Ogłoszenie o zmianach Statutu

Aviva Investors Fundusz Inwestycyjny Otwarty, z dnia 31 maja 2011 r.

Na podstawie art. 24 ust. 5, ust. 6 pkt 1 i 2) oraz ust. 8 pkt 2) ustawy z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych (Dz.U. Nr 146, poz. 1546, ze zm. - „ustawa”), Aviva Investors Poland Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych SA („Towarzystwo”), z siedzibą w Warszawie, ul. Prosta Nr 70, działając jako organ Aviva Investors Funduszu Inwestycyjnego Otwartego („Aviva Investors FIO”), wpisanego do rejestru funduszy inwestycyjnych pod numerem RFi 261, informuje, że:

I. Uchwałą Nr 20/2010 z dnia 3 listopada 2010 r., zmienioną Uchwałą Nr 2/2011 z dnia 11 lutego 2011 r. i Uchwałą Nr 10/2011 z dnia 26 maja 2011 r., Zarząd Towarzystwa uchwalił niżej wskazane zmiany Statutu Aviva Investors FIO, które wchodzą w życie z dniem dokonania niniejszego ogłoszenia, tj. z dniem 31 maja 2011 r.;

II. Na zmiany Statutu Aviva Investors FIO określone w:

a) pkt 8-12 poniżej, Komisja Nadzoru Finansowego udzieliła zezwolenia Decyzją Nr DFL/VI/4032/91/7/10/11/U/14-7-3/MM z dnia 3 stycznia 2011 r. oraz zezwoliła na skrócenie terminu wejścia w życie zmian tak, aby weszły one w życie z dniem ogłoszenia,

b) pkt 4, pkt 5 w części dot. dodania art. 161 Statutu, pkt 6 w części dot. dodania art. 162 Statutu, pkt 7 w części dot. dodania art. 164 ust. 4 Statutu, pkt 13 – wszystkie dotyczące utworzenia nowego Subfunduszu Aviva Investors Akcji Rynków Wschodzących - Komisja Nadzoru Finansowego udzieliła zezwolenia Decyzją Nr DFL/VI/4032/90/13/10/11/U/14-7-2/MM z dnia 8 marca 2011 r.

1. Art. 2 ust. 3 Statutu otrzymuje następujące brzmienie:

„3. Adresem Towarzystwa jest: ul. Prosta 70, 00-838 Warszawa, a od dnia 20 czerwca 2011 r. ul. Domaniewska 44, 02-672 Warszawa.”

2. Art. 2 ust. 7 zdanie pierwsze Statutu otrzymuje następujące brzmienie:

„7. Towarzystwo na podstawie zawartej umowy powierzyło zarządzanie Aktywami Funduszu Aviva Investors Poland SA z siedzibą w Warszawie przy ul. Prostej 70, a od dnia 20 czerwca 2011 r. z siedzibą w Warszawie przy ul. Domaniewskiej 44.”

3. W Art. 4 Statutu:

a) po definicji „Dzień Wyceny” dodaje się następującą definicję:

„Grupa Aviva - istniejące obecnie oraz w przyszłości podmioty pośrednio lub bezpośrednio powiązane z AVIVA plc z siedzibą w Londynie w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 43 ustawy o rachunkowości oraz zarządzane przez nie fundusze emerytalne, fundusze inwestycyjne oraz fundusze zagraniczne”;

b) po definicji „Konwersja” dodaje się następującą definicję:

„Kraje Wschodzące – następujące kraje: Argentyna, Brazylia, Cypr, Chiny, Chile, Czechy, Egipt, Estonia, Filipiny, Indie, Indonezja, Izrael, Kolumbia, Korea Południowa, Litwa, Łotwa, Malezja, Maroko, Meksyk, Peru, Polska, Rosja, Republika Południowej Afryki, Singapur, Słowacja, Słowenia, Tajwan, Tajlandia, Turcja, Ukraina, Węgry;”

4. W Art. 5 Statutu:

a) w ust. 1 po lit. k) dodaje się, co następuje:

„l) Aviva Investors Aktywnej Alokacji;

m) Aviva Investors Akcji Rynków Wschodzących”.

b) w ust. 2 po literze e) i zdaniu pierwszym kończącym się sformułowaniem „z

chwilą wpisu Funduszu do rejestru funduszy inwestycyjnych” dodaje się

zdanie w następującym brzmieniu:

„Subfundusz Aviva Investors Aktywnej Alokacji tworzony jest w wyniku przekształcenia

funduszu inwestycyjnego otwartego „Aviva Investors Fundusz Inwestycyjny Otwarty

Aktywnej Alokacji.”

Pozostała część ustępu 2 pozostaje bez zmian;

c) ust. 4 skreśla się.

