Ogłoszenie o zmianach Statutu

Aviva Investors Fundusz Inestycyjny Otwarty, z dnia 12 listopada 2012r.

Na podstawie art. 24 ust. 5 i ust. 8 pkt 2) ustawy z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych (Dz.U. Nr 146, poz. 1546, ze zm. – „ustawa”),

Aviva Investors Poland Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych SA („Towarzystwo”), z siedzibą w Warszawie, ul. Domaniewska nr 44, działając jako

organ Aviva Investors Funduszu Inwestycyjnego Otwartego („Aviva Investors FIO”), wpisanego do rejestru funduszy inwestycyjnych pod numerem

RFi 261, informuje, że Uchwałą Nr 11/2012 z dnia 14 września 2012 r., Zarząd Towarzystwa uchwalił zmianę Statutu Aviva Investors FIO, w zakresie

określonym poniżej:

Art. 10 ust. 2 Statutu otrzymuje następujące brzmienie:

„2. Świadczenie dodatkowe, o którym mowa w ust. 1 przysługuje również Uczestnikom Funduszu w ramach: Programów Emerytalnych, Pracowniczych

Programów Oszczędnościowych lub wyspecjalizowanych programów inwestowania o których mowa w art. 24, o ile łączna wartość zainwestowanych

środków pieniężnych odpowiednio w ramach danego Programu Emerytalnego, Pracowniczego Programu Oszczędnościowego lub wyspecjalizowanego

programu inwestowania, spełnia warunki określone w ust. 3. W takich przypadkach zasady obliczania, wysokość i sposób wypłaty

świadczenia dodatkowego określa umowa zakładowa i umowa o wnoszenie przez pracodawcę składek pracowników do funduszu inwestycyjnego

(Program Emerytalny), umowa z Funduszem (Pracowniczy Program Oszczędnościowy) lub umowa o uczestnictwo w danym wyspecjalizowanym programie

inwestowania. Towarzystwo może obniżyć kwotę, o której mowa w ust. 3 oraz ustalić odmienny niż określony w ust. 3 okres rozliczeniowy,

w stosunku do Uczestników Funduszu w ramach Programów Emerytalnych, Pracowniczych Programów Emerytalnych lub wyspecjalizowanych programów

inwestowania o których mowa w art. 24.”

Ww. zmiana Statutu Aviva Investors FIO wchodzi w życie z dniem ogłoszenia na stronach internetowych www.avivainvestors.pl,

tj. z dniem 12 listopada 2012 r.