Ogłoszenie o zmianach Statutu

Ogłoszenie o zmianach Statutu "Aviva Investors Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Lokacyjny", z dnia 30 maja 2018 r.

Na podstawie art. 24 ust. 5 i ust. 8 pkt 2)  ustawy z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi (jednolity tekst Dz.U. z 2018 r., poz. 56, ze zm. - „ustawa”), Aviva Investors Poland Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych SA („Towarzystwo”), z siedzibą w Warszawie, ul. Inflancka Nr 4b, działając jako organ Aviva Investors Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego Lokacyjny  („Aviva Investors SFIO Lokacyjny”), wpisanego do rejestru funduszy inwestycyjnych pod numerem RFi 1432, informuje, że Uchwałą Nr  12/2018 z dnia  23 maja  2018  r., Zarząd Towarzystwa uchwalił następującą zmianę Statutu Aviva Investors SFIO Lokacyjny:

Art. 4 ust. 3 Statutu otrzymuje następujące brzmienie:

„3. Adresem Depozytariusza jest: ul. Lecha Kaczyńskiego 26, 00-609 Warszawa.”

Ww. zmiana Statutu Aviva Investors SFIO Lokacyjny wchodzi w życie z dniem ogłoszenia na stronie internetowej Towarzystwa www.aviva.pl, tj. z dniem 30 maja 2018 r.