Ogłoszenie o zmianach Statutu

Aviva Investors Fundusz Inwestycyjny Otwarty, z dnia 15 grudnia 2017 roku

Na podstawie art. 24 ust. 5, ust. 7 i ust. 8 pkt 2) ustawy z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi (jednolity tekst Dz.U. z 2016 r., poz. 1896, ze zm. - „ustawa”), Aviva Investors Poland Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych SA („Towarzystwo”), z siedzibą w Warszawie, ul. Inflancka Nr 4b, działając jako organ Aviva Investors Funduszu Inwestycyjnego Otwartego („Aviva Investors FIO”), wpisanego do rejestru funduszy inwestycyjnych pod numerem RFi 261, niniejszym informuje, że:

 I. Uchwałą Nr 11/2017 z dnia 15 maja 2017 r. Zarząd Towarzystwa uchwalił następujące zmiany Statutu Aviva Investors FIO:

 1. w art. 37 ust. 1 lit. a), art. 46 ust. 1 lit. a), art. 55 ust. 1 lit. a), art. 64 ust. 1 lit. a), art. 73 ust. 1 lit. a), art. 82 ust. 1 lit. a), art. 91 ust. 1 lit. a), art. 102 ust. 1 lit. a), art. 112 ust. 1 lit. a), art. 122 ust. 1 lit. a), art. 134 ust. 1 lit. a), art. 146 ust. 1 lit. a), art. 157 ust. 1 lit. a), art. 168 ust. 1 lit. a), art. 179 ust. 1 lit. a) oraz art. 190 ust. 1 lit. a) Statutu dotychczasową treść zapisaną po myślnikach skreśla się i wpisuje się, co następuje:

“-             USA – NYSE (New York Stock Exchange),

-              USA – NYSE MKT LLC (New York Stock Exchange MKT LLC),

-              USA – NYSE ARCA Equities (New York Stock Exchange ARCA Equities),

-              USA – NYSE Bonds (New York Stock Exchange Bonds),

-              USA – NASDAQ Stock Market (National Association of Securities Dealers Automated Quotations Stock Market),

-              Japonia – TSE (Tokyo Stock Exchange) oraz OSE (Osaka Securities Exchange), wchodzące w skład grupy JPX (Japan Exchange Group),

-              Szwajcaria – SIX Swiss Exchange,

-              Turcja – BIST (Borsa Istanbul),

-              Norwegia – OSE (Oslo Stock Exchange),

-              Australia – ASX (Australian Securities Exchange),

-              Kanada – TSX (Toronto Stock Exchange),

-              Republika Korei – KRX (Korea Exchange),

-              Meksyk – BMV, Mexican Bolsa (Mexican Stock Exchange),

-              Chile –SSE (Santiago Stock Exchange),

-              Islandia - ICEX (Iceland Stock Exchange) oraz Nasdaq OMX Iceland,

-              Izrael- TASE (Tel Aviv Stock Exchange),

-              Nowa Zelandia – NZX (New Zealand Stock Exchange).”

 1. w art. 37a ust. 1, art. 46a ust. 1, art. 55a ust. 1, art. 64a ust. 1, art. 73a ust. 1, art. 82a ust. 1, art. 92 ust. 1, art. 103 ust. 1, art. 113 ust. 1, art. 123 ust. 1, art. 135 ust. 1, art. 147 ust. 1, art. 158 ust. 1, art. 169 ust. 1, art. 180 ust. 1 oraz art. 191 ust. 1 Statutu dotychczasową treść zapisaną po myślnikach skreśla się i wpisuje się, co następuje:

„-            USA – NYSE AMEX Options (New York Stock Exchange AMEX Options),

-              USA – NYSA ARCA Options (New York Stock Exchange ARCA Options),

-              USA – NYMEX (New York Mercantile Exchange), członek grupy CME Group Inc.,

-              USA – CME/CBOT (CME/Chicago Board of Trade), członek grupy CME Group Inc.,

-              USA – CBOE (Chicago Board Options Exchange),

-              USA – NASDAQ Options Market (NOM), członek grupy NASDAQ OMX Group,

