Ogłoszenie o zmianach statutu

Ogłoszenie o zmianach statutu Aviva Investors Fundusz Inwestycyjny Otwarty, z dnia 1 sierpnia 2016 r.

Na podstawie art. 24 ust. 5 i ust. 8 pkt 2) ustawy z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi (jednolity tekst Dz.U. z 2014 r., poz. 157, ze zm. - „ustawa”), Aviva Investors Poland Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych SA („Towarzystwo”), z siedzibą w Warszawie, ul. Inflancka Nr 4b, działając jako organ Aviva Investors Funduszu Inwestycyjnego Otwartego („Aviva Investors FIO”), wpisanego do rejestru funduszy inwestycyjnych pod numerem RFi 261, informuje, że Uchwałą Nr 16/2016 z dnia 1 sierpnia 2016 r., Zarząd Towarzystwa uchwalił następującą zmianę Statutu Aviva Investors FIO:

Art. 2 ust. 3 Statutu otrzymuje następujące brzmienie:

„Adresem Towarzystwa jest ul. Inflancka 4b, 00-189 Warszawa.”

Ww. zmiana Statutu Aviva Investors FIO wchodzi w życie z dniem ogłoszenia na stronie internetowej Towarzystwa www.aviva.pl, tj. z dniem 1 sierpnia 2016 r.