5. W Art. 16 ust. 6 Statutu kropkę zastępuje się przecinkiem i dodaje się „150 i 161

Statutu”;

6. W Art. 20 ust. 2 Statutu kropkę zastępuje się przecinkiem i dodaje się „151 i 162

Statutu”;

7. Art. 28 ust. 6 lit. j) Statutu kropkę zastępuje się przecinkiem i dodaje się „art. 153

ust. 4 i art. 164 ust. 4 Statutu”;

8. W Art. 38 Statutu:

a) ust. 7 otrzymuje następujące brzmienie:

„7.Subfundusz może lokować od 5% do 10 % wartości Aktywów Subfunduszu w papiery

wartościowe i instrumenty rynku pieniężnego wyemitowane przez jeden podmiot, jeżeli łączna

wartość takich lokat nie przekroczy 40% wartości Aktywów Subfunduszu.”

b) ust. 8 otrzymuje następujące brzmienie:

„8.Subfundusz może lokować łącznie do 20% wartości Aktywów Subfunduszu w papiery

wartościowe lub instrumenty rynku pieniężnego wyemitowane przez podmioty należące do grupy

kapitałowej w rozumieniu ustawy o rachunkowości, pod warunkiem że jest dla niej sporządzane

skonsolidowane sprawozdanie finansowe.”

c) ust. 9 otrzymuje następujące brzmienie:

„9.W przypadku, o którym mowa w ust. 8 Subfundusz nie może lokować więcej niż 10% Aktywów

Subfunduszu w papiery wartościowe lub instrumenty rynku pieniężnego wyemitowane przez jeden

podmiot należący do grupy kapitałowej, o której mowa w ust. 8” --

9. W Art. 47 Statutu:

a) ust. 7 otrzymuje następujące brzmienie:

„7. Subfundusz może lokować od 5% do 10 % wartości Aktywów Subfunduszu w papiery

wartościowe i instrumenty rynku pieniężnego wyemitowane przez jeden podmiot, jeżeli łączna

wartość takich lokat nie przekroczy 40% wartości Aktywów Subfunduszu.”;

b) ust. 8 otrzymuje następujące brzmienie:

„8. Subfundusz może lokować łącznie do 20% wartości Aktywów Subfunduszu w papiery

wartościowe lub instrumenty rynku pieniężnego wyemitowane przez podmioty należące do grupy

kapitałowej w rozumieniu ustawy o rachunkowości pod warunkiem, że jest dla niej sporządzane

skonsolidowane sprawozdanie finansowe.”

c) ust. 9 otrzymuje następujące brzmienie:

„9. W przypadku, o którym mowa w ust. 8 Subfundusz nie może lokować więcej niż 10%

Aktywów Subfunduszu w papiery wartościowe lub instrumenty rynku pieniężnego wyemitowane

przez jeden podmiot należący do grupy kapitałowej, o której mowa w ust. 8.”

10. W Art. 56 Statutu po ust. 9 dodaje się ust. 9a i 9b w następującym brzmieniu:

„9a. Subfundusz może lokować łącznie do 20% wartości Aktywów Subfunduszu w papiery

wartościowe lub instrumenty rynku pieniężnego wyemitowane przez podmioty należące do

grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy o rachunkowości, pod warunkiem że jest dla niej

sporządzane skonsolidowane sprawozdanie finansowe.

9b. W przypadku, o którym mowa w ust. 9a Subfundusz nie może lokować więcej niż 10%

Aktywów Subfunduszu w papiery wartościowe lub instrumenty rynku pieniężnego

wyemitowane przez jeden podmiot należący do grupy kapitałowej, której mowa w ust. 9a.”

11. W Art. 65 Statutu:

a) ust. 8 otrzymuje następujące brzmienie:

„8. Subfundusz może lokować od 5% do 10% wartości Aktywów Subfunduszu w papiery

wartościowe i instrumenty rynku pieniężnego wyemitowane przez jeden podmiot, jeżeli

łączna wartość takich lokat nie przekroczy 40% wartości Aktywów Subfunduszu.”

b) ust. 9 otrzymuje następujące brzmienie:

„9. Subfundusz może lokować łącznie do 20 % wartości Aktywów Subfunduszu w

papiery wartościowe lub instrumenty rynku pieniężnego wyemitowane przez podmioty

należące do grupy kapitałowej, o której mowa w ustawie o rachunkowości, pod

warunkiem, że jest dla niej sporządzane skonsolidowane sprawozdanie finansowe.”

c) ust. 10 otrzymuje następujące brzmienie:

„10. W przypadku, o którym mowa w ust. 9 Subfundusz nie może lokować więcej niż 10

% Aktywów Subfunduszu w papiery wartościowe lub instrumenty rynku pieniężnego

wyemitowane przez jeden podmiot należący do grupy kapitałowej, o której mowa w ust. 9.”

