Ogłoszenie o zmianach Statutu

Aviva Investors Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Lokacyjny, z dnia 15 września 2017 roku

Ogłoszenie o zmianach Statutu „Aviva Investors Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Lokacyjny, z dnia 15 września 2017 r.

Na podstawie art. 24 ust. 5, ust. 8 pkt 1),ust. 8a i 8b ustawy z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi (jednolity tekst Dz.U. z 2016 r., poz. 1896, ze zm. - „ustawa”), Aviva Investors Poland Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych SA („Towarzystwo”), z siedzibą w Warszawie, ul. Inflancka Nr 4b, działając jako organ Aviva Investors Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego Lokacyjny  („Aviva Investors SFIO Lokacyjny”), wpisanego do rejestru funduszy inwestycyjnych pod numerem RFi 1432, informuje, że Uchwałą Nr  23/2017 z dnia  13 września 2017  r., Zarząd Towarzystwa uchwalił następujące zmiany Statutu Aviva Investors SFIO Lokacyjny:

1. Art. 22 Statutu otrzymuje następujące brzmienie:

„Art. 22
Kryteria doboru lokat Funduszu

 1. W ramach limitów, o których mowa w art. 24, Fundusz lokuje Aktywa Funduszu głównie w:
  a) instrumenty rynku pieniężnego, w tym w nieskarbowe instrumenty rynku pieniężnego,
  b) dłużne papiery wartościowe, w tym w nieskarbowe dłużne papiery wartościowe,
  c) jednostki uczestnictwa w funduszach inwestycyjnych otwartych mających siedzibę na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, tytuły uczestnictwa emitowane przez fundusze zagraniczne, tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą, pod warunkiem, że ww. fundusze lub instytucje wspólnego inwestowania lokują swoje aktywa głównie w skarbowe dłużne instrumenty finansowe,
  d) jednostki uczestnictwa w funduszach inwestycyjnych otwartych mających siedzibę na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, tytuły uczestnictwa emitowane przez fundusze zagraniczne, tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą, pod warunkiem, że ww. fundusze lub instytucje wspólnego inwestowania lokują swoje aktywa głównie w nieskarbowe dłużne instrumenty finansowe.
  Przez nieskarbowe instrumenty rynku pieniężnego i nieskarbowe dłużne papiery wartościowe rozumie się odpowiednio instrumenty rynku pieniężnego lub dłużne papiery wartościowe emitowane przez podmioty inne niż Skarb Państwa i jego odpowiedniki w innych państwach należących do OECD lub banki centralne państw należących do OECD.
 1. Podjęciu decyzji o alokacji środków oraz doborze instrumentów finansowych służyć będzie ocena bieżącej i prognozowanej sytuacji na rynku instrumentów rynku pieniężnego, dłużnych papierów wartościowych i jednostek uczestnictwa w funduszach inwestycyjnych otwartych mających siedzibę na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, tytułów uczestnictwa emitowanych przez fundusze zagraniczne, tytułów uczestnictwa emitowanych przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą, która będzie obejmowała w szczególności:
  a) ocenę sytuacji finansowej emitenta dłużnych papierów wartościowych lub instrumentów rynku pieniężnego;
  b) analizę ratingów przyznanych emitentowi lub emisjom przez wyspecjalizowane instytucje ratingowe;
  c) ocenę sytuacji gospodarczej kraju emitenta;
  d) ocenę ryzyka spadku wartości rynkowej dłużnych papierów wartościowych i instrumentów rynku pieniężnego;
  e) ocenę możliwości wzrostu cen dłużnych papierów wartościowych i instrumentów rynku pieniężnego;
  f) ocenę bieżącego i prognozowanego poziomu rynkowych stóp procentowych oraz inflacji konsumenckiej;
  g) ocenę ryzyka braku płynności dłużnych papierów wartościowych i instrumentów rynku pieniężnego oraz zmienności ich cen,
  h) ocenę ryzyka braku płynności (zawieszenia odkupień) jednostek uczestnictwa w funduszach inwestycyjnych otwartych mających siedzibę na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, tytułów uczestnictwa emitowanych przez fundusze zagraniczne, tytułów uczestnictwa emitowanych przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą;
  i) ocenę polityki inwestycyjnej realizowanej przez podmioty wymienione w lit. h).”

