Ogłoszenie o zmianach Statutu

Ogłoszenie o zmianach Statutu "Aviva Investors Fundusz Inwestycyjny Otwarty", z dnia 30 maja 2018 r.

Na podstawie art. 24 ust. 5 i ust. 8 pkt 2) ustawy z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi (jednolity tekst Dz.U. z 2018 r., poz. 56, ze zm. - „ustawa”), Aviva Investors Poland Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych SA („Towarzystwo”), z siedzibą w Warszawie, ul. Inflancka Nr 4b, działając jako organ Aviva Investors Funduszu Inwestycyjnego Otwartego („Aviva Investors FIO”), wpisanego do rejestru funduszy inwestycyjnych pod numerem RFi 261, informuje, że Uchwałą Nr 10/2018 z dnia 23 maja 2018 r., Zarząd Towarzystwa uchwalił następujące zmiany Statutu Aviva Investors FIO:

Art. 3 ust. 3 Statutu otrzymuje następujące brzmienie:

„3. Adresem Depozytariusza jest: ul. Lecha Kaczyńskiego 26, 00-609 Warszawa.” 

Ww. zmiana Statutu Aviva Investors FIO wchodzi w życie z dniem ogłoszenia na stronie internetowej Towarzystwa www.aviva.pl, tj. z dniem 30 maja 2018 r.