12. W Art. 83 Statutu:

a) ust. 8 otrzymuje następujące brzmienie:

„8. Subfundusz może lokować od 5% do 10% wartości Aktywów Subfunduszu w papiery

wartościowe i instrumenty rynku pieniężnego wyemitowane przez jeden podmiot, jeżeli

łączna wartość takich lokat nie przekroczy 40% wartości Aktywów Subfunduszu.”

b) ust. 9 otrzymuje następujące brzmienie:

„9. Subfundusz może lokować łącznie do 20 % wartości Aktywów Subfunduszu w

papiery wartościowe lub instrumenty rynku pieniężnego wyemitowane przez podmioty

należące do grupy kapitałowej, o której mowa w ustawie o rachunkowości, pod

warunkiem, że jest dla niej sporządzane skonsolidowane sprawozdanie finansowe.”

c) ust. 10 otrzymuje następujące brzmienie:

„10. W przypadku, o którym mowa w ust. 9 Subfundusz nie może lokować więcej niż 10

% Aktywów Subfunduszu w papiery wartościowe lub instrumenty rynku pieniężnego

wyemitowane przez jeden podmiot należący do grupy kapitałowej, o której mowa w ust. 9.”

13. Dodaje się Rozdział XXV w następującym brzmieniu:

„Rozdział XXV

Subfundusz Aviva Investors Akcji Rynków Wschodzących

Art. 154

Cel inwestycyjny Subfunduszu Aviva Investors Akcji Rynków Wschodzących

1. Celem inwestycyjnym Subfunduszu jest długoterminowy wzrost wartości Aktywów

Subfunduszu w wyniku wzrostu wartości lokat.

2. Subfundusz nie gwarantuje osiągnięcia celu określonego w ust.1.

Art. 155

Kryteria doboru lokat Subfunduszu Aviva Investors Akcji Rynków Wschodzących

1. Subfundusz lokuje Aktywa Subfunduszu głównie w tytuły uczestnictwa emitowane przez

fundusze zagraniczne lub przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą,

które lokują swoje aktywa głównie w akcjach spółek z siedzibami lub przeważającymi

częściami prowadzonych działalności w Krajach Wschodzących oraz w akcjach spółek z

siedzibami lub przeważającymi częściami prowadzonych działalności w Krajach

Wschodzących.

2. Proporcje między lokatami Aktywów Subfunduszu w tytułach uczestnictwa emitowanych przez

poszczególne fundusze zagraniczne lub instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za

granicą, w akcjach poszczególnych spółek, dłużnych papierach wartościowych i instrumentach

rynku pieniężnego, w ramach limitów, o których mowa w art. 159 ust. 1 - 3, uzależnione są od

decyzji podejmowanych przez Subfundusz na podstawie analizy prognozowanej sytuacji na

poszczególnych rynkach akcji i rynkach finansowych instrumentów dłużnych oraz możliwości

wzrostu wartości rynkowej poszczególnych papierów wartościowych lub tytułów uczestnictwa.

3. Analiza bieżącej i prognozowanej sytuacji na rynkach akcji służąca podjęciu decyzji o alokacji

środków oraz doborze tytułów uczestnictwa o charakterze akcyjnym emitowanych przez

fundusze zagraniczne lub przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą

lub doborze akcji będzie obejmowała:

a) ocenę polityki inwestycyjnej przyjętej i realizowanej przez poszczególne fundusze

zagraniczne lub przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą;

b) ocenę możliwości wzrostu cen i ryzyka spadku cen papierów wartościowych na

poszczególnych rynkach;

c) ocenę poziomu wyceny rynkowej na poszczególnych rynkach;

d) ocenę ryzyk braku płynności papierów wartościowych, zmienności ich cen oraz

niewypłacalności emitentów.

4. Analiza sytuacji na rynku dłużnych papierów wartościowych oraz instrumentów rynku

pieniężnego służąca podjęciu decyzji o alokacji środków oraz doborze dłużnych papierów

wartościowych, instrumentów rynku pieniężnego oraz tytułów uczestnictwa o charakterze

dłużnym emitowanych przez fundusze zagraniczne lub przez instytucje wspólnego

inwestowania mające siedzibę za granicą będzie obejmowała:

a) ocenę polityki inwestycyjnej przyjętej i realizowanej przez poszczególne fundusze

zagraniczne lub przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą;

b) ocenę sytuacji gospodarczej poszczególnych krajów;

c) ocenę możliwości wzrostu cen i ryzyka spadku cen papierów wartościowych i

instrumentów rynku pieniężnego na poszczególnych rynkach;

d) ocenę bieżącego i prognozowanego poziomu rynkowych stóp procentowych oraz inflacji;

e) ocenę ryzyk braku płynności papierów wartościowych i instrumentów rynku pieniężnego,

zmienności ich cen oraz niewypłacalności emitentów.