-              USA – NASDAQ Futures (NFX), członek grupy NASDAQ OMX Group,

-              Japonia – TSE (Tokyo Stock Exchange) oraz OSE (Osaka Securities Exchange), wchodzące w skład grupy JPX (Japan Exchange Group),

-              Australia – ASX (Australian Securities Exchange),

-              Kanada – TSX (Toronto Stock Exchange),

-              Republika Korei– KRX (Korea Exchange),

-              Meksyk – BMV, Mexican Bolsa (Mexican Stock Exchange),

-              Chile – SSE (Santiago Stock Exchange),

-              Islandia – ICEX (Iceland Stock Exchange) oraz Nasdaq OMX Iceland,

-              Norwegia – OSE (Oslo Stock Exchange, Oslo Børs) oraz Nasdaq OMX Norway,

-              Izrael – TASE (Tel-Aviv Stock Exchange),

-              Nowa Zelandia – NZX (New Zealnd Exchange),

-              Szwajcaria – SIX Swiss Exchange oraz Swiss Options and Financial Futures Exchange (SOFFEX),

-              Turcja – Borsa Istambul oraz TURKDEX (Turkish Derivatives Exchange).”

Na ww. zmiany Statutu Komisja Nadzoru Finansowego udzieliła zezwolenia Decyzją z dnia 2 sierpnia 2017 r. (nr DFI/I/4032/37/8/17/U/ML) zezwalając jednocześnie na skrócenie terminu wejścia w życie ww. zmian tak, aby weszły one w życie z dniem ogłoszenia.

II. Uchwałą Nr 19/2017 z dnia 30 czerwca 2017 r., Uchwałą Nr 20/2017 r. z dnia 24 sierpnia 2017 r. i Uchwałą Nr 22/2017 z dnia 11 września 2017 r., Zarząd Towarzystwa uchwalił następujące zmiany Statutu Aviva Investors FIO:

 1. Art. 195 ust. 1 Statutu otrzymuje następujące brzmienie:

„Z zastrzeżeniem art. 23, za zbycie Jednostki Uczestnictwa Towarzystwo pobiera opłatę manipulacyjną w wysokości nie większej niż 1, 5%  wartości dokonywanej wpłaty.”

 1. W Art. 197 Statutu:

  a) Ust. 1 otrzymuje następujące brzmienie:

„1. Za zarządzanie Subfunduszem Towarzystwo pobiera z Aktywów Subfunduszu wynagrodzenie (zwane dalej Wynagrodzeniem) maksymalnie do wysokości 0,80 % w skali roku naliczone od średniej rocznej Wartości Aktywów Netto Subfunduszu.”

          b) Ust. 2 otrzymuje następujące brzmienie:

„2. Wynagrodzenie naliczane jest w każdym Dniu Wyceny i za każdy dzień w roku od wartości Aktywów Netto Subfunduszu ustalonych w poprzednim Dniu Wyceny. Wynagrodzenie rozliczane jest w okresach miesięcznych i płatne jest do 7 (siódmego) dnia roboczego następnego miesiąca kalendarzowego.”

         c) Ust. 3-8 skreśla się.

Na zmianę Statutu określoną w pkt 2 powyżej  Komisja Nadzoru Finansowego udzieliła zezwolenia Decyzją z dnia 10 października 2017 r. (nr DFI/I/4032/51/12/U/17/ŁB) zezwalając jednocześnie na skrócenie terminu wejścia w życie ww. zmian tak, aby weszły one w życie z dniem ogłoszenia.

III. Uchwałą Nr 28/2017 z dnia 14 grudnia 2017 r. Zarząd Towarzystwa uchwalił następujące zmiany Statutu Aviva Investors FIO:

 1. W Art. 4 Statutu wprowadza się następujące zmiany:

  a) Po definicji „Aktywa Subfunduszu” dodaje się definicję „Częściowy Zwrot” w następującym brzmieniu:

„Częściowy Zwrot - Wycofanie części środków zgromadzonych na IKE, jeżeli nie zachodzą przesłanki do Wypłaty bądź Wypłaty Transferowej;”

          b) Po definicji „Grupa Aviva” dodaje się definicje „IKE i IKZE ” w następującym brzmieniu:

