Ogłoszenie o zmianach Statutu

Ogłoszenie o zmianach Statutu Aviva Investors Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Lokacyjny, z dnia 3 kwietnia 2018 r.

Na podstawie art. 24 ust. 5, ust. 6 pkt 1) i ust. 7 ustawy z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi (jednolity tekst Dz.U. z 2018 r., poz. 56 - „ustawa”), Aviva Investors Poland Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych SA („Towarzystwo”), z siedzibą w Warszawie, ul. Inflancka Nr 4b, działając jako organ Aviva Investors Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego Lokacyjny („Aviva Investors SFIO Lokacyjny”), wpisanego do rejestru funduszy inwestycyjnych pod numerem RFi 1432, informuje, że Uchwałą Nr 23/2017 z dnia 13 września 2017 r. i Uchwałą Nr 5/2018 z dnia 27 lutego 2018 r., Zarząd Towarzystwa uchwalił następujące zmiany Statutu Aviva Investors SFIO Lokacyjny:

1.       W Art. 23 ust. 2 lit. b) Statutu otrzymuje następujące brzmienie:

„b) dłużne papiery wartościowe i instrumenty rynku pieniężnego będące przedmiotem oferty publicznej, jeżeli warunki emisji lub pierwszej oferty publicznej zakładają złożenie wniosku o dopuszczenie do obrotu na rynku regulowanym, o którym mowa w lit a) oraz gdy dopuszczenie do tego obrotu jest zapewnione w okresie nie dłuższym niż rok od dnia, w którym po raz pierwszy nastąpi zaoferowanie tych papierów lub instrumentów;”

2.       W Art. 24 ust. 10, 11,12 i 15 Statutu otrzymują następujące brzmienie:

„10.        Fundusz może lokować od 5% do 10 % wartości Aktywów Funduszu w papiery wartościowe i instrumenty rynku pieniężnego wyemitowane przez jeden podmiot, jeżeli łączna wartość takich lokat nie przekroczy 40% wartości Aktywów Funduszu.

11.    Fundusz może lokować łącznie do 20% wartości Aktywów Funduszu w papiery wartościowe lub instrumenty rynku pieniężnego wyemitowane przez podmioty należące do grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy o rachunkowości, pod warunkiem, że jest dla niej sporządzane skonsolidowane sprawozdanie finansowe. 

12.    W przypadku, o którym mowa w ust. 11 Fundusz nie może lokować więcej niż 10% Aktywów Funduszu w papiery wartościowe lub instrumenty rynku pieniężnego wyemitowane przez jeden podmiot należący do grupy kapitałowej, o której mowa w ust. 11.”

15.  Fundusz może nie stosować ograniczeń, o których mowa w ust. 13 i 14 do lokat w papiery wartościowe i będące papierami wartościowymi instrumenty rynku pieniężnego emitowane, poręczone lub gwarantowane przez: Skarb Państwa, Narodowy Bank Polski, rządy państw należących do OECD tj. rządy: Australii, Austrii, Belgii, Chile, Czech, Danii, Estonii, Finlandii, Francji, Grecji, Hiszpanii, Holandii, Irlandii, Islandii, Izraela, Japonii, Kanady, Republiki Korei, Luksemburga, Meksyku, Niemiec, Norwegii, Nowej Zelandii, Portugalii, Słowacji, Słowenii, Stanów Zjednoczonych, Szwajcarii, Szwecji, Węgier, Wielkiej Brytanii i Włoch oraz następujące międzynarodowe instytucje finansowe: Międzynarodowy Fundusz Walutowy, Europejski Bank Inwestycyjny, Europejski Bank Odbudowy i Rozwoju."

Na ww. zmiany Statutu Komisja Nadzoru Finansowego w dniu 16 marca 2018 r. udzieliła zezwolenia Decyzją Nr DFF/I/4033/56/13/17/18/U/PG, zezwalając jednocześnie na skrócenie terminu wejścia w życie tych zmian, tak aby weszły one w życie z dniem ogłoszenia.

Ww. zmiany Statutu Aviva Investors SFIO Lokacyjny wchodzą w życie z dniem ogłoszenia na stronie internetowej Towarzystwa www.aviva.pl, tj. z dniem 3 kwietnia 2018 r.

Dodatkowo, działając na podstawie art. 24 ust. 8a i 8b Ustawy Towarzystwo informuje, że zmiany Statutu, które zostały wskazane w „Ogłoszeniu o zmianach Statutu „Aviva Investors Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Lokacyjny”, z dnia 3 stycznia 2018 r., w związku z uzyskaniem zezwolenia Komisja Nadzoru Finansowego na zmiany Statutu, wchodzą w życie z dniem 3 kwietnia 2018r.