Art. 156

Warunki dokonywania lokat Subfunduszu Aviva Investors Akcji Rynków Wschodzących

Aktywa Subfunduszu mogą być lokowane w kategorie lokat określone w niniejszym Rozdziale, pod

warunkiem, że lokaty te spełniają kryteria, warunki, zasady dywersyfikacji i ograniczenia

inwestycyjne określone w Statucie oraz w Ustawie i innych obowiązujących przepisach prawa.

Art. 157

Rodzaje papierów wartościowych i innych praw majątkowych będących przedmiotem lokat

Subfunduszu Aviva Investors Akcji Rynków Wschodzących

1. Subfundusz może lokować Aktywa Subfunduszu wyłącznie w następujące kategorie lokat:

a) papiery wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub

Narodowy Bank Polski, papiery wartościowe i instrumenty rynku pieniężnego

dopuszczone do obrotu na rynku regulowanym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej

lub w państwie członkowskim, na Rynku Zorganizowanym niebędącym rynkiem

regulowanym w Rzeczypospolitej Polskiej lub innym państwie członkowskim, a także

dopuszczone do obrotu na niżej wymienionych Rynkach Zorganizowanych w państwach

należących do OECD, innych niż Rzeczpospolita Polska i państwo członkowskie:

- USA- NYSE (New York Stock Exchange),

- Japonia – TSE (Tokyo Stock Exchange),

- Szwajcaria – SWX (Swiss Exchange),

- Turcja – ISE (Istanbul Stock Exchange).

b) papiery wartościowe i instrumenty rynku pieniężnego będące przedmiotem oferty

publicznej, jeżeli warunki emisji lub pierwszej oferty publicznej zakładają złożenie

wniosku o dopuszczenie do obrotu na rynku regulowanym, o którym mowa w lit a) oraz

gdy dopuszczenie do tego obrotu jest zapewnione w okresie nie dłuższym niż rok od dnia,

w którym po raz pierwszy nastąpi zaoferowanie tych papierów lub instrumentów;

c) depozyty w bankach krajowych lub instytucjach kredytowych, o terminie zapadalności

nie dłuższym niż rok, płatne na żądanie lub które można wycofać przed terminem

zapadalności z zastrzeżeniem ust. 3;

d) instrumenty rynku pieniężnego inne niż określone w lit a) i b), jeżeli instrumenty te lub

ich emitent podlegają regulacjom mającym na celu ochronę inwestorów i oszczędności

oraz są:

- emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa, Narodowy Bank

Polski, jednostkę samorządu terytorialnego, właściwe centralne, regionalne lub

lokalne władze publiczne państwa członkowskiego, albo przez bank centralny

państwa członkowskiego, Europejski Bank Centralny, Unię Europejską lub

Europejski Bank Inwestycyjny, państwo inne niż państwo członkowskie, albo, w

przypadku państwa federalnego, przez jednego z członków federacji, albo przez

organizację międzynarodową, do której należy co najmniej jedno państwo

członkowskie, lub

- emitowane, poręczone lub gwarantowane przez podmiot podlegający nadzorowi

właściwego organu nadzoru nad rynkiem finansowym, zgodnie z kryteriami

określonymi prawem wspólnotowym, albo przez podmiot podlegający i stosujący

się do zasad, które są co najmniej tak rygorystyczne, jak określone prawem

wspólnotowym, lub

- emitowane przez podmiot, którego papiery wartościowe są w obrocie na rynku

regulowanym, o którym mowa w lit. a);

e) papiery wartościowe i instrumenty rynku pieniężnego, inne niż określone w lit a), b) i d);

f) jednostki uczestnictwa w funduszach inwestycyjnych otwartych mających siedzibę na

terytorium Rzeczpospolitej Polskiej;

g) tytuły uczestnictwa emitowane przez fundusze zagraniczne;

h) tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę

za granicą, jeżeli:

instytucje te oferują publicznie tytuły uczestnictwa i umarzają je na żądanie

uczestnika,

instytucje te podlegają nadzorowi właściwego organu nadzoru nad rynkiem

finansowym lub kapitałowym państwa członkowskiego lub państwa należącego do

OECD oraz zapewniona jest, na zasadzie wzajemności, współpraca Komisji z tym

organem,

ochrona posiadaczy tytułów uczestnictwa tych instytucji jest taka sama jak

posiadaczy jednostek uczestnictwa funduszy inwestycyjnych otwartych, w

szczególności instytucje te stosują ograniczenia inwestycyjne co najmniej takie, jak

określone w niniejszym rozdziale,

instytucje te są obowiązane do sporządzania rocznych i półrocznych sprawozdań

finansowych.