2. Art. 23 Statutu otrzymuje następujące brzmienie:

„Art. 23
Rodzaje lokat Funduszu

 1. Aktywa Funduszu mogą być lokowane w kategorie lokat określone w niniejszym Artykule, pod warunkiem, że lokaty te spełniają kryteria, warunki, zasady dywersyfikacji i ograniczenia inwestycyjne określone w Statucie oraz w Ustawie i innych obowiązujących przepisach prawa.
 2. Fundusz może lokować Aktywa Funduszu w następujące kategorie lokat:
  a) dłużne papiery wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub Narodowy Bank Polski, papiery wartościowe i instrumenty rynku pieniężnego dopuszczone do obrotu na rynku regulowanym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, a także na Rynku Zorganizowanym niebędącym rynkiem regulowanym w Rzeczypospolitej Polskiej lub innym państwie członkowskim;
  b) do uzupełnienia po uzyskaniu zezwolenia Komisji Nadzoru Finansowego
  c) depozyty w bankach krajowych, o terminie zapadalności nie dłuższym niż rok, płatne na żądanie lub które można wycofać przed terminem zapadalności z zastrzeżeniem ust. 5;
  d) instrumenty rynku pieniężnego inne niż określone w lit a) i b)*, jeżeli instrumenty te lub ich emitent podlegają regulacjom mającym na celu ochronę inwestorów i oszczędności oraz są:
  - emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa, Narodowy Bank Polski, jednostkę samorządu terytorialnego, właściwe centralne, regionalne lub lokalne władze publiczne państwa członkowskiego, albo przez bank centralny państwa członkowskiego, Europejski Bank Centralny, Unię Europejską lub Europejski Bank Inwestycyjny, państwo inne niż państwo członkowskie, albo, w przypadku państwa federalnego, przez jednego z członków federacji, albo przez organizację międzynarodową, do której należy co najmniej jedno państwo członkowskie, lub
  - emitowane, poręczone lub gwarantowane przez podmiot podlegający nadzorowi właściwego organu nadzoru nad rynkiem finansowym, zgodnie z kryteriami określonymi prawem wspólnotowym, albo przez podmiot podlegający i stosujący się do zasad, które są co najmniej tak rygorystyczne, jak określone prawem wspólnotowym, lub
  - emitowane przez podmiot, którego papiery wartościowe są w obrocie na rynku regulowanym, o którym mowa w lit. a);
  e) dłużne papiery wartościowe i instrumenty rynku pieniężnego, inne niż określone w lit a), b)* i d);
  f) jednostki uczestnictwa w funduszach inwestycyjnych otwartych mających siedzibę na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej;
  g) tytuły uczestnictwa emitowane przez fundusze zagraniczne;
  h) tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą, jeżeli:
  - instytucje te oferują publicznie tytuły uczestnictwa i umarzają je na żądanie uczestnika,
  - instytucje te podlegają nadzorowi właściwego organu nadzoru nad rynkiem finansowym lub kapitałowym państwa członkowskiego lub państwa należącego do OECD oraz zapewniona jest, na zasadzie wzajemności, współpraca Komisji z tym organem,
  - ochrona posiadaczy tytułów uczestnictwa tych instytucji jest taka sama jak posiadaczy jednostek uczestnictwa funduszy inwestycyjnych otwartych, w szczególności instytucje te stosują ograniczenia inwestycyjne co najmniej takie, jak określone w Rozdziale 1 Działu V Ustawy,
  - instytucje te są obowiązane do sporządzania rocznych i półrocznych sprawozdań finansowych.
 3. Fundusz może dokonywać lokat, o których mowa w ust. 2 lit. f) – h) pod warunkiem, że nie więcej niż 10% wartości aktywów odpowiednio funduszy inwestycyjnych otwartych, funduszy zagranicznych lub instytucji może być, zgodnie z ich statutem lub regulaminem, zainwestowana łącznie w jednostki uczestnictwa innych funduszy inwestycyjnych otwartych oraz tytuły uczestnictwa innych funduszy zagranicznych i instytucji wspólnego inwestowania.
 4. Fundusz utrzymuje część Aktywów Funduszu na pieniężnych rachunkach bankowych w zakresie niezbędnym do zaspokojenia bieżących zobowiązań Funduszu.
 5. Za zgodą Komisji Fundusz może lokować Aktywa Funduszu w depozyty w bankach zagranicznych pod warunkiem, że bank ten podlega nadzorowi właściwego organu nadzoru nad rynkiem finansowym w zakresie, co najmniej takim, jak określony w prawie wspólnotowym.
 6. Lokowanie w papiery wartościowe lub instrumenty rynku pieniężnego będące przedmiotem obrotu na Rynku Zorganizowanym, oraz w papiery wartościowe i instrumenty rynku pieniężnego, których dopuszczenie do takiego obrotu jest zapewnione, w państwie innym niż Rzeczpospolita Polska, państwo członkowskie lub państwo należące do OECD, wymaga uzyskania zgody Komisji na dokonywanie lokat na określonej giełdzie lub rynku.”

