Ogłoszenie o zmianach Statutu

Ogłoszenie o zmianach Statutu Aviva Investors Fundusz Inwestycyjny Otwarty, z dnia 9 września 2016 r.

Na podstawie art. 24 ust. 5 i ust. 8 pkt 2) ustawy z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi (jednolity tekst Dz.U. z 2014 r., poz. 157, ze zm. - „ustawa”), Aviva Investors Poland Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych SA („Towarzystwo”), z siedzibą w Warszawie, ul. Inflancka Nr 4b, działając jako organ Aviva Investors Funduszu Inwestycyjnego Otwartego („Aviva Investors FIO”), wpisanego do rejestru funduszy inwestycyjnych pod numerem RFi 261, informuje, że Uchwałą Nr 20/2016 z dnia 6 września 2016 r., Zarząd Towarzystwa uchwalił następujące zmiany Statutu Aviva Investors FIO:

I.  uchylił w całości Uchwałę Nr 10/2016 Zarządu Aviva Investors Poland Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych SA z dnia 31 maja 2016 r. w sprawie zmiany Statutu „Aviva Investors Fundusz Inwestycyjny Otwarty”

II. wprowadził do treści Statutu następujące zmiany:

  1. W Art. 4 Statutu wprowadza się następujące zmiany:

a) definicja „Konwersja” otrzymuje następujące brzmienie:
„na podstawie jednego zlecenia, odkupienie Jednostek Uczestnictwa Funduszu i nabycie, za środki pieniężne uzyskane z tego odkupienia, jednostek uczestnictwa w innym funduszu inwestycyjnym zarządzanym przez Towarzystwo;”

b) po definicji „Kraje Wschodzące” wprowadza się definicję „Prospekt” w następującym brzmieniu:
„Prospekt - Prospekt informacyjny Aviva Investors Fundusz Inwestycyjny Otwarty:”

2.  9 Statutu otrzymuje następujące brzmienie:

„Art. 9
Kolejność realizacji  złożonych zleceń

„Zlecenia złożone w stosunku do tego samego konta w Subrejestrze Uczestnika Funduszu na dany Dzień Wyceny, realizowane są w następującej kolejności: blokada Jednostek Uczestnictwa zapisanych na koncie w Subrejestrze i odwołanie pełnomocnictwa jest wykonywane w pierwszej kolejności, a następnie: nabycie, Transfer, transfer spadkowy, Zamiana, Konwersja  i odkupienie Jednostek Uczestnictwa.”

3. W Art. 16 ustępy 7-15 Statutu otrzymują następujące brzmienie:

„7. Sposób i szczegółowe warunki zbywania i odkupywania Jednostek Uczestnictwa oraz ich Zamiany reguluje Prospekt Funduszu.
8. Zamiana jest realizowana w ciągu 7 dni od dnia złożenia zlecenia Zamiany chyba,
9. że opóźnienie wynika z okoliczności, za które Fundusz nie ponosi odpowiedzialności
10. Zamiana jest realizowana w następnym Dniu Wyceny po dniu, w którym Agent Transferowy otrzymał ważne zlecenie Zamiany.
11. Zlecenie Zamiany realizowane jest poprzez jednoczesne umorzenie Jednostek Uczestnictwa w Subfunduszu źródłowym i nabycie, za środki pieniężne uzyskane z tego umorzenia, Jednostek Uczestnictwa w Subfunduszu docelowym. Nabycie Jednostek Uczestnictwa w Subfunduszu docelowym w ramach Zamiany następuje dopiero po wpłynięciu na rachunek Subfunduszu docelowego środków pieniężnych z tytułu umorzenia Jednostek Uczestnictwa w Subfunduszu źródłowym.
12. Konwersja jest realizowana w ciągu 7 dni od dnia złożenia zlecenia Konwersji chyba,
13. że opóźnienie wynika z okoliczności, za które Fundusz nie ponosi odpowiedzialności.
14. Konwersja jest realizowana w następnym Dniu Wyceny po dniu, w którym Agent Transferowy otrzymał ważne zlecenie Konwersji.
15. Jednostki Uczestnictwa mogą być przedmiotem Konwersji na jednostki uczestnictwa w innym funduszu inwestycyjnym zarządzanym przez Towarzystwo, poprzez odkupienie Jednostek Uczestnictwa Funduszu i nabycie, za środki pieniężne uzyskane z tego odkupienia, jednostek uczestnictwa w innym funduszu inwestycyjnym zarządzanym przez Towarzystwo. Nabycie jednostek uczestnictwa w innym funduszu inwestycyjnym w ramach Konwersji następuje dopiero po wpłynięciu na rachunek tego funduszu inwestycyjnego docelowego środków pieniężnych z tytułu umorzenia Jednostek Uczestnictwa w Funduszu źródłowym.
16. Konwersja jest możliwa tylko w przypadku, gdy zachowane są postanowienia statutu wybranego funduszu inwestycyjnego zarządzanego przez Towarzystwo.
17. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym artykule do Zamiany i Konwersji stosuje się odpowiednio postanowienia Statutu oraz Prospektu dotyczące zbywania i odkupywania Jednostek Uczestnictwa.”

Ww. zmiany Statutu Aviva Investors FIO wchodzi w życie z dniem ogłoszenia na stronie internetowej Towarzystwa www.aviva.pl, tj. z dniem 9 września 2016 r.