2. Subfundusz może dokonywać lokat, o których mowa w ust. 1 lit. f) – h) pod warunkiem, że nie

więcej niż 10% wartości aktywów odpowiednio funduszy inwestycyjnych otwartych, funduszy

zagranicznych lub instytucji może być, zgodnie z ich statutem lub regulaminem, zainwestowana

łącznie w jednostki uczestnictwa innych funduszy inwestycyjnych otwartych oraz tytuły

uczestnictwa innych funduszy zagranicznych i instytucji wspólnego inwestowania.

3. Subfundusz utrzymuje część Aktywów Subfunduszu na pieniężnych rachunkach bankowych w

zakresie niezbędnym do zaspokojenia bieżących zobowiązań Subfunduszu.

4. Za zgodą Komisji Subfundusz może lokować Aktywa Subfunduszu w depozyty w bankach

zagranicznych pod warunkiem, że bank ten podlega nadzorowi właściwego organu nadzoru nad

rynkiem finansowym w zakresie, co najmniej takim, jak określony w prawie wspólnotowym.

5. Lokowanie w papiery wartościowe lub instrumenty rynku pieniężnego będące przedmiotem

obrotu na Rynku Zorganizowanym, oraz w papiery wartościowe i instrumenty rynku

pieniężnego, których dopuszczenie do takiego obrotu jest zapewnione, w państwie innym niż

Rzeczpospolita Polska, państwo członkowskie lub państwo należące do OECD, wymaga

uzyskania zgody Komisji na dokonywanie lokat na określonej giełdzie lub rynku.

Art. 158

Lokaty Subfunduszu Aviva Investors Akcji Rynków Wschodzących w instrumenty pochodne

1. Subfundusz może zawierać umowy mające za przedmiot instrumenty pochodne dopuszczone do

obrotu na rynku regulowanym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub w państwie

członkowskim, a także na Rynku Zorganizowanym niebędącym rynkiem regulowanym w

Rzeczypospolitej Polskiej lub w innym państwie członkowskim oraz na następujących Rynkach

Zorganizowanych w państwach należących do OECD innych niż Rzeczpospolita Polska i

państwa członkowskie:

- AMEX (American Stock & Option Exchange),USA,

CME Group, A CME/Chicago Board of Trade Company, USA,

CBOE (Chicago Board Options Exchange), USA,

EURONEXT.LIFFE, USA,

Hong Kong Futures Exchange, Chiny,

Singapore Exchange, Singapur,

Osaka Securities Exchange, Japonia,

- EUREX Niemcy.

2. Subfundusz może zawierać umowy, o których mowa w ust. 1, pod warunkiem, że:

a) zawarcie umowy jest zgodne z celem inwestycyjnym Subfunduszu,

b) umowa ma na celu zapewnienie sprawnego zarządzania portfelem inwestycyjnym

Subfunduszu lub ograniczenie ryzyka inwestycyjnego związanego ze zmianą:

- kursów, cen lub wartości papierów wartościowych i instrumentów rynku

pieniężnego posiadanych przez Subfundusz albo papierów wartościowych i

instrumentów rynku pieniężnego, które Subfundusz zamierza nabyć w przyszłości,

w tym umowa pozwala na przeniesienie ryzyka kredytowego związanego z tym

instrumentami finansowymi,

- kursów walut w związku z lokatami Subfunduszu,

- wysokości stóp procentowych w związku z lokatami w depozyty, dłużne papiery

wartościowe i instrumenty rynku pieniężnego oraz aktywami utrzymywanymi na

zaspokojenie bieżących zobowiązań Subfunduszu,

c) bazę instrumentów pochodnych, w tym niewystandaryzowanych instrumentów

pochodnych, stanowią instrumenty finansowe, o których mowa w art. 157 ust. 1 lit. a), b)

i d) Statutu, stopy procentowe, kursy walut lub indeksy, oraz

d) wykonanie nastąpi przez dostawę instrumentów finansowych, o których mowa w art. 157

ust. 1 lit. a)-e), lub przez rozliczenie pieniężne.

3. Subfundusz może zawierać umowy mające za przedmiot niewystandaryzowane instrumenty

pochodne.

4. W celu zapewnienia sprawnego zarządzania portfelem inwestycyjnym, Subfundusz może

zawierać umowy, mające za przedmiot następujące instrumenty pochodne, w tym

niewystandaryzowane instrumenty pochodne:

a) kontrakty terminowe na indeksy giełdowe,

b) kontrakty terminowe na kursy walut,

c) kontrakty terminowe na papiery wartościowe i instrumenty rynku pieniężnego,

d) transakcje forward na kursy walut,

e) transakcje swap na kursy walut,

f) transakcje swap na stopę procentową,

g) transakcje typu FRA (forward rate agreement),

h) opcje na indeksy giełdowe,

i) opcje na kursy walut.