Z uwagi na fakt, że te zmiany Artykułu Statutu pisane pogrubioną czcionką i oznaczone „*” mają bezpośredni związek ze zmianami Statutu Funduszu wymagającymi uzyskania zezwolenia Komisji Nadzoru Finansowego (tu postanowienie Art. 23 ust. 2 lit. b) Statutu), ogłoszenie tak oznaczonych  zmian:

1) jest dokonywane pod warunkiem uzyskania ww. zezwolenia Komisji Nadzoru Finansowego,
2) ich  wejście w życie będzie zgodne z terminem wejścia w życie zmian wymagających zezwolenia Komisji Nadzoru Finansowego, nie krótszym jednak  niż 3 miesiące od dnia niniejszego Ogłoszenia.

3. W Art. 24 Statutu:

1) Ust. 1 i 2 otrzymuje następujące brzmienie:

„1.  Całkowita wartość lokat w skarbowe instrumenty rynku pieniężnego, skarbowe dłużne papiery wartościowe, instrumenty rynku pieniężnego gwarantowane przez Skarb Państwa, dłużne papiery wartościowe gwarantowane przez Skarb Państwa,  depozyty oraz jednostki uczestnictwa w funduszach inwestycyjnych otwartych mających siedzibę na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, tytuły uczestnictwa emitowane przez fundusze zagraniczne, tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą, o których mowa w art. 22 ust. 1 lit. c) będzie wynosić od 25% do 100% wartości Aktywów Funduszu.
2. Całkowita wartość lokat w nieskarbowe instrumenty rynku pieniężnego, nieskarbowe dłużne papiery wartościowe oraz jednostki uczestnictwa w funduszach inwestycyjnych otwartych mających siedzibę na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, tytuły uczestnictwa emitowane przez fundusze zagraniczne, tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą, o których mowa w art. 22 ust. 1 lit. d) będzie wynosić od 0 %do 75% wartości Aktywów Funduszu.”

2) Dodaje się ust. 9-18 w następującym brzmieniu:

„9. Z zastrzeżeniem ust. 10 – 18* Fundusz nie może lokować więcej niż 5% wartości Aktywów Funduszu w papiery wartościowe lub instrumenty rynku pieniężnego wyemitowane przez jeden podmiot.
10. do uzupełnienia po uzyskaniu zezwolenia Komisji Nadzoru Finansowego
11. do uzupełnienia po uzyskaniu zezwolenia Komisji Nadzoru Finansowego
12. do uzupełnienia po uzyskaniu zezwolenia Komisji Nadzoru Finansowego
13. Fundusz może lokować do 35% wartości Aktywów Funduszu w papiery wartościowe emitowane przez Skarb Państwa, Narodowy Bank Polski, jednostkę samorządu terytorialnego, państwo członkowskie, jednostkę samorządu terytorialnego państwa członkowskiego, państwo należące do OECD lub międzynarodową instytucję finansową, której członkiem jest Rzeczpospolita Polska lub, co najmniej jedno państwo członkowskie.
14. Fundusz może lokować do 35% wartości Aktywów Funduszu w papiery wartościowe poręczone lub gwarantowane przez podmioty, o których mowa w ust. 13, przy czym łączna wartość lokat w papiery wartościowe lub instrumenty rynku pieniężnego wyemitowane przez podmiot, którego papiery wartościowe są poręczane lub gwarantowane, depozytów w tym podmiocie oraz wartość ryzyka kontrahenta wynikającą z transakcji, których przedmiotem są niewystandaryzowane instrumenty pochodne, zawartych z tym podmiotem, nie może przekroczyć 35% wartości Aktywów Funduszu.
15. do uzupełnienia po uzyskaniu zezwolenia Komisji Nadzoru Finansowego
16. Łączna wartość lokat w papiery wartościowe lub instrumenty rynku pieniężnego wyemitowane przez ten sam bank hipoteczny, depozyty w tym podmiocie oraz wartość ryzyka kontrahenta, wynikająca z transakcji, których przedmiotem są niewystandaryzowane instrumenty pochodne, zawartych z tym samym bankiem, nie może przekroczyć 35 % wartości Aktywów Funduszu.
17. Fundusz, z zastrzeżeniem ust. 18, nie może lokować więcej niż 25 % wartości Aktywów Funduszu w:
- listy zastawne wyemitowane przez jeden bank hipoteczny lub
- dłużne papiery wartościowe wyemitowane przez jedną instytucję kredytową, która podlega szczególnemu nadzorowi publicznemu mającemu na celu ochronę posiadaczy tych papierów wartościowych, pod warunkiem, że kwoty uzyskane z emisji tych papierów wartościowych są inwestowane przez emitenta w aktywa, które w całym okresie do dnia wykupu zapewniają spełnienie wszystkich świadczeń pieniężnych wynikających z tych papierów wartościowych oraz w przypadku niewypłacalności emitenta zapewniają spełnienie wszystkich świadczeń pieniężnych wynikających z tych papierów wartościowych oraz w przypadku niewypłacalności emitenta zapewniają pierwszeństwo w odzyskaniu wszystkich świadczeń pieniężnych wynikających z tych papierów wartościowych.
18. Suma lokat w papiery wartościowe, o których mowa w ust. 17, nie może przekraczać 80 % wartości Aktywów Funduszu.”

