Ogłoszenie o zmianach Statutu

Aviva Investors Fundusz Inwestycyjny Otwarty, z dnia 2 czerwca 2011 r.

Na podstawie art. 24 ust. 5 i ust. 8 pkt 2) ustawy z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych (Dz.U. Nr 146, poz. 1546, ze zm. - „ustawa”), Aviva Investors Poland Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych SA („Towarzystwo”), z siedzibą w Warszawie, ul. Prosta Nr 70, działając jako organ Aviva Investors Funduszu Inwestycyjnego Otwartego („Aviva Investors FIO”), wpisanego do rejestru funduszy inwestycyjnych pod numerem RFi 261, informuje, że Uchwałą Nr 14/2011 z dnia 2 czerwca 2011 r., Zarząd Towarzystwa uchwalił niżej wskazane zmiany Statutu Aviva Investors FIO, które wchodzą w życie z dniem dokonania niniejszego ogłoszenia, tj. z dniem 2 czerwca 2011 r.:

1. W Art. 99 ust. 3 Statutu dodaje się zdanie trzecie w następującym brzmieniu:

„Zawieszenie zbywania Jednostek Uczestnictwa nie dotyczy nabywania Jednostek Uczestnictwa z tytułu świadczenia dodatkowego na rzecz Uczestnika Funduszu, przyznanego zgodnie z treścią Art. 10 Statutu.”

2. W Art. 130 ust. 3 Statutu dodaje się zdanie trzecie w następującym brzmieniu:

„Zawieszenie zbywania Jednostek Uczestnictwa nie dotyczy nabywania Jednostek Uczestnictwa z tytułu świadczenia dodatkowego na rzecz Uczestnika Funduszu, przyznanego zgodnie z treścią Art. 10 Statutu.”

3. W Art. 142 ust. 3 Statutu dodaje się zdanie trzecie w następującym brzmieniu:

„Zawieszenie zbywania Jednostek Uczestnictwa nie dotyczy nabywania Jednostek Uczestnictwa z tytułu świadczenia dodatkowego na rzecz Uczestnika Funduszu, przyznanego zgodnie z treścią Art. 10 Statutu.”

Ww. zmiany Statutu Aviva Investors FIO wchodzą w życie z dniem ogłoszenia na stronach internetowych www.avivainvestors.pl, tj. z dniem 2 czerwca 2011 r.