5. Przy zawieraniu umów mających za przedmiot instrumenty pochodne, w tym

niewystandaryzowane instrumenty pochodne, o których mowa w ust. 4, przy wyborze tych

instrumentów Subfundusz kieruje się kryterium zgodności ze strategią i celem inwestycyjnym

Subfunduszu, ceną, płynnością oraz wielkością kosztów transakcyjnych.

6. Subfundusz może zawierać umowy mające za przedmiot instrumenty pochodne, w tym

niewystandaryzowane instrumenty pochodne, o których mowa w ust. 4, w szczególności w

sytuacji gdy zastosowanie instrumentów pochodnych w celu zmiany poziomu zaangażowania w

papiery wartościowe lub rodzaje klas aktywów jest bardziej efektywne, w szczególności, pod

względem, kosztów, szybkości realizacji, bezpieczeństwa rozliczenia oraz możliwości realizacji

zamierzonej strategii, niż zakup instrumentów lub papierów wartościowych będących bazą dla

tych instrumentów pochodnych.

Art. 159

Zasady dywersyfikacji lokat i limity inwestycyjne Subfundusz Aviva Investors Akcji Rynków

Wschodzących

1. Całkowita wartość lokat w tytułach uczestnictwa emitowanych przez fundusze zagraniczne lub

przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą, które inwestują głównie w

akcje spółek z siedzibami lub przeważającymi częściami prowadzonych działalności w Krajach

Wschodzących oraz w akcjach spółek z siedzibami lub przeważającymi częściami

prowadzonych działalności w Krajach Wschodzących będzie wynosiła nie mniej niż 60 % i

może wynieść 100 %wartości Aktywów Subfunduszu.

2. Subfundusz będzie dążył do tego, aby dominujący udział portfela Subfunduszu ulokowanego w

tytułach uczestnictwa emitowanych przez fundusze zagraniczne lub przez instytucje wspólnego

inwestowania mające siedzibę za granicą, stanowiły tytuły uczestnictwa funduszy

zagranicznych Grupy Aviva.

3. Całkowita wartość lokat w dłużnych papierach wartościowych, instrumentach rynku

pieniężnego oraz lokat w tytułach uczestnictwa o charakterze dłużnym emitowanych przez

fundusze zagraniczne lub przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą

będzie nie większa niż 40 % wartości Aktywów Subfunduszu.

4. Subfundusz nie może lokować więcej niż 20% wartości Aktywów Subfunduszu w depozyty w

tym samym banku krajowym lub tej samej instytucji kredytowej.

5. Z zastrzeżeniem ust. 6 - 14 Subfundusz nie może lokować więcej niż 5% wartości Aktywów

Subfunduszu w papiery wartościowe lub instrumenty rynku pieniężnego wyemitowane przez

jeden podmiot.

6. Subfundusz może lokować od 5% do 10% wartości Aktywów Subfunduszu w papiery

wartościowe i instrumenty rynku pieniężnego wyemitowane przez jeden podmiot, jeżeli łączna

wartość takich lokat nie przekroczy 40% wartości Aktywów Subfunduszu.

7. Subfundusz może lokować łącznie do 20% wartości Aktywów Subfunduszu w papiery

wartościowe lub instrumenty rynku pieniężnego wyemitowane przez podmioty należące do

grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy o rachunkowości, pod warunkiem że jest dla niej

sporządzane skonsolidowane sprawozdanie finansowe.

8. W przypadku, o którym mowa w ust. 7 Subfundusz nie może lokować więcej niż 10%

Aktywów Subfunduszu w papiery wartościowe lub instrumenty rynku pieniężnego

wyemitowane przez jeden podmiot należący do grupy kapitałowej, której mowa w ust. 7.

9. Subfundusz może lokować do 35% wartości Aktywów Subfunduszu w papiery wartościowe

emitowane przez Skarb Państwa, Narodowy Bank Polski, jednostkę samorządu terytorialnego,

państwo członkowskie, jednostkę samorządu terytorialnego państwa członkowskiego, państwo

należące do OECD lub międzynarodową instytucję finansową, której członkiem jest

Rzeczpospolita Polska lub, co najmniej jedno państwo członkowskie.

10. Subfundusz może lokować do 35% wartości Aktywów Subfunduszu w papiery wartościowe

poręczone lub gwarantowane przez podmioty, o których mowa w ust. 9, przy czym łączna

wartość lokat w papiery wartościowe lub instrumenty rynku pieniężnego wyemitowane przez

podmiot, którego papiery wartościowe są poręczane lub gwarantowane, depozytów w tym

podmiocie oraz wartość ryzyka kontrahenta wynikającą z transakcji, których przedmiotem są

niewystandaryzowane instrumenty pochodne, zawartych z tym podmiotem, nie może

przekroczyć 35% wartości Aktywów Subfunduszu.

11. Subfundusz może nie stosować ograniczeń, o których mowa w ust. 9 i 10 do lokat w papiery

wartościowe i będące papierami wartościowymi instrumenty rynku pieniężnego emitowane,

poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa, Narodowy Bank Polski.