Z uwagi na fakt, że ta zmiana Artykułu Statutu pisana pogrubioną czcionką i oznaczona „*” ma bezpośredni związek ze zmianami Statutu Funduszu wymagającymi uzyskania zezwolenia Komisji Nadzoru Finansowego (tu postanowienie Art. 24 ust. 10-12 i ust. 15 Statutu), ogłoszenie tak oznaczonej  zmiany:

1) jest dokonywane pod warunkiem uzyskania ww. zezwolenia Komisji Nadzoru Finansowego,
2) jej wejście w życie będzie zgodne z terminem wejścia w życie zmian wymagających zezwolenia Komisji Nadzoru Finansowego, nie krótszym jednak  niż 3 miesiące od dnia niniejszego Ogłoszenia.

5. Art. 25 Statutu otrzymuje następujące brzmienie:

„Art. 25
Dopuszczalna wartość kredytów i pożyczek zaciąganych lub udzielanych przez Fundusz

 1. Fundusz może zaciągać, wyłącznie w bankach krajowych lub instytucjach kredytowych, pożyczki i kredyty, o terminie spłaty do roku, w łącznej wysokości nie przekraczającej 10% Wartości Aktywów Netto Funduszu w chwili zawarcia umowy kredytu lub pożyczki.
 2. Fundusz może udzielać innym podmiotom pożyczek, których przedmiotem są zdematerializowane papiery wartościowe, o ile zostaną spełnione warunki wskazane w Art. 102 Ustawy. Łączna wartość pożyczonych przez Fundusz papierów wartościowych nie może przekroczyć 30% wartości Aktywów Netto Funduszu.”

