Ogłoszenie o zmianach statutu

Aviva Investors Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Lokacyjny

Na podstawie art. 24 ust. 5, ust. 8 pkt 1),ust. 8a i 8b ustawy z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi (jednolity tekst Dz.U. z 2016 r., poz. 1896, ze zm. - „ustawa”), Aviva Investors Poland Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych SA („Towarzystwo”), z siedzibą w Warszawie, ul. Inflancka Nr 4b, działając jako organ Aviva Investors Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego Lokacyjny („Aviva Investors SFIO Lokacyjny”), wpisanego do rejestru funduszy inwestycyjnych pod numerem RFi 1432, informuje, że Uchwałą Nr 23/2017 z dnia 13 września 2017 r., Zarząd Towarzystwa uchwalił następujące zmiany Statutu Aviva Investors SFIO Lokacyjny:

  1. W Art. 23 Statutu:

- w ust. 1 lit d) otrzymuje następujące brzmienie:

„d)       instrumenty rynku pieniężnego inne niż określone w lit. b)*, jeżeli instrumenty te lub ich emitent podlegają regulacjom mającym na celu ochronę inwestorów i oszczędności oraz są:

  • emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa, Narodowy Bank Polski, jednostkę samorządu terytorialnego, właściwe centralne, regionalne lub lokalne władze publiczne państwa członkowskiego, albo przez bank centralny państwa członkowskiego, Europejski Bank Centralny, Unię Europejską lub Europejski Bank Inwestycyjny, państwo inne niż państwo członkowskie, albo, w przypadku państwa federalnego, przez jednego z członków federacji, albo przez organizację międzynarodową, do której należy co najmniej jedno państwo członkowskie, lub
  • emitowane, poręczone lub gwarantowane przez podmiot podlegający nadzorowi właściwego organu nadzoru nad rynkiem finansowym, zgodnie z kryteriami określonymi prawem wspólnotowym, albo przez podmiot podlegający i stosujący się do zasad, które są co najmniej tak rygorystyczne, jak określone prawem wspólnotowym, lub
  • emitowane przez podmiot, którego papiery wartościowe są w obrocie na rynku regulowanym, o którym mowa w lit. a);”„e) dłużne papiery wartościowe i instrumenty rynku pieniężnego, inne niż określone w lit b)*;”

w ust. 1 lit. e) otrzymuje następujące brzmienie:

„e) dłużne papiery wartościowe i instrumenty rynku pieniężnego, inne niż określone w lit b)*;”

Z uwagi na fakt, że te zmiany Artykułu Statutu pisane pogrubioną czcionką i oznaczone „*” mają bezpośredni związek ze zmianami Statutu Funduszu wymagającymi uzyskania zezwolenia Komisji Nadzoru Finansowego (tu postanowienie Art. 23 ust. 2 lit. b) Statutu), ogłoszenie tak oznaczonych zmian:

1) jest dokonywane pod warunkiem uzyskania ww. zezwolenia Komisji Nadzoru Finansowego,

2) ich wejście w życie będzie zgodne z terminem wejścia w życie zmian wymagających zezwolenia Komisji Nadzoru Finansowego, nie krótszym jednak niż 3 miesiące od dnia niniejszego Ogłoszenia.

2. W Art. 24 Statutu dodaje się ust. 9 w następującym brzmieniu:

„9. Z zastrzeżeniem ust. 10 – 18* Fundusz nie może lokować więcej niż 5% wartości Aktywów Funduszu w papiery wartościowe lub instrumenty rynku pieniężnego wyemitowane przez jeden podmiot.”

Z uwagi na fakt, że ta zmiana Artykułu Statutu pisana pogrubioną czcionką i oznaczona „*” ma bezpośredni związek ze zmianami Statutu Funduszu wymagającymi uzyskania zezwolenia Komisji Nadzoru Finansowego (tu postanowienie Art. 24 ust. 10-12 i ust. 15 Statutu), ogłoszenie tak oznaczonej zmiany:

1) jest dokonywane pod warunkiem uzyskania ww. zezwolenia Komisji Nadzoru Finansowego,

2) jej wejście w życie będzie zgodne z terminem wejścia w życie zmian wymagających zezwolenia Komisji Nadzoru Finansowego, nie krótszym jednak niż 3 miesiące od dnia niniejszego Ogłoszenia 

3. Art. 26 Statutu:

  1. - w ust. 2 lit. c) otrzymuje następujące brzmienie:

      „c)       bazę instrumentów pochodnych, w tym niewystandaryzowanych instrumentów pochodnych, stanowią instrumenty finansowe, o których mowa w art. 23 ust. 2 lit. b)*, stopy procentowe, kursy walut lub indeksy, oraz

- w ust. 2 lit. d) otrzymuje następujące brzmienie:

  1. d) wykonanie nastąpi przez dostawę instrumentów finansowych, o których mowa w art. 23 ust. 2 lit. b)*  lub przez rozliczenie pieniężne,”

Z uwagi na fakt, że te zmiany Artykułu Statutu pisane pogrubioną czcionką i oznaczone „*” mają bezpośredni związek ze zmianami Statutu Funduszu wymagającymi uzyskania zezwolenia Komisji Nadzoru Finansowego (tu postanowienie Art. 23 ust. 2 lit. b) Statutu), ogłoszenie tak oznaczonych zmian:

1) jest dokonywane pod warunkiem uzyskania ww. zezwolenia Komisji Nadzoru Finansowego,

2) ich wejście w życie będzie zgodne z terminem wejścia w życie zmian wymagających zezwolenia Komisji Nadzoru Finansowego, nie krótszym jednak niż 3 miesiące od dnia niniejszego Ogłoszenia.