Ogłoszenie o zmianach Statutu

Aviva Investors Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty, z dnia 31.05.2011 r.

Na podstawie art. 24 ust. 5 i ust. 8 pkt 2) ustawy z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych (Dz.U. Nr 146, poz. 1546, ze zm. - „ustawa”), Aviva Investors Poland Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych SA („Towarzystwo”), z siedzibą w Warszawie, ul. Prosta Nr 70, działając jako organ Aviva Investors Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego („SFIO”), wpisanego do rejestru funduszy inwestycyjnych pod numerem RFi 419, informuje, że Uchwałą Nr 9/2011 z dnia 26 maja 2011 r., Zarząd Towarzystwa uchwalił niżej wskazaną zmianę Statutu SFIO, która wchodzi w życie z dniem dokonania niniejszego ogłoszenia, tj. z dniem 31 maja 2011 r.

1. Art. 2 ust. 3 Statutu otrzymuje następujące brzmienie:

„3. Adresem Towarzystwa jest: ul. Prosta 70, 00-838 Warszawa, a od dnia 20 czerwca 2011 r. ul. Domaniewska 44, 02-672 Warszawa.”

2. Art. 2 ust. 7 zdanie pierwsze Statutu otrzymuje następujące brzmienie:

„7. Towarzystwo na podstawie zawartej umowy powierzyło zarządzanie Aktywami Funduszu Aviva Investors Poland SA z siedzibą w Warszawie przy ul. Prostej 70, a od dnia 20 czerwca 2011 r. z siedzibą w Warszawie przy ul. Domaniewskiej 44.”

Ww. zmiany Statutu SFIO nie wymagają zezwolenia Komisji Nadzoru Finansowego i wchodzą w życie z dniem ogłoszenia na stronach internetowych www.avivainvestors.pl , tj. z dniem 31 maja 2011 r.