12. Subfundusz, z zastrzeżeniem ust. 14, nie może lokować więcej niż 25 % wartości Aktywów

Subfunduszu w:

- listy zastawne wyemitowane przez jeden bank hipoteczny lub

- dłużne papiery wartościowe wyemitowane przez jedną instytucję kredytową, która

podlega szczególnemu nadzorowi publicznemu mającemu na celu ochronę posiadaczy

tych papierów wartościowych, pod warunkiem, że kwoty uzyskane z emisji tych

papierów wartościowych są inwestowane przez emitenta w aktywa, które w całym

okresie do dnia wykupu zapewniają spełnienie wszystkich świadczeń pieniężnych

wynikających z tych papierów wartościowych oraz w przypadku niewypłacalności

emitenta zapewniają spełnienie wszystkich świadczeń pieniężnych wynikających z tych

papierów wartościowych oraz w przypadku niewypłacalności emitenta zapewniają

pierwszeństwo w odzyskaniu wszystkich świadczeń pieniężnych wynikających z tych

papierów wartościowych.

13. Łączna wartość lokat w papiery wartościowe lub instrumenty rynku pieniężnego wyemitowane

przez ten sam bank hipoteczny, depozyty w tym podmiocie oraz wartość ryzyka kontrahenta,

wynikająca z transakcji, których przedmiotem są niewystandaryzowane instrumenty pochodne,

zawartych z tym samym bankiem, nie może przekroczyć 35% wartości Aktywów Subfunduszu.

14. Suma lokat w papiery wartościowe, o których mowa w ust. 13, nie może przekraczać 80 %

wartości Aktywów Subfunduszu.

15. Wartość lokat w jednostki uczestnictwa jednego funduszu inwestycyjnego otwartego lub

tytułów uczestnictwa funduszu zagranicznego lub instytucji wspólnego inwestowania, o której

mowa w art.157 ust. 1 lit. h), nie może przekroczyć 20% wartości Aktywów Subfunduszu, a

jeżeli ten fundusz inwestycyjny otwarty, fundusz zagraniczny lub instytucja wspólnego

inwestowania jest funduszem z wydzielonymi subfunduszami lub funduszem lub instytucją

składającą się z subfunduszy i każdy z subfunduszy stosuje inną politykę inwestycyjną

Subfundusz nie może lokować więcej niż 20% wartości swoich Aktywów w jednostki

uczestnictwa lub tytuły uczestnictwa jednego subfunduszu.

16. Łączna wartość lokat w tytuły uczestnictwa instytucji wspólnego inwestowania innych niż

jednostki uczestnictwa funduszy inwestycyjnych otwartych lub tytuły uczestnictwa funduszy

zagranicznych nie może przewyższać 30% wartości Aktywów Subfunduszu.

Art.160

Dopuszczalna wartość kredytów i pożyczek zaciąganych przez Subfundusz Aviva Investors

Akcji Rynków Wschodzących

1. Subfundusz może zaciągać, wyłącznie w bankach krajowych lub instytucjach kredytowych,

pożyczki i kredyty, o terminie spłaty do roku, w łącznej wysokości nie przekraczającej 10%

Wartości Aktywów Netto Subfunduszu w chwili zawarcia umowy kredytu lub pożyczki.

2. Subfundusz może udzielać innym podmiotom pożyczek, których przedmiotem są

zdematerializowane papiery wartościowe, o ile zostaną spełnione warunki wskazane w Art. 102

Ustawy.

3. Łączna wartość pożyczonych przez Subfundusz papierów wartościowych nie może przekroczyć

30% wartości Aktywów Netto Subfunduszu.

Art. 161

Wysokość minimalnych wpłat tytułem nabycia Jednostek Uczestnictwa Subfunduszu Aviva

Investors Akcji Rynków Wschodzących

1. Minimalna początkowa wpłata do Subfunduszu wynosi 1.000 złotych, a każda następna wpłata

nie może być niższa niż 100 złotych.

2. Subfundusz, w ramach prowadzonych wyspecjalizowanych programów inwestowania, może

obniżyć wysokość wpłaty minimalnej. Minimalna wpłata do Subfunduszu w ramach

wyspecjalizowanych programów inwestowania nie może być mniejsza niż 1 złoty. Minimalna

wpłata do Subfunduszu w ramach Programów Emerytalnych, tworzonych przez pracodawcę na

podstawie ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o pracowniczych programach emerytalnych,

wynosi 10 złotych.

Art. 162

Wysokość opłaty manipulacyjnej dla Subfunduszu Aviva Investors Akcji Rynków

Wschodzących

Z zastrzeżeniem art. 23, za zbycie Jednostki Uczestnictwa Towarzystwo pobiera opłatę manipulacyjną

w wysokości nie większej niż 4,5 % wartości dokonywanej wpłaty.