„IKE - Indywidualne konto emerytalne w rozumieniu ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o indywidualnych kontach emerytalnych oraz indywidualnych kontach zabezpieczenia emerytalnego (jednolity tekst Dz.U. z 2016 r., poz. 1776)”;

„IKZE - Indywidualne konto zabezpieczenia  emerytalnego w rozumieniu ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o indywidualnych kontach emerytalnych oraz indywidualnych kontach zabezpieczenia emerytalnego (jednolity tekst Dz.U. z 2016 r., poz. 1776);”

          c) Po definicji „Konwersja” dodaje się definicję „Oszczędzający” w następującym brzmieniu:

„Oszczędzający - Uczestnik będący osobą fizyczną, spełniający wymagania określone w Ustawie o IKE lub IKZE, gromadzący środki na IKE lub IKZE;”

          d) Po definicji „Trwały nośnik informacji” dodaje się definicje „Umowa o IKE” i „Umowa o IKZE” w następującym brzmieniu:

„Umowa o IKE - Zawarta między Funduszem a Uczestnikiem umowa o prowadzenie indywidualnego konta emerytalnego w rozumieniu ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o indywidualnych kontach emerytalnych oraz indywidualnych kontach zabezpieczenia emerytalnego (jednolity tekst Dz.U. z 2016 r., poz. 1776);”

„Umowa o IKZE - Zawarta między Funduszem a Uczestnikiem umowa o prowadzenie indywidualnego konta zabezpieczenia emerytalnego w rozumieniu ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o indywidualnych kontach emerytalnych oraz indywidualnych kontach zabezpieczenia emerytalnego (jednolity tekst Dz.U. z 2016 r., poz. 1776);

         e) Po definicji „Ustawa” dodaje się definicję „Ustawa o IKE oraz IKZE” w następującym brzmieniu:

„Ustawa o IKE oraz IKZE - ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o indywidualnych kontach emerytalnych oraz indywidualnych kontach zabezpieczenia emerytalnego (jednolity tekst Dz.U. z 2016 r., poz. 1776);

         f) Po definicji „Wartość Aktywów Netto Subfunduszu na Jednostkę Uczestnictwa” dodaje się definicje „Wypłata” i „Wypłata transferowa” w następującym brzmieniu:

„Wypłata - Wypłata jednorazowa albo wypłata w ratach środków zgormadzonych na IKE lub  IKZE, w rozumieniu Ustawy o IKE oraz IKZE;”

„Wypłata transferowa - Wypłata transferowa w rozumieniu Ustawy o IKE oraz IKZE, a w szczególności Zamiana Jednostek Uczestnictwa dokonywana w przypadku, gdy zarówno odkupywane, jak i nabywane Jednostki Uczestnictwa są rejestrowane jako IKE lub IKZE;

         g) Po definicji „Zgromadzenie Uczestników” dodaje się definicję „Zwrot” w następującym brzmieniu:

„Zwrot - Wycofanie całości środków zgromadzonych na IKE lub IKZE, jeżeli nie zachodzą przesłanki do Wypłaty bądź Wypłaty Transferowej.”

 1. W Art. 8 Statutu dodaje się ust. 7 w następującym brzmieniu:

„7.   Nabywanie Jednostek Uczestnictwa na wspólne Konto Małżeńskie w ramach wyspecjalizowanych programów inwestowania, o których mowa w art. 24 jest możliwe, o ile umowa o uczestnictwo w programie tak stanowi.”

 1. W Art. 10 Statutu ust. 2 otrzymuje następujące brzmienie:

  "2. Świadczenie dodatkowe, o którym mowa w ust. 1 przysługuje również Uczestnikom Funduszu w ramach wyspecjalizowanych programów inwestowania o których mowa w art. 24, o ile łączna wartość zainwestowanych środków pieniężnych w ramach danego wyspecjalizowanego programu inwestowania, spełnia warunki określone w ust. 3. W takich przypadkach zasady obliczania, wysokość i sposób wypłaty świadczenia dodatkowego określa odpowiednia umowa o uczestnictwo w danym wyspecjalizowanym programie inwestowania. Towarzystwo może obniżyć kwotę, o której mowa w ust. 3 oraz ustalić odmienny niż określony w ust. 3 okres rozliczeniowy, w stosunku do Uczestników Funduszu w ramach wyspecjalizowanych programów inwestowania o których mowa w art. 24.”

