Ogłoszenie o zmianach statutu

Ogłoszenie o zmianach statutu Aviva Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty, dnia 7 marca 2016 r.

Na podstawie art. 24 ust. 5 i ust. 8 pkt 2) ustawy z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych (jednolity tekst Dz.U. z 2014 r., poz. 157, ze zm. - „ustawa”), Aviva Investors Poland Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych SA („Towarzystwo”), z siedzibą w Warszawie, ul. Domaniewska Nr 44, działając jako organ Aviva Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego („Aviva SFIO”), wpisanego do rejestru funduszy inwestycyjnych pod numerem RFi 1243, informuje, że Uchwałą Nr 3/2016 z dnia 7 marca 2016 r., Zarząd Towarzystwa uchwalił zmiany Statutu Aviva SFIO, w zakresie określonym poniżej:

  1. 39 ust. 1 Statutu otrzymuje następujące brzmienie:

„1. Całkowita wartość lokat w tytuły uczestnictwa Zagranicznego Subfunduszu AIMS Target Return Fund, klasa tytułów uczestnictwa Aviva Investors Multi-Strategy Target Return Fund K (EUR), o których mowa w art. 36 lit. a) będzie nie niższa niż 65% i może wynieść 100 % wartości Aktywów Subfunduszu.”

  1. 42 ust. 1 Statutu otrzymuje następujące brzmienie:

„1.    Aviva Investors Luxembourg, podmiot zarządzający Zagranicznym Subfunduszem AIMS Target Return Fund, jest uprawniony do otrzymywania od Aviva Investors SICAV opłaty za zarządzanie Zagranicznym Subfunduszem AIMS Target Return Fund, która dla klasy tytułów uczestnictwa Aviva Investors Multi-Strategy Target Return Fund K (EUR) maksymalnie wynosi 0,75%.”.

  1. 42 ust. 2 Statutu otrzymuje następujące brzmienie:

„2. Opłata, o której mowa w ust. 1 obliczana jest jako procent średniej rocznej wartości aktywów netto Zagranicznego Subfunduszu AIMS Target Return Fund, przypadających na klasę tytułów uczestnictwa „K”. Opłata naliczana jest codziennie i płatna na koniec każdego miesiąca z dołu.” 

Ww. zmiany Statutu Aviva SFIO wchodzą w życie z dniem ogłoszenia na stronie internetowej Towarzystwa  www.aviva.pl, tj. z dniem 7 marca 2016 r.