6. Art. 26 Statutu otrzymuje następujące brzmienie:

„Art. 26
Lokaty Funduszu w instrumenty pochodne

 1. Fundusz może zawierać umowy mające za przedmiot:
  a) instrumenty pochodne dopuszczone do obrotu na rynku regulowanym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub w państwie członkowskim, a także na Rynku Zorganizowanym niebędącym rynkiem regulowanym w Rzeczypospolitej Polskiej lub w innym państwie członkowskim,
  b) niewystandaryzowane instrumenty pochodne.
 2. Fundusz może zawierać umowy, o których mowa w ust. 1, pod warunkiem, że:
  a) zawarcie umowy jest zgodne z celem inwestycyjnym Funduszu,
  b) umowa ma na celu ograniczenie ryzyka inwestycyjnego związanego ze zmianą:
  - kursów, cen lub wartości papierów wartościowych i instrumentów rynku pieniężnego posiadanych przez Fundusz albo papierów wartościowych i instrumentów rynku pieniężnego, które Fundusz zamierza nabyć w przyszłości, w tym umowa pozwala na przeniesienie ryzyka kredytowego związanego z tym instrumentami finansowymi,
  - kursów walut w związku z lokatami Funduszu,
  - wysokości stóp procentowych w związku z lokatami w depozyty, dłużne papiery wartościowe i instrumenty rynku pieniężnego oraz aktywami utrzymywanymi na zaspokojenie bieżących zobowiązań Funduszu,
  c) bazę instrumentów pochodnych,  w tym niewystandaryzowanych instrumentów pochodnych, stanowią instrumenty finansowe, o których mowa w art. 23 ust. 2 lit. a), b)* i d), stopy procentowe, kursy walut lub indeksy, oraz
  d) wykonanie nastąpi przez dostawę instrumentów finansowych, o których mowa w art. 23 ust. 2 lit. a), b)* i d)  lub przez rozliczenie pieniężne,
  e) stroną umowy, której przedmiotem są niewystandaryzowane instrumenty pochodne jest podmiot z siedzibą w Rzeczypospolitej Polskiej, państwie członkowskim lub państwie należącym do OECD innym niż państwo członkowskie, który podlega nadzorowi właściwego organu nadzoru nad rynkiem finansowym lub kapitałowym w tym państwie;
  f) niewystandaryzowane instrumenty pochodne podlegają w każdym dniu roboczym możliwej do zweryfikowania, rzetelnej wycenie według wiarygodnie oszacowanej wartości godziwej;
  g) niewystandaryzowane instrumenty pochodne mogą zostać w każdym czasie przez Fundusz zbyte lub pozycja w nich zajęta może być w każdym czasie zamknięta przez transakcję równoważącą albo zlikwidowana.
 3. Maksymalne zaangażowanie Funduszu w instrumenty pochodne wyznacza się poprzez obliczenie w odniesieniu do Funduszu ekspozycji AFI, zgodnie z Rozporządzeniem. Ekspozycja AFI nie może przekroczyć 200% Wartości Aktywów Netto Funduszu.
 4. Wartość ryzyka danego kontrahenta, stanowiąca wartość ustalonego przez Fundusz niezrealizowanego zysku z transakcji, których przedmiotem są niewystandaryzowane instrumenty pochodne, w odniesieniu do wszystkich takich, zawartych z tym kontrahentem, nie może przekroczyć 5 proc. Wartości Aktywów Funduszu, a jeżeli kontrahentem jest instytucja kredytowa, bank krajowy lub bank zagraniczny – 10 proc. Wartości Aktywów Funduszu.
 5. W związku z zawieraniem przez Fundusz umów, o których mowa w ust. 1 wystąpić mogą następujące rodzaje ryzyka:
  1) ryzyko rynkowe bazy instrumentu pochodnego – związane z niekorzystnymi zmianami poziomu lub zmienności kursów, cen lub wartości instrumentów będących bazą danego instrumentu pochodnego;
  2) ryzyko niewypłacalności kontrahenta – związane z zawieraniem umów, których przedmiotem są niewystandaryzowane instrumenty pochodne;
  3) ryzyko rozliczenia transakcji – ryzyko związane z możliwością nierozliczenia transakcji w terminie określonym w umowie, co może wiązać się z poniesieniem przez Fundusz dodatkowych kosztów związanych z finansowaniem nierozliczonej pozycji.”

Z uwagi na fakt, że te zmiany Artykułu  Statutu pisane pogrubioną czcionką i oznaczone „*” mają bezpośredni związek ze zmianami Statutu Funduszu wymagającymi uzyskania zezwolenia Komisji Nadzoru Finansowego (tu postanowienie Art. 23 ust. 2 lit. b) Statutu), ogłoszenie tak oznaczonych  zmian:

1) jest dokonywane pod warunkiem uzyskania ww. zezwolenia Komisji Nadzoru Finansowego,
2) ich  wejście w życie będzie zgodne z terminem wejścia w życie zmian wymagających zezwolenia Komisji Nadzoru Finansowego, nie krótszym jednak  niż 3 miesiące od dnia niniejszego Ogłoszenia.


Ww. zmiany Statutu Aviva Investors SFIO Lokacyjny wchodzą w życie z dniem 15 grudnia 2017 r., z uwzględnieniem zasad i warunków wejścia w życie tych  zmian Artykułów Statutu pisanych pogrubioną czcionką i oznaczonych  „*” , co szczegółowo zostało wyjaśnione i opisane w treści niniejszego Ogłoszenia.