 2. W Art. 12 Statutu ust. 3 otrzymuje następujące brzmienie:

3. Umowy o uczestnictwa w wyspecjalizowanych programach inwestowania, o których mowa w art. 24, mogą przewidywać inny sposób i terminy przekazywania potwierdzeń transakcji, o których mowa w ust. 1, za pisemną zgodą Uczestnika Funduszu.”

 1. W Art. 15 Statutu ust. 1 otrzymuje następujące brzmienie:

„1. Jednostki Uczestnictwa zapisane w Subrejestrze, w tym nabyte w ramach IKE lub IKZE mogą być przedmiotem zastawu. Zaspokojenie zastawnika z Jednostek Uczestnictwa może być dokonane wyłącznie przez ich odkupienie przez Fundusz na żądanie zgłoszone w postępowaniu egzekucyjnym. Zaspokojenie zastawnika nie wymaga przeprowadzenia postępowania egzekucyjnego, jeżeli zaspokojenie to następuje na podstawie umowy zastawu ustanowionego zgodnie z przepisami ustawy z dnia 2 kwietnia 2004 r. o niektórych zabezpieczeniach finansowych. W takim przypadku Fundusz dokonuje wypłaty na rachunek zastawnika kwoty należnej z tytułu odkupienia Jednostek Uczestnictwa. Zaspokojenie wierzytelności zabezpieczonej zastawem z IKE lub IKZE jest traktowane jako Częściowy Zwrot lub Zwrot.”

 1. W Art. 16 Statutu ust. 14 otrzymuje następujące brzmienie:

„14. Konwersja jest możliwa tylko w przypadku, gdy zachowane są postanowienia statutu wybranego funduszu inwestycyjnego zarządzanego przez Towarzystwo. W ramach wyspecjalizowanych programów inwestowania, konwersja jest możliwa o ile umowa o uczestnictwo w programie to przewiduje oraz w przypadku, gdy zachowane są postanowienia statutu wybranego funduszu inwestycyjnego.”

 1. W Art. 23 ust. 4 Statutu lit a) otrzymuje następujące brzmienie:

„a) wyspecjalizowanych programów inwestowania, o których mowa w art. 24,”

 1. 24 ust. 2 Statutu otrzymuje następujące brzmienie:

„2. Uczestnicy Funduszu przystępują do wyspecjalizowanych programów inwestowania poprzez zawarcie z Funduszem umowy o uczestnictwo w danym programie.

Zawierając z Funduszem umowę, o której mowa powyżej, Uczestnik Funduszu składa oświadczenie o przystąpieniu do wyspecjalizowanego programu inwestowania, zapoznaniu się i akceptacji doręczonych mu szczegółowych warunków uczestnictwa w wybranym programie, zgodnie z postanowieniami których umowa jest zawierana i wykonywana, natomiast Fundusz lub Dystrybutor działający w imieniu i na rzecz Funduszu powyższe oświadczenie Uczestnika Funduszu przyjmuje. Warunki uczestnictwa w wyspecjalizowanych programach inwestowania będących Programami Emerytalnymi określa umowa zakładowa oraz umowa o wnoszenie przez pracodawcę składek pracowników do funduszu inwestycyjnego. Warunki uczestnictwa w wyspecjalizowanych programach inwestowania będących Pracowniczymi Programami Oszczędnościowymi określa umowa z Funduszem oraz ustalenia pomiędzy Uczestnikiem Funduszu a pracodawcą, a w przypadku IKE lub IKZE Umowa o IKE lub Umowa o IKZE.”

 1. Dodaje się Rozdział VIIa w następującym brzmieniu:

„Rozdział VII a

Indywidualne konta emerytalne i indywidualne konta zabezpieczenia emerytalnego

Art. 25a

 1. Fundusz może prowadzić IKE na zasadach określonych w Ustawie o IKE oraz IKZE, Statucie i zawieranych przez Fundusz z Oszczędzającymi Umowach o IKE.
 2. Prawo do wpłat na IKE przysługuje osobie fizycznej, która spełnia warunki określone w Ustawie o IKE oraz IKZE i zawarła z Funduszem Umowę o IKE.
 3. Na IKE może gromadzić oszczędności wyłącznie jeden Oszczędzający.

