Ogłoszenie o zmianach statutu

Ogłoszenie o zmianach statutu Aviva Investors Fundusz Inwestycyjny Otwarty, z dnia 31 grudnia 2015

Na podstawie art. 24 ust. 5 i ust. 8 pkt 2) ustawy z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych (jednolity tekst Dz.U. z 2014 r., poz. 157, ze zm. - „ustawa”), Aviva Investors Poland Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych SA („Towarzystwo”), z siedzibą w Warszawie, ul. Domaniewska Nr 44, działając jako organ Aviva Investors Funduszu Inwestycyjnego Otwartego („Aviva Investors FIO”), wpisanego do rejestru funduszy inwestycyjnych pod numerem RFi 261, informuje, że Uchwałą Nr 16/2015 z dnia 1 grudnia 2015 r., Zarząd Towarzystwa uchwalił zmianę Statutu Aviva Investors Fundusz Inwestycyjny Otwarty, w zakresie określonym poniżej:

1. Art. 41 Statutu otrzymuje następujące brzmienie:
„Z zastrzeżeniem art. 23, za zbycie Jednostki Uczestnictwa Towarzystwo pobiera opłatę manipulacyjną w wysokości nie większej niż 1 proc. wartości dokonywanej wpłaty.”

2. Art. 184 Statutu otrzymuje następujące brzmienie:
„Z zastrzeżeniem art. 23, za zbycie Jednostki Uczestnictwa Towarzystwo pobiera opłatę manipulacyjną w wysokości nie większej niż 1 proc. wartości dokonywanej wpłaty.”

Ww. zmiana Statutu Aviva Investors FIO wchodzi w życie z dniem ogłoszenia na stronie internetowej www.aviva.pl , tj. z dniem 31 grudnia 2015 r.