kredytów bankowych;

d) podatki, taksy notarialne, opłaty sądowe i inne opłaty wymagane przez organy

państwowe i samorządowe, w tym opłaty za zezwolenia oraz rejestracyjne,

e) koszty likwidacji Funduszu, o których mowa w art. 29 ust. 7,

f) koszty likwidacji Subfunduszu, o których mowa w art. 28 ust. 8.

8. Koszty, o których mowa w ust. 7 pokrywane są z Aktywów Subfunduszu w następującej

wysokości:

a) ------ w przypadku kosztów związanych bezpośrednio z funkcjonowaniem Subfunduszu – w

całości z Aktywów Subfunduszu;

b) ------ w przypadku kosztów dotyczących całego Funduszu – proporcjonalnie do udziału

Wartości Aktywów Netto Subfunduszu w Wartości Aktywów Netto Funduszu według

stanu na Dzień Wyceny poprzedzający dzień ujęcia kosztów w księgach

rachunkowych;

c) ------ w przypadku kosztów, o których mowa w ust. 7 lit. b) i d) związanych z transakcjami

nabycia lub zbycia składników Aktywów Funduszu – w takim zakresie, w jakim

dotyczą proporcjonalnie nabywanych lub zbywanych składników Aktywów

Subfunduszu;

d) ------ w przypadku kosztów innych niż te, o których mowa w lit. a) – c) niniejszego ustępu,

dotyczących Subfunduszu Aviva Investors Optymalnego Wzrostu oraz innych

Subfunduszy – proporcjonalnie do udziału Wartości Aktywów Netto Subfunduszu

Aviva Investors Optymalnego Wzrostu w sumie Wartości Aktywów Netto

Subfunduszu wszystkich Subfunduszy, których koszt dotyczy według stanu na Dzień

Wyceny poprzedzający dzień ujęcia kosztów w księgach rachunkowych.

9. Towarzystwo pokrywa ze środków własnych, w tym z Wynagrodzenia, wszelkie pozostałe

koszty i wydatki związane z działalnością Subfunduszu, za wyjątkiem wymienionych w ust. 7,

w szczególności:

a) ------ wynagrodzenie Depozytariusza za wycenę i przechowywanie Aktywów Subfunduszu;

b) ------ opłaty dla Agenta Obsługującego oraz koszty pokrywane na podstawie umowy o

świadczenie usług Agenta Obsługującego;

c) ------ koszty związane z prowadzeniem ksiąg rachunkowych i badaniem ksiąg Subfunduszu;

d) ------ koszty doradztwa prawnego, podatkowego i innych usług;

e) ------ koszty reklamy, promocji, dystrybucji oraz koszty przygotowania, druku i dystrybucji

materiałów informacyjnych i ogłoszeń, w tym wymaganych przepisami Ustawy.

10. Pokrycie kosztów, o których mowa w ust. 7 i 9, następuje w terminach wynikających z

przepisów prawa lub zawartych umów.

Art. 142

Zawieszenie zbywania Jednostek Uczestnictwa Subfunduszu Aviva Investors Optymalnego

Wzrostu

1. Fundusz może zawiesić zbywanie Jednostek Uczestnictwa Subfunduszu Aviva Investors

Optymalnego Wzrostu, jeżeli Wartość Aktywów Netto Subfunduszu przekroczy 250.000.000 zł

(dwieście pięćdziesiąt milionów złotych), z zastrzeżeniem ust. 3.

2. Zawieszenie zbywania dotyczy również zbywania Jednostek Uczestnictwa w ramach Zamiany lub

Konwersji.

3. Zawieszenie zbywania Jednostek Uczestnictwa Subfunduszu nie dotyczy wpłat dokonywanych w

ramach Programów Emerytalnych. W przypadku natomiast wpłat dokonywanych do Subfunduszu

w okresie zawieszenia zbywania Jednostek Uczestnictwa Subfunduszu, w ramach innych

wyspecjalizowanych programów inwestowania, o których mowa w Art. 24 Statutu, w których

umowa o uczestnictwo zakłada systematyczność wpłat, wpłaty są zwracane, a Uczestnik jest

zwolniony z obowiązku dokonywania wpłat do Subfunduszu, jeżeli taki obowiązek był w nich

przewidziany.

4. Fundusz wznawia zbywanie Jednostek Uczestnictwa Subfunduszu Aviva Investors Optymalnego

Wzrostu, w pierwszym dniu roboczym po Dniu Wyceny, w którym Wartość Aktywów Netto

Subfunduszu spadnie poniżej kwoty 200.000.000 zł (dwieście milionów złotych) oraz zostaną

spełnione przesłanki określone w ust. 5.

5. Fundusz może wznowić zbywanie Jednostek Uczestnictwa Subfunduszu Aviva Investors

Optymalnego Wzrostu również w przypadku, gdy zdaniem Funduszu dostępność lokat oraz

płynność rynku giełdowego pozwoli na sprawną realizację polityki inwestycyjnej Subfunduszu.

O zawieszeniu i wznowieniu zbywania Jednostek Uczestnictwa Fundusz ogłosi niezwłocznie w

sposób określony w Art. 26 ust. 2 Statutu.”

Ww. zmiany Statutu Aviva Investors FIO wchodzą w życie z dniem ogłoszenia na stronach

internetowych www.avivainvestors.pl, tj. z dniem 10 maja 2010 r.