Art. 25b

 1. IKE jest prowadzone na podstawie pisemnej umowy zawartej między Funduszem a Uczestnikiem, zwanej dalej Umową o IKE.
 2. Umowa o IKE jest zawierana z chwilą podpisania przez Oszczędzającego i osobę reprezentującą Fundusz formularza Umowy o IKE.
 3. Umowa o IKE może być zawierana ze wszystkimi lub niektórymi Subfunduszami wskazanymi przez Fundusz.
 4. Formularz Umowy o IKE obejmuje w szczególności oświadczenie, o którym mowa w art. 7 Ustawy o IKE oraz IKZE, a także postanowienia wskazane w art. 9 Ustawy o IKE oraz IKZE.
 5. Fundusz może zawrzeć Umowę o IKE pod warunkiem, że Uczestnik spełnia warunki zawarcia Umowy o IKE zgodnie z Ustawą o IKE oraz IKZE oraz złożył oświadczenia wymagane Ustawą o IKE oraz IKZE.
 6. Umowa o IKE wchodzi w życie z chwilą pierwszego nabycia przez Oszczędzającego Jednostek Uczestnictwa zaewidencjonowanych w ramach IKE.
 7. Oszczędzający obowiązany jest dokonać wpłaty z tytułu pierwszego nabycia Jednostek Uczestnictwa zaewidencjonowanych w ramach IKE na rachunek bankowy wskazany przez Fundusz, w terminie umożliwiającym nabycie tych Jednostek Uczestnictwa w czasie 90 (dziewięćdziesięciu) dni od dnia zawarcia Umowy o IKE. W przypadku niedokonania wpłaty przez Oszczędzającego w powyższym terminie Umowa o IKE ulega rozwiązaniu.
 8. Fundusz wydaje Uczestnikowi pisemne potwierdzenie zawarcia Umowy o IKE zgodnie z Ustawą o IKE oraz IKZE.
 9. W Umowie o IKE Oszczędzający może wskazać jedną lub więcej osób, którym zostaną wypłacone środki zgromadzone na IKE w przypadku jego śmierci i oznaczyć udział poszczególnych osób. Dyspozycja taka może być zmieniona przez Oszczędzającego w każdym czasie.
 10. Umowa o IKE określa minimalną sumę wpłat na nabycie Jednostek Uczestnictwa w ramach IKE w ciągu pierwszych 12 (dwunastu) miesięcy obowiązywania Umowy o IKE, z zachowaniem zasad określonych w art. 13 Ustawy o IKE oraz IKZE.
 11. Fundusz może wypowiedzieć Umowę o IKE w szczególności w przypadku niedokonania wpłat w wysokości, o której mowa w ust. 10, a także w przypadku gdy to wynika z obowiązujących przepisów prawa. W przypadku wypowiedzenia Umowy o IKE środki zgromadzone na IKE podlegają Zwrotowi, chyba że zachodzą przesłanki do dokonania Wypłaty lub Wypłaty Transferowej. W przypadku wypowiedzenia Umowy o IKE przez Fundusz, Oszczędzający zostanie powiadomiony o możliwości dokonania Wypłaty Transferowej.

Art. 25c

 1. Oszczędzający może dokonać Zamiany Jednostek Uczestnictwa zaewidencjonowanych w ramach IKE na Jednostki Uczestnictwa innego Subfunduszu, o ile Jednostki Uczestnictwa tego Subfunduszu są oferowane w ramach IKE.
 2. Zamiana Jednostek Uczestnictwa może dotyczyć całości lub części Jednostek Uczestnictwa zaewidencjonowanych w ramach IKE.

