Ogłoszenie o zmianach statutu

Aviva Investors Fundusz Inwestycyjny Otwarty, z dnia 30 listopada 2016 r.

Na podstawie art. 24 ust. 5 i ust. 8 pkt 2) ustawy z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi (jednolity tekst Dz.U. z 2016 r., poz. 1896 - „ustawa”), Aviva Investors Poland Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych SA („Towarzystwo”), z siedzibą w Warszawie, ul. Inflancka Nr 4b, działając jako organ Aviva Investors Funduszu Inwestycyjnego Otwartego („Aviva Investors FIO”), wpisanego do rejestru funduszy inwestycyjnych pod numerem RFi 261, informuje, że Uchwałą Nr 26/2016 z dnia 30 listopada 2016 r., Zarząd Towarzystwa uchwalił następujące zmiany Statutu Aviva Investors FIO:

  1. W Art. 1 3 i 4 Statutu otrzymują następujące brzmienie:

„3. Fundusz zorganizowany jest i działa na zasadach określonych w ustawie z dnia 27 maja 2004 roku o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi  ( jednolity tekst Dz. U. z 2016 r. poz.1896) oraz w niniejszym Statucie.

4.Fundusz w przypadku zawarcia z pracodawcą umowy o wnoszenie składek pracowników do Funduszu, może realizować pracownicze programy emerytalne w rozumieniu ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o pracowniczych programach emerytalnych (jednolity tekst Dz.U. z 2016  r. poz.1449) na zasadach określonych w tej ustawie, Statucie oraz umowie z pracodawcą.”

  1. W Art. 3 Statutu:
  • 4 skreśla się,
  • 5 otrzymuje następujące brzmienie:

„5. Depozytariusz odpowiada za szkody spowodowane niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem swoich obowiązków, na zasadach określonych w umowie z Funduszem, Ustawie, Rozporządzeniu i innych obowiązujących przepisach prawa.”

  1. W Art. 4 Statutu niżej wskazane Definicje otrzymują następujące brzmienie:

„Program emerytalny” - Pracowniczy program emerytalny w rozumieniu ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o pracowniczych programach emerytalnych (jednolity tekst Dz.U.z 2016 r., poz. 1449);”

„Ustawa” - Ustawa z dnia 27 maja 2004 roku o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi (jednolity tekst Dz. U. z 2016 r. poz.1896);”

„Ustawa o obrocie instrumentami finansowymi” - Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (jednolity tekst Dz. U. z 2016 r., poz.1636, ze zm.);”

„Ustawa o rachunkowości” - Ustawa z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (jednolity tekst Dz.U. z 2016 r., poz. 1047);”

„Ustawa o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy” - Ustawa z dnia 16 listopada 2000 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (jednolity tekst Dz.U. z 2016 r., poz. 299, ze zm.);”

  1. W Art. 10 Statutu ust. 3 otrzymuje następujące brzmienie:

„3.Uprawnionym do otrzymania świadczenia dodatkowego jest Uczestnik Funduszu, który posiadał w okresie rozliczeniowym, taką liczbę Jednostek Uczestnictwa zapisanych we wszystkich  Rejestrach Uczestników Funduszy utworzonych i zarządzanych przez Towarzystwo, że średnia Wartość Aktywów Netto przypadających na posiadane przez niego Jednostki Uczestnictwa w okresie rozliczeniowym była większa niż 1 milion złotych. Okresem rozliczeniowym jest miesiąc kalendarzowy.”

  1. W Art. 23 ust. 3 Statutu lit. d) otrzymuje następujące brzmienie:

„d) pracownikami podmiotów związanych z akcjonariuszami Towarzystwa w rozumieniu art. 8 pkt. 1) ustawy z dnia 28 sierpnia 1997 roku o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych (jednolity tekst Dz. U. z 2016 r., poz. 291 ze zm.);”

  1. W Art. 24 Statutu ust. 4 otrzymuje następujące brzmienie:

„4.Opłata, o której mowa w ust. 3 lit. d) nie może być wyższa niż 5% faktycznie dokonanych wpłat lub skumulowanej wartości wpłat deklarowanych w umowie, o której mowa w ust. 2.”

Ww. zmiany Statutu Aviva Investors FIO wchodzą w życie z dniem ogłoszenia na stronie internetowej Towarzystwa www.aviva.pl, tj. z dniem 30 listopada 2016 r.