Ogłoszenie o zmianach statutu

Ogłoszenie o zmianach statutu Aviva Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty, z dnia 1 grudnia 2015 r

Na podstawie art. 24 ust. 5 i ust. 8 pkt 1) ustawy z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych (jednolity tekst Dz.U. z 2014 r., poz. 157, ze zm. - „ustawa”), Aviva Investors Poland Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych SA („Towarzystwo”), z siedzibą w Warszawie, ul. Domaniewska Nr 44, działając jako organ Aviva Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego („Aviva SFIO”), wpisanego do rejestru funduszy inwestycyjnych pod numerem RFi 1243, informuje, że Uchwałą Nr 15/2015 z dnia 1 grudnia 2015 r., Zarząd Towarzystwa uchwalił zmianę Statutu Aviva SFIO, w zakresie określonym poniżej:

 „Art. 36 lit. a) Statutu Aviva SFIO otrzymuje następujące brzmienie:

„a) tytuły uczestnictwa subfunduszu Aviva Investors Multi-Strategy Target Return Fund, w dalszej części pod nazwą „Zagraniczny Subfundusz AIMS Target Return Fund”, wydzielonego w ramach Aviva Investors SICAV (otwartego funduszu inwestycyjnego o zmiennym kapitale), w klasę tytułów uczestnictwa Aviva Investors Multi-Strategy Target Return Fund K (EUR)”.

Ww. zmiana Statutu Aviva SFIO wchodzi w życie z w terminie 3 miesięcy od dnia niniejszego Ogłoszenia o zmianach na stronie internetowej Towarzystwa  www.aviva.pl, tj. z dniem 1 marca 2016 r.