Art. 25d

 1. Wypłata Transferowa środków zgromadzonych w Funduszu w ramach IKE jest dokonywana zgodnie z Ustawą o IKE oraz IKZE. Wypłata Transferowa stanowi wypłatę polegającą na przeniesieniu środków:
  a) do innej instytucji finansowej, z którą Oszczędzający zawarł umowę o prowadzenie IKE,
  b) do pracowniczego funduszu emerytalnego, do którego przystąpił Oszczędzający,
  c) na IKE prowadzone dla osoby uprawnionej albo do pracowniczego programu emerytalnego, do którego osoba uprawniona przystąpiła – w przypadku śmieci Oszczędzającego.
 2. Wpłata środków do Funduszu w ramach IKE w drodze dokonania Wypłaty Transferowej z innej instytucji finansowej prowadzącej IKE jest dokonywana zgodnie z Ustawą o IKE oraz IKZE:
  a) z innej instytucji finansowej prowadzącej IKE do Funduszu;
  b) z programu emerytalnego, w przypadkach o których mowa w przepisach ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o pracowniczych programach emerytalnych, do Funduszu;
  c) z IKE zmarłego Oszczędzającego na IKE osoby uprawnionej
  - pod warunkiem zawarcia przez Oszczędzającego Umowy o IKE z Funduszem.
 1. Przedmiotem Wypłaty Transferowej może być wyłącznie całość środków zgromadzonych na IKE, z wyłączeniem przypadku, gdy Oszczędzający dokonuje Wypłaty Transferowej pomiędzy funduszami inwestycyjnymi zarządzanymi przez Towarzystwo lub otwarcia likwidacji Funduszu.
 2. Z chwilą przekazania całości środków zgromadzonych w Funduszu w ramach IKE do innego podmiotu w drodze Wypłaty Transferowej, Umowa o IKE ulega rozwiązaniu.

Art. 25e

 1. Wypłata środków zgromadzonych w IKE następuje wyłącznie w przypadkach określonych w Ustawie o IKE oraz IKZE, tj.:
  1) na wniosek Oszczędzającego po osiągnieciu przez niego wieku 60 (sześćdziesięciu) lat lub nabyciu uprawnień emerytalnych i ukończeniu 55 roku życia oraz spełnieniu warunku:
  a) dokonywania wpłat na IKE co najmniej w 5 (pięciu) dowolnych latach kalendarzowych albo
  b)dokonania ponad połowy wartości wpłat nie później niż na 5 (pięć) lat przed dniem złożenia przez Oszczędzającego wniosku o dokonanie Wypłaty,
  2) w przypadku śmieci Oszczędzającego – na wniosek osoby uprawnionej.
 2. Oszczędzający, który dokonał Wypłaty jednorazowej albo Wypłaty pierwszej raty, nie może ponownie założyć IKE.
 3. Oszczędzający nie może dokonywać wpłat na IKE, z którego dokonał Wypłaty pierwszej raty.
 4. Oszczędzający lub osoba uprawniona może wystąpić o dokonanie Wypłaty środków z IKE w ratach lub jednorazowo. Warunki i terminy Wypłaty określa Umowa o IKE.

Art. 25f

 1. Zwrot środków zgromadzonych na IKE następuje zgodnie z Ustawą o IKE oraz IKZE:
  a) W razie wypowiedzenia Umowy o IKE przez Oszczędzającego lub Fundusz, jeżeli nie zachodzą przesłanki do Wypłaty lub Wypłaty Transferowej,
  b) W przypadku, o którym mowa w art. 14 ust. 4 Ustawy o IKE oraz IKZE.
 2. Zwrotowi podlegają środki zgromadzone na IKE pomniejszone o należny podatek, a przypadki gdy na IKE Oszczędzającego przyjęto Wypłatę Transferową z pracowniczego programu emerytalnego w rozumieniu ustawy z dnia 20 kwietnia 2004r., również o kwotę stanowiącą 30% (trzydzieści procent) sumy składek podstawowych wpłaconych do tego programu po dniu 31 maja 2004 r.
 3. Oszczędzający może wystąpić o Częściowy Zwrot środków zgromadzonych na IKE pod warunkiem, że środki pochodziły z wpłat na IKE. Warunki i terminy Częściowego Zwrotu określa Umowa o IKE.
 4. Na równi ze Zwrotem, w tym także do celów podatkowych, traktuje się pozostawienie środków zgromadzonych na IKE na rachunku Oszczędzającego, jeżeli Umowa o IKE wygasła, a nie zachodzą przesłanki do Wypłaty lub Wypłaty Transferowej.

