Ogłoszenie o zmianach Statutu

Aviva Investors Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty, z dnia 19 maja 2011 r.

Na podstawie art. 24 ust. 5 i ust. 8 pkt 2) ustawy z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych (Dz.U. Nr 146, poz. 1546, ze zm. - „ustawa”), Aviva Investors Poland Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych SA („Towarzystwo”), z siedzibą w Warszawie, ul. Prosta Nr 70, działając jako organ Aviva Investors Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego („SFIO”), wpisanego do rejestru funduszy inwestycyjnych pod numerem RFi 419, informuje, że Uchwałą Nr 6/2011 z dnia 18 maja 2011 r., Zarząd Towarzystwa uchwalił niżej wskazaną zmianę Statutu SFIO, która wchodzi w życie z dniem dokonania niniejszego ogłoszenia, tj. z dniem 19 maja 2011 r.

1. Dotychczasowa treść Art. 6 Statutu zostaje oznaczona jako ust. 1.

2. W Art. 6 Statutu dodaje się ust. 2 w następującym brzmieniu:

„Do chwili zmiany, jedynym Uczestnikiem Funduszu jest Aviva Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie SA z siedzibą w Warszawie, które jest akcjonariuszem Towarzystwa. W związku z tym, informacje stanowiące tajemnicę zawodową w rozumieniu Ustawy, mogą być ujawniane na żądanie ww. Uczestnika Funduszu, przy czym w przypadku, gdy Uczestnikiem Funduszu zostaną podmioty wchodzące w skład Grupy Aviva, w rozumieniu ust. 1, dla celów niniejszego ustępu Grupa Aviva będzie traktowana jako jedyny Uczestnik Funduszu”.

Ww. zmiany Statutu SFIO wchodzą w życie z dniem ogłoszenia na stronach internetowych www.avivainvestors.pl , tj. z dniem 19 maja 2011 r.