Art. 163

Dochody Subfunduszu Aviva Investors Akcji Rynków Wschodzących

Wszelkie dochody Subfunduszu powiększają Wartość Aktywów Netto Subfunduszu. Subfundusz nie

będzie wypłacać Uczestnikom Funduszu kwot stanowiących dochody Subfunduszu bez odkupywania

Jednostek Uczestnictwa.

Art. 164

Koszty obciążające Subfundusz Aviva Investors Akcji Rynków Wschodzących

1. Za zarządzanie Subfunduszem Towarzystwo pobiera z Aktywów Subfunduszu wynagrodzenie

(zwane dalej Wynagrodzeniem) maksymalnie do wysokości 4 % w skali roku naliczone od

średniej rocznej Wartości Aktywów Netto Subfunduszu.

2. Wynagrodzenie naliczane jest w każdym Dniu Wyceny i za każdy dzień w roku od wartości

Aktywów Netto Subfunduszu ustalonych w poprzednim Dniu Wyceny. Wynagrodzenie

rozliczane jest w okresach miesięcznych i płatne jest do 7 (siódmego) dnia roboczego

następnego miesiąca kalendarzowego.

3. Oprócz Wynagrodzenia Subfundusz pokrywa następujące koszty:

a) prowizje i opłaty za przechowywanie papierów wartościowych oraz otwarcie i

prowadzenie rachunków bankowych;

b) prowizje i opłaty związane z transakcjami kupna i sprzedaży papierów wartościowych i

praw majątkowych;

c) opłaty, prowizje i koszty związane z obsługą i spłatą zaciągniętych przez Subfundusz

pożyczek i kredytów bankowych;

d) podatki, taksy notarialne, opłaty sądowe i inne opłaty wymagane przez organy

państwowe i samorządowe, w tym opłaty za zezwolenia oraz rejestracyjne,

e) koszty likwidacji Funduszu, o których mowa w art. 29 ust. 7,

f) koszty likwidacji Subfunduszu, o których mowa w art. 28 ust. 8.

4. Koszty, o których mowa w ust. 3 pokrywane są z Aktywów Subfunduszu w następującej

wysokości:

a) w przypadku kosztów związanych bezpośrednio z funkcjonowaniem Subfunduszu – w

całości z Aktywów Subfunduszu;

b) w przypadku kosztów dotyczących całego Funduszu – proporcjonalnie do udziału

Wartości Aktywów Netto Subfunduszu w Wartości Aktywów Netto Funduszu według

stanu na Dzień Wyceny poprzedzający dzień ujęcia kosztów w księgach rachunkowych;

c) w przypadku kosztów, o których mowa w ust. 3 lit. b) i d) związanych z transakcjami

nabycia lub zbycia składników Aktywów Funduszu – w takim zakresie, w jakim dotyczą

proporcjonalnie nabywanych lub zbywanych składników Aktywów Subfunduszu;

d) w przypadku kosztów innych niż te, o których mowa w lit. a) – c) niniejszego ustępu,

dotyczących Subfunduszu Aviva Investors Akcji Rynków Wschodzących oraz innych

Subfunduszy – proporcjonalnie do udziału Wartości Aktywów Netto Subfunduszu Aviva

Investors Akcji Rynków Wschodzących w sumie Wartości Aktywów Netto Subfunduszu

wszystkich Subfunduszy, których koszt dotyczy według stanu na Dzień Wyceny

poprzedzający dzień ujęcia kosztów w księgach rachunkowych.

5. Towarzystwo pokrywa ze środków własnych, w tym z Wynagrodzenia, wszelkie pozostałe

koszty i wydatki związane z działalnością Subfunduszu, za wyjątkiem wymienionych w ust. 3,

w szczególności:

a) wynagrodzenie Depozytariusza za wycenę i przechowywanie Aktywów Subfunduszu;

b) opłaty dla Agenta Obsługującego oraz koszty pokrywane na podstawie umowy o

świadczenie usług Agenta Obsługującego;

c) koszty związane z prowadzeniem ksiąg rachunkowych i badaniem ksiąg Subfunduszu;

d) koszty doradztwa prawnego, podatkowego i innych usług;

e) koszty reklamy, promocji, dystrybucji oraz koszty przygotowania, druku i dystrybucji

materiałów informacyjnych i ogłoszeń, w tym wymaganych przepisami Ustawy.

6. Pokrycie kosztów, o których mowa w ust. 3 i 5, następuje w terminach wynikających z

przepisów prawa lub zawartych umów.”

Ww. zmiany Statutu Aviva Investors FIO wchodzą w życie z dniem ogłoszenia na stronach

internetowych www.avivainvestors.pl, tj. z dniem 31 maja 2011 r.