Art. 25aa

 1. Fundusz może prowadzić IKZE na zasadach określonych w Ustawie o IKE oraz IKZE, Statucie i zawieranych przez Fundusz z Oszczędzającymi Umowach o IKZE.
 2. Prawo do wpłat na IKZE przysługuje osobie fizycznej, która spełnia warunki określone w Ustawie o IKE oraz IKZE i zawarła z Funduszem Umowę o IKZE.
 3. Na IKZE może gromadzić oszczędności wyłącznie jeden Oszczędzający.

Art. 25bb

 1. IKZE jest prowadzone na podstawie pisemnej umowy zawartej między Funduszem a Uczestnikiem, zwanej dalej Umową o IKZE.
 2. Umowa o IKZE jest zawierana z chwilą podpisania przez Oszczędzającego i osobę reprezentującą Fundusz formularza Umowy o IKZE.
 3. Umowa o IKZE może być zawierana ze wszystkimi lub niektórymi Subfunduszami wskazanymi przez Fundusz.
 4. Formularz Umowy o IKZE obejmuje w szczególności oświadczenie, o którym mowa w art. 7a Ustawy o IKE oraz IKZE, a także postanowienia wskazane w art. 9 Ustawy o IKE oraz IKZE.
 5. Fundusz może zawrzeć Umowę o IKE pod warunkiem, że Uczestnik spełnia warunki zawarcia Umowy o IKZE zgodnie z Ustawą o IKE oraz IKZE oraz złożył oświadczenia wymagane Ustawą o IKE oraz IKZE.
 6. Umowa o IKZE wchodzi w życie z chwilą pierwszego nabycia przez Oszczędzającego Jednostek Uczestnictwa zaewidencjonowanych w ramach IKZE.
 7. Oszczędzający obowiązany jest dokonać wpłaty z tytułu pierwszego nabycia Jednostek Uczestnictwa zaewidencjonowanych w ramach IKZE na rachunek bankowy wskazany przez Fundusz w terminie umożliwiającym nabycie tych Jednostek Uczestnictwa w czasie 90 (dziewięćdziesięciu) dni od dnia zawarcia Umowy o IKZE. W przypadku niedokonania wpłaty przez Oszczędzającego w powyższym terminie Umowa o IKZE ulega rozwiązaniu.
 8. Fundusz wydaje Uczestnikowi pisemne potwierdzenie zawarcia Umowy o IKZE zgodnie z Ustawą o IKE oraz IKZE.
 9. W Umowie o IKZE Oszczędzający może wskazać jedną lub więcej osób, którym zostaną wypłacone środki zgromadzone na IKZE w przypadku jego śmierci i oznaczyć udział poszczególnych osób. Dyspozycja taka może być zmieniona przez Oszczędzającego w każdym czasie.
 10. Umowa o IKZE określa minimalną sumę wpłat na nabycie Jednostek Uczestnictwa w ramach IKZE w ciągu pierwszych 12 (dwunastu) miesięcy obowiązywania Umowy o IKZE, z zachowaniem zasad określonych w art. 13a Ustawy o IKE oraz IKZE.
 11. Fundusz może wypowiedzieć Umowę o IKZE w szczególności w przypadku niedokonania wpłat w wysokości, o której mowa w ust. 10, a także w przypadku gdy to wynika z obowiązujących przepisów prawa. W przypadku wypowiedzenia Umowy o IKZE środki zgromadzone na IKZE podlegają Zwrotowi, chyba że zachodzą przesłanki do dokonania Wypłaty lub Wypłaty Transferowej. W przypadku wypowiedzenia Umowy o IKZE przez Fundusz, Oszczędzający zostanie powiadomiony o możliwości dokonania Wypłaty Transferowej.

Art. 25cc

 1. Oszczędzający może dokonać Zamiany Jednostek Uczestnictwa zaewidencjonowanych w ramach IKZE na Jednostki Uczestnictwa innego Subfunduszu, o ile Jednostki Uczestnictwa tego Subfunduszu są oferowane w ramach IKZE.
 2. Zamiana Jednostek Uczestnictwa może dotyczyć całości lub części Jednostek Uczestnictwa zaewidencjonowanych w ramach IKZE.

Art. 25dd

 1. Wypłata Transferowa środków zgromadzonych w Funduszu w ramach IKZE jest dokonywana zgodnie z Ustawą o IKE oraz IKZE. Wypłata Transferowa stanowi wypłatę polegającą:
  a) na przeniesieniu środków zgromadzonych przez Oszczędzającego na IKZE do innej instytucji finansowej prowadzącej IKZE,
  b) na przeniesieniu środków zgromadzonych na IKZE zmarłego Oszczędzającego na IKZE osoby uprawnionej.
 2. Wpłata środków do Funduszu w ramach IKZE w drodze dokonania Wypłaty Transferowej z innej instytucji finansowej prowadzącej IKZE jest dokonywana zgodnie z Ustawą o IKE oraz IKZE:
  a) z innej instytucji finansowej prowadzącej IKE lub IKZE do Funduszu;
  b) z IKZE zmarłego Oszczędzającego na IKZE osoby uprawnionej
  - pod warunkiem zawarcia przez Oszczędzającego Umowy o IKZE z Funduszem.
 3. Przedmiotem Wypłaty Transferowej z IKZE może być wyłącznie całość środków zgromadzonych na IKZE, z wyłączeniem przypadku, gdy Oszczędzający dokonuje Wypłaty Transferowej pomiędzy funduszami inwestycyjnymi zarządzanymi przez Towarzystwo lub otwarcia likwidacji Funduszu.
 4. Z chwilą przekazania całości środków zgromadzonych w Funduszu w ramach IKZE do innego podmiotu w drodze Wypłaty Transferowej, Umowa o IKZE ulega rozwiązaniu.
 5. Każda z osób uprawnionych do środków zgromadzonych na IKZE zmarłego może dokonać Wypłaty Transferowej całości przysługujących jej środków wyłącznie na swoje IKZE.
 6. Oszczędzający nie może wystąpić o Częściowy Zwrot środków zgromadzonych na IKZE.

Art. 25ee

 1. Wypłata środków zgromadzonych w IKZE następuje wyłącznie w przypadkach określonych w Ustawie o IKE oraz IKZE, tj.:
  a) na wniosek Oszczędzającego po osiągnieciu przez niego wieku 65 (sześćdziesięciu pięciu) lat oraz pod warunkiem dokonywania wpłat na IKZE co najmniej w 5 latach kalendarzowych,
  b) w przypadku śmieci Oszczędzającego – na wniosek osoby uprawnionej.
 2. Oszczędzający, który dokonał Wypłaty jednorazowej albo Wypłaty pierwszej raty, nie może ponownie założyć IKZE.
 3. Oszczędzający nie może dokonywać wpłat na IKZE, z którego dokonał Wypłaty pierwszej raty.
 4. Oszczędzający lub osoba uprawniona może wystąpić o dokonanie Wypłaty środków z IKZE w ratach lub jednorazowo. Warunki i terminy Wypłaty określa Umowa o IKZE.

Art. 25ff

 1. Zwrot środków zgromadzonych na IKZE następuje zgodnie z Ustawą o IKE oraz IKZE:
  a) W razie wypowiedzenia Umowy o IKZE przez Oszczędzającego lub Fundusz, jeżeli nie zachodzą przesłanki do Wypłaty lub Wypłaty Transferowej,
  b) W przypadku, o którym mowa w art. 14 ust. 4 Ustawy o IKE oraz IKZE.
 2. Na równi ze Zwrotem, w tym także do celów podatkowych, traktuje się pozostawienie środków zgromadzonych na IKZE na rachunku Oszczędzającego, jeżeli Umowa o IKZE wygasła, a nie zachodzą przesłanki do Wypłaty lub Wypłaty Transferowej.”

  10. W Art.: 40 ust.2, 49 ust.2, 58 ust.2, 67 ust.2, 76 ust.2, 85 ust.2, 95 ust.2, 106 ust.2, 116 ust. 2, 126 ust. 2, 138 ust. 2,150 ust. 2, 161 ust. 2, 172 ust. 2, 183 ust. 2 i 194 ust. 2 Statutu zdanie ostatnie skreśla się.”

Ww. zmiany Statutu Aviva Investors FIO wchodzą w życie z dniem ogłoszenia na stronie internetowej Towarzystwa www.aviva.pl, tj. z dniem 15 grudnia 2017 roku.